Neidio i'r prif gynnwy

Dylech gymryd prawf llif unffordd os nad oes symptomau gyda chi a'ch bod dros 11 oed.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Nid yw tua 1 o bob 3 o bobl sydd â’r coronafeirws yn dangos unrhyw symptomau, ond mae’n dal yn bosibl iddynt heintio pobl eraill.

Un ffordd o wybod a oes gennych chi’r feirws ai peidio yw cael profion rheolaidd. Os bydd pobl yn hunanynysu ar ôl cael prawf positif, mae hynny’n torri’r gadwyn drosglwyddo ac yn cyfyngu ar ledaeniad y feirws.

Dim ond ar gyfer pobl heb symptomau coronafeirws y mae profion llif unffordd (LFT) cyflym. 

Os oes gennych chi symptomau COVID-19, mae angen i chi gael prawf PCR (ar gov.uk).

Dylech gael prawf hyd yn oed os ydych wedi cael eich brechu. Hyd yn oed os ydych wedi’ch brechu'n llawn, mae siawns o hyd y gallwch gael COVID-19 a'i drosglwyddo.

Pryd i gael prawf llif unffordd

Mae profion llif unffordd ar gael yn rhad ac am ddim i bawb yng Nghymru. Os ydych dros 11 oed, anogir chi i gael prawf ddwywaith yr wythnos (bob 3 neu 4 diwrnod) os nad oes symptomau COVID-19 gyda chi.

Rydym yn eich annog i gymryd prawf:

  • os ydych yn mynd i fod mewn sefyllfa risg uwch, gan gynnwys treulio amser mewn mannau prysur neu dan do
  • cyn i chi ymweld â phobl sydd â risg uwch o salwch difrifol o COVID-19
  • os ydych yn teithio i rannau eraill o Gymru neu’r DU

Rhoi gwybod am eich canlyniadau

Mae'n bwysig rhoi gwybod am ganlyniad eich prawf cyn gynted ag y gallwch, boed hwnnw'n bositif, yn negatif neu’n amhendant. Gallwch roi gwybod am eich canlyniadau ar wefan gov.uk neu drwy ffonio 119. Mae hyn yn golygu bod achosion newydd yn cael eu nodi a’n bod yn deall sut mae'r profion yn cael eu defnyddio.

Sut i gael profion llif unffordd

Gall unrhyw un sydd heb symptomau gael profion llif unffordd cyflym yn rheolaidd i brofi am COVID-19.

Mae'r profion ar yn rhad ac am ddim.

Gallwch gael profion llif unffordd:

Profi mewn ysgolion, colegau a meithrinfeydd

Yn ystod y tymor, os ydych yn mynychu neu’n gweithio mewn ysgol, goleg neu feithrinfa, byddwch yn cael profion cyflym drwy eich ysgol, coleg neu feithrinfa.

Cynghorir chi i gymryd prawf ddwywaith yr wythnos a rhoi gwybod beth yw’r canlyniadau.

Yn ystod gwyliau'r ysgol, os hoffech barhau i gael profion rheolaidd barhau i wneud hynny. Gallwch gael gafael ar brofion drwy’r dulliau y sonnir amdanynt yn yr adran sut i gael profion llif unffordd.

Nid oes angen i blant oed cynradd ac iau gael eu profi.

Profi gweithwyr a phrofi mewn prifysgolion

Mae rhai cyflogwyr a phrifysgolion yn cynnig profion cyflym. Gofynnwch i’ch cyflogwr neu eich prifysgol a yw’n darparu profion cyflym.

Sut mae'r profion yn gweithio