Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am y nifer o bobl a brofwyd am y coronofeirws yng Nghymru hyd at 17 Mai 2020.

Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae Llywodraeth Cymru yn arwain consortiwm o randdeiliaid yng Nghymru i gyflawni ein cynllun profi cenedlaethol ar gyfer COVID-19. Mae manylion y cynllun sydd wedi bod ar waith ers 28 Mawrth.

Mae dau amcan allweddol i’n cynllun profi cenedlaethol: 

  1. lleihau’r niwed a achosir gan y coronafeirws
  2. helpu’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol i ailafael yn eu bywydau bob dydd arferol

Ar 15 Ebrill, comisiynodd y Gweinidog Iechyd adolygiad cyflym o’r drefn brofi i ganfod ymhle y gellir ac y dylid gwneud gwelliannau. Mae’r rhain i gyd yn argymhellion o adolygiad a drefnwyd gan y Gweinidog Iechyd yn dilyn pryderon nad oedd digon o brofion yn cael eu cynnal o dan y system bresennol.

Darllenwch fwy o wybodaeth.

Pwy sy’n cael prawf?

Mae ein gweithgarwch presennol yn y cynllun profi yn canolbwyntio ar ein gweithwyr hanfodol, cleifion â symptomau mewn ysbytai a phobl mewn cartrefi gofal.

Yng Nghymru, mae 483,000 o weithwyr hanfodol; mae hyn yn cynnwys 168,500 o weithwyr gofal iechyd, a 9,900 o staff yr heddlu a charchardai. Mae categorïau bras gweithwyr hanfodol yn cynnwys:

  • gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol
  • diogelwch y cyhoedd (gweithwyr brys) a gweithwyr diogelwch cenedlaethol
  • gweithwyr llywodraeth leol a chenedlaethol
  • gweithwyr addysg a gofal plant
  • bwyd a nwyddau hanfodol eraill
  • trafnidiaeth
  • gweithwyr cyfleustodau, cyfathrebu a gwasanaethau ariannol
  • gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus allweddol

Darllenwch fwy o wybodaeth.

Y diweddaraf

Yr wythnos hon, cynyddodd y capasiti yn y labordy i 5,330. Mae canolfannau profi drwy ffenestr y car yn awr yn gwbl weithredol yng Nghaerdydd, Casnewydd, Abertawe, Abercynon, Caerfyrddin a Llandudno ac mae wyth uned brofi symudol hefyd yn gweithredu ar draws Cymru. Mae manylion y trefniadau atgyfeirio lleol ar gyfer archebu prawf yn y cyfleusterau hyn (gan gynnwys y manylion cyswllt) wedi’u cyhoeddi ar ein gwefan.

Ein dull hyd yma oedd blaenoriaethu pobl â symptomau yn yr ysbyty neu mewn cartrefi gofal, a gweithwyr allweddol (hanfodol) â symptomau. Mae ein strategaeth Profi Olrhain Diogelu a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn awr yn golygu bod profion ar gael i’r cyhoedd â symptomau er mwyn olrhain lledaeniad coronafeirws yng Nghymru. Ond rhoddir blaenoriaeth o hyd i gleifion yn yr ysbytai, preswylwyr cartrefi gofal, a gweithwyr allweddol yn unol â’r gallu dyddiol i brofi. O 18 Mai, bydd gweithwyr hanfodol a’r cyhoedd yng Nghymru yn gallu defnyddio porth archebu profion pwrpasol ar gyfer y cyhoedd a gweithwyr allweddol y DU i archebu profion i’w gwneud yn y cartref (bydd y dewis i archebu prawf mewn canolfan profi drwy ffenest y car yn cael ei ychwanegu yn fuan). Bydd manylion pellach yn cael eu cyhoeddi yma.

Mae profion mewn cartrefi gofal yn awr wedi’u hymestyn i’r holl breswylwyr a’u staff. Yn benodol, mewn cartrefi gofal gydag achosion parhaus ers cyn mis Mai, byddwn yn cynnig prawf i’r holl breswylwyr a staff sydd ddim wedi cael prawf positif am COVID-19 o’r blaen. Bydd profion hefyd yn cael eu cynnig i staff a phreswylwyr gyda symptomau a heb symptomau sydd erioed wedi cael prawf positif am COVID-19, hyd yn oed os nad yw’r cartref wedi adrodd am achosion posibl neu wedi’u cadarnhau. Pan fyddant ar gael, bydd staff cartrefi gofal yn gallu cymryd prawf gwrthgyrff fel y gallwn amcangyfrif y nifer achosion dros amser. Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

Data’n gywir am 13:00, 17 Mai 2020
COVID-19 Canlyniadau am 1pm
Capasiti labordai 5,330
Cyfanswm yr achosion negatif hyd yma 38,369
Cyfanswm yr achosion positif hyd yma 12,404
Cyfanswm yr unigolion a brofwyd 50,773
Cyfanswm y profion a gwblhawyd yn y 24 awr ddiwethaf 1,931
Achosion cadarnhaol newydd yn y 24 awr ddiwethaf 101
Cyfanswm yr holl brofion a gwblhawyd* 59,908

*Mae hyn yn cynnwys unigolion a brofwyd fwy nag unwaith.

Pwy sydd wedi cael prawf?

Y sefyllfa ar 17 Mai 2020
Gweithiwr allweddol Positif Negatif Cyfanswm y profion
Gweithiwr gofal iechyd 5,639 14,284 19,923
Preswylydd mewn cartref gofal 664 2,968 3,632
Gweithiwr mewn cartref gofal 708 3,287 3,995
Gweithiwr / preswylydd mewn sefydliad addysg 15 234 249
Gweithiwr gyda’r gwasanaethau brys 136 547 683
Preswylydd / gweithiwr mewn hostel neu lety â chymorth 27 204 231
Aelod o aelwyd gweithiwr hanfodol 259 2,135 2,394
Gweithiwr hanfodol arall 295 1,437 1,732
Gweithiwr/preswylydd mewn carchar neu ganolfan gadw 37 93 130

 

Ymhle mae’r profion yn cael eu cynnal?

Dyma drosolwg o sefyllfa bresennol Cymru gyfan ar 17 Mai 2020
Lleoliad Capasiti Dyddiol Cronnol % Canlyniadau o fewn 1 diwrnod % Canlyniadau o fewn 2 ddiwrnod

%

Canlyniadau o fewn 3 diwrnod
Prawf mewn ysbyty Dim uchafswm wedi’i nodi - 34,517 61.1 90.4 95.9
Prawf mewn uned profi coronafeirws 2,000 - 20,296 65.8 96.1 99.0
Prawf mewn canolfan profi drwy ffenest y car* 1,440 - 6,462 64.2 97.3 99.3

Nid yw’r perfformiad a ddangosir o ran y canlyniadau yn ffigur o'r dechrau i'r diwedd ac nid yw ond yn mesur y cyfnod o’r adeg y derbynnir sampl mewn labordy hyd at yr adeg yr awdurdodir y canlyniad. Nid yw'n nodi faint o amser y mae'n ei gymryd i unigolyn dderbyn ei ganlyniad ar ôl cael ei brofi. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei darparu pan fydd yr ap atgyfeirio i gael prawf ar gael.

Darllenwch ystadegau manylach ynghylch profi yng Nghymru.

Rhannu’r dudalen hon