Neidio i'r prif gynnwy
Dinasyddion yr UE

Mae Cymru yn gartref i filoedd o ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir sy’n cyfoethogi ein cymunedau ac yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i’n gwasanaethau cyhoeddus a’n llwyddiant economaidd.

Llythyr agored y Prif Weinidog at ddinasyddion yr UE sy'n byw yng Nghymru:

English
Cymraeg
български
Deutsch
Español
Français
Italiano
Lietuvių
Polski
Português
Românește
Slovenčina

Gwneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Os ydych chi’n ddinesydd yr UE, yr AEE neu’r Swistir a’ch bod yn preswylio yn y DU ar neu cyn 31 Rhagfyr 2020 mae’n rhaid i chi, gallwch chi a’ch teulu wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE fel y gallwch barhau i fyw yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021. Gallwch gyflwyno cais am ddim a’r dyddiad olaf ar gyfer ymgeisio yw 30 Mehefin 2021..

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch naill ai’n cael statws preswylydd sefydlog neu statws preswylydd cyn-sefydlog, gan ddibynnu ar hyd y cyfnod yr ydych chi wedi preswylio’n barhaol yn y DU. Os ydych chi wedi byw yn y DU am 5 mlynedd neu ragor gallwch wneud cais am statws preswylydd sefydlog ac os ydych chi wedi byw yn y DU am lai na 5 mlynedd gallwch wneud cais am statws preswylydd cyn-sefydlog.

Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE?

Bydd gan ddinasyddion yr UE, yr AEE a’r Swistir tan 30 Mehefin 2021 i wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Cyngor a chymorth rhad ac am ddim ar gyfer dinasyddion yr UE yng Nghymru

Ym mis Gorffennaf 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn o gymorth rhad ac am ddim i helpu dinasyddion yr UE i baratoi ar gyfer Brexit a pharhau i fyw a gweithio yng Nghymru.

Mae’r pecyn hwn yn golygu y gall pobl gael y cymorth y mae ei angen arnynt, gan gynnwys:

  • Cymorth digidol gyda’u ceisiadau am statws preswylydd sefydlog neu help gyda chwestiynau sylfaenol ynghylch cymhwysedd oddi wrth Gyngor ar Bopeth
  • Cyngor ynghylch materion lles cymdeithasol a hawliau yn y gweithle 
  • Cyngor mewnfudo arbenigol rhad ac am ddim ar gyfer pobl gydag anghenion cymhleth, a ddarperir gan gwmni cyfreithiol Newfields Law sy’n arbenigo mewn mewnfudo

Mae llawer o sefydliadau yng Nghymru yn darparu cyngor a chymorth i ddinasyddion yr UE.

Er mwyn cydgysylltu’r gwaith o ddarparu gwasanaethau cynghori yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu Grŵp Cydgysylltu EUSS Cymru.

Mae’r grŵp hwn yn dwyn ynghyd Newfields Law, Cyngor ar Bopeth a sefydliadau eraill sy’n darparu eu gwasanaethau yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gael gafael ar y cymorth a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.

Cyflogwyr dinasyddion yr UE

Mae pecyn cymorth ar gael sy’n rhoi adnoddau a gwybodaeth i gyflogwyr er mwyn iddynt allu rhoi cymorth i ddinasyddion yr UE a’u teuluoedd ynghylch y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Os nad oeddech yn preswylio yn y DU cyn 31 Rhagfyr 2020

Daeth yr hawl i symud yn rhydd rhwng y DU a’r Undeb Ewropeaidd i ben ar 31 Rhagfyr 2020 ac o 1 Ionawr 2021 bydd y DU yn gweithredu system fewnfudo sy’n seiliedig ar bwyntiau.

Os nad oeddech yn preswylio yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020 defnyddiwch y ddolen isod i weld rhagor o wybodaeth am y gofynion ar gyfer byw neu astudio yn y DU.

The UK’s points-based immigration system: information for EU citizens ar GOV.UK