Neidio i'r prif gynnwy

Trosolwg

Mae’r pecyn cymorth hwn ar gyfer ysgolion, a dylid ei ddarllen ochr yn ochr â’r 'Fframwaith penderfyniadau rheoli heintiau COVID-19 lleol ar gyfer ysgolion o hydref 2021' a 'Plant a phobl ifanc sy'n wynebu mwy o risg glinigol ac oedolion sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol: canllawiau ar gyfer lleoliadau addysg'.

Bydd gan ysgolion eisoes systemau ar waith i adolygu eu hasesiadau risg a'r ymyriadau ar waith yn rheolaidd i fynd i'r afael â'r risgiau hynny. Nod y pecyn cymorth hwn yw helpu ysgolion i benderfynu pryd i ystyried cyflwyno ymyriadau gwahanol. Mae'n cefnogi ysgolion i weithredu'n gynnar i fynd i'r afael â newid mewn amgylchiadau, ac yn awgrymu sut y dylid adolygu, mireinio a diwygio’r ymyriadau sydd mewn lle i barhau i adlewyrchu'r sefyllfa ddiweddaraf o ran COVID-19.

Cyd-destun

Dylai unrhyw newid i ymyriadau fod yn gymesur ac yn seiliedig ar gyd-destun yr ysgol. Pan fydd gan ysgol fynediad at wybodaeth leol am gyfraddau heintiau, efallai y byddant hefyd am ystyried hyn ochr yn ochr â chyd-destun eu hysgol. Nid oes disgwyl i ysgolion weithio ar eu pennau eu hunain wrth wneud y penderfyniadau hyn. Rydym yn cydnabod y gall trefniadau lleol amrywio, ond fel rheol bydd gan ysgolion gyswllt proffesiynol penodedig o fewn awdurdod lleol mewn perthynas ag ymyriadau COVID-19, er enghraifft y Tîm Iechyd a Diogelwch Corfforaethol, Swyddog Iechyd yr Amgylchedd, neu'r tîm Profi, Olrhain, Diogelu. Dylai ysgolion anelu at weithio mewn partneriaeth â nhw a swyddogion iechyd cyhoeddus eraill i adolygu trefniadau gweithredol mewn ysgolion, a nod y pecyn cymorth hwn yw helpu i gefnogi'r trafodaethau hynny.

Mae'n bwysig bod ysgolion yn defnyddio'r Fframwaith i adnabod newidiadau i drefniadau gweithredol, a bod y newidiadau hyn yn mynd i'r afael ag anghenion a chyd-destun penodol ysgol. Gall hyn olygu nad yw dull unffurf ar draws pob ysgol o fewn awdurdod neu ranbarth lleol yn briodol nac yn angenrheidiol. Dylid cyflwyno unrhyw ymyriadau ychwanegol fod yn gymesur, dylent fod am gyfnod penodol, a dylid gosod meini prawf clir ar gyfer eu hadolygiad cyn eu rhoi ar waith.

Materion i’w hystyried

Nod y cwestiynau isod yw helpu ysgolion i lywio'r broses o ystyried a ddylid newid ymyriadau cyfredol, fel rhan o'u proses asesu risg. Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr, a bydd gan nifer o ysgolion weithdrefnau penderfynu sefydledig eisoes ar waith i lywio'r broses hon. Ni ddylai'r cwestiynau hyn ddisodli trefniadau o'r fath, ond yn hytrach maent wedi'u hanelu at ategu'r Fframwaith a chanllawiau eraill a chynorthwyo ysgolion yn eu trafodaethau ag awdurdodau lleol a swyddogion iechyd cyhoeddus.

Mae'r trothwyon isod yn awgrymiadau ynghylch pryd y gallai fod angen ystyried ymyriadau pellach. Fodd bynnag, mae'n dderbyniol i ysgolion gytuno trothwyon cymesur sy’n wahanol i’r rhai a nodir isod gyda'u hawdurdod lleol neu gyswllt proffesiynol arall a nodwyd i ystyried amgylchiadau lleol.

Wrth edrych ar niferoedd achosion, mae'n bwysig bod ysgolion yn ystyried cyd-destun a maint eu hysgol, a defnyddio unrhyw wybodaeth a allai fod ar gael yn hawdd ynglŷn â chysylltiadau rhwng achosion megis partïon pen-blwydd, clybiau chwaraeon ac ati wrth ystyried newidiadau i ymyriadau. Er enghraifft:

 • mae 10 achos o COVID-19 ymysg dysgwyr o un dosbarth mewn ysgol uwchradd yn wahanol iawn i 10 ledled y 1,000 o ddisgyblion yn yr un ysgol
 • mae 7 achos ymysg tîm hoci Blwyddyn 9 yn wahanol iawn i 7 achos o fewn y grwp Blwyddyn 9 cyfan
 • mae 10 achos ymysg grwp bychan ar ymweliad addysgol yn wahanol i 50 o achosion ymysg holl ddysgwyr Cyfnod Allweddol 2

Wrth benderfynu a yw'n gymesur ac yn angenrheidiol cyflwyno ymyriadau ychwanegol ar waith mewn ysgol, dylid ystyried hefyd eu heffaith ar les dysgwyr a sut y gallai'r rhain eistedd ochr yn ochr ag ymyriadau sydd ar waith yn y gymuned ehangach ar lefel genedlaethol a lleol ar y pryd. Dylid rhoi ystyriaeth i sut gall ymyriadau ychwanegol effeithio ar unrhyw anghenion mynediad all fod gan ddysgwyr, gydag addasiadau rhesymol yn cael eu rhoi ar waith yn ôl yr angen.

Y sefyllfa gyfredol

 • A yw cyfraddau achosion COVID-19 ymhlith staff a dysgwyr yn eich ysgol yn cynyddu, yn gostwng neu'n sefydlog?
 • Os yw achosion yn cynyddu neu'n sefydlog, a ydych chi wedi cyrraedd unrhyw un o'r trothwyon canlynol?
  • 5 dysgwr neu aelod o staff, sy’n debygol o fod wedi cymysgu’n agos, yn profi’n bositif am COVID-19 o fewn cyfnod o 10 diwrnod.
  • 10% o ddysgwyr neu aelodau staff, sy’n debygol o fod wedi cymysgu’n agos, yn profi’n bositif am COVID-19 o fewn cyfnod o 10 diwrnod.
  • Ar gyfer ysgolion arbennig, lleoliadau preswyl, a lleoliadau sy’n gweithredu â 20 neu lai o ddysgwyr a staff ar unrhyw adeg, 2 dysgwr a staff, sy’n debygol o fod wedi cymysgu’n agos, yn profi’n bositif am COVID-19 o fewn cyfnod o 10 diwrnod.
 • Oes gostyngiad amlwg ym mhresenoldeb disgyblion wedi bod dros y 21 diwrnod diwethaf?

Adolygu beth sydd eisoes ar waith

 • Ydych chi eisoes wedi gweithredu ymyriadau ychwanegol y tu hwnt i'r ymyriadau craidd a'r ymyriadau wedi'u teilwra ar gyfer y lefel risg isel fel y nodir yn y Fframwaith? Cyn cyflwyno ymyriadau ychwanegol neu uwch, dylai ysgolion edrych ar yr ymyriadau cyfredol ac ystyried sut maen nhw'n gweithio.
 • Os cyflwynwyd ymyriadau ychwanegol, a wnaethoch chi sylwi eu bod wedi cael effaith bositif ar ddarpariaeth addysg a rheolaeth o COVID-19 ar draws yr ysgol?
 • Beth yw'r lefel gyfredol o gydymffurfio i’r ymyriadau presennol, a beth ellir ei wneud i wella'r sefyllfa hon? Gallai hyn gynnwys:
  • cyfathrebu penodol neu wedi'i dargedu e.e. negeseuon testun i bob rhiant/gwarcheidwad yn atgoffa dysgwyr oed uwchradd i ddefnyddio Profion Llif Unffordd yn rheolaidd ac i ddefnyddio'r profion hynny cyn mynychu'r ysgol
  • ymgyrch wedi'i thargedu sy'n canolbwyntio ar gynyddu'r defnydd o Brofion Llif Unffordd gan staff a/neu ddysgwyr oed uwchradd
  • arwyddion ychwanegol i annog unigolion i olchi dwylo'n rheolaidd
  • atgoffa dysgwyr oed uwchradd y dylid defnyddio gorchuddion wyneb ar gludiant ysgol
  • cynnwys nodyn atgoffa mewn cylchlythyron ysgol na ddylai'r rhai â symptomau fynychu'r ysgol ac y dylent drefnu prawf
  • ystyried sut i leddfu tagfeydd mewn ardaloedd prysur ar safle’r ysgol

Cyflwyno ymyriadau ychwanegol neu uwch

 • Defnyddiwch y Fframwaith i ystyried sut y gellir cyflwyno ymyriadau ychwanegol neu uwch.
 • Os ydych wedi pasio’r trothwyon uchod ac yn ystyried cyflwyno ymyriadau ychwanegol neu uwch, dylid blaenoriaethu unrhyw ymyriadau sy’n weddill ar lefel risg y Fframwaith rydych yn gweithredu arni ar hyn o bryd. Yn ddibynnol ar y cyd-destun/amgylchiadau, efallai y byddwch hefyd am ystyried cyflwyno ymyriadau ar y lefel nesa (heblaw eich bod yn gweithredu ar y lefel risg Uchel Iawn).
 • Yn yr un modd, os nad ydych wedi pasio’r trothwyon uchod, dylid ystyried os yw’r ymyriadau ar eich lefel risg gyfredol sydd ar waith yn eich ysgol yn parhau i fod yn berthnasol (heblaw eich bod ar hyn o bryd ar lefel risg Isel, ac felly dylai’r ymyriadau hynny barhau mewn lle).
 • Wrth ystyried cynyddu ymyriadau, efallai na fydd angen i chi gyflwyno pob un o’r ymyriadau ar gyfer lefel risg benodol fel y nodir yn y Fframwaith; bydd rhai ymyriadau ond mewn lle am gyfnod cyfyngedig iawn, er enghraifft cyflwyno'r defnydd o orchuddion wyneb yn yr ystafell ddosbarth am gyfnod penodol.
 • Os ydych chi’n bwriadu cyflwyno ymyriadau ychwanegol:
  • ystyriwch gyngor lleol a phwy sydd angen bod yn rhan o benderfynu os oes angen gwneud newidiadau?
  • ystyriwch os ydynt yn cael effaith negyddol ar unrhyw ddysgwyr ac, os felly pa addasiadau rhesymol gellir eu gwneud i liniaru’r effeithiau hyn?
  • pryd bydd y penderfyniad hwn yn cael ei adolygu er mwyn ystyried a dylai’r ymyriadau hyn barhau yn ddigyfnewid neu a dylid cael gwared â nhw?
  • pa feini prawf fydd yn cael eu defnyddio i benderfynu a ddylai’r newidiadau hyn barhau neu a dylid eu hailystyried?
  • sut bydd y newidiadau hyn yn cael eu cyfathrebu i ddysgwyr, rhieni/gwarcheidwaid a rhanddeiliaid eraill?

Mae’r siart llif yn crynhoi dull tri cham o sut i fynd i’r afael â’r broses hon.

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 102 KB.

Maint Ffeil 102 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.