Neidio i'r prif gynnwy

Cyd-destun

Ar 17 Medi, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd yn rhaid i bobl sy'n mynychu digwyddiadau mawr a chlybiau nos (neu fangreoedd tebyg) brofi eu bod naill ai wedi'u brechu'n llawn neu eu bod wedi cael prawf COVID-19 negatif. Cafodd y system ei hestyn i sinemâu, theatrau a neuaddau cyngerdd o 15 Tachwedd.

Pam mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno Pàs COVID-19

Bu cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 a throsglwyddiadau cymunedol ledled Cymru. Rydym yn paratoi ar gyfer gaeaf a allai fod yn anodd iawn, ag achosion o COVID-19 a'r ffliw tymhorol yn lledu, gan roi'r GIG a gwasanaethau ehangach o bosibl o dan bwysau eithriadol.

Cyngor clir iawn y Grŵp Cynghori Gwyddonol ar Argyfyngau (SAGE) oedd y dylid gweithredu yr hyn y cyfeiria atynt fel "ymyriadau cost isel" yn gynnar a all leihau'r angen am fesurau llymach yn ddiweddarach er mwyn rheoli lledaeniad y feirws. Rydym yn cymryd y cyngor hwn o ddifrif am nad oes unrhyw un ohonom am weld busnesau yn gorfod cau eto na chyfyngiadau symud pellach yn cael eu cyflwyno, os gellir osgoi hyn.

Mae Pasiau COVID-19 wedi cael eu cyflwyno – fel rhan o'r gyfres o fesurau rhesymol i liniaru yn erbyn lledaeniad COVID-19 drwy'r gymuned, a'r niwed cysylltiedig a ddaw yn sgil hynny. Ceir rhywfaint o dystiolaeth hefyd o ddigwyddiadau archledaenu, fel y'u gelwir, yn y DU ac yn fyd-eang a oedd yn gysylltiedig â chlybiau nos, digwyddiadau chwaraeon a gwyliau.

Mae'n bwysig nodi mai dim ond un o blith amrywiaeth o fesurau y gellid eu rhoi ar waith yw Pàs COVID-19, ac y bydd graddau'r mesurau yn dibynnu ar yr asesiad risg unigol. Fodd bynnag, mewn perthynas â rhai mangreoedd penodol, bydd yn ofyniad cyfreithiol ei roi ar waith.

Yn yr un modd, os nad yw'n orfodol defnyddio Pasiau COVID-19 ar gyfer lleoliadau penodol, gellid eu defnyddio o hyd fel rhan o'r mesurau rhesymol y gallai'r person cyfrifol eu nodi fel mesurau y dylid eu rhoi ar waith ar ôl cynnal yr asesiad risg pwrpasol.

Caiff y lleoliadau hyn lle mae’r Pàs COVID-19 yn orfodol eu hystyried yn fangreoedd a digwyddiadau "risg uwch" gan nad yw mor hawdd iddynt gyflwyno mesurau rhesymol, megis dulliau awyru neu gadw pellter cymdeithasol er mwyn lliniaru yn erbyn y risg sy'n gysylltiedig â'r coronafeirws. Bydd y defnydd gorfodol o Basiau COVID-19 fel amod mynediad yn helpu i leihau'r risgiau y bydd pobl wedi'u heintio â'r coronafeirws yn mynd i mewn i leoliadau a digwyddiadau prysur ac yn lledaenu'r feirws, ond ni fydd yn dileu'r risgiau hynny'n llwyr.

Mae'n bwysig nodi na fydd y broses o ddefnyddio Pasiau COVID-19, ynddi'i hun, yn dileu'r holl risgiau sy'n gysylltiedig â'r lleoliadau hyn. Bydd yn bwysig i bobl sy'n mynychu digwyddiadau a lleoliadau barhau i fod yn ofalus a dylai mangreoedd ystyried pa fesurau rhesymol eraill y gallant eu rhoi ar waith er mwyn lleihau'r risg i staff a'r sawl sy'n eu mynychu.

Mae Rheoliad 16 o Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5 (Cymru) 2020, fel y'u diwygiwyd ("Rheoliadau'r Coronafeirws") yn gosod rhwymedigaethau ar bobl sy'n gyfrifol am fangreoedd sydd ar agor i'r cyhoedd a'r bobl sy'n gyfrifol am waith a wneir ar fangreoedd i gynnal asesiadau risg COVID-19. Yn ogystal, bydd angen iddynt gymryd mesurau rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws yn y mangreoedd hynny, ac i leihau’r risg y bydd y rheini sydd wedi bod yn y fangre yn lledaenu'r coronafeirws.

Pryd

Mae’r canllawiau hyn yn berthnasol nawr. Daeth y newidiadau i rym o 07:00 ddydd Llun 11 Hydref 2021 ar gyfer clybiau nos a digwyddiadau mawr ac o 07:00 ar 15 Tachwedd gyfer sinemâu, theatrau a neuaddau cyngerdd.

Lleoliadau

Mae’r gofynion yn golygu bod angen i bobl dros 18 oed yng Nghymru ddangos eu statws COVID-19 er mwyn mynychu'r lleoliadau neu'r digwyddiadau canlynol:

 • clybiau nos a lleoliadau tebyg (gweler y diffiniad isod)
 • sinemâu, theatrau a neuaddau cyngerdd
 • lleoliadau dan do â mwy na 500 o bobl yn y gynulleidfa lle nad yw rhai o'r gynulleidfa neu'r gynulleidfa gyfan fel arfer yn eistedd
 • unrhyw leoliadau awyr agored neu dan do â thros 4,000 o bobl yn y gynulleidfa, lle nad yw rhai o'r gynulleidfa neu'r gynulleidfa gyfan fel arfer yn eistedd
 • unrhyw ddigwyddiad lle ceir mwy na 10,000 o bobl

Ystyrir bod digwyddiad yn ddigwyddiad lle na fydd pobl yn eistedd pan fydd rhai o'r bobl a fydd yn bresennol yn eistedd a rhai yn sefyll.

Ar gyfer digwyddiadau aml-ddiwrnod, digwyddiadau aml-leoliad neu ddigwyddiadau â sioeau gwahanol drwy gydol y dydd – nifer y bobl sy'n mynychu ar unrhyw adeg ar unrhyw ddiwrnod neu ar gyfer unrhyw sioe fydd yn berthnasol. Nid yw'n cynnwys aelodau o staff, contractwyr, perfformwyr na gwirfoddolwyr sy'n gysylltiedig â chynnal y digwyddiad.

Wrth benderfynu p'un a ddylid trin digwyddiadau fel digwyddiadau awyr agored ai peidio, dylid ystyried unrhyw gyfleusterau dan do ar y safle y bydd pobl o bosibl yn eu defnyddio am y rhan fwyaf o'r diwrnod (er enghraifft, lletygarwch). O dan amgylchiadau o'r fath, gall hyn olygu y dylid trin y digwyddiad fel digwyddiad dan do. Fodd bynnag, ni ddylid ystyried cyntedd a ddarperir at ddiben darparu bwyd a diod i'w gludo i'w fwyta yn yr awyr agored yn y digwyddiad a darparu toiledau yn unig fel digwyddiad dan do.

Clybiau nos a lleoliadau tebyg

Bydd y gofyniad i wirio pasiau COVID-19 unigolion yn ofynnol mewn unrhyw leoliad sy'n bodloni tair prif ystyriaeth.

 • yn gyntaf, lleoliad sydd wedi'i awdurdodi i weini neu gyflenwi alcohol
 • yn ail, lleoliad sydd ar agor yn hwyr gyda'r nos rhwng oriau canol nos a 5am
 • yn drydydd, lleoliad lle y caiff cerddoriaeth ei darparu i bobl ddawnsio (mae hyn yn cynnwys disgos tawel)

Rhaid i'r lleoliad fodloni'r tair ystyriaeth er mwyn i'r gofyniad i weithredu pàs COVID-19 fod yn berthnasol.

Fodd bynnag, mae'r gofyniad i weithredu'r pàs bob amser (nid dim ond rhwng oriau canol nos a 5am) yn berthnasol os caiff cerddoriaeth ei darparu i bobl ddawnsio.

Cyfrifoldeb pob lleoliad unigol fydd penderfynu pa fesurau i'w rhoi ar waith, ac a ddylid gweithredu'r gofyniad i ddangos pasiau COVID-19 o'r amser y mae'r lleoliad yn agor NEU o'r amser y mae'r lleoliad yn agor ei ardal ddawnsio ac yn darparu cerddoriaeth i bobl ddawnsio, yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys oriau gweithredu'r lleoliad a natur ei fusnes.

Ceir enghreifftiau o sut y bydd y cynllun yn berthnasol i leoliadau a digwyddiadau penodol yn Atodiad 1.

Esemptiadau ac eithriadau

Ni fydd yn ofynnol i aelodau o staff, contractwyr, perfformwyr na gwirfoddolwyr sy'n gysylltiedig â chynnal y digwyddiad ddangos Pàs COVID-19 na thystiolaeth o ganlyniad negatif i brawf llif unffordd neu brawf yn ystod y 24 awr diwethaf er mwyn lleihau’r risg o ledaenu’r feirws. Fodd bynnag, er mwyn amddiffyn eu hunain ac eraill ac er mwyn ein helpu i gadw'r sector ar agor, mae'n bosibl y bydd perchenogion lleoliadau a threfnwyr digwyddiadau am ystyried annog pawb sydd ar y safle i gynnal profion llif unffordd rheolaidd cyn digwyddiad fel rhan o'u hasesiad risg, fel yr amlinellir yn y canllawiau canlynol gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r canlynol yn enghreifftiau o'r mathau o fangreoedd penodol sy'n esempt o'r gofyniad.  Mangreoedd lle cynhelir y canlynol:

 • digwyddiad awyr agored nad oes angen talu ffi mynediad neu gael tocyn i'w fynychu, a lle y gellir dod i mewn i safle'r digwyddiad o sawl man cyrraedd gwahanol (er enghraifft, arddangosfa tân gwyllt am ddim mewn parc cyhoeddus, neu farchnad ffermwyr)
 • protest neu biced
 • digwyddiad chwaraeon cyfranogiad torfol yn yr awyr agored (megis marathon, triathlon neu ras feicio)
 • digwyddiad i ddathlu priodas neu bartneriaeth sifil, neu fywyd person ymadawedig (pan gaiff dathliadau o'r fath eu cynnal), pan fydd y fangre naill ai’n cael ei defnyddio at y diben hwnnw yn unig neu fod ardal gyfarfod ar wahân sy’n cynnwys yr holl gyfleusterau er mwyn osgoi cymysgu rhwng gwesteion sy’n mynd i’r digwyddiad a phobl eraill sy’n mynd i’r safle. Nid yw hyn yn cynnwys digwyddiadau bywyd eraill (er enghraifft, pen-blwyddi)
 • theatr gyrru mewn
 • sinema gyrru mewn

Ni fydd angen i'r bobl ganlynol ddarparu tystiolaeth i fynd i mewn i leoliad neu ddigwyddiad:

 • pobl o dan 18 oed (er y gall fod yn rhan o’r mesurau rhesymol y mae lleoliad wedi’u mabwysiadu o hyd)
 • pobl sy'n gweithio, yn gwirfoddoli neu'n perfformio yn y lleoliadau

Sut y gall cwsmeriaid ddangos eu statws COVID-19 yn eich lleoliad neu ddigwyddiad

Gellir dangos statws COVID-19 drwy unrhyw un o'r ffyrdd canlynol:

 • drwy bàs COVID-19 digidol y GIG – gall pobl sydd wedi'u brechu'n llawn yng Nghymru eisoes lawrlwytho tystysgrif yn profi eu statws. Mae Pàs COVID-19 y GIG yn galluogi unigolion i ddangos eu cofnodion brechu ar gyfer y coronafeirws (COVID-19) mewn ffordd ddiogel Pàs COVID-19 y GIG: profi eich statws brechu
 • tystysgrif frechu bapur – nid yw hyn yn cynnwys cardiau brechu (gweler atodiad 2 am enghreifftiau o dystysgrifau papur y gellir eu derbyn); 
 • cadarnhad o ganlyniad prawf negatif drwy e-bost neu neges destun gan gov.uk
 • cadarnhad o ganlyniad prawf positif o fewn y 6 mis diwethaf a ddilynwyd gan y cyfnod ynysu priodol h.y. 10 diwrnod – gellir dangos tystiolaeth o hyn drwy bàs COVID-19 neu neges destun neu e-bost

Rydym yn ymwybodol bod nifer fach iawn o bobl yng Nghymru (llai na 100) sydd ddim yn gallu cael brechiad neu sydd ddim yn gallu cymryd prawf llif ochrol. Rydym yn gweithio i ddatblygu a dylunio system ddigidol a fydd yn diweddaru'r Pàs COVID-19 yn awtomatig fel bod yr eithriadau'n cael eu cofnodi ar y system a bydd y pàs yn darllen fel un dilys neu'n gymwys i fynd i mewn i leoliad neu ddigwyddiad.

Fodd bynnag, nid yw hynny ar gael ar hyn o bryd. Ar y sail hon, dylai'r lleoliad neu'r digwyddiad:

 • egluro'r esemptiad sy'n cael ei hawlio (nid y manylion dim ond y rheswm)
 • cadarnhau y dylid gofyn i unigolion sydd wedi'u heithrio'n glinigol rhag cael brechiad neu rhag gwisgo masg wyneb ddarparu tystiolaeth o brawf llif ochrol negyddol
 • os yw unigolion yn honni nad ydynt yn gallu cymryd prawf llif ochrol yn glinigol, yna dylai'r lleoliad gydnabod yr esemptiad a chaniatáu mynediad i’r unigol hwnnw. O dan yr amgylchiadau hyn, ni fydd yn ofynnol i leoliadau ystyried tystiolaeth o'r eithriad

Sut bydd pàs COVID-19 yn gweithio?

Gellir cyrchu Pàs COVID-19 y GIG drwy ffôn clyfar, llechen neu gyfrifiadur. Bydd yr opsiwn pàs domestig yn creu cod bar 2D y gellir ei ddarllen â pheiriant y gellir ei:

 • agor a'i ddangos ar ffôn
 • lawrlwytho i waled ar ffôn clyfar
 • lawrlwytho fel ffeil PDF i'w ddangos ar sgrin ffôn clyfar neu lechen neu i'w argraffu gan y cwsmer

Gall busnesau neu ddigwyddiadau sganio'r pàs COVID-19 drwy ap dilysu, er enghraifft ap dilysu'r GIG neu gallant ei ddilysu drwy edrych arno.  Os bydd lleoliadau yn defnyddio ap dilysu, fe'u cynghorir i sicrhau eu bod wedi actifadu unrhyw opsiwn darllenydd 'domestig' er mwyn osgoi prosesu data iechyd diangen.

Prawf o ganlyniad negatif i brawf llif unffordd

O dan amgylchiadau arferol, dylid cynnal profion llif unffordd gartref, mae'r canlyniadau yn cymryd tua 20 i 30 munud a dylid bod wedi'u cynnal hyd at 24 awr cyn mynd i'r digwyddiad neu ymweld â lleoliad er mwyn lleihau’r risg o ledaenu’r feirws.

Rydyn ni’n annog pawb sy’n mynd i ddigwyddiad neu’n ymweld â lleoliad i ddangos tystiolaeth eu bod wedi cael canlyniad negatif i brawf llif ochrol yn y 24 awr diwethaf.

Unwaith y bydd y prawf wedi'i gwblhau, mae angen cofrestru pob canlyniad ar y wefan hon (ar GOV.UK). Bydd canlyniadau'r profion hyn yn ymddangos yn awtomatig ar Bàs COVID-19 y GIG.

Os ceir canlyniad positif i brawf llif unffordd, yna dylid trefnu prawf PCR dilynol ar unwaith ar-lein, drwy ffonio 119 neu drwy ap COVID-19 y GIG. Rhaid i'r unigolyn hwnnw hunanynysu ar unwaith.

Caiff cadarnhad o'r canlyniadau hefyd ei anfon drwy e-bost neu drwy neges destun – ystyrir bod hyn hefyd yn dystiolaeth o brawf negatif.

Gall unrhyw un nad oes ganddo symptomau gael profion llif unffordd am ddim:

 • yn y rhan fwyaf o fferyllfeydd
 • o bwynt casglu lleol
 • drwy eu harchebu ar-lein - cânt eu danfon atoch

Cael profion llif unffordd COVID-19 cyflym os nad oes gennych symptomau.

Beth am unigolion o'r tu allan i'r DU

Bydd angen i unigolion ddarparu prawf eu bod wedi cael eu brechu o'r wlad lle cawsant eu brechu. Gwiriwch a gawsant eu brechu mewn gwlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr o raglenni brechu cymeradwy a'r hyn sy'n brawf derbyniol: Gwledydd y caiff eu rhaglenni brechu COVID-19 eu cydnabod yng Nghymru.

Bydd ap dilyswyr y GIG yn gallu sganio tystysgrifau covid yr UE.

Bydd angen i bob un arall sy'n bresennol ddarparu prawf llif ochrol negyddol.

Gorfodi

Mae Rheoliadau'r Coronafeirws yn nodi system benodol ar wahân ar gyfer gorfodi’r gofyniad yn Rheoliad 16 i gymryd pob mesur rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â COVID-19. Mae'n darparu y gall swyddogion gorfodi o awdurdodau lleol ei gwneud yn ofynnol i fesurau gael eu cymryd mewn perthynas â mangreoedd, ac y gallant eu cau os bydd angen. Gellir ei gwneud yn ofynnol i fangreoedd gau naill ai am na chaiff mesurau rhesymol eu cymryd wedyn, neu am fod y fangre wedi gweithredu’n groes i’r rheoliadau mewn ffordd sy’n ddigon difrifol i gyfiawnhau ei chau ar unwaith, neu ar ôl cyfnod byr iawn o rybudd.

Mae’r system orfodi wedi’i nodi yn Atodlenni 8 a 9 i Reoliadau'r Coronafeirws ac mae'n seiliedig ar gyhoeddi "Hysbysiad Gwella Mangre" neu "Hysbysiad Cau Mangre" neu'r ddau, yn dibynnu ar yr amgylchiadau.

Mae gofynion pasiau COVID-19 yn rhan o'r asesiad risg pwrpasol a gallent fod yn un o'r mesurau rhesymol y mae'n ofynnol eu rhoi ar waith yn unol â'r dyletswyddau o dan Reoliad 16. Nodir y darpariaethau penodol sy'n berthnasol i'r mesur rhesymol ei hun yn Rheoliad 16A.

Mae'n bwysig nodi bod y gofyniad newydd hwn i wirio tystiolaeth yn rhan o gyfres o fesurau rhesymol y dylid eu rhoi ar waith yn gyffredinol gan ddibynnu ar y camau a nodwyd fel rhan o'r asesiad risg pwrpasol.  Nid yw'n dileu'r angen i ystyried mesurau eraill a'u rhoi ar waith.

Dylai'r asesiad risg pwrpasol hefyd nodi'r rhesymeg a'r cyfiawnhad o ran pam y mae pob busnes a lleoliad wedi dewis rhoi'r gofyniad hwn ar waith, sef fel arfer drwy ei gwneud yn ofynnol i unigolion sydd am fynychu neu gael mynediad ddangos pàs COVID-19. Bydd yr hyn a gaiff ei ystyried yn rhesymol o ran gwirio yn amrywio ar wahanol adegau ac ar gyfer gwahanol leoliadau gan ddibynnu ar amrywiaeth o amgylchiadau, gan gynnwys capasiti'r lleoliad a'r gweithdrefnau mynediad.  Gall fod amgylchiadau lle y byddai gwirio tystiolaeth pawb sy'n dod i mewn i fangre benodol yn arwain at giwiau hir iawn ac at bobl yn sefyll yn agos iawn at ei gilydd, ond yn achos mangreoedd eraill, bydd gweithdrefnau ar waith eisoes er mwyn gwirio tystiolaeth gan y bydd system giwio ar waith, lle y byddai'n rhesymol hefyd wirio a oes gan bob unigolyn bàs COVID-19 dilys. 

Er enghraifft, mae'n gyffredin i glybiau nos reoli eu niferoedd drwy weithredu ciw y tu allan i'r fangre, a'r disgwyliad yw y byddent yn gwirio pob person sydd am gael mynediad, ond gallai cynnal gwiriadau ar bob person sy'n dod i gemau pêl-droed neu rygbi mawr waethygu problemau diogelwch gan y gallai arwain at giwiau hirach na'r arfer y tu allan.

Bydd angen i bob lleoliad gynnal asesiad risg er mwyn sicrhau y gall gyfiawnhau yr hyn yr ystyrir ganddo'n fesur rhesymol yng nghyd-destun gwirio, gan ystyried ei ddyletswyddau statudol eraill, er enghraifft iechyd a diogelwch ei gwsmeriaid, materion ehangach o ran trefn gyhoeddus a risgiau posibl o ran terfysgaeth.

Byddwn yn defnyddio'r trefniadau gorfodi cyfredol fel y'u nodir yn y Mesurau rhesymol i leihau risg coronafeirws mewn gweithleoedd a mangreoedd agored: canllawiau i swyddogion gorfodi  er mwyn monitro cydymffurfiaeth. Mae hyn yn golygu y bydd angen i fusnesau a digwyddiadau sicrhau bod eu trefniadau arfaethedig yn cydymffurfio â'r rheoliadau a'u bod wedi'u cynnwys yn eu hasesiadau risg pwrpasol fel y mesurau rhesymol gorfodol er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth;

Gall cosbau gynnwys:

 • hysbysiad cosb benodedig ag uchafswm dirwy o £10,000 os ceir achosion mynych o dorri'r Rheoliadau gan fusnesau

Bydd unigolyn yn cyflawni trosedd drwy wneud y canlynol heb esgus rhesymol:

 • methu â sicrhau y caiff mangre y cyflwynir hysbysiad cau iddi ei chau ac na chaiff unrhyw fusnes ei gynnal neu wasanaeth ei ddarparu yn y fangre honno neu o'r fangre honno
 • methu â sicrhau na fydd unrhyw berson yn cael mynediad i unrhyw fangre y cyflwynwyd hysbysiad cau iddi neu yn y fangre honno
 • cuddio neu ddifrodi hysbysiad neu arwydd y mae'n ofynnol iddo gael ei arddangos

Yn ogystal, cyflwynwyd trosedd ehangach sy'n berthnasol i unigolion sy'n gysylltiedig â meddu ar dystiolaeth frechu neu statws profi ffug neu gamarweiniol lle mae angen y dystiolaeth honno fel rhan o'r gofyniad i ddarparu tystiolaeth i gael mynediad.

Lle y rhoddir gwybod bod unigolion wedi darparu gwybodaeth ffug neu gamarweiniol, bydd swyddogion yr heddlu neu swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu (PCSO) yn gallu gweithredu'n unol â'r rheoliadau.

Rhwymedigaethau ar y person sy'n gyfrifol am weithredu'r fangre

Mae'r Rheoliadau yn cadarnhau bod yn rhaid i ddigwyddiadau a lleoliadau gymryd mesurau rhesymol i roi gwiriadau ar waith er mwyn sicrhau bod pobl sy'n dod i mewn i'r fangre yn gymwys i wneud hynny. Bydd yr hyn yr ystyrir yn rhesymol yn amrywio ar wahanol adegau ac ar gyfer gwahanol leoliadau gan ddibynnu ar y capasiti a'u gweithdrefnau gweithredu arferol (er enghraifft, mae'n gyffredin i glybiau nos reoli niferoedd drwy weithredu ciw y tu allan i'r fangre, ond mae'n bosibl na fydd hi'n ddiogel creu ciwiau mawr y tu allan i gemau pêl-droed neu rygbi mawr).

Ar y sail hon, bydd angen i bob lleoliad gynnal asesiad risg er mwyn sicrhau y gall gyfiawnhau yr hyn yr ystyrir ganddo'n fesur rhesymol yng nghyd-destun gwirio, gan ystyried ei ddyletswyddau statudol eraill, er enghraifft iechyd a diogelwch ei gwsmeriaid, materion ehangach o ran trefn gyhoeddus a risgiau posibl o ran terfysgaeth. Fodd bynnag, byddem yn disgwyl i glybiau nos a lleoliadau â llai o bobl yn eu mynychu gynnal gwiriadau llawn.

Er mwyn lleihau ciwiau gallai lleoliad ofyn am Bàs Covid-19 ymlaen llaw wrth archebu. Byddai angen pàs ar gyfer pob unigolyn a restrir wrth archebu, a byddai angen i'r lleoliad gadarnhau mai'r unigolion ar yr archeb yw'r rhai sy'n mynychu'r digwyddiad. Ni fyddai pasiau ymlaen llaw yn berthnasol i bobl sy’n mynychu yr oedd angen iddynt ddangos profion llif unffordd oni bai bod yr archeb a'r prawf llif unffordd yn cael ei ddarparu o fewn 24 awr i'r digwyddiad er mwyn lleihau’r risg o ledaenu’r feirws.

A fydd angen i fusnesau neu ddigwyddiadau gasglu neu storio gwybodaeth bersonol?

Bydd angen i fusnesau neu ddigwyddiadau sicrhau eu bod wedi ystyried goblygiadau diogelu data eu dull gweithredu.  Ni fydd y gofynion a gaiff eu rhoi ar waith yn golygu y bydd angen storio unrhyw wybodaeth bersonol am unigolion sy'n dod i mewn i fangre neu ddigwyddiad. Dim ond enw'r unigolyn ac a yw'r pàs COVID-19 yn ddilys y bydd y pàs (sydd eisoes ar gael) yn ei ddangos – ni fydd yn cynnwys cadarnhad o sut mae'r unigolyn yn gymwys, ac ni fydd yn ofynnol i fusnesau storio unrhyw wybodaeth.

Os na fydd gan unigolion bàs COVID-19, gallant ddarparu tystiolaeth (ar ffurf neges destun neu e-bost) eu bod wedi cael canlyniad negatif i brawf llif unffordd 24 awr cyn cael mynediad i(i leihau’r risg o ledaenu’r feirws) – nid oes angen i fusnesau na digwyddiadau gymryd na chofnodi unrhyw wybodaeth gan yr unigolion hyn ychwaith. Cyfeiriwch at ganllawiau Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth i glybiau nos a threfnwyr digwyddiadau mawr drwy'r ddolen ganlynol Gofalu am ddata personol eich cwsmeriaid wrth gwblhau gwiriadau brechu a statws COVID – Cyngor i fusnesau clybiau nos a threfnwyr digwyddiadau mawr (ar ico.org.uk). Anogir lleoliadau i ychwanegu gwybodaeth ar eu gwefannau, i ddarparu gwybodaeth ticio a phosteri wrth y fynedfa ac i sicrhau y gall aelodau o staff esbonio'r broses ac ati.

Atodiad 1: examples of premises or events

Senario enghreifftiol

Gofynion ardystio

Mae lleoliad yn agor am 4pm ac yn cau am 3am. Mae ganddo drwydded i weini alcohol ar ôl canol nos ac mae ganddo ardal ddawnsio â DJ o 10pm hyd nes y bydd y lleoliad yn cau am 3am.

 

Rhaid i'r lleoliad hwn gynnal gwiriadau er mwyn sicrhau mai dim ond y rheini a all ddarparu tystiolaeth eu bod wedi'u brechu'n llawn, yn esempt neu eu bod wedi cael canlyniad negatif i brawf sy'n bresennol rhwng 10pm a 3am gan fod y lleoliad yn bodloni holl amodau'r cynllun.

Er mwyn helpu i weithredu'r cynllun, gallai'r lleoliad ddewis dechrau gofyn am dystiolaeth o statws ar yr adeg y bydd yr ardal ddawnsio yn agor am 10pm neu unrhyw bryd cyn hynny. Fodd bynnag, y lleoliad fydd yn penderfynu sut i weithredu'r cynllun.

Mae lleoliad yn agor am 4pm ac yn cau am 11pm. Mae cerddoriaeth fyw ar gael rhwng 5pm a 9pm ac mae'r ardal ddawnsio ar agor yn ystod yr oriau hyn.

Ni fyddai angen i'r lleoliad wirio statws y rheini sy'n dod i mewn i'r lleoliad hwn gan ei fod yn rhoi'r gorau i weithredu cyn canol nos felly nid yw'n bodloni'r holl amodau a nodir uchod.

Mae lleoliad sydd fel arfer ar agor rhwng canol dydd a 3am wedi trefnu DJ i'r fangre bob dydd o ganol dydd tan 3am yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig. Nid oes ardal ddawnsio ond caiff cerddoriaeth ei chwarae a phobl yn dawnsio.

 

Rhaid i'r lleoliad hwn gynnal gwiriadau COVID-19 ar gyfer pob cyfnod y bydd y DJ yn bresennol ac y caiff cerddoriaeth ei chwarae i bobl ddawnsio.

Tafarn leol sydd fel arfer yn agor rhwng 10am ac 11pm o ddydd Sul i ddydd Iau ond sy'n agor rhwng 10am ac 1am ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn ac yn darparu DJ.  Nid oes ystafell benodol i ddawnsio/ardal ddawnsio ond mae cwsmeriaid yn dawnsio'n rheolaidd yn y fangre.

Rhaid i'r lleoliad hwn gynnal gwiriadau COVID-19 ar gyfer pob cyfnod y caiff cerddoriaeth ei chwarae i bobl ddawnsio.

Caiff gêm bêl-droed ei chynnal mewn stadiwm pêl-droed ac mae 50,000 o docynnau wedi'u gwerthu ar ei chyfer.

Bydd angen i'r digwyddiad hwn gynnal gwiriadau ar gyfer y rheini sy'n mynychu'r digwyddiad gan y bydd nifer y bobl yn uwch na'r trothwy ar gyfer mynychu digwyddiadau.

Gŵyl gerddoriaeth a gynhelir mewn lleoliad awyr agored â lle i 5,000 o bobl. Penderfynodd trefnwr y digwyddiad na fyddai'n gwerthu mwy na 3,000 o docynnau. Llwyddodd i werthu pob un o'r 3,000 o docynnau.

Nid oes angen i'r digwyddiad hwn gynnal gwiriadau cyn i bobl ddod i mewn i'r digwyddiad hwn gan fod trefnwr y digwyddiad wedi pennu uchafswm o 3,000 o docynnau ar gyfer y digwyddiad, er bod lle i uchafswm o 5,000 o bobl yn y lleoliad. Mae hyn yn golygu y bydd nifer y bobl sy'n mynychu'r digwyddiad yn is na'r trothwy ar gyfer digwyddiadau awyr agored.

Caiff digwyddiad heb docynnau ei gynnal mewn man agored. Bydd y digwyddiad yn cynnwys arddangosfa tân gwyllt. Nid oes unrhyw bwyntiau cyrraedd na gadael penodedig.

Nid oes angen i'r digwyddiad gynnal gwiriadau cyn i bobl ddod i mewn gan nad oes tocynnau ar ei gyfer, ei fod yn cael ei gynnal mewn man agored ac nad oes pwyntiau cyrraedd a gadael penodedig.

Mae digwyddiad â thocynnau fel llwybr goleuadau, sioe oleuadau neu arddangosfa tân gwyllt yn cael ei gynnal yn yr awyr agored. Efallai bod y digwyddiadau yn cael eu cynnal dros gyfres o ddiwrnodau, ond pennwyd uchafswm o 4,000 o gwsmeriaid fesul digwyddiad wrth werthu tocynnau.

Nid oes angen i'r digwyddiad hwn gynnal gwiriadau cyn i bobl ddod i mewn gan fod y nifer sy'n mynychu yn is na'r trothwy ar gyfer digwyddiadau awyr agored.

Mae cyfanswm o 10,500 o gwsmeriaid yn dod i ŵyl awyr agored sy'n cynnig cerddoriaeth fyw dros gyfnod o dri diwrnod. Fodd bynnag, pennwyd uchafswm o 3,500 o gwsmeriaid bob dydd wrth werthu tocynnau.

Nid oes angen i'r digwyddiad gynnal gwiriadau cyn i bobl ddod i mewn. Er bod cyfanswm y bobl sy'n mynychu dros y trothwy, byddai'r nifer bob dydd yn is na'r trothwy ar gyfer digwyddiadau awyr agored

Gêm rygbi a gaiff ei chynnal mewn stadiwm sydd wedi gwerthu 4,200 o docynnau. Mae 2,500 o'r tocynnau ar gyfer y terasau ac mae 1,700 ar gyfer seddau.

Bydd angen i'r digwyddiad hwn gynnal gwiriadau ar gyfer y rheini sy'n mynychu'r digwyddiad gan y bydd nifer y bobl yn uwch na'r trothwy ar gyfer mynychu digwyddiadau.

Gêm bêl-droed a gaiff ei chynnal mewn stadiwm sydd wedi gwerthu 6,000 o docynnau eistedd.

Ni fydd angen i'r digwyddiad hwn gynnal gwiriadau ar gyfer y rheini sy'n mynychu'r digwyddiad.

Trefnwyd digwyddiad awyr agored ar gyfer 8,000 o bobl. Fodd bynnag, bydd 400 o bobl hefyd yn mynychu'r digwyddiad gan dreulio'r rhan fwyaf o'r diwrnod dan do yn gwylio'r digwyddiad o eisteddfannau gwadd neu far (neu debyg).

Bydd angen i'r digwyddiad a'r adran lletygarwch gynnal gwiriadau cyn i bobl ddod i mewn i'r digwyddiad.

 

 

Lleoliad priodas, sy'n cynnal derbyniad gyda'r nos, sy'n darparu cerddoriaeth ar gyfer dawnsio tan 1am.

Ni fydd angen i'r digwyddiad hwn gynnal gwiriadau ar gyfer y rheini sy'n mynychu'r briodas, ar yr amod bod cyfleusterau ar wahân i osgoi'r angen i westeion gymysgu gyda phobl eraill sy'n mynychu'r fangre.  Fodd bynnag, gellid ystyried ei bod yn rhesymol fel rhan o'r mesurau rhesymol a gyflwynwyd i leihau'r risg o drosglwyddo a lledaenu'r feirws fel rhan o'r asesiad risg coronafeirws ar gyfer y digwyddiad/gweithgaredd, yn enwedig os oes perygl y bydd cymysgu ehangach yn digwydd.

Tafarn sy'n cynnal derbyniad priodas gyda'r nos mewn ystafell gyfarfod â chyfleusterau ar wahân gydag ardal ddawnsio gyda DJ yn darparu cerddoriaeth ar gyfer dawnsio tan 1am.

Ni fydd angen cynnal gwiriadau i'r digwyddiad hwn yn yr ystafell gyfarfod i'r rhai sy'n mynychu'r briodas, ar yr amod bod cyfleusterau ar wahân i osgoi'r angen i westeion gymysgu â phobl eraill sy'n mynychu'r fangre.  Fodd bynnag, gellid ystyried ei bod yn rhesymol fel rhan o'r mesurau rhesymol a gyflwynwyd i leihau'r risg o drosglwyddo a lledaenu'r feirws fel rhan o'r asesiad risg coronafeirws ar gyfer y digwyddiad/gweithgaredd, yn enwedig os oes risg y bydd cymysgu ehangach yn digwydd.

Tafarn sy'n cynnal derbyniad priodas gyda'r nos sydd hefyd ar agor i'r cyhoedd yn yr un ardal ac sydd wedi darparu cerddoriaeth ar gyfer dawnsio ar ôl hanner nos.

Rhaid i'r lleoliad hwn gynnal gwiriadau COVID ar gyfer pob cyfnod y mae cerddoriaeth yn cael ei chwarae i bobl ddawnsio, gan gynnwys i unrhyw un sy'n mynychu'r derbyniad priodas ei hun.

Er mwyn lleihau ciwiau, gallai lleoliad ofyn am Bàs COVID-19 ymlaen llaw wrth archebu.  Byddai angen Pàs COVID-19 ar gyfer pob unigolyn a restrir wrth archebu. 

Byddai angen i'r lleoliad gadarnhau mai'r unigolion ar yr archeb yw'r rhai sy'n mynychu'r digwyddiad. Ni fyddai pasiau ymlaen llaw yn berthnasol i bobl sy’n mynychu yr oedd angen iddynt ddangos profion llif unffordd oni bai bod yr archeb a'r prawf llif unffordd yn cael ei ddarparu o fewn 24 awr i'r digwyddiad.

 

Bydd lleoliad cymunedol sydd fel arfer yn agor ar gyfer digwyddiadau a chyfarfodydd cymunedol yn dangos ffilm yn y cyfnod cyn y Nadolig i godi arian ar gyfer y lleoliad/elusen.

Nid yw'n ofyniad cyfreithiol i orfodi cynnal gwiriadau i'r rhai sy'n mynychu'r dangosiad ffilm am fod y swyddogaeth arferol yn lleoliad cymunedol nid sinema. Fodd bynnag, argymhellir yn gryf y dylid ystyried rhoi’r gwiriadau hyn ar waith yn wirfoddol fel rhan o'r asesiad risg coronafeirws ar gyfer y lleoliad.

Bydd lleoliad cymunedol sydd fel arfer yn agor ar gyfer digwyddiadau a chyfarfodydd cymunedol yn cynnal gwasanaeth carolau yn y cyfnod cyn y Nadolig i godi arian ar gyfer y lleoliad/elusen.

Nid yw'n ofyniad cyfreithiol i orfodi cynnal gwiriadau i'r rhai sy'n mynychu'r gwasanaeth carolau am fod y swyddogaeth arferol yn lleoliad cymunedol nid theatr / neuadd gyngerdd. Fodd bynnag, argymhellir yn gryf y dylid ystyried rhoi’r gwiriadau hyn ar waith yn wirfoddol fel rhan o'r asesiad risg coronafeirws ar gyfer y lleoliad.

Bydd eglwys yn cynnal gwasanaeth carolau yn y cyfnod cyn y Nadolig i godi arian ar gyfer yr eglwys/elusen.

Nid yw'n ofyniad cyfreithiol i orfodi gwiriadau i'r rhai sy'n mynychu'r gwasanaeth carolau am fod y swyddogaeth arferol yn lleoliad cymunedol nid theatr / neuadd gyngerdd. Fodd bynnag, argymhellir yn gryf y dylid ystyried rhoi’r gwiriadau hyn ar waith yn wirfoddol fel rhan o'r asesiad risg coronafeirws ar gyfer y lleoliad.

Mae lleoliad yn cynnal sinema / sioe theatr awyr agored.

Ni fydd angen i'r digwyddiad hwn gynnal gwiriadau i'r rhai sy'n mynychu'r sinema / sioe theatr awyr agored ar yr amod bod nifer y bobl sy’n bresennol yn is na'r trothwy o 4,000 o bobl os gallai rhai pobl fod yn sefyll yn ystod y digwyddiad. Fodd bynnag, gellid ystyried ei bod yn rhesymol fel rhan o'r mesurau rhesymol a gyflwynwyd i leihau'r risg o drosglwyddo a lledaenu'r feirws fel rhan o'r asesiad risg coronafeirws ar gyfer y digwyddiad/gweithgaredd.

Atodiad 2: sut y gall cwsmeriaid ddangos eu statws

Gellir dangos statws Pàs COVID-19 y GIG mewn nifer o ffyrdd:

 • Datrysiad digidol fel Pàs COVID-19 y GIG sy’n cynnwys tystiolaeth bod unigolyn wedi’i frechu’n llawn.
 • Gwellhad (sef canlyniad positif i brawf PCR o fewn 180 diwrnod (rhaid i’r unigolyn fod wedi cwblhau’r cyfnod ynysu  gorfodol o 10 diwrnod o ddyddiad y canlyniad).
 • Gellir cyflwyno’r canlyniad PCR i brofi bod yr unigolyn wedi gwella ar ffurf neges destun neu e-bost hefyd.
 • Tystysgrif bapur sy’n nodi bod yr unigolyn wedi’i frechu’n llawn.
 • Cadarnhad o ganlyniadau prawf negatif ar ffurf neges destun neu e-bost.

Pàs COVID-19 y GIG

Mae Pàs COVID-19 y GIG ar gael yng Nghymru, Lloegr ac Ynys Manaw. Gellir cyrchu Pàs COVID-19 y GIG drwy ffôn clyfar, llechen neu gyfrifiadur.

Gellir defnyddio’r Pàs, sy’n cynnwys cod bar 2D y gellir ei ddarllen â pheiriant, fel a ganlyn:

 • Ei agor a'i ddangos ar ffôn clyfar a/neu ddyfais glyfar;
 • Ei lawrlwytho i waled Apple neu Google;
 • Ei lawrlwytho fel ffeil PDF i'w ddangos ar ffôn clyfar neu ddyfais glyfar neu i'w argraffu gan y cwsmer
 • Ei sganio drwy ap dilysu, er enghraifft ap dilysu Pàs COVID-19 y GIG

Enghreifftiau o Bàs COVID-19 y GIG

Mae gan y cod bar 2D ddyddiad dirwyn i ben am resymau diogelwch a gellir ei sganio gan ddefnyddio ap dilysu fel ap dilysu Pàs COVID-19 y GIG.

Image
Examples of the NHS COVID Pass

Gwledydd Eraill Datganoledig a Thaleithiau sy’n Dibynnu ar y Goron (Ynysoedd y Sianel)

Mae’r Alban a Gogledd Iwerddon a’r Taleithiau sy’n Dibynnu ar y Goron (Ynysoedd y Sianel) wedi datblygu datrysiadau digidol tebyg neu ddatrysiadau sy’n cynnwys codau bar 2D.

Image
Examples of digital proof from Crown Dependencies

Ap dilysu Pàs COVID-19 y GIG

Mae ap dilysu swyddogol Pàs COVID-19 y GIG yn ffordd ddiogel o ddilysu Pàs COVID-19 y GIG unigolyn a’i fod wedi’i frechu’n llawn rhag COVID-19 a/neu wedi cael canlyniad prawf negatif. Gall lleoliad ddefnyddio’r ap i sganio a dilysu’r cod bar 2D o Bàs COVID-19 y GIG er mwyn caniatáu i’r unigolyn gael mynediad i leoliadau a digwyddiadau.

Gellir lawr lwytho ap dilysu Pàs COVID-19 y GIG o siop Apple neu Google i ddyfais glyfar. Nid yw’n storio nac yn trosglwyddo unrhyw ddata personol yn ystod y broses sganio.

Image
Enghreifftiau o ap dilysydd Pass COVID y GIG

Llythyrau Tystiolaeth Frechu

Mae’n bosibl y bydd gan eich cwsmeriaid dystiolaeth frechu drwy dystysgrif tystiolaeth frechu fel llythyr Pàs COVID-19 y GIG a ddefnyddir yng Nghymru, Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon ac Ynys Manaw a fydd yn dangos eu bod wedi cael dos llawn o’r brechiad. Bydd angen i weithredwyr lleoliadau wirio’r llythyrau.

Image
enghreifftiau o brawf o lythyrau brechu
Image
enghreifftiau o brawf o lythyrau brechu

Canlyniadau Profion Llif Unffordd

Gall eich cwsmeriaid hefyd ddarparu tystiolaeth o ganlyniad negatif i brawf llif unffordd. Byddwn hyd yn oed yn annog pobl sydd wedi cael eu brechu i wneud hyn. Cyflwynir canlyniadau ar gyfer profion llif unffordd COVID-19 ar wefan GOV.UK. Caiff cadarnhad o ganlyniad prawf negatif ei anfon drwy neges destun ac e-bost a chaiff ei gofnodi ar Bàs COVID-19 y GIG.

Mae’r canlyniadau yn ddilys am 48 awr os byddant wedi’u dangos ym Mhàs COVID-19 y GIG. Dim ond am 48 awr y bydd y cod bar 2D yn ddilys ac os caiff ei anfon drwy neges destun/e-bost, bydd yn dangos enw, dyddiad geni a’r dyddiad. Rydym yn eich annog serch hynny i gael prawf llif ochrol o fewn y 24 awr diwethaf i helpu i leihau’r risg o ledaenu Covid-19. Noder ni chaiff cod bar 2D ei arddangos ar gyfer y canlyniadau hyn a geir drwy neges destun/e-bost. Bydd angen i leoliadau wirio dyddiad y neges destun neu’r e-bost er mwyn sicrhau nad yw’r canlyniad wedi dirwyn i ben.

Image
enghreifftiau o ganlyniadau profion llif ochrol

Beth sy’n digwydd ag unigolion o’r tu allan i’r DU

Bydd angen i ddinasyddion o’r UE ddarparu Tystysgrif COVID-19 yr UE neu ganlyniad negatif i brawf llif unffordd er mwyn cael mynediad. Mae nifer o wledydd nad ydynt yn rhan o’r UE hefyd wedi mabwysiadu Tystysgrif COVID-19 yr UE, Twrci er enghraifft.

Bydd angen i ddinasyddion o’r UD ddarparu cerdyn brechu’r ‘Centers for Disease Control and Prevention’ ynghyd â chadarnhad o bwy ydynt neu ganlyniad negatif i brawf llif unffordd er mwyn cael mynediad.

Mae tystysgrifau o nifer o wahanol wledydd yn dystiolaeth ddilys o fod wedi eich brechu yn llawn.

Mae'n rhaid i rai sy'n mynychu o wlad lle na chaiff y dystysgrif ei chydnabod, ddarparu tystiolaeth o brawf llif llorweddol negyddol.

Dylid nodi pan fydd y rheoliadau teithio rhyngwladol yn newid ei bod yn debygol y bydd mwy o wledydd yn gallu darparu math o dystiolaeth frechu y gellir ei dderbyn – er enghraifft, Awstralia a Seland Newydd.

Enghreifftiau o Dystiolaeth o Statws COVID-19

Tystysgrif COVID-19 Ddigidol yr UE. Mae’r dystysgrif hon ar gael ym mhob un o aelod-wladwriaethau’r UE a chafodd ei mabwysiadu gan rai gwladwriaethau nad ydynt yn rhan o’r UE hefyd h.y. Twrci.

Dangosir Cerdyn Cofnod Brechu COVID-19 CDC UDA hefyd.

Image
Prawf o enghreifftiau o statws COVID (y tu allan i'r DU)
Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 963 KB.

Maint Ffeil 963 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.