Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau ar brofion asymptomatig coronafeirws mewn ysgolion a cholegau.

Cyhoeddwyd gyntaf:
21 Rhagfyr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Profi ar gyfer coronafeirws (COVID-19) asymptomatig mewn ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, addysg bellach a lleoliadau gofal plant

Byddwn yn sicrhau bod profion cyflym ar gyfer y coronafeirws (COVID-19) ar gael yn rheolaidd, dwywaith yr wythnos, i bob lleoliad cynradd, uwchradd, addysg bellach a gofal plant sydd eu heisiau o fis Chwefror 2021 ymlaen. Bydd hyn yn golygu bod modd canfod oedolion asymptomatig yn gyflym, a gofyn iddynt hunanynysu ar unwaith i leihau'r tebygolrwydd o glystyrau o achosion mewn lleoliadau a'r holl amharu ar addysg a gofal a fyddai’n digwydd yn sgil hynny.

Ynghyd â chadw pellter cymdeithasol a mesurau atal heintiau eraill a roddir ar waith gan ysgolion a lleoliadau, bydd y profion hyn yn lleihau'r tebygolrwydd y bydd oedolion yn lledaenu'r feirws yn ddiarwybod i eraill yn y lleoliad, gan helpu i ganiatáu i blant a phobl ifanc aros mewn addysg wyneb yn wyneb a lleoliadau gofal plant.

Bydd profion ar gael i bob aelod o staff ym mhob ysgol, coleg a lleoliad gofal plant a gwaith chwarae. Mae hyn yn cynnwys pob lleoliad arbenigol. 

Yn ogystal, bydd pob disgybl ysgol uwchradd ym mlynyddoedd 10 i 13 a phob dysgwr Addysg Bellach (AB) yn gallu cyrchu LFTs i gynnal profion asymptomatig rheolaidd ddwywaith yr wythnos, ochr yn ochr â'r ddarpariaeth gyfredol ar gyfer staff a restrir uchod. O 19 Ebrill, cafodd hyn ei ymestyn i gynnwys dysgwyr ym mlynyddoedd 7-9.

Dylid cynnig profion i bawb sy'n gweithio'n wyneb yn wyneb â phlant mewn lleoliadau addysg a gofal plant o ddydd i ddydd. Er mwyn hwyluso mynediad at brofion ar gyfer y rhai sy'n gweithio'n rheolaidd mewn lleoliadau addysg a gofal plant ond nad ydynt yn uniongyrchol gysylltiedig ag un ysgol neu leoliad, neu'n gweithio o'u cartref, (fel yn achos gwarchodwyr plant), gall y staff yma archebu ar-lein, casglu o’u fferyllfa neu safle casglu lleol.

Cael profion llif unffordd COVID-19 cyflym os nad oes gennych symptomau.

Y broses

Bydd ysgolion a cholegau, gan gynnwys ysgolion arbennig a darpariaeth amgen, a lleoliadau gofal plant a chwarae yn cael mynediad at brofion canlyniadau cyflym i staff gynnal profion ddwywaith yr wythnos gartref cyn dod i mewn i'r lleoliad. Bydd hyn yn helpu i nodi'r rhai sy'n cario'r firws heb arddangos symptomau a lleihau'r risg o drosglwyddo. Rhaid i unrhyw un sy'n profi'n bositif gan ddefnyddio prawf llif unffordd:

  • archebu prawf PCR dilynol drwy'r porth archebu ar-lein
  • rhoi gwybod i'r lleoliad am y canlyniad
  • rhoi gwybod i sefydliadau eraill yn unol â'r canllawiau ar gyfer eich sector (Awdurdodau Lleol neu AGC)

Bydd y tîm olrhain cysylltiadau lleol hefyd yn cysylltu â nhw.

Mae’r profion yn wirfoddol, ond rydym yn annog pob un sy'n gymwys i fanteisio arnynt er mwyn lleihau ymhellach y risg o drosglwyddo asymptomatig.

Mae'n bwysig pwysleisio mai'r mesurau sydd eisoes wedi'u rhoi ar waith, megis cadw pellter cymdeithasol a hylendid dwylo da, yw’r prif amddiffyniad rhag trosglwyddo. Dylid defnyddio profion ochr yn ochr â hyn.

Yn unol â'r canllawiau presennol, bydd y rhai sy'n datblygu symptomau yn gallu cael prawf drwy ein sianeli a bydd angen iddynt hunanynysu yn unol â'r canllawiau. I'r rhai sy'n penderfynu peidio â chymryd rhan yn y profion, byddant yn gallu mynychu'r gweithle fel arfer gan ddilyn y canllawiau cenedlaethol presennol.

Yn unol â’r arferion rheoli haint arferol, bydd cysylltiadau agos unrhyw achos sy’n cael ei gadarnhau yn gorfod hunanynysu, fel a nodir yn y canllawiau ar gyfer aelwydydd sydd ag achos posibl neu bendant o haint coronafeirws (COVID-19).

Dysgwyr uwchradd a dysgwyr addysg bellach o dan 18

O 11 Hydref, mae'r argymhelliad ar gyfer dysgwyr mewn ysgolion uwchradd a cholegau addysg bellach sydd o dan 18 oed ac sydd wedi dod i gysylltiad ag achos positif ar yr aelwyd yn newid.

Yn ogystal â chymryd prawf PCR ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8, yr argymhelliad yw y dylent gymryd prawf llif unffordd bob dydd cyn gadael eu tŷ am saith diwrnod. Dylai hyn ddechrau ar y diwrnod y cadarnheir bod achos positif ar yr aelwyd o ganlyniad i brawf llif unffordd neu brawf PCR.

Staff ym maes darpariaeth anghenion addysgol arbennig (AAA)

O 11 Hydref, bydd staff sydd wedi'u brechu’n llawn ac sy'n gweithio ym maes darpariaeth addysgol arbennig sy’n dod i gysylltiad â rhywun sydd â COVID-19 yn cael cynnig cynllun profi cyn dychwelyd i'r gwaith.

Yn amodol ar asesiad risg gan yr aelod o staff a'i reolwr, gofynnir i’r aelod o staff gymryd prawf PCR a dylai aros am y canlyniad negatif cyn dychwelyd i'r gwaith. Gofynnir iddo hefyd gymryd profion llif unffordd am 10 diwrnod ar ôl ei gysylltiad diwethaf â’r achos a gadarnhawyd neu am 10 diwrnod o’r pwynt mae achos positif yn yr aelwyd yn derbyn canlyniad positif o brawf LFD neu PCR.

Plant o dan 5 oed (0-4 oed)

O 11 Hydref, ni fyddwn bellach yn argymell bod plant o dan 5 oed (0-4 oed) yn cymryd profion COVID-19 os nad oes ganddynt symptomau. Pan fo gan blant o dan 5 oed symptomau, ni fyddem yn argymell rhoi prawf PCR iddynt fel mater o drefn oni bai fod meddyg wedi argymell i wneud hynny, neu os yw rhieni'n credu bod prawf yn gwbl angenrheidiol ac er budd eu plentyn. 

Mae hyn hefyd yn golygu nad ydym yn argymell y dylai plant o dan 5 oed gymryd profion os ydynt wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd â COVID-19. 

Cynnal y profion

Mae peilotiaid diweddar yng Nghymru a'r DU ehangach wedi dangos sut y gellir defnyddio profion cyflym yn effeithiol a chael effeithiau cadarnhaol mewn ysgolion a cholegau. Mae'r profion llif ochrol a fydd ar gael i'r holl staff, myfyrwyr ysgol uwchradd a dysgwyr AB, ym mhob lleoliad yn cynhyrchu canlyniad mewn 30 munud ac nid oes angen labordy arnynt i brosesu. 

Bydd lleoliadau yn gallu cyrchu'r citiau profi a byddant yn cael arweiniad a chyfarwyddiadau cynhwysfawr i'w defnyddio i gymryd rhan yn y cynnig profi.

Gwyliwch fideo byr ar sut i gynnal y prawf.

Nid yw canlyniad negatif yn golygu nad oes perygl o drosglwyddo’r haint

Mewn rhai achosion, bydd unigolion sydd wedi cael canlyniad negatif yn dal yn heintus am nad yw’r prawf wedi canfod y clefyd. Felly, mae’n hanfodol bod pawb yn dal ati i ddilyn y mesurau hylendid a chadw pellter, p’un a ydynt wedi cael prawf neu beidio.

Bydd unrhyw un sy’n dangos symptomau coronafeirws (COVID-19) er ei fod wedi cael canlyniad prawf negatif yn dal i orfod hunanynysu nes cael canlyniad y prawf PCR, sef y prawf swab arall a brosesir mewn labordy.

Mae gwybodaeth bellach a chwestiynau cyffredin ar brofi mewn lleoliadau addysg a gofal plant ar gael ar y dudalen Ysgolion: canllawiau coronafeirws.