Neidio i'r prif gynnwy

Diben

Nodi ac elwa ar gyfleoedd i gynyddu cyfraniad economaidd a’r buddiannau o ganlyniad i Ddiwydiannau Coedwigaeth Cymru yn lliniaru effeithiau’r newid hinsawdd yn sylweddol erbyn 2030, drwy bennu a chyrraedd targedau strategol yn y meysydd allweddol canlynol:

Coedwigaeth

Buddsoddi i gyflawni a mynd y tu hwnt i’r 4,000 hectar o blannu newydd y flwyddyn gyda'r nod o gynyddu’r broses o ddal a storio carbon a chyflenwad ffibr pren ar gyfer diwydiannau gwyrdd ymhellach i lawr y gadwyn gyflenwi.

Adeiladu

Cynyddu'r defnydd o ffibr pren mewn adeiladu fel cyfraniad pwysig at gyflawni di-garbon mewn adeiladau newydd a phrosiectau ôl-ffitio mawr.

Economi Gylchol

Gwella effeithlonrwydd adnoddau, perfformiad a datblygiad technolegol y gadwyn cyflenwi pren gan gynnwys pren wedi'i ailgylchu a ffibr.

Nod

Cyflawni diben y bartneriaeth drwy ddatblygu polisi'r Llywodraeth a chamau gweithredu'r diwydiant.

Rhaid i'r bartneriaeth gefnogi datblygiad strategol hirdymor y diwydiannau coedwigoedd cynhyrchiol a'u cyfraniad at economi Cymru, cymdeithas Cymru, a thargedau lliniaru newid yn yr hinsawdd.

Bydd y bartneriaeth yn arwain syniadau y sector coedwigaeth diwydiannol ac yn ganolbwynt i'r gadwyn gyflenwi pren a ffibr. Bydd ei rôl eang yn cynnwys creu cyfleoedd ar gyfer mathau confensiynol a newydd o goedwigaeth, a thynnu sylw at yr ystod o fanteision economaidd y gellir eu cael o bob agwedd ar y gadwyn gyflenwi. Mae plannu amgylcheddol ar gyfer adenillion ariannol a datblygu nwyddau pren i'w hamnewid i gadwyni cyflenwi presennol yn enghreifftiau cyfredol o hyn.

Mae natur integredig y diwydiant coedwigaeth yn rhoi cyfle i sicrhau manteision amgylcheddol, ecolegol a chymdeithasol ar raddfa sy'n fwy na'r rhan fwyaf o ddiwydiannau eraill. I lwyddo, mae angen darparu adnoddau a reolir yn gynaliadwy ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol ac ymgorffori ffibr pren/pren fel adnodd ymhell y tu hwnt i'r adferiad gwyrdd. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r bartneriaeth groesawu meddylfryd strategol hirdymor o gyflawni gweithredol.

Amcanion

Prif amcanion y Bartneriaeth fydd:

  • Cyd-greu polisïau'r Amgylchedd, yr Economi a Thai yn y dyfodol er mwyn sicrhau'r twf gorau posibl ar gyfer diwydiant coedwigaeth cynaliadwy a manteision hynny.
  • Datblygu a chatalyddu arloesedd o fewn y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys cyrraedd targedau plannu newydd ac ehangu'r cyfleoedd/defnydd gwerth ychwanegol ar gyfer ffibr pren.
  • Tynnu sylw at fanteision coed Cymru i farchnadoedd presennol a marchnadoedd newydd.
  • Sefydlu cysylltiadau cryf rhwng y diwydiannau coedwigaeth ac adeiladu i hyrwyddo ffibr pren fel y deunydd o ddewis yn y sector adeiladu.
  • Cyfleu rôl gadarnhaol diwydiannau coedwigaeth wrth gyfrannu at economi Cymru, atebion sy'n seiliedig ar natur a thargedau newid yn yr hinsawdd, i Lywodraeth Cymru yn ehangach, pleidiau gwleidyddol Cymru, diwydiannau partneru cysylltiedig a sefydliadau a rhanddeiliaid ychwanegol.
  • Cydweithio â'r sector cyhoeddus a'r sector preifat i nodi prinder sgiliau a hyfforddiant a datblygu ymateb rhagweithiol i anghenion y sector.
  • Codi ymwybyddiaeth o'r bartneriaeth i'r gadwyn gyflenwi ehangach ac arddangos allbynnau cydweithredol Llywodraeth Cymru a'r Diwydiant Coedwigaeth.
  • Hyrwyddo nod cyffredin mwy o goed, mwy o bren, a gwerth cynyddol yn niwydiant coedwigaeth Cymru

Egwyddorion arweiniol

Yn ganolog i weithrediad y grŵp mae partneriaeth rhwng diwydiant, llywodraeth, asiantaethau ac eraill, sy'n ymroi i ddeall a goresgyn y rhwystrau i ddatblygu'r sector diwydiannau coedwigaeth ac atebion sy'n datblygu ar y cyd. Bydd yn defnyddio arbenigedd aelodau a arbenigedd cyfranwyr allanol a wahoddir.

Cadeirydd

Mae'r diwydiant yn cynnig bod y bartneriaeth yn cael ei chydlynu gan Confor a'i chadeirio i ddechrau gan gynrychiolydd o Bolisi Coedwigoedd Llywodraeth Cymru tra bod cadeirydd allanol o'r diwydiant yn cael ei ganfod. Bydd y grŵp yn adolygu llywodraethu ac aelodaeth y fforwm ar ôl 12 mis er mwyn sicrhau ei fod yn gweddu orau i gyflawni amcanion y bartneriaeth.

Yn gyffredinol, mae penodiad y Cadeirydd am gyfnod o ddwy flynedd gyda'r opsiwn o adnewyddu am ddwy flynedd arall.

Cyfarfodydd

Bydd y Bartneriaeth yn cyfarfod o leiaf 2 waith y flwyddyn, gydag aelodau y bartneriaeth yn cyfarfod yn ôl y gofyn i gyflwyno'r rhaglenni gwaith rhagnodedig. Os oes angen, gellir penodi grwpiau gorchwyl a gorffen i ganiatáu mwy o gyfarfodydd a chyflawni nodau sy'n canolbwyntio ar dasgau.

Bydd y lleoliadau'n amrywio a bydd aelodau'n cael eu hannog i gynnal cyfarfodydd os oes ganddynt gyfleusterau addas.

Oni chytunir fel arall, anfonir hysbysiad o gyfarfodydd drwy e-bost heb fod yn hwyrach na phythefnos waith cyn dyddiad y cyfarfod. Bydd papurau'n cael eu dosbarthu ar yr un pryd neu cyn gynted ag y bo'n ymarferol wedi hynny. Bydd nodiadau'r cyfarfod yn cael eu dosbarthu/postio ar y wefan o fewn 4 wythnos i'r cyfarfod.

Llywodraethu

Bydd cangen Polisi Coedwigoedd Llywodraeth Cymru yn darparu swyddogaeth ysgrifenyddol i'r grŵp gan gynnwys trefnu cyfarfodydd a dosbarthu cofnodion. Byddant yn ymdrechu i sicrhau bod dyddiadau ac amseroedd yn gyfleus i'r rhan fwyaf o aelodau'r fforwm. Gall cyfarfodydd fod wyneb yn wyneb neu'n ddigidol.

Aelodaeth

Gellir dod o hyd i aelodaeth o gadwyn gyflenwi gyfan y diwydiant coed, gan gynnwys defnyddwyr pren, sgiliau/hyfforddwyr a datblygwyr technolegau arloesol o ddiwydiannau eraill. Penodir y rhai a wahoddir i ymuno â'r bartneriaeth fel unigolion yn seiliedig ar eu maes profiad, gwybodaeth neu arbenigedd cydnabyddedig. Er mwyn annog rhannu syniadau, dylai'r grŵp geisio sefydlu aelodaeth mor amrywiol â phosibl.

Bydd aelodau yn cael eu hailbenodi bob chwe mis hyd at uchafswm o 6 blynedd. Mae unigolion yn dod yn aelodau drwy wahoddiad uniongyrchol gan y Cadeirydd, gyda chytundeb y Bartneriaeth. Os dymunir, gellir derbyn cynghorwyr dros dro ychwanegol yn ôl disgresiwn y bartneriaeth.

Ochr yn ochr ag aelodaeth graidd y bartneriaeth, gall swyddogion polisi o adrannau eraill o Lywodraeth Cymru fynychu cyfarfodydd grŵp lle mae'r agenda'n ei wneud yn ofynnol.

Craidd:

Ceri Witchard/Jon Travis – Tir, Natur a Choedwigaeth, Llywodraeth Cymru
Nigel Elias – Economi sylfaenol, Llywodraeth Cymru 
Sarah Laing-Gibbons – Tai ac adfywio, Llywodraeth Cymru 
Anthony Geddes – Rheolwr Cenedlaethol, Confor 
Oliver Hughes – Gresham Estates 
Gary Newman – Woodknowledge Cymru 
Andrew Sowerby – Cadeirydd Confor Cymru 
Chris Emery – Kronospan 
Jonathan Poynton – Pontrilas 
David Edwards – Tilhill 
Ruth Jenkins – Pennaeth Polisi Rheoli Adnoddau Naturiol, CNC 
Victoria Rose-Piper – Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Busnes, CNC 
Dominic Driver – Pennaeth Stiwardiaeth Tir, CNC

Yn bresennol oherwydd pwnc penodol:
Dr Andy Rees OBE, Pennaeth Is-adran Effeithlonrwydd Adnoddau y Strategaeth Wastraff ac Is-adran yr Economi Gylchol
James Owen/Jon Westlake – Uned Diwygio Rheoli Tir 
Hugh Morgan/Jane Mathias – Taliadau Gwledig Cymru

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 101 KB.

Maint Ffeil 101 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.