Neidio i'r prif gynnwy

Cwestiynau cyffredin am beth i’w wneud os nad ydych chi’n gymwys am Bàs COVID y GIG

Cyhoeddwyd gyntaf:
11 Tachwedd 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Plant

Mae pobl ifanc o dan 18 oed wedi eu heithrio rhag gorfod dangos tystiolaeth o brawf negatif, neu tystiolaeth o frechiad wrth fynd i leoliadau neu ddigwyddiadau mawr.

Os ydych chi’n teithio dramor, efallai y bydd angen i chi ddangos tystiolaeth o brawf COVID-19.

Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i ddatblygu Pàs ar gyfer pobl ifanc o dan 16 oed.

Mae fy nghofnod statws brechu yn anghywir

Os yw eich cofnod statws brechu yn anghywir, cysylltwch â’ch bwrdd iechyd lleol.

Mae fy manylion personol yn anghywir

Os yw eich manylion personol yn anghywir, bydd angen i chi gysylltu â’ch meddyg teulu. Yn unol â gofynion y DU, dim ond eich enw cyntaf a’ch cyfenw fydd i’w gweld ar eich Pàs COVID.

Rwy’n cael trafferth wrth fewngofnodi i system y GIG

Ar gyfer unrhyw drafferthion gyda’ch manylion mewngofnodi, cysylltwch â chanolfan gymorth mewngofnodi’r GIG.

Ble gallaf gael fy rhif GIG?

Mae eich rhif GIG ar eich llythyr gwahoddiad i gael brechiad. Gallwch hefyd ddod o hyd i’ch rhif GIG ar wefan gov.uk.

Nid oes angen ichi gael eich rhif GIG ar gyfer cofrestru am bàs, ond gall fod o gymorth.

Rwy’n cael trafferth gweld fy nghofnod brechu gan nad wyf wedi cofrestru gyda meddyg teulu

Rydym yn gweithio ar ddatrysiad i bobl nad ydynt wedi cofrestru gyda meddyg teulu. Ni allwn ddweud ar hyn o bryd pryd fydd y datrysiad hwn ar gael. Os nad ydych yn gallu cofrestru gyda meddyg teulu, yna gallwch fynd i ddigwyddiadau domestig gan ddangos tystiolaeth o brawf llif unffordd. Mae profion llif unffordd ar gael am ddim o’ch fferyllfa leol. Gallwch hefyd eu harchebu am ddim o wefan gov.uk.

Os yr ydych chi wedi cofrestru gyda meddyg teulu yn Lloegr

Os ydych chi’n byw yng Nghymru ond eich bod wedi cofrestru gyda meddyg teulu yn Lloegr, gallwch weld eich cofnod brechu ar Bàs COVID y GIG.

Ni allaf gael fy mrechu am resymau meddygol

Rydym yn gweithio ar system a fydd yn galluogi pobl nad ydynt yn gallu cael eu brechu am resymau meddygol i gael caniatâd awtomatig i fynd i ddigwyddiadau a lleoliadau.

Yn y cyfamser, dylech ddangos tystiolaeth o brawf llif unffordd negatif a gymerwyd o fewn 48 awr cyn mynd i ddigwyddiad.

Cefais fy mrechu y tu allan i’r DU

Mae angen ichi gael prawf o’ch brechiadau o’r wlad lle cawsoch eich brechu. Gwiriwch a gawsoch eich brechu mewn gwlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr o raglenni brechu a gymeradwywyd.

Os cawsoch chi un brechiad yng Nghymru ac un arall tu allan i’r DU

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid ar system i gydnabod brechiadau sy’n cael eu rhoi y tu allan i’r DU.

Os nad yw eich gwybodaeth frechu yn dangos ar Bàs COVID y GIG, bydd angen ichi ddangos eich bod wedi cael prawf llif unffordd negatif yn ddiweddar er mwyn cael mynd i ddigwyddiadau mawr a chlybiau nos.

Brechiadau atgyfnerthu

Dim ond ar y pàs digidol mae brechiadau atgyfnerthu yn cael eu cynnwys.

Nid oes angen ichi gael brechiad atgyfnerthu COVID-19 i gael Pàs COVID y GIG er mwyn mynd i ddigwyddiadau mawr a lleoliadau. Ar gyfer teithio rhyngwladol, bydd brechiadau atgyfnerthu yn cael eu cofnodi ar Bàs digidol COVID y GIG.

Mae dyddiad dod i ben byr ar fy mhàs COVID y GIG

Os oes gan eich pàs COVID y GIG ddyddiad dod i ben byr (2 ddiwrnod), yna bydd angen i chi gadarnhau pwy ydych chi.

I wneud hyn, ewch i cael eich pàs COVID y GIG (nhsx.nhs.uk) a dewiswch y tab teithio (yn hytrach na’r un domestig). Pan fyddwch chi’n dewis yr opsiwn yma, bydd gofyn i chi gadarnhau pwy ydych chi.

Bydd angen darparu ffotograff o’ch cerdyn adnabod â llun a fideo o’ch hun.