Crynodeb, amserlen a sut yr ydym yn ymgynghori.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Mehefin 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Statws y Prosiect: wrthi'n ystyried
Rhanbarth/sir: Sir y Fflint

Rydym ni, ar y cyd ag Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, wedi comisiynu Mott MacDonald a’u partneriaid Richard, Morehead & Laing i ystyried opsiynau ar gyfer y bont.

 

Pam rydym yn ei wneud

Mae’r bont bresennol dros yr A494 mewn cyflwr gwael ar hyn o bryd a mae angen inni edrych ar yr opsiynau i gael un yn ei lle.

Pont Afon Dyfrdwy

Cynnydd presennol

Rydym wedi ystyried:

  • gwella amseroedd teithio
  • lleihau tagfeydd
  • cerddwyr a beicwyr
  • effaith ar adeiladu ac
  • effaith amgylcheddol.

Rydym bellach yn cynnal amrywiol arolygon gan gynnwys arolygon amgylcheddol a thopograffig.

Cynhaliwyd gweithdai gyda’r prif randdeiliaid a digwyddiad i roi gwybodaeth i’r cyhoedd yn ystod yr haf y llynedd.

Amserlen

Digwyddiadau gwybodaeth i’r cyhoedd: haf 2018
Pennu cynllun a ffefrir: hydref 2018
Ymgynghoriad cyhoeddus: hydref 2018
Cyhoeddi Gorchmynion drafft: gwanwyn 2019
Cyhoeddi datganiad amgylcheddol: haf 2019
Ymchwiliad Cyhoeddus (os oes angen): haf  2019
Amcangyfrif o ddyddiad dechrau adeiladu (yn amodol ar gymeradwyaeth y Gweinidog): haf neu hydref 2020

Camau nesaf

Byddwn yn cynnal digwyddiadau ymgynghori â’r cyhoedd er mwyn ichi edrych ar ein cynigion.  Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal am 12 wythnos ac fe hoffem glywed eich barn.

Sut yr ydym yn ymgynghori

Byddwn yn cynnal digwyddiadau a fydd yn rhoi’r cyfle i chi weld ein cynigion. Byddwn yn cyflwyno’r opsiynau yr hoffem eu hargymell cyn gynted ag y byddwn wedi pennu cynllun a ffefrir.

Rydym yn cynnal digwyddiadau ymgynghori â’r cyhoedd ym mis Tachwedd ble y cewch ragor o wybodaeth am y cynllun arfaethedig.  Cewch gyfarfod â thîm y prosiect a fydd yn ateb unrhyw gwestiynau fydd gennych.

  • Dydd Mawrth 20 Tachwedd, 14:00 – 20:00: Eglwys St Andrews, 61 Sealand Avenue, Garden City, Glannau Dyfrdwy, CH5 2HN
  • Dydd Sadwrn 24 Tachwedd, 10:00 – 16:00: Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Chester Road West, Queensferry, CH5 1SA

Arddangosfeydd cyhoeddus

Cynhaliwyd digwyddiadau gwybodaeth gyhoeddus yn Queensferry a Glannau Dyfrdwy ym mis Gorffennaf.

Os na lwyddoch i ddod, beth am edrych ar y daflen wybodaeth neu gysylltu â'n tîm prosiect am wybodaeth.