Neidio i'r prif gynnwy
Dinasyddion yr UE

Mae Cymru yn gartref i filoedd o ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir sy’n cyfoethogi ein cymunedau ac yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i’n gwasanaethau cyhoeddus a’n llwyddiant economaidd.

Llythyr agored y Prif Weinidog at ddinasyddion yr UE sy'n byw yng Nghymru:

English
Cymraeg
български
Deutsch
Español
Français
Italiano
Lietuvių
Polski
Português
Românește
Slovenčina

Y dyddiad cau ar gyfer y Cynllun Preswylio’n Sefydlog wedi mynd heibio

Dydd Mercher, 30 Mehefin 2021, oedd y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i’r Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE (EUSS) ar gyfer dinasyddion yr UE, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir ac aelodau o'u teuluoedd, a oedd yn byw yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020.

Os gwnaethoch gais am statws preswylydd cyn-sefydlog neu statws preswylydd sefydlog cyn y dyddiad cau, mae Llywodraeth y DU wedi dweud y bydd eich hawliau'n cael eu diogelu hyd nes y penderfynir ar eich cais. Byddwch yn derbyn Tystysgrif Ymgeisio y gallwch ei defnyddio i ddangos tystiolaeth o'ch hawliau.

Os nad oeddech yn preswylio yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020 defnyddiwch y ddolen isod i weld rhagor o wybodaeth am y gofynion ar gyfer byw neu astudio yn y DU.

The UK’s points-based immigration system: information for EU citizens ar GOV.UK

Mae amser o hyd: Gwneud cais ar ôl y dyddiad cau

Os oeddech yn gymwys ar gyfer EUSS ond heb wneud cais cyn 30 Mehefin a bod gennych sail resymol dros golli'r dyddiad cau, mae amser o hyd i chi wneud cais hwyr.

Mae llawer o resymau gwahanol y gellir eu cynnwys fel sail resymol dros beidio â gwneud cais erbyn y dyddiad cau.

Mae canllawiau ar gael ar GOV.UK ar sut i wneud cais, ynghyd ag enghreifftiau o resymau. Os oes gennych reswm nad yw wedi'i restru, gallwch wneud cais o hyd a bydd eich rheswm yn cael ei ystyried.

Eich hawliau

Os ydych yn un o ddinasyddion yr UE, yr AEE neu'r Swistir a'ch bod yn preswylio'n gyfreithlon yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020, bydd eich hawliau'n cael eu diogelu. 

Os ydych yn berson cymwys sydd wedi gwneud cais am statws preswylydd sefydlog neu statws preswylydd sefydlog drwy’r EUSS a chyn y dyddiad cau ar 30 Mehefin, bydd gennych yr un hawliau parhaus i weithio, astudio a chael mynediad at wasanaethau a budd-daliadau cyhoeddus ag a oedd gennych cyn i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd.

Dyma’r hawliau dinasyddion perthnasol y bydd gennych hawl iddynt o hyd:

  • Preswylio - mae hyn yn cynnwys hawliau i breswylio, gadael y wlad a dod yn ôl.
  • Hawliau gweithwyr a phobl hunangyflogedig - mae hyn yn cynnwys hawliau gweithwyr, personau hunangyflogedig a gweithwyr trawsffiniol 
  • Cydgydnabyddiaeth i gymwysterau proffesiynol - mae hyn yn cynnwys yr hawl i gymwysterau proffesiynol cydnabyddedig barhau i gael eu cydnabod.
  • Cydgysylltu systemau nawdd cymdeithasol - mae'r rhain yn cynnwys budd-daliadau, mynediad at addysg, tai a gofal iechyd.

Canllawiau ar hawliau dinasyddion yr UE ar LLYW.CYMRU
Mae rhagor o wybodaeth am Hawliau Dinasyddion yr UE ar gael ar dudalen we'r Awdurdod Monitro Annibynnol.

Cymorth pellach

Os oes angen rhagor o help arnoch chi neu'ch teulu, mae nifer o sefydliadau yng Nghymru a all roi cyngor a chymorth annibynnol am ddim i chi.

Mae EUSSWales.com yn cynnwys mwy o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael ichi ac yn rhoi manylion cyswllt llawn ar gyfer sawl sefydliad cynghori, gan gynnwys rhifau ffôn, i unrhyw un a hoffai siarad â rhywun ynglŷn â'u hamgylchiadau.

Cyflogwyr dinasyddion yr UE

Mae pecyn cymorth ar gael sy’n rhoi adnoddau a gwybodaeth i gyflogwyr er mwyn iddynt allu rhoi cymorth i ddinasyddion yr UE a’u teuluoedd ynghylch y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.