Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am y nifer o bobl a brofwyd am y coronofeirws yng Nghymru hyd at 21 Mehefin 2020.

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae Llywodraeth Cymru yn arwain consortiwm o randdeiliaid yng Nghymru i gyflawni ein cynllun profi cenedlaethol ar gyfer COVID-19. Mae manylion y cynllun sydd wedi bod ar waith ers 28 Mawrth.

Mae dau amcan allweddol i’n cynllun profi cenedlaethol: 

  1. lleihau’r niwed a achosir gan y coronafeirws
  2. helpu’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol i ailafael yn eu bywydau bob dydd arferol

Ar 15 Ebrill, comisiynodd y Gweinidog Iechyd adolygiad cyflym o’r drefn brofi i ganfod ymhle y gellir ac y dylid gwneud gwelliannau. Mae’r rhain i gyd yn argymhellion o adolygiad a drefnwyd gan y Gweinidog Iechyd yn dilyn pryderon nad oedd digon o brofion yn cael eu cynnal o dan y system bresennol.

Darllenwch fwy o wybodaeth.

Pwy sy’n cael prawf?

Mae ein gweithgarwch presennol yn y cynllun profi yn canolbwyntio ar ein gweithwyr hanfodol, cleifion â symptomau mewn ysbytai a phobl mewn cartrefi gofal.

Yng Nghymru, mae 483,000 o weithwyr hanfodol; mae hyn yn cynnwys 168,500 o weithwyr gofal iechyd, a 9,900 o staff yr heddlu a charchardai. Mae categorïau bras gweithwyr hanfodol yn cynnwys:

  • gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol
  • diogelwch y cyhoedd (gweithwyr brys) a gweithwyr diogelwch cenedlaethol
  • gweithwyr llywodraeth leol a chenedlaethol
  • gweithwyr addysg a gofal plant
  • bwyd a nwyddau hanfodol eraill
  • trafnidiaeth
  • gweithwyr cyfleustodau, cyfathrebu a gwasanaethau ariannol
  • gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus allweddol

Darllenwch fwy o wybodaeth.

Y diweddaraf

Rydym yn gallu profi 12,562 yn ddyddiol yn y labordy ar hyn o bryd a byddwn yn dal ati i gynyddu’r niferoedd dros yr wythnosau nesaf wrth inni symud i brofi’r boblogaeth gyfan i gefnogi camau olrhain cysylltiadau.

Mae’r sefyllfa wythnosol fel a ganlyn:

Data’n gywir am 13:00, 21 Mehefin 2020
COVID-19 Canlyniadau am 1pm
Capasiti labordai 12,562
Cyfanswm yr achosion negatif hyd yma 107,648
Cyfanswm yr achosion positif hyd yma 15,197
Cyfanswm yr unigolion a brofwyd 122,845
Cyfanswm y profion a gwblhawyd yn y 7 diwrnod diwethaf 17,271
Achosion cadarnhaol newydd yn y 7 diwrnod diwethaf 393
Cyfanswm yr holl brofion a gwblhawyd* 154,206

*Mae hyn yn cynnwys unigolion a brofwyd fwy nag unwaith.

Profion ac eithrio o labordai GIG Cymru a gynhaliwyd ar breswylwyr Cymru

  Profion cronnol (am 5pm 21 Mehefin)
Cyfanswm profion 24,290
Positif 753
Negatif 22,589
Amhendant* 948

*Mae canlyniad amhendant yn golygu nad oedd y labordy yn gallu cael canlyniad dilys o’r sampl swab ac felly ddim yn gallu nodi a oedd y feirws SARS-CoV-2 yn bresennol. Gall hyn ddigwydd o ganlyniad i nifer o resymau technegol. Yn dilyn canlyniad amhendant, argymhellir fod yr unigolyn yn cael prawf arall. 

Pwy sydd wedi cael prawf?

Y sefyllfa ar 21 Mehefin 2020
Gweithiwr allweddol Positif Negatif Cyfanswm y profion
Gweithiwr gofal iechyd 6,310 20,530 26,840
Preswylydd mewn cartref gofal 1,250 25,191 26,441
Gweithiwr mewn cartref gofal 1,250 34,162 35,412
Gweithiwr / preswylydd mewn sefydliad addysg 25 632 657
Gweithiwr gyda’r gwasanaethau brys 153 873 1,026
Preswylydd / gweithiwr mewn hostel neu lety â chymorth 49 900 949
Aelod o aelwyd gweithiwr hanfodol 385 3,932 4,317
Gweithiwr hanfodol arall 424 3,435 3,859
Gweithiwr/preswylydd mewn carchar neu ganolfan gadw 42 154 196

Ymhle mae’r profion yn cael eu cynnal?

Dyma drosolwg o sefyllfa bresennol Cymru gyfan ar 21 Mehefin 2020
Lleoliad Capasiti Cronnol % Canlyniadau o fewn 1 diwrnod % Canlyniadau o fewn 2 ddiwrnod

Canlyniadau o fewn 3 diwrnod

Prawf mewn ysbyty Dim uchafswm wedi’i nodi 51,428 64.8 91.1 96.4
Prawf mewn uned profi coronafeirws 1,884 74,861 43.6 78.8 91.7
Prawf mewn canolfan profi drwy ffenest y car* 6,741 33,085 44.7 86.7 96.1
Cyffredinol 8,625 159,374 50.7 84.4 94.1

Nid yw’r perfformiad a ddangosir o ran y canlyniadau yn ffigur o'r dechrau i'r diwedd ac nid yw ond yn mesur y cyfnod o’r dyddiad y cofnodir bod sampl wedi’i gasglu hyd at yr adeg yr awdurdodir y canlyniad yn labordai canolog Iechyd Cyhoeddus Cymru. Nid yw'n nodi faint o amser y mae'n ei gymryd i unigolyn gael ei ganlyniad ar ôl cael ei brofi. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei darparu pan fydd yr ap atgyfeirio i gael prawf ar gael.

Darllenwch ystadegau manylach am brofi yng Nghymru.