Neidio i'r prif gynnwy

Gwnewch Wahaniaeth gyda ni

Prentisiaid Llywodraeth Cymru

Pam gwneud prentisiaeth?

Fel prentis byddwch yn ennill cyflog wrth ichi dderbyn hyfforddiant. Mae'n ddewis da o ran gyrfa boed yn gadael ysgol neu goleg, yn dychwelyd i'r gweithle ar ôl cael teulu neu'n edrych am gyfleoedd newydd. Mae amrywiaeth eang o swyddi ar gael. Mae Llywodraeth Cymru yn gyflogwr sy'n cynnig cyfleoedd unigryw yng Nghymru.

Yn Llywodraeth Cymru, byddwch yn cael cefnogaeth a chymorth i ddatblygu eich sgiliau yn y gweithle. Bydd angen ichi hefyd neilltuo amser i astudio ar gyfer eich prentisiaeth. Byddwch yn aelod gwerthfawr o'r tîm o'r diwrnod cyntaf.

Pa prentisiaeth sydd ar gael?

Nid oes gennym unrhyw gyfleoedd prentisiaeth ar agor ar hyn o bryd gan ein bod yn adolygu ein gofynion ar gyfer 2021. Os hoffech chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am y swyddi gwag rydym yn eu hysbysebu, efallai yr hoffech ymweld â'n bwrdd swyddi: Swyddi Gwag Allanol Llywodraeth Cymru

Os hoffech dderbyn e-byst Rhybudd Swyddi sy’n rhoi gwybod ichi pan fyddwn yn hysbysebu rôl sy’n gweddu i’ch dewisiadau, ewch i waelod y bwrdd swyddi, a byddwch yn gweld y ddolen ‘Creu Rhybudd Swyddi’. Cliciwch hwn, a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i greu eich rhybuddion. Bydd angen i chi fewngofnodi neu greu cyfrif fel rhan o'r broses hon.

Pwy sy'n cael gwneud cais?

Er mwyn gwneud cais rhaid ichi fodloni’r amodau canlynol:

 • byddwch yn 16 oed neu'n hŷn pan fyddwch yn gwneud eich cais
   
 • nid fyddwch mewn addysg amser llawn (gallwch gyflwyno cais tra rydych dal yn yr ysgol/coleg/prifysgol os byddwch wedi gorffen neu'n bwriadu gorffen eich astudiaethau erbyn dechrau'r brentisiaeth)
   
 • bydd angen ichi fodloni gofynion cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil er mwyn gwneud cais.  

Cymhwysedd ALS

Mae gan ein darparwyr hyfforddiant, ALS, eu meini prawf cymhwysedd eu hunain er mwyn darparu’r cyllid angenrheidiol i gynnal prentisiaeth. Gall y canlynol eich gwneud yn anghymwys i wneud cais:

 • Os oes gennych gymhwyster Lefel 3 neu uwch mewn TGCh, Meddalwedd, y We a Thelathrebu neu bwnc tebyg yn barod.
   
 • Os oes gennych gymhwyster Lefel 3 neu uwch mewn Gweinyddu Busnes, Gwasanaeth Cwsmeriaid neu bwnc tebyg yn barod.

Beth yw’r manteision?

Faint fydd fy nghyflog?

Er mwyn gwneud cais rhaid ichi fodloni’r amodau canlynol:
Byddwch yn ennill £19,240 y flwyddyn wrth hyfforddi. Pan fyddwch yn pasio eich prentisiaeth, gallwch wneud cais am swydd barhaol yn Llywodraeth Cymru. O fewn 2 flynedd i ddechrau eich prentisiaeth, gallech fod yn ennill £22,500. 

Byddwch yn cael 31 diwrnod o wyliau yn ogystal â 10 diwrnod o wyliau banc a braint. Rydym yn cynnig oriau hyblyg i'ch helpu i gael cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith. Byddwch hefyd yn gallu ymaelodi â Chynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Pa gymwysterau fedraf i eu hennill?

Prentisiaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid

Byddwch yn astudio tuag at Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid. 

Prentisiaeth Gweinyddu Busnes

Byddwch yn astudio tuag at Diploma NVQ Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes (Cymhwysedd a Gwybodaeth Cyfun). 

Prentisiaeth Gweinyddu Busnes

Byddwch yn astudio tuag at Brentisiaeth Lefel 3 mewn TGCh, Meddalwedd, y We a Thelathrebu.

Yn ogystal â chael y profiad gwaith gorau posib, fel prentis yn Llywodraeth Cymru byddwch hefyd yn mynd i sesiynau gweithdai ac yn cwrdd yn rheolaidd â'ch asesydd a fydd yn eich cefnogi gyda'r cymhwyster.

Pa mor hir yw'r brentisiaeth?

Bydd eich cytundeb hyfforddi dan brentisiaeth yn 18 mis o hyd.

Manteision eraill

Mae nifer o fanteision gwych i weithio i Lywodraeth Cymru, gan gynnwys:

 • Cyfleoedd i bob aelod o staff gael hyfforddiant, gan gynnwys trafodaethau datblygiad personol rheolaidd.
 • Oriau gwaith hyblyg i'ch helpu i gael cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith. Rydym hefyd yn cynnig trefniadau gweithio yn ystod y tymor i staff sydd â chyfrifoldebau gofal plant.
 • Mae gennym dimau Iechyd a Diogelwch ac Iechyd Galwedigaethol penodedig i roi cymorth i staff.
 • 3 undeb lafur yn gweithredu o fewn y sefydliad:: PCS, IPMS/ProspectFDA.
 • Mae pob swyddfa yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau megis dosbarthiadau lles, campfeydd, sesiynau rhedeg, cyfle i ddefnyddio beiciau, timau chwaraeon a grwpiau a dosbarthiadau ieithoedd.
 • Mentoriaid, bydis gwaith a grwpiau rhwydweithio cymdeithasol.

Pam Llywodraeth Cymru?

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflogi dros 5,000 o staff mewn swyddfeydd ledled Cymru. Mae'r swyddi'n amrywiol iawn. Gallech weithio ym maes iechyd, addysg, yr amgylchedd, chwaraeon, twristiaeth, CADW, neu mewn nifer o feysydd eraill. 

Rydyn ni'n cynnig rhai o'r cyfleoedd gorau i brentisiaid yng Nghymru, a gallai hyn agor drysau ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Fel prentis yn Llywodraeth Cymru gallwch weld yr holl bethau rydyn ni'n eu gwneud. Mae llawer o'r staff wedi'u lleoli yn y swyddfa tra bod rhai eraill allan yn yr awyr agored yn gweithio fel swyddog gorfodi morol, ceidwad castell, swyddog traffig, swyddog cyswllt fferm neu rywbeth arall yn llwyr. 

Rhagor o wybodaeth

Pwy sy'n gymwys

I wneud cais, bydd angen ichi fodloni gofynion cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil. Rhaid ichi fod yn un o'r canlynol:

 • gwladolyn o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd, gan gynnwys dinasyddion Prydain
 • dinesydd o'r Gymanwlad
 • gwladolyn o'r Swistir
 • gwladolyn o Dwrci (mewn rhai amgylchiadau)

Mae eglurhad o'r gofynion cymhwystra i'w weld yn rheolau cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil

Rhaid ichi hefyd gydymffurfio â deddfwriaeth mewnfudo'r DU. Mae'n bosib y byddwch yn bodloni'r gofynion cenedligrwydd ond nad oes gennych hawl gyfreithiol i weithio yn y DU. Os bydd hyn yn wir ichi, ni fyddwn yn gallu eich cyflogi. 

E-bostiwch ni i gael cyngor am y gofynion cenedligrwydd neu i weld os ydych yn meddu ar gymwysterau sy'n golygu nad oes modd ichi ymgeisio.

Cwblhau eich cais

Cyn cwblhau eich cais bydd angen ichi ddechrau drefnu’r canlynol:

 • manylion 2 ganolwr (enw, rhif ffôn cyswllt a chyfeiriad e-bost). Rhaid ichi gynnwys eich cyflogwr presennol neu fwyaf diweddar, neu eich tiwtor yn yr ysgol/coleg/prifysgol fel un ohonynt
 • enghreifftiau o sut i ddangos eich sgiliau a'ch profiad. Peidiwch â dweud beth yw eich sgiliau – eglurwch inni sut rydych wedi'u defnyddio. Defnyddiwch enghreifftiau lle'r ydych wedi datblygu eich profiad
 • byddwch yn barod i ddangos y  tystysgrifau ar gyfer y cymwysterau uchaf sydd gennych adeg ymgeisio - er nad ydym ni (Llywodraeth Cymru) yn gofyn am unrhyw gymwysterau gennych er mwyn i chi wneud cais am y cynllun hwn, bydd y darparwr hyfforddiant am weld tystiolaeth o unrhyw gymwysterau a allai fod gennych.

Beth sy'n digwydd ar ôl imi wneud cais?

Byddwch yn cael e-bost ar bob cam o'r broses recriwtio. Os ydych yn llwyddiannus yn y cam cyntaf, byddwn yn gofyn ichi lenwi ffurflen gan ALS, ein darparwr hyfforddiant, i ddangos eich bod yn gymwys i gael eich talu. Yna, cewch eich gwahodd i ddod i gyfweliad.

Cynllun cyfweliad Hyderus o ran Anabledd

 • Fel rhan o'n hymrwymiad i annog pobl anabl i ymgeisio am swydd yn Llywodraeth Cymru, byddwn yn cynnig cyfweliad i bobl anabl sy'n bodloni'r gofynion sylfaenol ar gyfer y swydd.
 • Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas sy'n analluogi pobl sydd â namau neu gyflyrau iechyd neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pob aelod o staff (neu aelodau staff newydd posibl) berfformio ar ei orau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd (“nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd”). 
 • Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os yw ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd, ac unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau a ddiffinnir yn rhai hanfodol. 
 • Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu os ydych yn defnyddio Iaith Arwyddion Prydain ac rydych angen trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu os hoffech drafod sut byddwn yn eich cefnogi os bydd eich cais yn llwyddiannus, cysylltwch â’r Ganolfan Cydwasanaethau - desggymorthcydwasanaethau@llyw.cymru
 • Rydym wedi ymrwymo i gyflogaeth a datblygiad gyrfa pobl anabl. 

Ein hagwedd at gydraddoldeb

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei hamcanion cydraddoldeb strategol yn 2016, ac roeddent yn cynnwys yr ymrwymiad.

Bydd Llywodraeth Cymru yn anelu at fod yn esiampl yn yr agenda Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant erbyn 2020.

Er mwyn cael gweithlu amrywiol, mae Llywodraeth Cymru yn croesawu ceisiadau gan bawb, beth bynnag yw'r oed, statws priodasol (gan gynnwys priodas o'r un rhyw) a phartneriaeth sifil, cyfeiriadedd rhywiol, rhyw, hunaniaeth o ran rhywedd, anabledd, hil, crefydd neu gred neu beichiogrwydd a mamolaeth.

Rydym yn annog ceisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd megis pobl o gefndiroedd Du neu Leiafrifoedd Ethnig a phobl anabl. Rydym wedi mabwysiadu'r Cynllun Cyfweliad Hyderus o ran Anabledd - a nodir y canllawiau llawn yn fanylach isod.

Nod yr ymgyrch Prentisiaeth newydd hon yw annog mwy o bobl o gefndiroedd gwahanol i ymgeisio, gan sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn cynrychioli'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Mae nifer o bolisïau ac arferion gwaith yn eu lle sy'n cefnogi cydweithwyr a rheolwyr llinell i sicrhau bod Amrywiaeth a Chynhwysiant yn allweddol i'r hyn a wnawn a sut rydym yn cefnogi staff. Ar gyfer y Cynllun Prentisiaeth hwn, byddwn yn gwneud sifft dienw yn ogystal â sicrhau bod ein paneli cyfweld yn cynnwys amrywiaeth o gydweithwyr.

Mae nifer o rwydweithiau amrywiaeth staff ar gael sydd â nifer o aelodau ac yn cynnwys cynlluniau cefnogi, a gallwch gael cyngor ac arweiniad drwy'r fforymau hyn, yn ogystal â mwynhau digwyddiadau rhwydweithio a gweithgareddau cymdeithasol. Dyma nhw:

 • Ymwybyddiaeth a Chymorth Anabledd
 • Rhwydwaith Staff Lleiafrifoedd Ethnig
 • Rhwydwaith PRISM (LGBT+)
 • Menywod Ynghyd

Yn y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill Statws Arweinydd Lefel 3 am fod yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd, ac ar hyn o bryd rydym yn yr wythfed safle ar draws y DU ar gyfer Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall sy'n cefnogi gweithwyr Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol, ac rydym wedi cofrestru ar gyfer y Siarter Hil yn y Gwaith ac wedi'n cynnwys ar y rhestr o sefydliadau sydd wedi'u cydnabod yn gyflogwyr cynhwysol o ran hil. Rydym hefyd wedi ennill statws Aur gan y rhwydwaith cefnogaeth gynhwysol i staff yn Asiantau ac Adrannau'r Llywodraeth, yn cwmpasu pob agwedd ar ailbennu rhywedd, hunaniaeth o ran rhywedd, mynegiant rhywedd a Rhyngrywioldeb.

Rydym yn falch iawn o fod yn sefydliad y mae pobl yn dewis gweithio ynddo, eisiau gweithio ynddo, ac yn falch o weithio ynddo. O'r herwydd, rydym wedi gosod egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon ein gwerthoedd.

Amrywiaeth – Ei fesur am ei fod yn bwysig

Rydym wedi ymrwymo i fod yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal. Rydym eisiau sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei drin yn deg ac yn cael ei benodi ar sail addasrwydd i’r swydd beth bynnag ei gefndir.

Rydym yn ymwybodol y byddai’n well gan rai beidio â llenwi ffurflenni amrywiaeth – efallai am fod ganddynt ofn i’r wybodaeth gael ei chamddefnyddio. Hoffem gadarnhau bod yr holl wybodaeth a ddaw i law yn cael ei chadw’n gyfrinachol, a’i defnyddio ar gyfer dibenion ystadegol YN UNIG. Ni fydd yn cael ei defnyddio i ddylanwadu ar benderfyniadau recriwtio.

Mae croeso ichi ofyn am gael copi o’n polisi amrywiaeth.

 

Apprentices logoEuropean Social Fund logo

 

 

 

Recruitment logos