Neidio i'r prif gynnwy

Crynodeb o gyngor i ysgolion a lleoliadau wrth gadw cofnod o bresenoldeb.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Presenoldeb mewn ysgolion a lleoliadau

Mae'r Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant wedi cyhoeddi canllawiau sy'n nodi mai ychydig iawn o blant sy'n hynod fregus yn glinigol ac o ganlyniad nid yw'n ofynnol i lawer o'r plant a gynghorwyd yn flaenorol i warchod i wneud hynny bellach. Pan fydd rhiant/gofalwr yn dymuno i'w plentyn fynychu'r ysgol, dylid rhoi trefniadau ar waith i gefnogi presenoldeb ac fe ddylai’r wybodaeth berthnasol gael ei blethu mewn i asesiadau risg.

Dylai ysgolion a lleoliadau gadw cofnod o bresenoldeb a dylai teuluoedd hysbysu eu hysgol os nad yw eu plentyn yn gallu mynychu ac esbonio'r rheswm am hyn i alluogi'r ysgol i gofnodi presenoldeb yn gywir.

Mewn llawer o achosion bydd y pryderon yn ymwneud â gwendidau iechyd, megis pan fydd plentyn neu aelod o'r teulu yn y cartref neu teulu ehangach sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol; neu pan fydd plant wedi bod mewn cysylltiad â rhywun â Covid. Yn yr amgylchiadau hynny dylai ysgolion ac awdurdodau lleol weithio gyda'r teulu i roi sicrwydd iddynt am y mesurau diogelwch sydd ar waith i gefnogi’r plant wrth ddychwelyd i’r ysgol.  O dan bob amgylchiad, mae’n hanfodol bod yr ysgol yn parhau i ymgysylltu o bell yn gyson gyda’r dysgwr. Efallai y bydd canllawiau dysgu Llywodraeth Cymru yn ddefnyddiol i gefnogi hynny.

O dan yr amgylchiadau presennol mae Llywodraeth Cymru o’r farn nad yw mesurau cosbedigol, gan gynnwys dirwyon, o bosibl yn fesurau priodol i'w cymryd oni bai bod awdurdodau o'r farn bod angen dilyn nifer fach o achosion yn ymwneud ag absenoldeb parhaus, nad ydynt yn gysylltiedig â phandemig Covid-19; mae pryderon ynghylch lles y plentyn, neu lle gwnaed ymdrechion helaeth i geisio ailymgysylltu â'r teulu gan yr ysgol a/neu'r Gwasanaeth Lles Addysg. Mewn achosion o'r fath dylai awdurdodau barhau i ddilyn y canllawiau a nodir yn y Fframwaith Presenoldeb ar gyfer Cymru Gyfan.

Dylai’r ysgol ymdrin ag unrhyw bryderon am ymgysylltiad neu les dysgwyr ar unwaith. Dylai pryderon ond cael eu trosglwyddo i’r Gwasanaeth Lles Addysg ar ôl i’r ysgol wneud pob ymdrech i ymgysylltu â’r teulu. Yn ystod y cyfnod hwn mae cydweithio rhwng asiantaethau yn hollbwysig,  ac os oes gan yr ysgol unrhyw bryderon am niwed, esgeulustod neu gam-drin dylai adrodd hynny i’r Unigolyn Diogelu Penodedig a fydd yn cydweithio â gwasanaethau plant ac asiantaethau eraill yn ôl yr angen.  

Dylid ond defnyddio mesurau cosbedigol pan fu pob ymgais arall i ymgysylltu yn ofer. Efallai y bydd ysgolion am ddefnyddio cynllun pwrpasol i gefnogi dysgu wyneb yn wyneb cyn gynted ag y gallant. Nid yw'n ofynnol mwyach i blant a phobl ifanc o dan 18 oed hunanynysu oni bai y gofynnir iddynt wneud hynny drwy'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu, neu eu bod wedi cael cyngor gan eu clinigwr. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y bydd rhywfaint o bryder yn parhau ymysg rhai teuluoedd ynghylch risgiau COVID-19. Dylid parhau i ymgysylltu â’r teulu er mwyn i ysgolion, lleoliadau ac awdurdodau lleol ddeall unrhyw rwystrau rhag dychwelyd i’r ysgol sydd gan ddysgwyr, a gallu pennu unrhyw gefnogaeth ychwanegol a allai fod angen i alluogi iddynt ddychwelyd i’r lleoliad addysg cyn gynted ag y gallant.

Yn ychwanegol, byddem yn disgwyl i ysgolion ystyried amgylchiadau unigol, megis os yw rhiant wedi profi’n bositif am Covid ac nad oes gan y plentyn ffordd arall o gyrraedd yr ysgol.

Yn dilyn ymgynghoriad, mae Llywodraeth Cymru wedi dirymu Rheoliadau Perfformiad Ysgol a Thargedau Absenoldeb (Cymru) 2011 (a ddaeth i rym o 7 Awst 2020 ymlaen). O ganlyniad, nid yw’n ofynnol i ysgolion osod targedau ar gyfer y blynyddoedd i ddod nac adrodd ar y rhai a bennwyd yn flaenorol ar gyfer 2019 i 2020 ymlaen. Fodd bynnag, bydd y gwaith o gasglu data presenoldeb blynyddol yn parhau. 

Dylai ysgolion gofnodi presenoldeb ac absenoldeb yn unol â’r codau canlynol. Mae canllawiau ynghylch pryd y dylid eu defnyddio yn dilyn y crynodeb.

Pa god dylid ei ddefnyddio?

Codau
Cod Ystyr Categori ystadegol
/ Yn bresennol yn yr ysgol yn y bore Yn bresennol
\ Yn bresennol yn yr ysgol yn y prynhawn Yn bresennol
[ Dysgu o bell oherwydd COVID-19 Dim rhaid bod yn bresennol
; Salwch oherwydd COVID-19 Absenoldeb awdurdodedig
Y Absenoldeb dan gyfarwyddyd yr ysgol oherwydd COVID-19 (gan gynnwys dysgu o bell) Dim rhaid bod yn bresennol

Mae’r holl godau eraill yn berthnasol yn unol â’r canllawiau ar bresenoldeb mewn ysgolion.

/\ (cod ar gyfer dysgwyr sy’n bresennol)

Dylid cofnodi bod yr holl blant a ddisgwylir ar gyfer y diwrnod hwnnw yn bresennol / \ wrth gyrraedd yr ysgol neu’r lleoliad.

[ (cod dros dro ar gyfer dysgu o bell oherwydd COVID-19)

Mae hyn yn cynnwys dysgwyr unigol nad ydynt yn gallu dod i’r ysgol am resymau y mae’r ysgol yn eu deall ac wedi cytuno arnynt. Dylid eu cofnodi fel cod [.

Bydd y cod hwn yn berthnasol i ddysgwyr sydd â symptomau COVID-19; a'r rhai y mae eu clinigwr wedi argymell eu bod ar restr gwarchod neu eu bod wedi cael eu hysbysu i ynysu drwy'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu. Ni ddylid defnyddio'r cod hwn ar gyfer grwpiau o ddysgwyr y mae’r ysgol wedi rhoi cyfarwyddyd iddynt beidio â bod yn bresennol yn yr ysgol; o dan yr amgylchiadau hynny, dylid defnyddio cod Y.

Ni ddylid defnyddio’r cod hwn os cadarnhawyd bod gan y dysgwr COVID-19. Yn yr achosion hynny, dylid defnyddio’r cod ;.  

Rhaid i ysgolion ymgysylltu â rhieni/gofalwyr i ddeall pam nad yw’r dysgwyr yn bresennol a sicrhau nad oes unrhyw bryderon ynghylch lles dysgwyr neu ddewisiadau cefnogaeth eraill y gellid eu trefnu er mwyn iddynt allu bod yn bresennol. Dylai’r ysgol neu’r lleoliad, a'r awdurdod lleol pan fo’n berthnasol, fynd ar drywydd unrhyw bryderon. Dylai’r ysgol adolygu’r sefyllfa gyda’r dysgwr a’r rhieni/gofalwyr yn rheolaidd er mwyn osgoi unrhyw absenoldeb hir.  

Bydd y cod dros dro yn cael ei ddefnyddio i ddadansoddi ein casgliad data wythnosol anffurfiol ond bydd [ yn cael ei fapio i’r cod X ar gyfer casgliadau presenoldeb cynradd ac uwchradd statudol ac at ddibenion ystadegol.

; (cod ar gyfer achos a gadarnhawyd o COVID-19)

Dylid defnyddio cod ; os yw’r dysgwr wedi cael gwybod bod ganddo achos a gadarnhawyd o COVID-19.  Ni fyddai hyn yn berthnasol oni bai fod ganddo ganlyniad prawf positif a bod yr ysgol wedi cael gwybod yn unol â hynny.  

Mae’r cod dros dro ; at ddefnydd yr ysgol yn unig a dylai ysgolion atgoffa holl ddefnyddwyr SIMS o’u dyletswydd cyfrinachedd. Ni fydd y cod yn cael ei ddefnyddio i ddadansoddi proses casglu data wythnosol anffurfiol Llywodraeth Cymru ond bydd ; yn cael ei fapio i’r cod I.

Y (cod ar gyfer absenoldeb dan gyfarwyddyd yr ysgol)

Dylid defnyddio cod Y ar gyfer absenoldeb dan gyfarwyddyd yr ysgol, yn hytrach nag ar gyfer unigolion o dan god [, a bydd hefyd yn cynnwys dysgu o bell. Bydd hyn yn digwydd pan fydd yr ysgol yn nodi bod angen i ddysgwyr hunanynysu oherwydd bod achos wedi’i gadarnhau yn yr ysgol. Dylid defnyddio cod Y hefyd os bydd yr ysgol yn cau’n rhannol neu’n gyfan gwbl oherwydd COVID-19; mae hyn yn cynnwys pan nad oes gan yr ysgol ddigon o staff, neu pan fydd ysgol wedi cau oherwydd cyfyngiadau symud. Ni ddylid defnyddio'r cod hwn ar gyfer diwrnodau HMS, y dylid eu cofnodi fel cod #.

Mesur absenoldeb sy’n gysylltiedig â COVID-19

Yn ystod y pandemig bu llawer o ddiddordeb yn y wasg a chan y cyhoedd o ran deall i ba raddau y mae'r pandemig wedi effeithio ar bresenoldeb yn yr ysgol. Mae angen inni hefyd allu monitro'r effaith i lywio ein hymateb presennol a hwyluso unrhyw ymchwil yn y dyfodol i'r effaith hirdymor. I gyflawni hynny byddwn yn mesur absenoldeb sy'n gysylltiedig â Covid-19 gan ddefnyddio'r codau "[" ac "Y" drwy eu categoreiddio fel absenoldeb awdurdodedig. Mae'r newid hwn at ddibenion ystadegol yn unig a bydd yn ein galluogi i ateb y galw o ran yr wybodaeth honno drwy gyhoeddi data wythnosol ar absenoldeb sy'n gysylltiedig â Covid-19 yma.

Dylai Awdurdodau Lleol ac ysgolion barhau i ddefnyddio'r categorïau yn y tablau uchod ar gyfer cofnodi presenoldeb bob dydd.

Defnyddio codau absenoldeb awdurdodedig a phresenoldeb eraill

Yn unol â’n canllawiau ar godau presenoldeb ysgolion, bydd gwyliau teulu y mae’r pennaeth wedi cytuno arno a’i awdurdodi yn cael ei godio fel H, a bydd gwyliau estynedig y cytunwyd arno yn cael ei godio fel F. Bydd gwyliau teulu nad yw’r pennaeth wedi cytuno arno, neu sy’n hirach na’r hyn a gytunwyd, yn cael ei godio fel G. Ar ôl dychwelyd o’r gwyliau bydd gofyn i rai teuluoedd hunanynysu os ydynt wedi teithio o wlad nad yw wedi’i heithrio. Dylid cofnodi’r cyfnod hwn o hunanynysu yn unol â’r cod a ddefnyddir ar gyfer gwyliau’r teulu.  

Pan fydd codau absenoldeb awdurdodedig a phresenoldeb penodol eraill yn fwy priodol, dylai ysgolion ddefnyddio’r rhain yn yr un modd ag arfer.