Neidio i'r prif gynnwy
Dinasyddion yr UE

Mae Cymru yn gartref i filoedd o ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir sy’n cyfoethogi ein cymunedau ac yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i’n gwasanaethau cyhoeddus a’n llwyddiant economaidd.

Rydym ni’n awyddus i holl ddinasyddion yr UE sydd yng Nghymru allu parhau i fyw a gweithio yma ar ôl Brexit, ac i fod â’r hawl i fanteisio ar yr holl wasanaethau a’r buddion y mae ganddynt hawl iddynt ar hyn o bryd.

Gwneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Os ydych chi’n ddinesydd yr UE, yr AEE neu’r Swistir, gallwch chi a’ch teulu wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch naill ai’n cael statws preswylydd sefydlog neu statws preswylydd cyn-sefydlog, gan ddibynnu ar hyd y cyfnod yr ydych chi wedi preswylio’n barhaol yn y DU. Os ydych chi wedi byw yn y DU am 5 mlynedd neu ragor gallwch wneud cais am statws preswylydd sefydlog ac os ydych chi wedi byw yn y DU am lai na 5 mlynedd gallwch wneud cais am statws preswylydd cyn-sefydlog.

Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE?

Bydd gan ddinasyddion yr UE, yr AEE a’r Swistir tan 30 Mehefin 2021 i wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Cyngor a chymorth rhad ac am ddim ar gyfer dinasyddion yr UE yng Nghymru

Ym mis Gorffennaf 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn o gymorth rhad ac am ddim i helpu dinasyddion yr UE i baratoi ar gyfer Brexit a pharhau i fyw a gweithio yng Nghymru.

Mae’r pecyn hwn yn golygu y gall pobl gael y cymorth y mae ei angen arnynt, gan gynnwys:

  • Cymorth digidol gyda’u ceisiadau am statws preswylydd sefydlog neu help gyda chwestiynau sylfaenol ynghylch cymhwysedd oddi wrth Gyngor ar Bopeth
  • Cyngor ynghylch materion lles cymdeithasol a hawliau yn y gweithle 
  • Cyngor mewnfudo arbenigol rhad ac am ddim ar gyfer pobl gydag anghenion cymhleth, a ddarperir gan gwmni cyfreithiol Newfields Law sy’n arbenigo mewn mewnfudo

Mae llawer o sefydliadau yng Nghymru yn darparu cyngor a chymorth i ddinasyddion yr UE.

Er mwyn cydgysylltu’r gwaith o ddarparu gwasanaethau cynghori yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu Grŵp Cydgysylltu EUSS Cymru.

Mae’r grŵp hwn yn dwyn ynghyd Newfields Law, Cyngor ar Bopeth a sefydliadau eraill sy’n darparu eu gwasanaethau yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gael gafael ar y cymorth a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.

Cyflogwyr dinasyddion yr UE

Mae pecyn cymorth ar gael sy’n rhoi adnoddau a gwybodaeth i gyflogwyr er mwyn iddynt allu rhoi cymorth i ddinasyddion yr UE a’u teuluoedd ynghylch y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon