Neidio i'r prif gynnwy

Trosolwg

Mae’r polisi hwn yn datgan meini prawf profi seiliedig ar anghenion ar gyfer gweithwyr y GIG a gweithwyr eraill sy’n cael eu hadnabod yn gasgliadol fel “gweithwyr hanfodol”, ac mae’n cael ei gyhoeddi er budd awdurdodau cymwys, rhanddeiliaid a’r cyhoedd.

Mae’r polisi hwn yn diweddaru’r polisi cyfredol Profi Gweithwyr Iechyd y GIG (HCW) CEM/CMO/2020/8, ac mae’n ymestyn i gynnwys gweithwyr hanfodol nad ydynt yn gweithio i’r GIG.

Pwy y gellir eu profi?

Mae'r polisi hwn yn ymwneud â phob gweithiwr hanfodol symptomatig ac â phob person symptomatig sy'n byw yn yr un tŷ â nhw, gan gynnwys oedolion a phlant (ac yn dilyn y cyhoeddiad diweddar, mae hyn yn cynnwys plant o dan 5 oed). Dim ond i brofion sy’n canfod y feirws h.y. prawf swab neu antigenau mae’r polisi hwn yn berthnasol. Nid yw’n ystyried profion gwrthgyrff.

Yng Nghymru mae tua 483,000 o weithwyr hanfodol; mae hyn yn cynnwys tua 168,500 o weithwyr gofal iechyd a thua 9,900 o heddlu a staff carchardai. Mae 8 categori o weithwyr hanfodol sef:

 1. gweithwyr gofal iechyd a chymdeithasol
 2. gweithwyr diogelwch cyhoeddus (gweithwyr argyfwng) a diogelwch cenedlaethol
 3. gweithwyr llywodraeth leol a chenedlaethol
 4. gweithwyr addysg a gofal plant
 5. bwyd a nwyddau eraill angenrheidiol
 6. gweithwyr trafnidiaeth
 7. gweithwyr cyfleustodau, cyfathrebu a gwasanaethau ariannol
 8. gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus allweddol

Er mwyn helpu i weithredu’r polisi hwn, rydym wedi cyhoeddi canllawiau i nodi gweithwyr hanfodol. Bydd hyn yn sicrhau y gallwch chi ystyried a ydych chi, eich busnes neu’ch sefydliad yn gymwys.

Ble y gallwch chi gael eich profi?

Gall gweithwyr hanfodol yng Nghymru nawr wneud cais am brawf ar-lein i archebu (ar GOV.UK) pecyn profi gartref neu drefnu prawf mewn canolfan brofi drwy ffenest y car. Mae rhagor o wybodaeth am leoliad y canolfannau profi hyn.

Er y gall aelodau’r cyhoedd hefyd gael gafael ar brawf bellach, caiff profion gweithwyr hanfodol eu blaenoriaethu yn ddyddiol pan fydd y galw yn fwy na’r cyflenwad.

Dylai gweithwyr gofal iechyd siarad â’u cyflogwyr yn gyntaf gan eu bod yn blaenoriaethu profion drwy’r Unedau Profi Cymunedol sy’n gysylltiedig â lleoliadau gofal iechyd. Er bod system archebu ar-lein yn cael ei datblygu hefyd ar gyfer cartrefi gofal i gynnwys staff, dylent gysylltu â’u bwrdd iechyd lleol yn y cyfamser er mwyn trefnu prawf.   

Pwrpas y polisi hwn

Pwrpas y polisi hwn yw:

 1. Galluogi gweithwyr hanfodol sydd wedi profi’n negatif am SARS-CoV2 i ddychwelyd i’r gwaith yn gynt os ydynt yn ddigon da a heb symptomau. Mae’n berthnasol i weithwyr sydd, yn ôl eu cyflogwr, yn methu cadw at y cwarantin hunanynysu o saith diwrnod neu 14 diwrnod yn y cartref oherwydd rhesymau cysondeb busnes; mae hefyd yn tybio nad yw person sydd wedi profi’n negatif yn risg o ran lledaenu salwch arall (e.e. y ffliw) yn y gweithle.
 2. Profi pob unigolyn symptomatig (dros 5 oed) sy'n byw yn yr un tŷ â gweithiwr hanfodol heb symptomau (fel y'i diffinnir yn y polisi hwn). Felly, os bydd y person symptomatig sy'n byw yn yr un tŷ yn profi'n negatif am SARS-CoV2 gall y gweithiwr hanfodol ddychwelyd i'r gwaith cyn 14 diwrnod.
 3. Nodi gweithwyr a gweithleoedd lle mae staff COVID-19 positif wedi heintio cleifion, unigolion sy’n gwarchod eu hunain neu bobl agored i niwed efallai.
 4. Disgrifio'r broses o ehangu argaeledd profion COVID-19 i Weithwyr Hanfodol er mwyn sicrhau y gellir rheoli capasiti ac adnoddau profi

Oni bai y dynodir yn benodol, dim ond os oes ganddynt symptomau y bydd gweithwyr hanfodol (neu rywun sy’n byw yn yr un tŷ â nhw) yn cael eu profi. Ni fydd gweithiwr hanfodol (neu rywun sy’n byw yn yr un tŷ â nhw) sydd wedi cael ei anfon am brawf neu y gwnaed cais am brawf ar ei gyfer ac sydd heb symptomau yn cael ei brofi.

Os gofynnir am brawf ar gyfer Gweithiwr Hanfodol (neu aelod o’i deulu sy’n byw gydag ef) a’i fod yn berthnasol i ddychwelyd i’r gwaith yn gynnar:

 • dim ond os yw’n hunanynysu a bod y symptomau wedi ymddangos lai na phum diwrnod ynghynt ddylid cynnig prawf
 • os yw’n ynysu am fod gan aelod o’i deulu sy’n byw gydag ef symptomau, nid oes budd oni bai ei fod wedi bod yn gwneud hynny am 12 diwrnod neu lai

Mae dyletswydd y cyflogwr (ac iechyd galwedigaethol) yr un fath ag ar gyfer unrhyw glefyd hysbysadwy arall. Unwaith y bydd gweithwyr allweddol yn derbyn eu canlyniadau, gofynnir iddynt hysbysu eu cyflogwyr ynghylch unrhyw brawf positif.

Byddwn yn parhau i adolygu a diweddaru'r  polisi hwn.

Rhannu’r dudalen hon