Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Canllawiau ar brofion asymptomatig coronafeirws mewn ysgolion a cholegau.

Cyhoeddwyd gyntaf:
21 Rhagfyr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Profi ar gyfer coronafeirws (COVID-19) asymptomatig mewn ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, addysg bellach a lleoliadau gofal plant

Byddwn yn sicrhau bod profion cyflym ar gyfer y coronafeirws (COVID-19) ar gael i bob lleoliad cynradd, uwchradd, addysg bellach a gofal plant sydd eu heisiau o fis Chwefror 2021 ymlaen. Bydd hyn yn golygu bod modd canfod oedolion asymptomatig yn gyflym, a gofyn iddynt hunanynysu ar unwaith i leihau'r tebygolrwydd o glystyrau o achosion mewn lleoliadau a'r holl amharu ar addysg a gofal a fyddai’n digwydd yn sgil hynny.

Ynghyd â chadw pellter cymdeithasol a mesurau atal heintiau eraill a roddir ar waith gan ysgolion a lleoliadau, bydd y profion hyn yn lleihau'r tebygolrwydd y bydd oedolion yn lledaenu'r feirws yn ddiarwybod i eraill yn y lleoliad, gan helpu i ganiatáu i blant a phobl ifanc aros mewn addysg wyneb yn wyneb a lleoliadau gofal plant.

Bydd profion ar gael i bob aelod o staff ym mhob ysgol, coleg a lleoliad gofal plant a gwaith chwarae. Mae hyn yn cynnwys pob lleoliad arbenigol. Ceir rhagor o wybodaeth am y lleoliadau sydd wedi'u cynnwys Profi rheolaidd ar gyfer staff addysg a gofal plant.

Y broses

O fis Chwefror ymlaen bydd ysgolion a cholegau, gan gynnwys ysgolion arbennig a darpariaeth amgen a lleoliadau gofal plant a chwarae, yn cael mynediad at brofion cyflym er mwyn i staff gynnal profion gartref ddwywaith yr wythnos cyn dod i'r lleoliad – bydd hyn yn helpu i ganfod y rhai sy'n cario'r feirws heb arddangos symptomau, gan leihau'r risg o drosglwyddo. 

Rhaid i unrhyw un sy'n profi'n bositif gan ddefnyddio prawf llif unffordd:

  • archebu prawf PCR dilynol drwy'r porth archebu ar-lein
  • rhoi gwybod i'r lleoliad am y canlyniad
  • rhoi gwybod i sefydliadau eraill yn unol â'r canllawiau ar gyfer eich sector (Awdurdodau Lleol neu AGC)

Bydd y tîm olrhain cysylltiadau lleol hefyd yn cysylltu â nhw.

Mae’r profion yn wirfoddol, ond rydym yn annog pob un sy'n gymwys i fanteisio arnynt er mwyn lleihau ymhellach y risg o drosglwyddo asymptomatig.

Mae'n bwysig pwysleisio mai'r mesurau sydd eisoes wedi'u rhoi ar waith, megis cadw pellter cymdeithasol a hylendid dwylo da, yw’r prif amddiffyniad rhag trosglwyddo. Dylid defnyddio profion ochr yn ochr â hyn.

Yn unol â'r canllawiau presennol, bydd y rhai sy'n datblygu symptomau yn gallu cael prawf drwy ein sianeli a bydd angen iddynt hunanynysu yn unol â'r canllawiau. I'r rhai sy'n penderfynu peidio â chymryd rhan yn y profion, byddant yn gallu mynychu'r gweithle fel arfer gan ddilyn y canllawiau cenedlaethol presennol.

Yn unol â’r arferion rheoli haint arferol, bydd cysylltiadau agos unrhyw achos sy’n cael ei gadarnhau yn gorfod hunanynysu, fel a nodir yn y canllawiau ar gyfer aelwydydd sydd ag achos posibl neu bendant o haint coronafeirws (COVID-19).

Cynnal y profion

Mae cynlluniau peilot diweddar yng Nghymru a'r DU yn ehangach wedi dangos sut y gall profion cyflym gael eu defnyddio yn effeithiol a chael effaith gadarnhaol mewn ysgolion a cholegau. Mae’r profion llif unffordd a fydd ar gael i holl staff pob lleoliad yn rhoi canlyniad mewn 30 munud ac nid oes angen labordy i’w prosesu.

O ganol mis Chwefror 2021 ymlaen, bydd lleoliadau yn gallu cael gafael ar becynnau profi. Byddant hefyd yn cael canllawiau a chyfarwyddiadau cynhwysfawr ar sut i gynnal y profion.

Nid yw canlyniad negatif yn golygu nad oes perygl o drosglwyddo’r haint

Mewn rhai achosion, bydd unigolion sydd wedi cael canlyniad negatif yn dal yn heintus am nad yw’r prawf wedi canfod y clefyd. Felly, mae’n hanfodol bod pawb yn dal ati i ddilyn y mesurau hylendid a chadw pellter, p’un a ydynt wedi cael prawf neu beidio.

Bydd unrhyw un sy’n dangos symptomau coronafeirws (COVID-19) er ei fod wedi cael canlyniad prawf negatif yn dal i orfod hunanynysu nes cael canlyniad y prawf PCR, sef y prawf swab arall a brosesir mewn labordy.