Gwnewch Wahaniaeth gyda ni

Prentisiaid Llywodraeth Cymru

Pam gwneud prentisiaeth?

Fel prentis byddwch yn ennill cyflog wrth ichi dderbyn hyfforddiant. Mae'n ddewis da o ran gyrfa boed yn gadael ysgol neu goleg, yn dychwelyd i'r gweithle ar ôl cael teulu neu'n edrych am gyfleoedd newydd. Mae amrywiaeth eang o swyddi ar gael. Mae Llywodraeth Cymru yn gyflogwr sy'n cynnig cyfleoedd unigryw yng Nghymru.

Yn Llywodraeth Cymru, byddwch yn cael cefnogaeth a chymorth i ddatblygu eich sgiliau yn y gweithle. Bydd angen ichi hefyd neilltuo amser i astudio ar gyfer eich NVQ. Byddwch yn aelod gwerthfawr o'r tîm o'r diwrnod cyntaf.

Pa prentisiaeth sydd ar gael?

Mae gennym dau cynllun prentisiaeth: Llwybr Prentisiaeth Digidol, Data a Thechnoleg (DDaT) a Prentisiaeth Gweinyddu Busnes. 

ThBydd gwybodaeth ychwanegol yn cael ei chyhoeddi ar y dudalen hon cyn cychwyn y Cynllun Prentisiaethau nesaf.ere are no opportunities available at this time. 

Prentisiaethau Llwybr Digidol, Data a Thechnoleg (DDaT)

Nid oes cyfleoedd ar gael ar hyn o bryd.

Prentisiaethau Gweinyddu Busnes

Nid oes cyfleoedd ar gael ar hyn o bryd.

Pwy sy'n cael gwneud cais?

Er mwyn gwneud cais rhaid ichi fodloni’r amodau canlynol:

 • byddwch yn 16 oed erbyn 30 Mawrth 2019. 
   
 • nid ydych mewn addysg amser llawn (gallwch gyflwyno cais tra'r ydych dal yn yr ysgol/coleg/prifysgol os byddwch wedi gorffen eich astudiaethau erbyn dechrau'r brentisiaeth).
   
 • nid oes angen unrhyw gymwysterau penodol.
  • Os ydych eisoes yn meddu ar gymhwyster Lefel 3 neu uwch mewn TGCh, Meddalwedd, y We a Thelathrebu neu bwnc tebyg, efallai na fyddwch yn gymwys i ymuno â'r cynllun prentisiaethau hwn. 
    
  • Os ydych eisioes yn meddu ar gymhwyster Lefel 3 neu uwch mewn Gweinyddu Busnes neu bwnc tebyg, efallai na fyddwch yn gymwys I ymuno â’r cynllun prentisiaethau hwn. 
    
 • bydd angen ichi fodloni gofynion cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil er mwyn gwneud cais.  

Beth yw’r manteision?

Faint fydd fy nghyflog?

Byddwch yn ennill £19,240 y flwyddyn wrth hyfforddi. Ar ôl ichi gwblhau'r brentisiaeth, efallai y byddwch yn gallu ymgeisio am swydd barhaol yn Llywodraeth Cymru. Gallech fod yn ennill £22,500 o fewn dwy flynedd i ddechrau fel prentis.  

Byddwch yn cael 31 diwrnod o wyliau yn ogystal â 10 diwrnod o wyliau banc a braint. Rydym yn cynnig oriau hyblyg i'ch helpu i gael cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith. Byddwch hefyd yn gallu ymaelodi â Chynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Pa gymwysterau fedraf i eu hennill?

Llwybr Prentisiaeth Digidol Data a Thechnoleg (DDaT)

Byddwch yn astudio tuag at Prentisiaeth Lefel 3 mewn TGCh, Meddalwedd, y We a Thelathrebu.

Prentisiaeth Gweinyddu Busnes

Byddwch yn astudio tuag at prentisiaeth Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes.

Fel prentis gyda Llywodraeth Cymru , yn ogystal â chael y profiad gwaith gorau posib, byddwch hefyd yn mynd i sesiynau yn y coleg ac yn cwrdd yn rheolaidd â'ch tiwtor a fydd yn eich cefnogi gyda'r cymhwyster.

Pa mor hir yw'r brentisiaeth?

Bydd eich cytundeb hyfforddi dan brentisiaeth yn 18 mis o hyd.

Pam Llywodraeth Cymru?

Mae Llywodraeth Cymru'n cyflogi dros 5,000 o staff mewn swyddfeydd ledled Cymru. Mae'r swyddi'n amrywiol iawn. Gallech weithio ym maes iechyd, addysg, yr amgylchedd, chwaraeon, twristiaeth, CADW, neu mewn maes arall. 

Ry'n ni'n cynnig rhai o'r cyfleoedd gorau i brentisiaid yng Nghymru, a gallai hyn agor drysau ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Fel prentis yn Llywodraeth Cymru gallwch weld yr holl bethau ry'n ni'n eu gwneud. Mae llawer o'r staff wedi'u lleoli yn y swyddfa tra mae rhai eraill allan yn yr awyr agored yn gweithio fel swyddog gorfodi morol, ceidwad castell, swyddog traffig, swyddog cyswllt fferm neu rywbeth arall yn llwyr. 

Rhagor o wybodaeth

Cymhwystra

I wneud cais, bydd angen ichi fodloni gofynion cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil. Rhaid ichi fod yn un o'r canlynol:

 • gwladolyn o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd, gan gynnwys dinasyddion Prydain
 • dinesydd o'r Gymanwlad
 • gwladolyn o'r Swistir
 • gwladolyn o Dwrci (mewn rhai amgylchiadau)

Mae eglurhad o'r gofynion cymhwystra i'w weld yn rheolau cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil

Rhaid ichi hefyd gydymffurfio â deddfwriaeth mewnfudo'r DU. Mae'n bosib y byddwch yn bodloni'r gofynion cenedligrwydd ond nad oes gennych hawl gyfreithiol i weithio yn y DU. Os bydd hyn yn wir ichi, ni fyddwn yn gallu eich cyflogi. 

E-bostiwch ni i gael cyngor am y gofynion cenedligrwydd neu i weld os ydych yn meddu ar gymwysterau sy'n golygu nad oes modd ichi ymgeisio.

Cwblhau eich cais

Cyn cwblhau eich cais bydd angen ichi ddechrau drefnu’r canlynol:

 • manylion 2 ganolwr (enw, rhif ffôn cyswllt a chyfeiriad e-bost). Rhaid ichi gynnwys eich cyflogwr presennol neu fwyaf diweddar, neu eich tiwtor yn yr ysgol/coleg/prifysgol fel un ohonynt
 • esiamplau i ddangos eich sgiliau a'ch profiad. Peidiwch â dweud beth yw eich sgiliau – eglurwch inni sut rydych wedi'u defnyddio. Defnyddiwch enghreifftiau lle'r ydych wedi datblygu eich profiad.
 • tystysgrifau am y cymwysterau ucha sydd gennych ar adeg gwneud eich cais - er na fyddwn ni (Llywodraeth Cymru) angen ichi gael unrhyw gymwysterau i wneud cais am y cynllun hwn, bydd darparwr yr hyfforddiant am weld tystiolaeth o unrhyw gymwysterau a allai fod gennych.

Amrywiaeth – Ei fesur am ei fod yn bwysig 

Rydym wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr cyfle cyfartal. Rydym eisiau sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei drin yn deg ac yn cael ei benodi ar sail addasrwydd i’r swydd beth bynnag ei gefndir.

Rydym yn ymwybodol y byddai’n well gan rai beidio â llenwi ffurflenni amrywiaeth – efallai am fod ganddynt ofn i’r wybodaeth gael ei chamddefnyddio. Hoffem gadarnhau bod yr holl wybodaeth a ddaw i law yn cael ei chadw’n gyfrinachol, a’i defnyddio ar gyfer dibenion ystadegol YN UNIG. Ni fydd yn cael ei defnyddio i ddylanwadu ar benderfyniadau recriwtio.

Mae croeso ichi ofyn am gael copi o’n polisi amrywiaeth.

Beth sy'n digwydd ar ôl imi wneud cais?

Byddwch yn cael e-bost ar bob cam o'r broses recriwtio. Os ydych yn llwyddiannus yn y cam cyntaf, byddwn yn gofyn ichi gwblhau ffurflen cymhwyster ariannu wrth ALS, ein darparwyr hyfforddi.  Fyddwch wedyn yn cael eich gwahodd i cyfweliad.

 

..