Neidio i'r prif gynnwy

Gwnewch rywbeth clyfar - symud ymlaen yn eich gyrfa drwy ddilyn prentisiaeth

P’un a ydych chi’n ceisio gwneud eich ffordd drwy’r byd gwaith, neu’n cymryd camau i newid eich gyrfa, efallai mai prentisiaeth yw’r peth i chi.

Beth yw prentisiaeth?

Mae prentisiaethau yn cyfuno hyfforddiant ymarferol mewn gwaith ag elfen o astudio. Fel prentis, cewch brofiad gwaith, dysgu sgiliau newydd ac ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol, gan ennill cyflog ar yr un pryd.

Fel prentis, byddwch:

 • yn gweithio ochr yn ochr â staff profiadol
 • yn ennill sgiliau penodol i’r swydd
 • yn ennill cyflog, hyd yn oed pan fyddwch ar wyliau
 • yn cael amser i astudio deunydd sy’n berthnasol i’ch rôl (un diwrnod yr wythnos fel rheol)
 • Mae prentisiaethau yn para 1 i 4 blynedd, yn dibynnu ar eu lefel.

Beth yw’r manteision?

Ennill profiad mewn maes sydd o ddiddordeb ichi
Gyda Phrentisiaeth, gallwch chi hyfforddi mewn maes lle’r hoffech chi weithio. Fyddwch chi ddim yn cael eich gwrthod am eich bod yn ddibrofiad; yn hytrach, gallwch ddatblygu eich gyrfa o’r diwrnod cyntaf.

Ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol
Yn ogystal â phrofiad, byddwch chi’n ennill cymwysterau cydnabyddedig sy’n cyfateb yn union i anghenion eich cyflogwr.

Ennill cyflog
Felly, yn ogystal ag ennill sgiliau, profiad a chymwysterau, byddwch chi’n ennill cyflog da hefyd.

Bod yn annibynnol
Gall ennill arian a dechrau gweithio eich helpu i fod yn fwy hunanddibynnol.

Cael eich gwerthfawrogi fel cyflogai, cael cyflog gwyliau ac, mewn rhai achosion, amser astudio.
Byddwch chi’n weithiwr i’r busnes yn ystod eich Prentisiaeth a chewch eich trin fel gweithiwr cyflogedig. Gallwch fwynhau manteision nad ydynt ar gael trwy gynlluniau profiad gwaith.

Gweithio gyda chydweithwyr profiadol
Bydd eich cydweithwyr yn brofiadol ac yn llwyddiannus yn eu maes, felly gallwch ddysgu ganddynt yn ogystal ag o’r hyfforddiant a gewch.

Rhoi cynnig ar rywbeth hollol newydd
Nid dim ond mewn meysydd traddodiadol fel adeiladu a pheirianneg y mae prentisiaethau ar gael. Mae yna amrywiaeth o rolau, felly gallwch roi cynnig ar rywbeth sydd wastad wedi apelio atoch neu rywbeth na fyddech erioed wedi meddwl amdano o’r blaen.

Dealltwriaeth o fyd gwaith
Fel prentis, cewch brofiad o fywyd fel cyflogai yn y gweithle, gan ddysgu llawer o sgiliau ar hyd y ffordd.

Ennill profiad ar gyfer eich CV
Bydd prentisiaeth yn edrych yn wych ar eich CV. Mae’n dangos bod gennych brofiad, sgiliau priodol a pharodrwydd i weithio.

Gwella eich cyflogadwyedd 
Bydd y profiad, y cymwysterau a’r sgiliau y byddwch yn eu cael  o Brentisiaeth yn eich gwneud chi’n berson llawer mwy cyflogadwy. Byddwch chi’n teimlo’n fwy hyderus wrth fynd  ati i chwilio am waith.

Pwy all wneud cais?

Yng Nghymru, mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed.

Mae prentisiaethau yn ddewis da i:

 • bobl ifanc sydd am gymryd y cam o fyd myfyriwr i fyd gwaith
 • unigolion di-waith
 • unigolion cyflogedig sydd am newid gyrfa

Lefelau prentisiaeth

Gwyddom nad yr ystafell ddosbarth yw’r unig le i ddysgu, ac felly does dim ots p’un a wnaethoch chi adael yr ysgol heb lawer o gymwysterau, p’un a oes gennych lwyth o gymwysterau TGAU, p’un a ydych newydd orffen yn y coleg neu wedi graddio. Mae yna lefel brentisiaeth i chi.

Prentisiaeth Sylfaen – cyfwerth â phum TGAU da.
Mae prentisiaid yn gweithio tuag at gymwysterau dysgu seiliedig ar waith, megis NVQ Lefel 2.

Prentisiaeth – cyfwerth â dau gymhwyster Safon Uwch.
Mae'r prentisiaid yn gweithio tuag at gael cymwysterau dysgu seiliedig ar waith, megis NVQ Lefel 3.

Prentisiaeth Uwch – cyfwerth â HNC/HND neu radd lefel sylfaen ac uwch.
Bydd prentisiaid yn gweithio tuag at gymwysterau dysgu seiliedig ar waith, megis NVQ Lefel 4 neu uwch

Prentisiaeth Radd – cynnig dysgu ar lefel 6 a rhoi cyfle i ennill gradd baglor lawn a chyfuno gweithio gydag astudio'n rhan-amser mewn prifysgol neu goleg yng Nghymru. I ddechrau, caiff Prentisiaethau Gradd eu cynnig mewn galwedigaethau TGCh / Digidol, Peirianneg a Gweithgynhyrchu Uwch. 

Prentisiaethau Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog – mae’r rhain yn caniatáu i unigolion ymgymryd â chyfleoedd hyfforddi yn eu dewis iaith. Gall prentisiaid ddysgu sgiliau newydd a datblygu eu sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

Mathau o brentisiaethau

Mae prentisiaethau ar gael mewn diwydiannau a rolau o bob math, gan gynnwys:

 • Amaethyddiaeth a’r Amgylchedd
 • Arlwyo a Lletygarwch
 • Busnes a Rheolaeth
 • Bwyd a Diod
 • Diwylliant, Dylunio a’r Cyfryngau
 • Gwallt a Harddwch
 • Gwasanaethau Adeiladu
 • Gwasanaethau Addysg a Gwybodaeth
 • Gwasanaethau Amddiffynnol
 • Gwasanaethau Cyfreithiol ac Ariannol
 • Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Gwasanaethau Eiddo
 • Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol
 • Gwasanaethau Gofal Plant
 • Gwasanaethau Gofal Iechyd
 • Gweithgynhyrchu Uwch a Deunyddiau
 • Gwyddorau Bywyd
 • Manwerthu
 • Moduron, Cludiant a Logisteg
 • Peirianneg
 • Technoleg Ddigidol
 • Teithio, Twristiaeth a Hamdden

Mae'r holl fframweithiau llawn sydd ar gael yng Nghymru

Prentisiaethau ar gyfer pobl anabl

Mae prentisiaethau yn agored i unrhyw un dros 16 oed, gan gynnwys y rheini sydd ag anabledd, cyflwr iechyd neu anhawster dysgu. 

Mae modd addasu bron i bob prentisiaeth, a bydd eich cyflogwr yn cydweithio â chi i sicrhau eich bod yn cael y cymorth sydd ei angen, ar sail eich anghenion, fel y gallwch weithio'n hyderus. 

Darllenwch storiâu Ellie a Ben.

I gael gwybod mwy, ewch i Cymru'n Gweithio.

 

Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2021

Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru'n dathlu cyflawniadau eithriadol dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr dysgu seiliedig ar waith sydd wedi cyfrannu at lwyddiant y Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru.

Ceir pedwar categori yn y Gwobrau Prentisiaethau ar gyfer unigolion:

 • Prentis Sylfaen y Flwyddyn
 • Prentis y Flwyddyn
 • Prentis Uwch y Flwyddyn
 • Talent Yfory

Mae dwy Wobr ar gael ar gyfer dysgwyr sydd ar hyfforddeiaeth:

 • Dysgwr y Flwyddyn – Hyfforddeiaethau (Ymgysylltu)
 • Dysgwr y Flwyddyn – Hyfforddeiaethau (Lefel 1)

Mae'r cyfnod ymgeisio ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2021 bellach ar agor! Rhowch eich cais i mewn nawr.

 

Ddim yn siŵr ai prentisiaeth yw’r opsiwn iawn i chi? Ewch i Cymru’n Gweithio i gael gwybod mwy.
 

Dod o hyd i brentisiaeth

Defnyddiwch ein gwasanaeth prentisiaethau gwag i ddod o hyd i brentisiaeth sy’n iawn i chi.

Cymorth gyda’ch cais

Cewch gyngor ar ysgrifennu cais, creu CV da a sut i baratoi ar gyfer cyfweliadau ar wefan Cymru’n Gweithio.

Darllenwch ein straeon llwyddiant.

Cameron Williams
Stori Cameron
Prentis peirianneg â’r gallu i weithio dan bwysau.
Tiffany Evans
Stori Tiffany
Sut gwnaeth prentisiaeth ddatgloi drws i newid gyrfa mewn peirianneg.
Ellen Briggs
Stori Ellen
Prentis datblygu meddalwedd yn rhagori ar ddisgwyliadau rôl swydd ‘draddodiadol’.
Jake Carey
Stori Jake
Prentis yn dod â chwa o awyr iach i gwmni tyrbinau gwynt.
Nikita Williams
Stori Nikita
O athrawes i fyfyriwr: Athrawes ysgol gynradd yn dadgodio bywyd fel prentis.
Joe Hopkins
Stori Joe
Gŵr ifanc 21 mlwydd oed yn cael cyfle euraid gyda phrentisiaeth yn y Bathdy Brenhinol.
Josh O’Leary
Stori Josh
Wrth i ni agosáu at ben-blwydd cyntaf lansio Cynllun Gweithredu Anabledd Llywodraeth Cymru ar gyfer Prentisiaethau, mae dyn 21 oed o Dredegar am annog mwy o bobl anabl i ystyried prentisiaethau fel llwybr i yrfa lwyddiannus.
Safyan Iqbal
Stori Safyan
Mae Safyan Iqbal, prentis ITV Cymru Wales yn annog eraill i ystyried prentisiaethau fel cam ymlaen i yrfa lwyddiannus.
S4C
Stori Gruff
Mae'r darlledwr Cymraeg, S4C, wedi buddsoddi mewn prentisiaethau fel rhan o'i ymrwymiad i hyfforddi a datblygu sgiliau yn lleol, i ddiogelu dyfodol y busnes.
Little Tigers Nursery
Stori Ellie
Cymerodd Meithrinfa Little Tigers ei phrentis cyntaf erioed, penderfyniad doeth sydd wedi bod mor llwyddiannus bod Ellie wedi cael dyrchafiad erbyn hyn i fod yn Gydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol.
High Precision Wales
Stori Manmeet
Mae’r cwmni gweithgynhyrchu teuluol, High Precision Wales, yn dweud bod prentisiaethau yn caniatáu amser ar gyfer datblygu’r busnes ac yn helpu i fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau yn y diwydiant.
Bryson Recycling
Stori Andrew
Mae cwmni ailgylchu yn Abergele yn dweud bod prentisiaethau yn hanfodol i gynnal gweithlu cynaliadwy drwy ddatblygu sgiliau a buddsoddi yn noniau’r dyfodol.

Apprenticeships logoEuropean Social Fund logo

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon