Neidio i'r prif gynnwy

Cwestiynau cyffredin am beth i’w wneud os nad ydych chi’n gymwys am Bàs COVID y GIG

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
11 Tachwedd 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae fy nghofnod statws brechu yn anghywir

Os yw eich cofnod statws brechu yn anghywir,  e-bostiwch vaccine.certification@swansea.gov.uk.

Mae fy manylion personol yn anghywir

Yn unol â gofynion safonau rhyngwladol ar gyfer Ardystio COVID, bydd eich enw cyntaf a’ch cyfenw i’w gweld ar eich Pàs COVID. Mae manylion demograffig eich Pàs COVID (enw, cyfeiriad a dyddiad geni) yn gysylltiedig â’ch cofnod meddyg teulu. Os yw manylion eich Pàs COVID yn anghywir, bydd angen i chi gysylltu â’ch meddyg teulu a fydd yn gallu diweddaru eich manylion yng nghofnodion y practis. Caiff hyn ei adlewyrchu yn eich Pàs COVID.

Rwy’n cael trafferth wrth fewngofnodi i system y GIG

Ar gyfer unrhyw drafferthion wrth ddefnyddio NHS Login i gael mynediad at eich Pàs COVID, ewch i wefan canolfan gymorth mewngofnodi’r GIG.

Dod o hyd i fy rhif GIG?

Gallwch weld eich rhif GIG ar eich llythyr gwahoddiad i gael brechiad. Gallwch hefyd ddod o hyd i’ch rhif GIG ar wefan gov.uk.

Rwy’n cael trafferth gweld fy nghofnod brechu gan nad wyf wedi cofrestru gyda meddyg teulu

Er mwyn cael Pàs COVID, mae’n rhaid eich bod wedi’ch cofrestru gyda meddyg teulu. Dylech gofrestru gyda’ch gwasanaeth meddyg teulu lleol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar sut i gael gafael ar wasanaethau meddygon teulu lleol yn: GIG 111 Cymru Gwasanaethau Lleol  Cwestiynau Cyffredin.

Ni allaf gael fy mrechu am resymau meddygol

Fel arfer, bydd eich Bwrdd Iechyd wedi cysylltu â chi os ydych yn gymwys am dystysgrif eithrio meddygol.

Nid yw proses Llywodraeth Cymru i ganiatáu eithriadau meddygol swyddogol i’r Pàs COVID yn berthnasol ar gyfer teithio rhyngwladol. Wrth deithio dramor, caiff y meini prawf mynediad eu pennu gan Lywodraeth y wlad honno, ac nid gan y DU.

Dylai unrhyw un sy’n teithio y tu allan i’r DU wirio meini prawf mynediad y wlad y maent yn teithio iddi cyn gwneud trefniadau teithio ac eto cyn teithio. Gallai gofynion mynediad newid ar fyr rybudd.

Os ydych chi’n credu bod hawl gennych gael eich eithrio at ddibenion domestig, ac nid oes neb wedi cysylltu â chi yn flaenorol, gallwch wneud cais am un yma: Cael eithriad pàs COVID y GIG.

Cefais fy mrechu y tu allan i’r DU

Mae angen ichi gael prawf o’ch brechiadau o’r wlad lle cawsoch eich brechu. Gwiriwch a gawsoch eich brechu mewn gwlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr o raglenni brechu a gymeradwywyd.

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid ar system fydd yn cydnabod brechiadau a roddwyd tramor.

Os cawsoch chi un brechiad yng Nghymru ac un arall tu allan i’r DU

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid ar system i gydnabod brechiadau sy’n cael eu rhoi y tu allan i’r DU.

Os nad yw eich gwybodaeth frechu yn dangos ar Bàs COVID y GIG, efallai bydd angen ichi ddangos eich bod wedi cael prawf llif unffordd negatif yn ddiweddar er mwyn cael mynd i ddigwyddiadau a lleoliadau. Dylech wirio gofynion gyda’r lleoliad.

Brechiadau atgyfnerthu

Ar gyfer teithio rhyngwladol, bydd brechiadau atgyfnerthu yn cael eu cofnodi ar Bàs digidol a phapur COVID y GIG.

Mae dyddiad dod i ben byr ar fy mhàs COVID y GIG

Os oes gan eich pàs COVID y GIG ddyddiad dod i ben byr (2 ddiwrnod), yna bydd angen i chi gadarnhau pwy ydych chi.

I wneud hyn, ewch i’r dudalen Cael eich Pàs COVID y GIG - GIG (nhsx.nhs.uk) a bydd gofyn ichi gadarnhau’ch manylion.

Bydd angen darparu ffotograff o’ch cerdyn adnabod â llun a fideo o’ch hun.

Dyddiadau dod i ben fy Mhàs COVID GIG

Bydd pàs COVID y GIG yn ddilys am 180 o ddiwrnodau os yw’ch hunaniaeth eisoes wedi’i ddilysu. Caiff hyn ei ddiweddaru’n awtomatig pob tro y byddwch yn mewngofnodi i’r gwasanaeth.

Rydw i angen prawf fy mod wedi gwella o COVID-19

Caiff canlyniadau positif i brofion PCR eu cynnwys ym Mhàs COVID digidol unigolyn ar gyfer Teithio Rhyngwladol, a gellir ei ddefnyddio i ddangos bod unigolion wedi gwella o COVID.

Nodwch na chaiff canlyniadau positif i brofion llif unffordd eu cydnabod yn rhyngwladol fel tystiolaeth bod rhywun wedi gwella o COVID, ac ni ellir eu defnyddio at y diben hwn.

Os nad yw canlyniadau eich profion PCR yn dangos ar y pàs COVID, cysylltwch â 0300 303 5667, a fydd yn ymchwilio i’r mater.

Fodd bynnag, nid yw rhai canlyniadau a brosesir yn Labordai GIG Cymru wedi’u hintegreiddio ar hyn o bryd, ac rydym yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i gynnwys y canlyniadau hyn ym Mhàs COVID y GIG. Bydd Llywodraeth Cymru yn gwneud cyhoeddiad pan fydd ateb wedi’i ddarganfod ac yn weithredol.

Rhagor o help gyda’ch cofnod brechu

Os nad yw’ch cofnod brechu yn gywir neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich Pàs COVID Digidol/Papur: