Dinasyddion yr UE

Mae Cymru yn gartref i filoedd o ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir sy’n cyfoethogi ein cymunedau ac yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i’n gwasanaethau cyhoeddus a’n llwyddiant economaidd.

Rydym ni’n awyddus i holl ddinasyddion yr UE sydd yng Nghymru allu parhau i fyw a gweithio yma ar ôl Brexit, ac i fod â’r hawl i fanteisio ar yr holl wasanaethau a’r buddion y mae ganddynt hawl iddynt ar hyn o bryd.

Gwneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Os ydych chi’n ddinesydd yr UE, yr AEE neu’r Swistir, gallwch chi a’ch teulu wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE i barhau i fyw yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021 (os ceir Brexit gyda chytundeb) neu 31 Rhagfyr 2020 (os na cheir cytundeb). 

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch naill ai’n cael statws preswylydd sefydlog neu statws preswylydd cyn-sefydlog, gan ddibynnu ar hyd y cyfnod yr ydych chi wedi preswylio’n barhaol yn y DU. Os ydych chi wedi byw yn y DU am 5 mlynedd neu ragor gallwch wneud cais am statws preswylydd sefydlog ac os ydych chi wedi byw yn y DU am lai na 5 mlynedd gallwch wneud cais am statws preswylydd cyn-sefydlog.

Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE?

Bydd gan ddinasyddion yr UE, yr AEE a’r Swistir tan 31 Rhagfyr 2020 i wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE os bydd y DU yn ymadael â’r UE heb gytundeb. Os bydd y DU yn ymadael â’r UE ar ôl cael cytundeb, y dyddiad cau fydd 30 Mehefin 2021.

Cyngor a chymorth rhad ac am ddim ar gyfer dinasyddion yr UE yng Nghymru

Ym mis Gorffennaf 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn o gymorth rhad ac am ddim i helpu dinasyddion yr UE i baratoi ar gyfer Brexit a pharhau i fyw a gweithio yng Nghymru.

Mae’r pecyn hwn yn golygu y gall pobl gael y cymorth y mae ei angen arnynt, gan gynnwys:

  • Cymorth digidol gyda’u ceisiadau am statws preswylydd sefydlog neu help gyda chwestiynau sylfaenol ynghylch cymhwysedd oddi wrth Gyngor ar Bopeth
  • Cyngor ynghylch materion lles cymdeithasol a hawliau yn y gweithle 
  • Cyngor mewnfudo arbenigol rhad ac am ddim ar gyfer pobl gydag anghenion cymhleth, a ddarperir gan gwmni cyfreithiol Newfields Law sy’n arbenigo mewn mewnfudo

Mae llawer o sefydliadau yng Nghymru yn darparu cyngor a chymorth i ddinasyddion yr UE.

Er mwyn cydgysylltu’r gwaith o ddarparu gwasanaethau cynghori yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu Grŵp Cydgysylltu EUSS Cymru.

Mae’r grŵp hwn yn dwyn ynghyd Newfields Law, Cyngor ar Bopeth a sefydliadau eraill sy’n darparu eu gwasanaethau yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gael gafael ar y cymorth a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.

Cyflogwyr dinasyddion yr UE

Mae pecyn cymorth ar gael sy’n rhoi adnoddau a gwybodaeth i gyflogwyr er mwyn iddynt allu rhoi cymorth i ddinasyddion yr UE a’u teuluoedd ynghylch y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.