Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyniad

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyngor ar ynni drwy'r cynllun Cartrefi Cynnes Nyth ers ei sefydlu yn 2011, ac ar hyn o bryd mae wedi'i ymgorffori yn y contract a ddyfarnwyd i Nwy Prydain yn 2018, i gyflawni y Rhaglen Cartrefi Cynnes Cynllun Nyth.

Mae ystyriaeth yn cael ei rhoi yn awr i'r ffordd orau y gall Llywodraeth Cymru ddarparu gwasanaethau cyngor a chymorth i wella effeithlonrwydd ynni cartref fel rhan o gynllun newydd 2020-35 i fynd i'r afael â thlodi tanwydd. Un o nodau polisi allweddol y cynllun drafft newydd yw "Sicrhau bod trefniadau ar waith i ddarparu cyngor rhagweithiol a chymorth allgymorth i bobl sydd mewn Tlodi Tanwydd, neu sydd mewn perygl o fod mewn Tlodi Tanwydd". Fel rhan o'r cynllun, a gyhoeddwyd ar gyfer ymgynghori ar 30 Medi, mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cynnal ymgynghoriad yn 2021 ar ddarparu gwasanaethau cynghori y tu hwnt i'r Cynllun Nyth presennol. Bydd y dysgu a gesglir o'r peilot cyngor yn y cartref yn llywio'r ymgynghoriad hwn.

Cefndir y prosiect

Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn cwmpasu opsiynau ar gyfer darparu gwasanaethau cynghori ar ynni domestig yng Nghymru y tu hwnt i'r contract Cartrefi Cynnes Nyth presennol. Cynhaliwyd gweithdy ynghylch Gwasanaethau Cyngor Effeithlonrwydd Ynni Domestig ar 9 Mawrth 2020 a fynychwyd gan randdeiliaid allweddol. Awgrymodd rhanddeiliaid fod gwasanaethau cynghori ar ynni yn y cartref yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl, gyda'r potensial i wneud cyfraniad sylweddol at fynd i'r afael â thlodi tanwydd; fodd bynnag, nid oes digon o ddata ar gael i gefnogi a mesur neu wrthbrofi'r hawliad hwn.

Er mwyn sicrhau bod yr opsiynau ar gyfer darparu gwasanaethau cyngor ar ynni yn y dyfodol yn cael eu hasesu'n llawn yn erbyn tystiolaeth gredadwy, mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i gomisiynu astudiaeth beilot fer i gasglu'r dystiolaeth hon i fesur effeithiolrwydd cyngor yn y cartref.

Cytunodd y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig i gyfanswm yr arian o ddim mwy na £550,000 dros ddwy flynedd ar gyfer cynllun peilot i gasglu tystiolaeth am effaith gwasanaethau cynghori ynni mewnol ar bobl sy'n byw mewn tlodi tanwydd, neu sydd mewn perygl o wneud hynny. Rhyswyd hyn yn £400,000 ym mlwyddyn ariannol 2020/21 a £150,000 ym mlwyddyn ariannol 2021/22. Mae'r cyllid hwn yn cynnwys yr holl gostau cysylltiedig mewn perthynas â'r peilot.

Nod y prosiect

Pwrpas y Peilot Cyngor Ynni Yn y Cartref yw profi a mesur effeithiolrwydd darparu cyngor a chymorth yn y cartref i bobl ledled Cymru mewn perthynas â mynd i'r afael â thlodi tanwydd. Cynigir bod hwn yn ddull gweithredu fesul cam, gan brofi effaith buddiolwyr pob ymyriad ar gost ynni a ddefnyddir ac incwm aelwydydd sy'n deillio o bob ymyriad.

Bydd y dystiolaeth a gasglwyd o'r ymarfer peilot hwn yn helpu i bennu'r budd y gellir ei gael o gefnogi aelwydydd ac aelwydydd sy'n agored i niwed sydd wedi ymddieithrio o'r farchnad ynni i weithredu newidiadau a gynlluniwyd i leihau eu defnydd o ynni, gan arbed arian.

Amcanion y prosiect

Bydd y cynllun peilot yn darparu gwasanaeth cynghori un-i-un yn y cartref i gefnogi pobl sy'n byw mewn tlodi tanwydd neu sydd mewn perygl o gael tlodi tanwydd.

Bydd effeithiolrwydd dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn o ddarparu cyngor ar ynni yn cael ei fesur yn erbyn y camau gweithredu canlynol:

 • Darparu cyngor a chymorth manwl i aelwydydd mewn tlodi tanwydd neu mewn perygl o'u galluogi i leihau eu defnydd o ynni tra'n cynnal cyfundrefn wresogi foddhaol.
 • Helpu aelwydydd i newid eu tariff ynni o gyflenwr i arbed arian;
 • Galluogi aelwydydd i wneud y mwyaf o incwm drwy sicrhau bod pob hawl i fudd-daliadau yn cael ei sicrhau gan Lywodraeth y DU neu grantiau/consesiynau gan Gwmnïau Ynni;
 • Helpu aelwydydd i newid i fesuryddion digidol a defnyddio technolegau doethach
 • Lleihau nifer y cartrefi sy'n defnyddio mesuryddion talu domestig a'u sicrhau ar dariff cost is
 • Atgyfeiriadau priodol ar gyfer cyllid i osod mesurau effeithlonrwydd ynni cartref i helpu i leihau'r defnydd o ynni a thrwy hynny leihau cost yr ynni a gyflenwir.
 • Darparu cyngor a chymorth manwl ar reoli dyledion tanwydd.

Nid oes targed i ddarparu'r gwasanaeth cyngor a chymorth i nifer penodol o aelwydydd. Prif ffocws y peilot yw mesur yr effaith y mae'r ymyriad yn ei gael ar aelwydydd sy'n cymryd rhan, gan ganolbwyntio ar ansawdd dros faint. 

Mae Llywodraeth Cymru yn rhagweld y bydd y sefydliad yn sicrhau carfan resymol a phriodol o aelwydydd sy'n cymryd rhan i gymryd rhan drwy wahanol gamau'r cyngor yn y cartref.

Bydd y peilot wedi'i anelu at bobl sy'n agored i niwed, y rhai sydd wedi ymddieithrio o'r farchnad ynni domestig, a'r rhai sy'n byw ar incwm is (a ddiffinnir fel llai nag 80% o ganolrif cenedlaethol y DU).  Yr aelwydydd sy'n cymryd rhan fydd:

 • byw mewn tlodi tanwydd sy'n gwario mwy na 10% o incwm eu cartref cyn costau tai i gynnal tymheredd cyfforddus a diogel yn eu cartrefi.
 • byw mewn Tlodi Tanwydd Difrifol sy'n gwario mwy nag 20% o incwm eu cartref cyn costau tai i gynnal tymheredd cyfforddus a diogel yn eu cartrefi.
 • mewn perygl o fyw mewn Tlodi Tanwydd sy'n gwario rhwng 8% a 10% o incwm eu haelwyd ar gostau tanwydd. Amcangyfrifir bod hyn yn cynnwys 144,504 o aelwydydd yng Nghymru, neu sy'n cyfateb i 11% o aelwydydd yng Nghymru. Mae'r amcangyfrifon tlodi tanwydd yn awgrymu mai pobl oedrannus sydd fwyaf tebygol o fyw mewn Tlodi Tanwydd.
 • byw mewn tlodi tanwydd parhaus, sy'n golygu'r rhai sydd wedi bod mewn tlodi tanwydd am ddwy o'r tair blynedd diwethaf.

Allbwn allweddol y cynllun peilot hwn fydd cynhyrchu adroddiad interim ac adroddiad terfynol yn amlinellu'r gweithgaredd perthnasol ac yn dadansoddi effaith cyngor a chymorth yn y cartref ar yr aelwydydd sy'n cymryd rhan. Rhaid i adroddiadau fod yn oddrychol ac yn ddiduedd, a rhaid iddynt hefyd fanylu ar ba gyngor a gynigiwyd.

Rhaid i'r adroddiadau gynnwys gwybodaeth am incwm aelwydydd, hawliau budd-daliadau a defnyddio ynni. Dylid asesu incwm a chostau tanwydd yr aelwyd sy'n cymryd rhan cyn ac ar ôl yr ymyriad ym mhob cam i benderfynu ar yr effaith y mae'r gwasanaeth yn ei gael ar aelwydydd sy'n byw mewn tlodi tanwydd neu mewn perygl o'i gael. 

Rhaid i'r data a gesglir ddilyn rheoliadau GDPR 2018. Bydd yr holl wybodaeth sensitif yn ddienw yn yr adroddiadau cyhoeddedig.

Caiff yr adroddiadau eu hystyried fel rhan o achos busnes sy'n nodi cynigion Llywodraeth Cymru i wella'r modd y caiff gwasanaethau cynghori ar effeithlonrwydd ynni domestig eu darparu yn y dyfodol.

Rhaid i'r peilot fod ar gael i ddeiliaid tai drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Rhaid i'r darparwr cyngor ddarparu cyngor yn unol â Safonau'r Gymraeg, a dangos i Lywodraeth Cymru fod y safonau hyn yn cael eu bodloni.

Ardaloedd targed

Rhaid i'r peilot gynnwys o fewn ei garfan, aelwydydd mewn ardaloedd trefol yn ogystal ag ardaloedd gwledig ar y grid ac oddi ar y grid. Nododd ein hymchwil ac ymgysylltu â rhanddeiliaid dri maes posibl a fyddai'n bodloni'r nodweddion hyn. Ceredigion, Gwynedd a Chaerffili yw'r rhain. Cydnabyddir bod gan Geredigion a Gwynedd lefelau uchel amcangyfrifedig o dlodi tanwydd yn ôl amcangyfrifon 2018 ac maent yn wledig i raddau helaeth, sy'n ein galluogi i brofi'r effaith y gallai cymorth ei chael mewn ardaloedd gwledig ar y grid ac oddi ar y grid.

Caerffili yw'r drydedd ardal. Er bod lefel amcangyfrifedig y tlodi tanwydd yn yr ardal yn uchel, mae'n debyg i ardaloedd eraill yn Ne-ddwyrain Cymru; fodd bynnag, yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, mae lefelau amddifadedd yn uwch.

Awgrymir y meysydd hyn fel meysydd posibl yn unig. Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried ceisiadau i gyflawni'r peilot ar gyfer ardaloedd eraill lle gall cynigwyr ddangos y bydd deiliaid tai o ardaloedd trefol, gwledig ar y grid ac oddi ar y grid yn cael eu cynnwys yn y garfan o aelwydydd sy'n cymryd rhan. Ni fydd beicwyr dan anfantais yn yr achos hwn.

Amserlen

Bydd Llywodraeth Cymru yn gwahodd ceisiadau gan y Trydydd Sector fel rhan o ymarfer grant cystadleuol rhwng 2 Tachwedd a 30 Tachwedd, gyda'r bwriad o ddyfarnu'r grant ym mis Rhagfyr. Bydd y cynllun peilot yn dechrau ym mis Ionawr 2021 a bydd yn para am gyfnod o 9 mis hyd at ddiwedd mis Medi 2021.

Dylid cyflwyno'r adroddiad Interim i Lywodraeth Cymru ym mis Mai 2021, gyda'r adroddiad terfynol yn cael ei gyflwyno ar ôl diwedd y peilot ym mis Medi 2021.

Byddem yn disgwyl penodi sefydliad ym mis Rhagfyr 2020, ac ar ôl hynny byddem yn disgwyl i'r gwaith o ysgogi, recriwtio a hyfforddi cynghorwyr ynni ddechrau a dod i ben ym mis Ionawr. Ym mis Ionawr/Chwefror 2021 disgwyliwn i'r gwasanaeth ddechrau ymgysylltu ag aelwydydd i sicrhau carfan o gyfranogwyr er mwyn gallu casglu tystiolaeth gredadwy. Disgwylir adroddiad interim ar effeithiolrwydd y gwasanaeth 5 mis ar ddechrau'r peilot erbyn mis Mai 2021 ac adroddiad terfynol erbyn mis Medi 2021.

Adran 1: Sefydliad arweiniol

Disgwyliwn i un sefydliad arweiniol gyflwyno cais pe bai consortiwm o sefydliadau'n cydgysylltu â'i gilydd i wneud cais. Gall sefydliad wneud cais i gyflwyno'r peilot mewn un, dwy neu bob un o'r tair ardal. Ni fydd ceisiadau am gyllid ar gyfer un neu ddwy o'r tair ardal o dan anfantais.

Rhowch enw a theitl swydd y person a fydd yn gwneud y cais hwn a manylion y prif berson cyswllt a fydd yn cysylltu â Llywodraeth Cymru drwy gydol y prosiect (os yw'n wahanol).  Rhowch gyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad/au e-bost y sefydliad. Os ydych yn gwneud cais fel consortiwm, enwch bob sefydliad sy'n gwneud cais am gyllid.

Rhaid anfon ffurflenni'n electronig i EnergyEfficiencyandFuelPoverty@llyw.cymru erbyn 5pm ar 30 Tachwedd 2020.

Peidiwch ag anfon gwybodaeth ychwanegol os gwelwch yn dda gan na fydd hyn yn cael ei asesu

Dylai'r ffont fod yn Arial 12 a'i liwio'n ddu.

Adran 2: Ynglyn a'r gwasanaeth

2.1: Ticiwch y blwch i nodi nifer yr ardaloedd rydych yn gwneud cais am arian i gyflawni'r peilot. Enwch ardaloedd yr awdurdodau lleol lle rydych yn bwriadu cyflwyno'r peilot. Ticiwch y blwch hefyd i nodi a fydd eich cais yn cynnwys aelwydydd trefol, aelwydydd gwledig oddi ar y grid neu ar y grid. Ticiwch y cyfan sy'n berthnasol.

2.2: Esboniwch eich profiad o ymgysylltu'n llwyddiannus â'r grwpiau targed, sydd wedi ymddieithrio gyda gwasanaethau cynghori a'r farchnad ynni, i ddarparu cyngor cyfannol ar ynni domestig cyfannol sy'n 'canolbwyntio ar yr unigolyn' a'ch profiad o gynnal perthynas gadarnhaol a rhagweithiol ag aelwyd dros gyfnod o amser. Amlinellwch hefyd eich profiad o weithio gyda phartneriaid cyngor i sicrhau bod deiliaid tai yn gallu cael cyngor ehangach, lle nodir angen (e.e. cyngor ar hawlio hawliau a chynyddu incwm i'r eithaf).

2.3: Mae Llywodraeth Cymru yn rhagweld y bydd y peilot yn casglu carfan o aelwydydd i gymryd rhan. Rhaid i'r aelwydydd hyn gynrychioli'r grwpiau targed a amlinellir yn y canllawiau uchod, ac yn ddelfrydol rhaid iddynt gynnwys amrywiaeth o aelwydydd sy'n amrywio o un person, teuluoedd a'r henoed. Esboniwch sut rydych yn bwriadu ymgysylltu ag aelwydydd i gasglu carfan o gyfranogwyr cymwys, tra'n manteisio i'r eithaf ar yr amrywiaeth o fathau o aelwydydd. Nid oes rhif targed y mae angen iddo gymryd rhan yn y peilot; fodd bynnag, rhowch amcangyfrif o nifer yr aelwydydd yr ydych yn rhagweld cymryd rhan yndrodd. 

2.4: Disgrifiwch sut rydych yn bwriadu sicrhau bod gan y cynghorwyr ynni sy'n rhoi cyngor effeithlonrwydd ynni domestig i ddeiliaid tai gymwysterau addas i ddarparu gwasanaeth cynghori cyfannol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Darperir y cymwysterau sy'n addas yn ein barn ni yn yr achos hwn gan National Energy Action (NEA), a dyma'r cymhwyster Dyled Tanwydd Lefel 2 a'r Dyfarniad Lefel 3 mewn Ymwybyddiaeth Ynni.

2.5: Mae'n bwysig bod y gwasanaeth a ddarperir ar draws y tair ardal yn gyson, a'n bod yn cydweithio â phartneriaid sy'n gweithio mewn cymunedau i sicrhau gwasanaeth o ansawdd uchel. Esboniwch sut y byddwch yn gweithio mewn partneriaeth â darparwyr lleol i sicrhau bod gwasanaethau'n cael eu cydgysylltu'n effeithiol, ac mae'r gwasanaethau a ddarperir ym mhob un o'r ardaloedd yn gyson.

2.6: Ticiwch un blwch yn unig.

2.7: Os ydych eisoes yn cael arian grant o fannau eraill, sicrhewch eich bod yn ystyried rheolau cymorth gwladwriaethol cyn gwneud cais am arian. Os oes arian grant eisoes yn cael ei dderbyn i ddarparu rhai o'r gwasanaethau sydd wedi'u cynnwys yn y peilot hwn, amlinellwch pa wasanaethau yw'r rhain (e.e. cyngor ar ddyledion tanwydd, tariff ynni/cyngor cyflenwyr ac ati) a faint yw'r cyllid hwn. Amlinellwch hefyd pa wasanaethau ychwanegol y byddai angen i Lywodraeth Cymru eu hariannu i sicrhau y byddai holl agwedd y cynllun peilot hwn yn cael ei darparu. Dim ond os bydd arian grant yn cael ei dderbyn eisoes i ddarparu rhai o'r gwasanaethau sydd eu hangen y bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio ariannu costau ychwanegol.

2.8: Rhestrwch y staff a gaiff eu hariannu gan y prosiect hwn i ddarparu'r gwasanaethau. Nid oes angen enwau unigolion, rhestrwch y staff fel staff ôl-1 ac ati.

2.9: Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i sicrhau na chollwng achosion ar ddiwedd y peilot heb dderbyn yr holl gymorth gofynnol, naill ai'n uniongyrchol o gyfeirio priodol at sefydliad partner. Amlinellwch sut yr ydych yn bwriadu sicrhau bod achosion yn cael eu cwblhau ar ddiwedd y peilot er mwyn sicrhau bod aelwydydd yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.

2.10: Ers mis Mawrth 2020 mae cyfyngiadau cymdeithasol wedi bod ar waith ledled Cymru i fynd i'r afael â lledaeniad Covid-19. Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn efallai na fydd yn bosibl cael cyngor yn y cartref drwy gydol y peilot o ystyried yr ansicrwydd ynghylch cyfyngiadau cymdeithasol yn y tymor byr a'r tymor canolig. Os na fydd cyngor yn y cartref yn bosibl, amlinellwch sut yr ydych yn bwriadu efelychu'r dwysedd a'r dyfnder a gyflawnir drwy gymorth wyneb yn wyneb yn y cartref gan ddefnyddio sianeli cyfathrebu eraill, megis fideo-gynadledda neu wasanaethau teleffoni. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ganllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar Covid-19.

2.11: Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig amserlen yn y canllawiau uchod ar gyfer cyflawni a chwblhau'r peilot, yn ogystal â chwblhau'r adroddiadau interim a terfynol ar effaith cyngor yn y cartref. Disgrifiwch lefel eich hyder wrth gyflawni'r llinell amser, neu os ydych yn teimlo bod yr amserlen yn afrealistig, cynigiwch linell amser amgen ar gyfer cyflawni a nodi cerrig milltir.

Adran 3: Gwybodaeth ariannol

3.1: Dylech gynnwys cymaint o wybodaeth â phosibl am y costau a ragwelir wrth ddarparu'r gwasanaeth/gwasanaethau arfaethedig yn y tabl a ddarperir yn y ffurflen gynnig. Wrth gwblhau hyn, ystyriwch a ydych eisoes yn cael arian grant i ddarparu rhai o'r gwasanaethau a amlinellir uchod, a allai leihau swm y grant sydd ei angen i gyflawni'r peilot.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, gofynnir i chi gadarnhau'r proffiliau gwariant a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r gwariant a ragwelir yn rheolaidd drwy gydol oes y prosiect.  Bydd hefyd yn ofynnol i chi ddarparu adroddiad ar wariant a chynnydd prosiectau.

Telir grantiau mewn ôl-daliadau bob mis ar ôl derbyn ffurflen gais a gwybodaeth adrodd gysylltiedig (a fydd ar gael gan Lywodraeth Cymru os bydd eich ffurflen gynnig yn llwyddiannus).

Bydd y grant yn cael ei dalu bob chwarter mewn ôl-ddyledion wrth gyflwyno hawliadau wedi'u dogfennu'n gywir yn unol â'r darpariaethau a nodir yn y llythyr/amodau dyfarnu grant ffurfiol. Fodd bynnag, gellir gwneud taliadau ymlaen llaw lle gellir dangos bod angen gwneud hyn yn glir. Os yw'n briodol, gall darparwyr ofyn am dempled Taliad ymlaen Llaw neu gadarnhau bod un wedi'i gyflwyno ar gyfer y cyfnod ariannol cyfredol ar gyfer arian grant arall gan Lywodraeth Cymru.

Adran 4: Datganiad

Dylai'r person sy'n llofnodi'r adran hon fod yn berson sydd wedi llenwi'r ffurflen a'r un manylion a ddarparwyd yn adran 1. Dylai'r sefydliad arweiniol awdurdodi'r arwyddion person yn llawn i gyflwyno cais hyd at werth y prosiect.

[1] Diffinnir cartref agored i niwed gan Lywodraeth Cymru fel un gydag unrhyw berson 60 oed neu drosodd sy'n byw yn y cartref, neu gyda phlentyn/person ifanc o dan 25 oed, neu gydag unrhyw gyflwr cyfyngus hirdymor neu berson anabl. Mae lefel amcangyfrifedig y tlodi tanwydd ar aelwydydd sy'n agored i niwed yn dilyn yr un duedd ag ar gyfer pob aelwyd, hynny yw, amcangyfrifir bod mwy na chwarter yr aelwydydd sy'n agored i niwed yn byw mewn tlodi tanwydd.