Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am y nifer o bobl a brofwyd am y coronofeirws yng Nghymru hyd at 31 Mai 2020.

Cyhoeddwyd gyntaf:
2 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae Llywodraeth Cymru yn arwain consortiwm o randdeiliaid yng Nghymru i gyflawni ein cynllun profi cenedlaethol ar gyfer COVID-19. Mae manylion y cynllun sydd wedi bod ar waith ers 28 Mawrth.

Mae dau amcan allweddol i’n cynllun profi cenedlaethol: 

  1. lleihau’r niwed a achosir gan y coronafeirws
  2. helpu’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol i ailafael yn eu bywydau bob dydd arferol

Ar 15 Ebrill, comisiynodd y Gweinidog Iechyd adolygiad cyflym o’r drefn brofi i ganfod ymhle y gellir ac y dylid gwneud gwelliannau. Mae’r rhain i gyd yn argymhellion o adolygiad a drefnwyd gan y Gweinidog Iechyd yn dilyn pryderon nad oedd digon o brofion yn cael eu cynnal o dan y system bresennol.

Darllenwch fwy o wybodaeth.

Pwy sy’n cael prawf?

Mae ein gweithgarwch presennol yn y cynllun profi yn canolbwyntio ar ein gweithwyr hanfodol, cleifion â symptomau mewn ysbytai a phobl mewn cartrefi gofal.

Yng Nghymru, mae 483,000 o weithwyr hanfodol; mae hyn yn cynnwys 168,500 o weithwyr gofal iechyd, a 9,900 o staff yr heddlu a charchardai. Mae categorïau bras gweithwyr hanfodol yn cynnwys:

  • gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol
  • diogelwch y cyhoedd (gweithwyr brys) a gweithwyr diogelwch cenedlaethol
  • gweithwyr llywodraeth leol a chenedlaethol
  • gweithwyr addysg a gofal plant
  • bwyd a nwyddau hanfodol eraill
  • trafnidiaeth
  • gweithwyr cyfleustodau, cyfathrebu a gwasanaethau ariannol
  • gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus allweddol

Darllenwch fwy o wybodaeth.

Y diweddaraf

Rydym yn gallu profi 9,277 yn ddyddiol yn y labordy ar hyn o bryd a byddwn yn dal ati i gynyddu’r niferoedd dros yr wythnosau nesaf wrth inni symud i brofi’r boblogaeth gyfan i gefnogi camau olrhain cysylltiadau. I gefnogi’r dull o brofi, mae rhwydwaith helaeth o gyfleusterau profi yn awr ar gael gyda chanolfannau mawr i brofi drwy ffenestr y car bellach yn gweithredu’n llawn yng Nghaerdydd, Casnewydd, Abertawe, Abercynon, Caerfyrddin a Llandudno, ac mae 8 uned brofi symudol yn gweithredu ar draws Cymru yn ogystal.

Mae unrhyw un yng Nghymru sydd â symptomau (peswch cyson newydd NEU wres NEU ddiffyg arogl neu flas) bellach yn gymwys i wneud cais am becyn profi gartref neu slot mewn canolfan profi drwy ffenest y car yng Nghymru drwy wefan newydd profi cyhoeddus y DU. Bydd profion yn cael eu blaenoriaethu ar gyfer gweithwyr hanfodol i ddechrau os oes mwy o alw nag o brofion.

Mae math arall o brawf ar gael yn awr – y prawf gwrthgyrff. Mae’r prawf hwn yn profi sampl gwaed i weld a yw unigolyn wedi cael yr haint coronafeirws ac wedi datblygu gwrthgyrff – ac â pheth imiwnedd i’r feirws. Bydd polisi yn amlinellu sut y defnyddir y math hwn o brawf yng Nghymru yn cael ei gyhoeddi yn fuan.

Pobl sy’n byw mewn cartrefi gofal a lleoliadau preswyl tebyg yw’r bobl fwyaf agored i niwed yn sgil COVID-19 ac felly mae rhoi profion ar waith ar raddfa fawr mewn cartrefi gofal yn hanfodol i atal a rheoli achosion. Gall pob cartref gofal yng Nghymru ofyn am brofion i breswylwyr a staff. Y Byrddau Iechyd Lleol sy’n rheoli’r trefniadau profi yn lleol, sy’n cynnwys mynediad i becyn profi gartref drwy dudalen benodedig ar gyfer cartrefi gofal. Darllenwch fwy o wybodaeth am ein polisi i brofi mewn cartrefi gofal.

Data’n gywir am 13:00, 31 Mai 2020
COVID-19 Canlyniadau am 1pm
Capasiti labordai 9,277
Cyfanswm yr achosion negatif hyd yma 63,501
Cyfanswm yr achosion positif hyd yma 14,054
Cyfanswm yr unigolion a brofwyd 77,555
Cyfanswm y profion a gwblhawyd yn y 24 awr ddiwethaf 2,945
Achosion cadarnhaol newydd yn y 24 awr ddiwethaf 59
Cyfanswm yr holl brofion a gwblhawyd* 92,675

*Mae hyn yn cynnwys unigolion a brofwyd fwy nag unwaith.

Pwy sydd wedi cael prawf?

Y sefyllfa ar 31 Mai 2020
Gweithiwr allweddol Positif Negatif Cyfanswm y profion
Gweithiwr gofal iechyd 6,082 17,256 23,338
Preswylydd mewn cartref gofal 1,087 11,116 12,203
Gweithiwr mewn cartref gofal 1,100 13,973 15,073
Gweithiwr / preswylydd mewn sefydliad addysg 24 416 440
Gweithiwr gyda’r gwasanaethau brys 150 720 870
Preswylydd / gweithiwr mewn hostel neu lety â chymorth 41 427 468
Aelod o aelwyd gweithiwr hanfodol 336 3,055 3,391
Gweithiwr hanfodol arall 348 2,399 2,747
Gweithiwr/preswylydd mewn carchar neu ganolfan gadw 41 131 172

Ymhle mae’r profion yn cael eu cynnal?

Dyma drosolwg o sefyllfa bresennol Cymru gyfan ar 31 Mai 2020
Lleoliad Capasiti Dyddiol Cronnol % Canlyniadau o fewn 1 diwrnod % Canlyniadau o fewn 2 ddiwrnod

%

Canlyniadau o fewn 3 diwrnod
Prawf mewn ysbyty Dim uchafswm wedi’i nodi - 39,469 62.3 90.9 96.2
Prawf mewn uned profi coronafeirws 2,000 - 40,436 55.5 89.7 97.1
Prawf mewn canolfan profi drwy ffenest y car* 1,440 - 14,686 57.5 94.5 98.7

Nid yw’r perfformiad a ddangosir o ran y canlyniadau yn ffigur o'r dechrau i'r diwedd ac nid yw ond yn mesur y cyfnod o’r adeg y derbynnir sampl mewn labordy hyd at yr adeg yr awdurdodir y canlyniad. Nid yw'n nodi faint o amser y mae'n ei gymryd i unigolyn dderbyn ei ganlyniad ar ôl cael ei brofi. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei darparu pan fydd yr ap atgyfeirio i gael prawf ar gael.

Darllenwch ystadegau manylach am brofi yng Nghymru.