Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau ar brofion asymptomatig coronafeirws mewn ysgolion a cholegau.

Cyhoeddwyd gyntaf:
21 Rhagfyr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Profi asymptomatig (COVID-19) mewn ysgolion a cholegau

Er mwyn gallu cadw cynifer â phosibl o staff a disgyblion yn yr ysgol a’r coleg, byddwn yn rhoi profion conronafeirws (COVID-19) cyflym ar gael i ysgolion a cholegau o fis Ionawr 2021 ymlaen,

Bydd y profion cyflym, ynghyd â’r mesurau atal a rheoli haint megis cadw pellter cymdeithasol, yn sicrhau bod disgyblion â’r cyfle gorau i gael addysg wyneb yn wyneb.

Gan ddechrau ym mis Ionawr, gam wrth gam, daw’r profion ar gael i holl aelodau staff a disgyblion a myfyrwyr ein hysgolion, ysgolion arbennig a cholegau.

Y broses

O fis Ionawr ymlaen, darperir y profion cyflym i ysgolion a cholegau gan ddechrau gyda’r ysgolion uwchradd a cholegau AB, ysgolion arbennig a darpariaeth amgen:

  • bydd myfyrwyr a disgyblion yn ogystal â’r gweithlu yn gallu cynnal profion dyddiol i’r rhai a nodwyd fel cysylltiadau agos i achosion coronafeirws. Mae hwn yn rhoi opsiwn arall yn lle hunanynysu, ac yn sicrhau bod y dysgwyr yn cael parhau i fanteisio ar addysg wyneb yn wyneb.
  • bydd gweithlu ysgolion arbennig yn gallu cynnal profion wythnosol – er mwyn helpu i ganfod pwy sy’n cario’r feirws heb symptomau, a lleihau’r perygl o’i basio i eraill.

Bydd y profion hyn yn wirfoddol, ond anogir yn gryf y rhai sy’n gymwys i gymryd y prawf, er mwyn lleihau’r risg o drosglwyddiad asymptomatig o fewn ysgolion a cholegau ac er mwyn i’r unigolyn allu parhau i ddysgu.

Yn unol â’r arferion rheoli haint arferol, bydd y cysylltiadau agos sy’n penderfynu peidio â chymryd prawf cyflym dyddiol yn gorfod hunanynysu, fel a nodir yn y canllawiau ar gyfer aelwydydd sydd ag achos posibl neu bendant o haint coronafeirws (COVID-19).

Cynnal y profion cyflym mewn ysgolion a cholegau

Mae cynlluniau peilot diweddar yng Nghymru a gweddill y DU wedi dangos sut mae defnyddio profion cyflym yn effeithiol i gael effaith gadarnhaol mewn ysgolion a cholegau. Mae’r profion llif unffordd a ddarperir i ysgolion a cholegau’n rhoi canlyniad mewn 30 munud ac nid oes angen labordy i’w prosesu.

O ganol mis Ionawr ymlaen, bydd ysgolion a cholegau’n cael citiau profi gyda chyfarpar diogelu personol (PPE). Rhoddir canllawiau a deunyddiau hyfforddi cynhwysfawr hefyd, a chefnogaeth i gyflwyno rhaglen brofi sy’n gweithio ac sy’n ddiogel i’r staff, myfyrwyr a disgyblion.

Dylai’r ysgolion a cholegau ddweud yn glir wrth y staff a’r disgyblion nad yw canlyniad negatif yn cael gwared ar y perygl o drosglwyddo’r haint. Mewn rhai achosion, bydd unigolion sydd wedi cael canlyniad negatif yn dal yn heintus am nad yw’r prawf wedi canfod y clefyd. Felly, mae’n hanfodol bod pawb yn dal ati i ddilyn y mesurau hylendid a chadw pellter, p’un a ydynt wedi cael prawf neu beidio.

Bydd unrhyw un sy’n dangos symptomau coronafeirws (COVID-19) er ei fod wedi cael canlyniad prawf negatif yn dal i orfod hunanynysu nes ei fod yn gwybod canlyniad y prawf PCR, sef y prawf swab arall a brosesir mewn labordy.

Ym mhob achos pan fo disgybl, myfyriwr neu athro wedi bod mewn cysylltiad agos ag aelod o’u cartref sydd wedi profi’n bositif am y coronafeirws, ni fydd yn gallu cymryd rhan yn y profi cyfresol a bydd rhaid iddo ef/hi hunanynysu am 10 diwrnod yn unol â’r canllawiau.