Neidio i'r prif gynnwy

Sut i gael Pàs COVID y GIG i ddangos eich bod wedi cael eich brechu rhag COVID-19.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Mai 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Mae Pàs COVID y GIG yn eich galluogi i rannu eich cofnod o frechiadau rhag y coronafeirws (COVID-19) mewn ffordd ddiogel.

Mae’n eich galluogi i ddangos i eraill eich bod wedi cael eich brechu. Gallech ei ddefnyddio ar gyfer:

  • teithio dramor
  • dangos i’ch cyflogwr eich bod wedi cael eich brechu’n llawn ac nad oes angen ichi hunanynysu os byddwch yn cael eich adnabod fel cyswllt
  • mynd i rai digwyddiadau neu leoliadau

Pwy sy’n gallu cael Pàs COVID y GIG yng Nghymru?

Gallwch gael Pàs COVID y GIG os:

  • rydych wedi cael eich brechu yng Nghymru neu yn Lloegr
  • rydych yn 16 oed neu’n hŷn

Os cawsoch eich brechu y tu allan i'r DU, dylech gael prawf o'ch brechu o'r wlad lle cawsoch eich brechu. Fodd bynnag, rydym yn parhau i weithio gyda Llywodraeth y DU ar system a phroses i gydnabod brechiadau sy’n cael eu rhoi y tu allan i’r DU.

Sut allaf i gael Pàs COVID y GIG yng Nghymru?

Gallwch gael Pàs COVID y GIG drwy wefan y GIG (nhs.uk). Bydd hyn yn eich galluogi i greu pàs COVID drwy ddefnyddio ffôn clyfar neu gyfrifiadur.

I ddefnyddio’r gwasanaeth, bydd angen ichi gofrestru i gael mewngofnodi ar wefan y GIG. Bydd angen ichi lanlwytho llun o’ch dyfais adnabod (ID) (pasbort, trwydded yrru lawn y DU, trwydded yrru Ewropeaidd lawn).

Os ydych yn byw yng Nghymru, ni allwch gael y pàs drwy ap y GIG oherwydd dim ond yn Lloegr y mae yn ddilys. Os nad oes gennych ID sy’n cynnwys llun, bydd angen ichi ofyn am fersiwn bapur o dystysgrif COVID y GIG.

Mae eich Pàs COVID y GIG yn cynnwys cod bar. Mae'r dyddiad dod i ben yn berthnasol i'r cod bar yn unig a bydd yn cael ei ddiweddaru'n awtomatig. Nid yw'n berthnasol i'ch statws brechu.

Plant

Nid yw plant o dan 16 oed yn cael eu brechu ar hyn o bryd. Os ydych yn teithio dramor, efallai y bydd angen ichi ddangos bod prawf COVID-19 wedi cael ei gymryd.

Os ydych wedi cofrestru gyda meddyg teulu yn Lloegr

Os ydych yn byw yng Nghymru ond rydych wedi cofrestru gyda meddyg teulu yn Lloegr efallai y bydd angen ichi ddefnyddio system Ap y GIG ar gyfer Lloegr. Efallai na fydd gennym fynediad i'ch cofnod brechu.

Defnyddio eich Pàs COVID y GIG ar gyfer teithio rhyngwladol

Mae Pàs COVID y GIG yn eich galluogi i ddangos i eraill, pan fyddwch yn teithio dramor, eich bod wedi eich brechu rhag COVID-19.  

Yn ogystal â’ch Pàs COVID y GIG, bydd angen ichi hefyd ddilyn rheolau eraill, fel cael profion cyn ymadael. Gwiriwch y gofynion mynediad, fel profion COVID-19 a chyfnodau ynysu'r gwledydd yr ydych yn bwriadu ymweld â nhw.

Dylech wirio bod yr enw ar eich pasbort yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar eich Pàs COVID y GIG. Rhaid ichi wneud hyn o leiaf 2 wythnos cyn ichi deithio. Os yw’r enwau yn wahanol, cysylltwch â’ch meddyg teulu i ofyn iddynt ddiweddaru eich manylion. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymgyfarwyddo gyda'r rheolau ar gyfer teithio dramor o ac i Gymru.

Nid oes raid ichi ddangos eich Pàs COVID y GIG mewn rhai gwledydd. Efallai y bydd angen ichi dreulio cyfnod o dan gwarantin neu ddarparu profion er mwyn bodloni gofynion mynediad y wlad.

Os byddwch yn lawrlwytho copi o’ch Pàs COVID y GIG, ni fydd y dyddiad dod i ben yn diweddaru’n awtomatig a bydd angen ichi argraffu copi arall pan fydd y dyddiad dod i ben sydd ar eich copi caled wedi mynd heibio.

Os nad ydych wedi’ch brechu’n llawn

Os nad ydych wedi cwblhau’ch cwrs brechu, dylech barhau i ddilyn y gofynion mynediad presennol. Bydd y mwyafrif o wledydd yn derbyn profion neu gwarantin yn lle tystysgrif brechu.

Cyn teithio, bydd angen ichi ymchwilio’n ofalus i reolau’r wlad y byddwch yn mynd iddi.

Mae mwy o fanylion am ofynion mynediad ar gael ar dudalennau cyngor teithio rhyngwladol GOV.UK ac ar wefannau’r wlad y byddwch yn mynd iddi.

Dyma gyngor i bobl Prydain ar deithio dramor yn ystod y pandemig.

Cael help i ddefnyddio Pàs COVID y GIG

Os bydd unrhyw broblem gyda’ch manylion mewngofnodi'r GIG cysylltwch â chanolfan gymorth mewngofnodi'r GIG

Os yw eich cofnod statws brechu yn anghywir, cysylltwch â'ch bwrdd iechyd lleol.

Os yw eich manylion personol yn anghywir bydd angen i chi gysylltu â'ch meddyg teulu. Dim ond eich enw cyntaf a'ch cyfenw fydd i’w gweld ar eich Pàs COVID.

Cael fersiwn bapur o Bàs COVID-19 y GIG

Dylech ond wneud cais am fersiwn bapur o’r Pàs COVID os:

  • ydych wedi cael cwrs llawn o frechlyn COVID-19 (dylech aros 5 diwrnod ar ôl eich dos olaf cyn gwneud cais amdano)
  • ydych yn 16 oed neu'n hŷn
  • ydych am dderbyn copi dwyieithog o'r Pàs
  • nad oes gennych ID sy’n cynnwys llun

Dylech ffonio 0300 303 5667 i wneud cais am Bàs COVID os nad ydych yn gallu defnyddio Pàs COVID y GIG digidol neu os hoffech gael tystysgrif ddwyieithog.

Gall gymryd hyd at 10 diwrnod gwaith i'r dystysgrif gyrraedd. Ni all ceisiadau gael eu blaenoriaethu, ac ni ellir casglu tystysgrifau.

Gallwch ffonio 7 diwrnod yr wythnos rhwng 9am a 5pm.

Fel arfer mae galwadau yn costio rhwng 2c a 40c y funud, ac maent yn cael eu cynnwys mewn pecynnau galwadau am ddim.

Ni all meddygon teulu ddarparu llythyrau sy’n dangos eich statws brechu COVID-19.

Diogelu’ch data

Mae eich llythyr statws brechu COVID-19 wedi’i lunio a’i argraffu gydag ystod o nodweddion diogelwch yn rhan ohono i helpu i atal twyll. Mae’n cynnwys cod bar sy’n darparu cyfeirnod unigryw y gellir ei ddefnyddio i gadarnhau’ch cofnod brechu COVID-19 unigol. Hysbysiad preifatrwydd y gwasanaeth datganiad statws brechu