Neidio i'r prif gynnwy

Crynodeb, amserlen a sut yr ydym yn ymgynghori.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Mehefin 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Statws y Prosiect: wrthi'n ystyried
Rhanbarth/sir: Sir y Fflint

Rydym ni, ar y cyd ag Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, wedi comisiynu Mott MacDonald a’u partneriaid Richard, Morehead & Laing i ystyried opsiynau ar gyfer y bont.

Pam rydym yn ei wneud

Mae’r bont bresennol dros yr A494 mewn cyflwr gwael ar hyn o bryd a mae angen inni edrych ar yr opsiynau i gael un yn ei lle.

Pont Afon Dyfrdwy

Cynnydd presennol

Rydym wedi ystyried:

  • gwella amseroedd teithio
  • lleihau tagfeydd
  • cerddwyr a beicwyr
  • effaith ar adeiladu ac
  • effaith amgylcheddol

Rydym wedi cynnal amrywiol arolygon gan gynnwys arolygon amgylcheddol, geodechnegol, traffig a thopograffig.

Cynhaliwyd gweithdai gyda’r prif randdeiliaid ac ymgynghoriad cyhoeddus rhwng Tachwedd 2018 a Chwefror 2019.

Rydym wedi dewis opsiwn a ffefrir a fydd yn cynnwys croesfan newydd dros yr afon ar gyfer traffig tua’r gorllewin ac yn ailddefnyddio’n rhannol y bont bresennol dros Afon Ddyfrdwy ar gyfer traffig tua’r dwyrain.

Bydd tair lôn a llain galed yn estyn o Afon Ddyfrdwy i gyffordd Queensferry a fydd yn cynnwys gerbytffordd oddi ar-lein ar gyfer traffig tua’r gorllewin.

Bydd hynny’n cynnal llif y traffig ac yn tarfu cyn lleied â phosibl ar y gwaith adeiladu.

Amserlen

Digwyddiadau gwybodaeth i’r cyhoedd: haf 2018
Pennu cynllun a ffefrir: hydref 2019
Ymgynghoriad cyhoeddus: hydref 2018 i wanwyn 2019
Cyhoeddi datganiad amgylcheddol: hydref/gaeaf 2021
Ymchwiliad Cyhoeddus (os oes angen): gwanwyn/haf 2022
Amcangyfrif o ddyddiad dechrau adeiladu (yn amodol ar gymeradwyaeth y Gweinidog): 2022/23

Camau nesaf

Byddwn yn cyhoeddi gorchmynion drafft a datganiad amgylcheddol yn hydref/gaeaf 2021.

Byddwn yn cynnal arddangosfeydd o’r Gorchmynion drafft lle bydd tîm y prosiect ar gael i ateb eich cwestiynau.

Ymgynghoriadau cyhoeddus

Gwnaethon ni gynnal digwyddiadau i rannu gwybodaeth â’r cyhoedd yn Queensferry a Glannau Dyfrdwy ym mis Gorffennaf 2018.

Cynhalion ni ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos rhwng Tachwedd 2018 a Chwefror 2019. Mae’r ymatebion wedi’n helpu i ddewis yr opsiwn a ffefrir ar gyfer y cynllun.