Neidio i'r prif gynnwy

Gwnewch Wahaniaeth gyda ni

Prentisiaid Llywodraeth Cymru

Pam gwneud prentisiaeth?

Fel prentis byddwch yn ennill cyflog wrth ichi dderbyn hyfforddiant. Mae'n ddewis da o ran gyrfa boed yn gadael ysgol neu goleg, yn dychwelyd i'r gweithle ar ôl cael teulu neu'n edrych am gyfleoedd newydd. Mae amrywiaeth eang o swyddi ar gael, acmae swydd yn Llywodraeth Cymru yn cynnig cyfleoedd unigryw yng Nghymru.

Yn Llywodraeth Cymru, byddwch yn cael cefnogaeth a chymorth i ddatblygu eich sgiliau yn y gweithle. Bydd angen ichi hefyd neilltuo amser bob wythnos i astudio ar gyfer eich prentisiaeth. Byddwch yn aelod gwerthfawr o'r tîm o'r diwrnod cyntaf.

Pa brentisiaethau sydd ar gael?

Byddwn yn cyhoeddi ein cynllun prentisiaeth newydd yn 2022.

Cofrestru eich diddordeb a chael diweddariadau pan fydd ein cynllun prentisiaeth yn fyw.

Pwy sy'n cael gwneud cais?

Er mwyn gwneud cais rhaid ichi fodloni’r amodau canlynol:

 • byddwch yn 16 oed neu'n hŷn pan fyddwch yn gwneud eich cais
 • ni fyddwch mewn addysg amser llawn (gallwch gyflwyno cais tra rydych dal yn yr ysgol/coleg/prifysgol ond byddwch wedi gorffen eich astudiaethau erbyn dechrau'r brentisiaeth)
 • bydd angen ichi fodloni gofynion cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil a chydymffurfio â deddfwriaeth mewnfudo’r DU er mwyn gwneud cais.  

Beth yw’r manteision?

Faint fydd fy nghyflog?

Am y 12 mis cyntaf byddwch yn ennill £21,300 ac ar ôl hynny, bydd cynyddrannau ar eich enillion hyd at £22,960. Byddwch hefyd yn gallu ymaelodi â Chynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Faint o wyliau byddaf yn cael?

Byddwch yn cael 31 diwrnod o wyliau’r flwyddyn yn ogystal â 10 diwrnod o wyliau banc a braint. Rydym yn cynnig oriau hyblyg i'ch helpu i gael cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith.

Pa gymwysterau fedraf i eu hennill?

Bydd nifer o lwybrau prentisiaeth ar gael (er enghraifft Prentisiaeth Busnes a Gweinyddu neu Brentisiaeth Digidol, Data a Thechnoleg) a bydd pob llwybr prentisiaeth yn galluogi’r ymgeiswyr llwyddiannus i ennill cymhwyster NVQ lefel tri ar ddiwedd y cyfnod prentisiaeth.

Disgwylir y bydd yr union fanylion am ba lwybrau prentisiaethau fydd ar gael yn cael eu cyhoeddi yn gynnar yn 2022.

Pa mor hir yw'r brentisiaeth?

Bydd cytundeb hyfforddi dan brentisiaeth yn 18 mis o hyd.

Manteision eraill

Mae nifer o fanteision gwych i weithio i Lywodraeth Cymru, gan gynnwys:

 • Oriau gwaith hyblyg i'ch helpu i gael cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith, megis gweithio rhan-amser a gweithio’n glyfar.
 • Cyfleoedd i gael hyfforddiant, gwneud cyrsiau ar-lein a thrafodaethau datblygiad personol rheolaidd.
 • Mae gennym dimau iechyd a diogelwch ac iechyd galwedigaethol penodedig i roi cymorth i staff.
 • Amrywiaeth o weithgareddau megis dosbarthiadau lles, campfeydd, sesiynau rhedeg, cyfle i ddefnyddio beiciau, timau chwaraeon a grwpiau a dosbarthiadau ieithoedd.
 • Opsiynau anffurfiol ar gyfer gweithio gartref a chyfleusterau cyfarfodydd Teams.
 • Mentoriaid a grwpiau rhwydweithio cymdeithasol.

Pam Llywodraeth Cymru?

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflogi dros 5,000 o staff ledled Cymru. Mae ein swyddi hefyd yn amrywiol dros ben, ac yn rhoi’r cyfle i chi weithio mewn meysydd fel iechyd, addysg, yr amgylchedd, chwaraeon, twristiaeth, digidol, cyllid a llawer mwy. 

Rydyn ni'n cynnig rhai o'r cyfleoedd gorau i brentisiaid yng Nghymru, a gallai hyn agor drysau ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Fel prentis yn Llywodraeth Cymru gallwch weld yr holl bethau rydyn ni'n eu gwneud. Mae llawer o'r staff wedi'u lleoli yn y swyddfa neu yn y cartref tra bod rhai eraill allan yn yr awyr agored yn gweithio fel swyddog gorfodi morol, ceidwad castell, swyddog traffig, swyddog cyswllt fferm neu rywbeth arall yn llwyr. 

Rhagor o wybodaeth

Pwy sy'n gymwys

I wneud cais, bydd angen ichi fodloni gofynion cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil. Rhaid ichi fod yn un o'r canlynol:

 • gwladolyn o’r DU
 • gwladolyn o un o wledydd y Gymanwlad sydd â hawl i weithio yn y DU
 • gwladolyn o Weriniaeth Iwerddon
 • gwladolyn o’r UE, yr AEE neu o’r Swistir sydd â statws preswylydd sefydlog neu gyn-sefydlog neu sy’n gwneud cais am naill statws neu’r llall erbyn dyddiad cau y cynllun Statws Preswylwyr Sefydlog i Ddinasyddion yr UE (EUSS)
 • gwladolyn perthnasol o’r UE, yr AEE, y Swistir neu Dwrci sy’n gweithio yn y Gwasanaeth Sifil
 • gwladolyn perthnasol o’r UE, AEE, y Swistir neu Dwrci sydd wedi ennill yr hawl i weithio yn y Gwasanaeth Sifil
 • aelodau penodol o deulu gwladolyn perthnasol o’r UE, yr AEE, y Swistir neu Dwrci

Mae eglurhad o'r gofynion cymhwystra i'w weld yn rheolau cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil

Rhaid ichi hefyd gydymffurfio â deddfwriaeth mewnfudo'r DU.

E-bostiwch ni i gael cyngor am y gofynion cenedligrwydd neu i weld os ydych yn meddu ar gymwysterau sy'n golygu nad oes modd ichi ymgeisio.

Cwblhau eich cais

Cyn cwblhau eich cais dylech wneud yn siŵr fod gennych y canlynol:

 • manylion 2 ganolwr (enw, rhif ffôn cyswllt a chyfeiriad e-bost). Gallech gynnwys eich cyflogwr presennol neu fwyaf diweddar, neu eich tiwtor yn yr ysgol/coleg/prifysgol fel un ohonynt os nad ydych wedi cael eich cyflogi o’r blaen.
 • enghreifftiau o sut i ddangos eich sgiliau a'ch profiad. Peidiwch â dweud beth yw eich sgiliau – eglurwch inni sut rydych wedi'u defnyddio, a rhowch enghreifftiau lle'r ydych wedi datblygu eich profiad
 • y  tystysgrifau ar gyfer y cymwysterau uchaf sydd gennych adeg ymgeisio - er nad ydym ni (Llywodraeth Cymru) yn gofyn am unrhyw gymwysterau gennych er mwyn i chi wneud cais am y cynllun hwn, bydd y darparwr hyfforddiant am weld tystiolaeth o unrhyw gymwysterau a allai fod gennych.

Beth sy'n digwydd ar ôl imi wneud cais?

Ar ôl i chi gyflwyno eich cais, gofynnir i chi lenwi ffurflen gan ALS, ein darparwr hyfforddiant i brentisiaid, i ddangos eich bod yn gymwys. Yna, cewch e-bost ar bob cam o’r broses recriwtio o’r cam sifftio hyd at y cyfweliad a chael cynnig swydd.

Ein hagwedd at gydraddoldeb

 • Ein hamcanion cyffredinol – a nodir yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol presennol – yw y bydd Llywodraeth Cymru, erbyn 2024, yn gyflogwr enghreifftiol, yn cynyddu amrywiaeth drwy: fynd i’r afael yn benodol â’r ffaith nad oes cynrychiolaeth ddigonol o bobl anabl, a phobl o gymunedau ethnig lleiafrifol ar bob lefel o’r sefydliad, na chynrychiolaeth ddigonol o fenywod mewn swyddi uchel; cael gwared ar rwystrau; a chefnogi prentisiaethau o gymunedau amrywiol; a galluogi staff o bob cefndir i gyrraedd eu potensial, gan sicrhau cydraddoldeb a chyfleoedd i bawb.
 • Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu ceisiadau gan bawb, beth bynnag yw'r oed, statws priodasol (gan gynnwys priodas o'r un rhyw) a phartneriaeth sifil, cyfeiriadedd rhywiol, rhyw, hunaniaeth o ran rhywedd, anabledd, hil, crefydd neu gred neu beichiogrwydd a mamolaeth.
 • Rydym yn gweithio’n galed i greu amgylchedd cefnogol a chynhwysol lle gall pob aelod o staff dyfu a pherfformio hyd eithaf ei allu. Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadaugan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn y Gwasanaeth Sifil yng Nghymru megis pobl o gefndiroedd Du neu Leiafrifoedd Ethnig a phobl anabl, ac rydym wedi ymrwymo i gefnogi pob aelod o staff i ffynnu mewn amgylchedd weithio cynhwysol. Rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio’r model cymdeithasol o anabledd ar lefel sefydliadol a gwneud addasiadau i’r broses recriwtio ac i’r gweithlu er mwyn sicrhau cydraddoldeb i staff anabl. Rydym wedi mabwysiadu'r Cynllun Cyfweliad Hyderus o ran Anabledd - a nodir y canllawiau llawn yn fanylach isod.

Nod yr ymgyrch Prentisiaeth newydd hon yw annog mwy o bobl o gefndiroedd gwahanol i ymgeisio, gan sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn cynrychioli'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Mae nifer o bolisïau ac arferion gwaith yn eu lle sy'n cefnogi cydweithwyr a rheolwyr llinell i sicrhau bod amrywiaeth a chynhwysiant yn allweddol i'r hyn a wnawn a sut rydym yn cefnogi staff. Ar gyfer y Cynllun Prentisiaeth hwn, byddwn yn gwneud sifft dienw yn ogystal â sicrhau bod ein paneli cyfweld yn cynnwys amrywiaeth o gydweithwyr.

Mae nifer o rwydweithiau amrywiaeth staff ar gael sydd â nifer o aelodau ac yn cynnwys cynlluniau cefnogi, a gallwch gael cyngor ac arweiniad drwy'r fforymau hyn, yn ogystal â mwynhau digwyddiadau rhwydweithio a gweithgareddau cymdeithasol.

Dyma’r rhwydweithiau:

 • Ymwybyddiaeth a Chymorth Anabledd
 • Rhwydwaith Staff Lleiafrifoedd Ethnig
 • Rhwydwaith PRISM (LGBT+)
 • Menywod Ynghyd

Yn y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill Statws Arweinydd Lefel 3 am fod yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd, ac ar hyn o bryd rydym yn yr wythfed safle ar draws y DU ar gyfer Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall sy'n cefnogi gweithwyr Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol, ac rydym wedi cofrestru ar gyfer y Siarter Hil yn y Gwaith ac wedi'n cynnwys ar y rhestr o sefydliadau sydd wedi'u cydnabod yn gyflogwyr cynhwysol o ran hil. Rydym hefyd wedi ennill statws Aur gan y rhwydwaith cefnogaeth gynhwysol i staff yn Asiantau ac Adrannau'r Llywodraeth, yn cwmpasu pob agwedd ar ailbennu rhywedd, hunaniaeth o ran rhywedd, mynegiant rhywedd a Rhyngrywioldeb.

Rydym yn falch iawn o fod yn sefydliad y mae pobl yn dewis gweithio ynddo, eisiau gweithio ynddo, ac yn falch o weithio ynddo. O'r herwydd, rydym wedi gosod egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon ein gwerthoedd.

Amrywiaeth – Ei fesur am ei fod yn bwysig

Rydym wedi ymrwymo i fod yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal. Rydym eisiau sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei drin yn deg ac yn cael ei benodi ar sail addasrwydd i’r swydd beth bynnag ei gefndir.

Rydym yn ymwybodol y byddai’n well gan rai beidio â llenwi ffurflenni amrywiaeth – efallai am fod ganddynt ofn i’r wybodaeth gael ei chamddefnyddio. Hoffem gadarnhau bod yr holl wybodaeth a ddaw i law yn cael ei chadw’n gyfrinachol, a’i defnyddio ar gyfer dibenion ystadegol YN UNIG. Ni fydd yn cael ei defnyddio i ddylanwadu ar benderfyniadau recriwtio.

Mae croeso ichi ofyn am gael copi o’n polisi amrywiaeth.

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain.  Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pob un (neu aelodau staff newydd posibl) berfformio ar ei orau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os yw ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel cymhwysedd ar gyfer y swydd a'ch bod yn meddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau a ddiffinnir yn rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi a datblygu gyrfa pobl anabl.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddwn yn gwneud addasiadau rhesymol pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch apprenticeshipscheme@gov.wales cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Lle Gwych i Weithio i Gyn-filwyr

Mae'r swydd wag hon yn rhan o'r fenter Lle Gwych i Weithio i Gyn-filwyr.

 

Apprentices logoEuropean Social Fund logo

 

 

 

Recruitment logos