Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am y nifer o bobl a brofwyd am y coronofeirws yng Nghymru hyd at 14 Mehefin 2020.

Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae Llywodraeth Cymru yn arwain consortiwm o randdeiliaid yng Nghymru i gyflawni ein cynllun profi cenedlaethol ar gyfer COVID-19. Mae manylion y cynllun sydd wedi bod ar waith ers 28 Mawrth.

Mae dau amcan allweddol i’n cynllun profi cenedlaethol: 

  1. lleihau’r niwed a achosir gan y coronafeirws
  2. helpu’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol i ailafael yn eu bywydau bob dydd arferol

Ar 15 Ebrill, comisiynodd y Gweinidog Iechyd adolygiad cyflym o’r drefn brofi i ganfod ymhle y gellir ac y dylid gwneud gwelliannau. Mae’r rhain i gyd yn argymhellion o adolygiad a drefnwyd gan y Gweinidog Iechyd yn dilyn pryderon nad oedd digon o brofion yn cael eu cynnal o dan y system bresennol.

Darllenwch fwy o wybodaeth.

Pwy sy’n cael prawf?

Mae ein gweithgarwch presennol yn y cynllun profi yn canolbwyntio ar ein gweithwyr hanfodol, cleifion â symptomau mewn ysbytai a phobl mewn cartrefi gofal.

Yng Nghymru, mae 483,000 o weithwyr hanfodol; mae hyn yn cynnwys 168,500 o weithwyr gofal iechyd, a 9,900 o staff yr heddlu a charchardai. Mae categorïau bras gweithwyr hanfodol yn cynnwys:

  • gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol
  • diogelwch y cyhoedd (gweithwyr brys) a gweithwyr diogelwch cenedlaethol
  • gweithwyr llywodraeth leol a chenedlaethol
  • gweithwyr addysg a gofal plant
  • bwyd a nwyddau hanfodol eraill
  • trafnidiaeth
  • gweithwyr cyfleustodau, cyfathrebu a gwasanaethau ariannol
  • gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus allweddol

Darllenwch fwy o wybodaeth.

Y diweddaraf

Rydym yn gallu profi 12,374 yn ddyddiol yn y labordy ar hyn o bryd a byddwn yn dal ati i gynyddu’r niferoedd dros yr wythnosau nesaf wrth inni symud i brofi’r boblogaeth gyfan i gefnogi camau olrhain cysylltiadau.

Mae’r sefyllfa wythnosol fel a ganlyn:

Data’n gywir am 13:00, 14 Mehefin 2020
COVID-19 Canlyniadau am 1pm
Capasiti labordai 12,374
Cyfanswm yr achosion negatif hyd yma 97,421
Cyfanswm yr achosion positif hyd yma 14,804
Cyfanswm yr unigolion a brofwyd 112,225
Cyfanswm y profion a gwblhawyd yn y 7 diwrnod diwethaf 10,546
Achosion cadarnhaol newydd yn y 7 diwrnod diwethaf 243
Cyfanswm yr holl brofion a gwblhawyd* 136,935

*Mae hyn yn cynnwys unigolion a brofwyd fwy nag unwaith.

Profion ac eithrio o labordai GIG Cymru a gynhaliwyd ar breswylwyr Cymru

  Profion cronnol (am 5pm 14 Mehefin)
Cyfanswm profion 18,546
Positif 605
Negatif 17,220
Amhendant* 721

*Mae canlyniad amhendant yn golygu nad oedd y labordy yn gallu cael canlyniad dilys o’r sampl swab ac felly ddim yn gallu nodi a oedd y feirws SARS-CoV-2 yn bresennol. Gall hyn ddigwydd o ganlyniad i nifer o resymau technegol. Yn dilyn canlyniad amhendant, argymhellir fod yr unigolyn yn cael prawf arall. 

Pwy sydd wedi cael prawf?

Y sefyllfa ar 14 Mehefin 2020
Gweithiwr allweddol Positif Negatif Cyfanswm y profion
Gweithiwr gofal iechyd 6,259 19,704 25,963
Preswylydd mewn cartref gofal 1,212 21,675 22,887
Gweithiwr mewn cartref gofal 1,206 27,575 28,781
Gweithiwr / preswylydd mewn sefydliad addysg 25 567 592
Gweithiwr gyda’r gwasanaethau brys 152 834 986
Preswylydd / gweithiwr mewn hostel neu lety â chymorth 48 748 796
Aelod o aelwyd gweithiwr hanfodol 373 3,717 4,090
Gweithiwr hanfodol arall 384 3,138 3,522
Gweithiwr/preswylydd mewn carchar neu ganolfan gadw 42 144 186

Ymhle mae’r profion yn cael eu cynnal?

Dyma drosolwg o sefyllfa bresennol Cymru gyfan ar 14 Mehefin 2020
Lleoliad Capasiti Cronnol % Canlyniadau o fewn 1 diwrnod % Canlyniadau o fewn 2 ddiwrnod

Canlyniadau o fewn 3 diwrnod

Prawf mewn ysbyty Dim uchafswm wedi’i nodi 47,219 63.2 90.6 96.2
Prawf mewn uned profi coronafeirws 1,884 62,674 43.7 80.2 93.0
Prawf mewn canolfan profi drwy ffenest y car* 6,741 29,392 49.7 89.2 97.2
Cyffredinol 8,625 139,285 51.6 85.6 95.0

Nid yw’r perfformiad a ddangosir o ran y canlyniadau yn ffigur o'r dechrau i'r diwedd ac nid yw ond yn mesur y cyfnod o’r dyddiad y cofnodir bod sampl wedi’i gasglu hyd at yr adeg yr awdurdodir y canlyniad yn labordai canolog Iechyd Cyhoeddus Cymru. Nid yw'n nodi faint o amser y mae'n ei gymryd i unigolyn gael ei ganlyniad ar ôl cael ei brofi. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei darparu pan fydd yr ap atgyfeirio i gael prawf ar gael.

Darllenwch ystadegau manylach am brofi yng Nghymru.