Neidio i'r prif gynnwy
Trafnidiaeth

Yn yr adran hon

Sut fydd hyn yn effeithio ar drafnidiaeth
Teithio
Ffiniau
Masnach

Sut fydd hyn yn effeithio ar drafnidiaeth

The effeithiau diwedd y cyfnod pontio gyda’r Undeb Ewropeaidd  yn effeithio yn sylweddol ar bob rhanbarth a gwledydd o’r Deyrnas Unedig. Gallai achosi aflonyddwch difrifol i'r rhwydwaith trafnidiaeth a gwasanaethau cysylltiedig yng Nghymru.

Rydym yn cymryd pob cam cymesur i warchod uniondeb ein system drafnidiaeth a sicrhau hyfywedd a llwyddiant parhaus ein system drafnidiaeth.

Teithio

Dilynwch y Canllawiau: teithio dramor yn ystod y pandemig COVID ar GOV.UK

Gwybodaeth i bobl sy’n teithio i’r DU o Iwerddon, Jersey, Guernsey neu Ynys Manaw, a gwybodaeth i bobl sy’n teithio drwy’r DU ar eu ffordd i Iwerddon, Jersey, Guernsey neu Ynys Manaw.

Teithio rhwng y DU ac Iwerddon, Ynys Manaw, Guernsey neu Jersey ar GOV.UK 

Gyrru

Mae angen i yrwyr o’r DU fod yn ymwybodol y bydd newidiadau os ydynt yn teithio i’r Undeb Ewropeaidd o 1 Ionawr 2021.

Bydd angen i deithwyr:

 • wirio eu pasbort
 • gael yswiriant teithio sy'n ymwneud â'u gofal iechyd
 • wneud trefniadau ar gyfer eu hanifeiliaid anwes – cysylltu a’u milfeddyg o leiaf 4 mis cyn teithio 

Yswiriant teithio

Mae cyfraith yr Undeb Ewropeaidd yn caniatáu i unrhyw gerbyd o un aelod wladwriaeth i gael ei yrru o fewn un arall. Fodd bynnag, os ydych yn bwriadu defnyddio’ch car eich hun o fewn yr UE yn dilyn diwedd y cyfnod pontio, byddech angen ‘cerdyn gwyrdd’ dilys a sticer GB.

Rhagor o wybodaeth

Gyrru yn yr Undeb Ewropeaidd ar GOV.UK
Trwyddedau Teithio Rhyngwladol ar GOV.UK
Teithio gydag ôl-gerbydau ar GOV.UK

Teithio gydag anifeiliaid anwes

Os ydych chi am fynd â'ch anifail anwes dramor, bydd gofynion a dogfennaeth iechyd ychwanegol ar ôl diwedd y cyfnod pontio. Bydd angen trafod y paratoadau hyn gyda'ch milfeddyg o leiaf bedwar mis cyn i chi deithio.

Teithio i Ewrop gydag Anifeiliaid Anwes ar GOV.UK

Ffyrdd

Os ydych chi'n bwriadu teithio i Gaergybi, byddwch yn ymwybodol y bydd risg o darfu ar hyd yr A55 ger porthladd Caergybi o'r 28ain Rhagfyr.

Ewch i wefan Traffig Cymru am y wybodaeth ddiweddaraf am draffig cyn i chi deithio.

Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin am ragor o wybodaeth.

Ffiniau

Mae angen seilwaith newydd i ddarparu gwiriadau ar fathau penodol o nwyddau sy'n cyrraedd o Weriniaeth Iwerddon.

Caergybi

Cyhoeddodd Gweinidogion Cymru y penderfyniad i leoli'r Safle Rheoli Ffiniau sy'n gwasanaethu porthladd Caergybi ar 12 Mawrth 2021: Datganiad Ysgrifenedig: Cyhoeddi Lleoliadau Safleoedd Rheoli Ffiniau.

Y lleoliad dan sylw yw Plot 9 Parc Cybi, Caergybi. Llywodraeth Cymru sy'n berchen ar y safle. 
Ceisir caniatâd cynllunio drwy Orchymyn Datblygu Statudol o dan adran 59(3) o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Mae cyfnodau o ymgynghori â rhanddeiliaid cyhoeddus a thechnegol bellach wedi dod i ben ac mae'r Adran Materion Gwledig yn paratoi i gyflwyno'r cais cynllunio llawn i Weinidogion Cymru benderfynu arno. Disgwylir hyn ym mis Awst a disgwylir penderfyniad yn yr hydref.

I gael rhagor o wybodaeth a diweddariadau ewch i: Cyfleusterau Ffiniau Mewndirol

Sir Benfro

Bydd yn ofynnol i rai nwyddau sy'n tarddu o'r UE fynd i Brydain Fawr drwy Safle Rheoli Ffiniau (BCP).

Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n nodi safle addas ar gyfer Safle Rheoli Ffiniau ar gyfer porthladdoedd Sir Benfro.

Mae'r gwiriadau ar y nwyddau hyn wedi'u hanelu'n bennaf at ddiogelu bioddiogelwch y DU, er enghraifft o glefydau planhigion neu anifeiliaid. Mae'r nwyddau hyn yn cynnwys:

 • planhigion
 • cynhyrchion sy'n tarddu o anifeiliaid (POAO)
 • anifeiliaid byw a
 • bwyd a phorthiant risg uchel nad yw'n dod o anifeiliaid.

Bydd cyfran o'r nwyddau hyn yn cael eu gwirio, gan ddibynnu ar y nwyddau. Bydd amser byr i gynnal yr arolygiadau hyn, a bydd gyrwyr ar eu ffordd cyn gynted ag y bydd yr arolygiad wedi'i gwblhau.

Mae cyfleusterau tebyg yn cael eu datblygu ledled y DU, yn aml yn y porthladdoedd eu hunain. Yn achos Abergwaun a Doc Penfro, nid oes digon o le i ddarparu'r seilwaith arolygu BCP angenrheidiol.

Heb BCP, ni fyddai'r ddau borthladd yn Sir Benfro yn gallu mewnforio'r mathau hyn o nwyddau yn gyfreithiol, gan niweidio hyfywedd y porthladdoedd a'r gwerth a ddaw yn eu sgil i'r rhanbarth. Mae sefydlu BCP o arwyddocâd cenedlaethol a lleol i'r rhanbarth, Cymru a'r Deyrnas Unedig.

O ganlyniad, rydym wedi archwilio dros hanner cant o safleoedd a allai wasanaethu'r ddau borthladd hwn. Dylid lleoli'r safle i leihau unrhyw wyriad o'r prif lwybr, ac yn ddelfrydol felly mae'n gyfartal i'r ddau borthladd. Nid oes unrhyw benderfyniadau wedi'u gwneud ar leoliad y BCP a byddwn yn ymgynghori ag ystod eang o randdeiliaid cyn gwneud unrhyw benderfyniadau. Byddwn hefyd yn cyhoeddi gwybodaeth am gynnydd ar-lein.

Porthladdoedd

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda gweithredwyr porthladdoedd, gweithredwyr fferi, awdurdodau lleol, llywodraeth y DU a rhanddeiliaid eraill dros y misoedd diwethaf i liniaru a lleihau aflonyddwch i'r porthladdoedd ac i gymunedau lleol.

Teithwyr Fferi

Os ydych chi'n deithiwr, ni fydd trefniadau tollau newydd yn effeithio arnoch chi. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol y gallai fod oedi gyda rhai croesfannau fferi.

Gweler hefyd y cyngor ar deithio i'r/o'r Undeb Ewropeaidd ar GOV.UK

Symud nwyddau rhwng y DU a’r UE

Os ydych yn bwriadu cludo nwyddau, gwnewch yn siŵr eich bod wedi cael yr holl waith papur angenrheidiol gan eich cleient a’ch bod wedi cwblhau unrhyw ddatganiadau angenrheidiol a rhowch yr holl wybodaeth sydd ei hangen ar eich cwmni fferïau iddo cyn cyrraedd y porthladd.

Bydd yn ofynnol i gludwyr fynd trwy wiriadau tollau wrth allforio nwyddau i'r UE o'r DU. Cyfrifoldeb masnachwyr yw gwneud cais a chael y gwaith papur cywir ar gyfer y nwyddau y mae cludwyr yn eu cludo. Mae llywodraeth y DU wedi darparu llawlyfr i gludwyr sy'n nodi sut y gallant baratoi eu hunain, eu cerbydau a'u nwyddau fel y gallant barhau i deithio'n rhydd.

Bydd yn ofynnol hefyd i gludwyr fynd i gyfleuster ffiniau mewndirol, sef safleoedd Llywodraeth y DU a fydd yn weithrdol o 1 Ionawr 2021, lle y gellir cynnal gwiriadau tollau a bwrw golwg dros ddogfennau i ffwrdd oddi wrth leoliadau porthladdoedd.

Ewch i’r dolenni canlynol a gwnewch yn siŵr eich bod wedi cwblhau’r holl gamau angenrheidiol i gludo nwyddau rhwng Prydain Fawr a’r UE:

Cludo nwyddau ar y ffordd yn rhyngwladol (gan gynnwys gofynion profi COVID) ar GOV.UK
Cludo nwyddau allan o’r DU ar y ffordd: canllaw cam wrth gam ar GOV.UK
Mynd i Gyfleuster Ffiniau Mewndirol ar GOV.UK
Er mwyn cael gwybodaeth rheoli traffig o amgylch y porthladded, ewch i Traffig Cymru
Cwestiynau cyffredin gan Lywodraeth y DU

Symud nwyddau i Iwerddon drwy borthladdoedd Cymru

Os ydych yn cludo nwyddau i Iwerddon,  nodwch y diweddariad pwysig  hwn gan Cyllid Iwerddon (Irish Revenue) ynglŷn â hwyluso dros dro y Datganiad Crynodeb Mynediad (ENS) ar gyfer y system hysbysu cyn-fyrddio (PBN).

RoRo movements - Temporary facilitation for ENS

Er mwyn symud nwyddau o borthladdoedd yng Nghymru i Iwerddon, bydd angen Rhif Adnabod Hysbysiad Cyn Byrddio o 1 Ionawr 2021. Heb rif dilys, caiff cludwyr eu troi i ffwrdd o’r porthladd.

Sut i Greu Hysbysiad Cyn-Fyrddio (PBN)

Mae Cyllid Iwerddon wedi datblygu gwasanaeth tollau gyrru i mewn ac allan a fydd ar gael o 1 Ionawr 2021. Bydd yn darparu nifer o wasanaethau er mwyn hwyluso’r broses o symud a rheoli nwyddau a cherbydau pan gânt eu symud ar fferi rheolaidd rhwng Iwerddon a Phrydain Fawr.

Bydd y gwasanaethau a fydd ar gael ar y system gyrru i mewn ac allan yn cynnwys tair swyddogaeth sy’n ategu ei gilydd:

 • Hysbysiad Cyn Byrddio
 • Cyfleuster Chwilio Sianel Dollau
 • Mewngofnodi â’r Gwasanaeth Tollau

Dogfennau sydd eu hangen ar gludwyr wrth deithio i borthladdoedd Iwerddon (gwasanaethau tollau gyrru i mewn ac allan) ar revenue.ie
Llinell Gymorth ar gyfer cludo nwyddau i Iwerddon ar revenue.ie
Taflenni Canllaw Tollau Dulyn ar revenue.ie
Taflenni Canllaw Tollau Rosslare ar revenue.ie

Porthladd Caergybi

Porthladd Caergybi yw'r pwynt mynediad a’r allanfa allweddol ar gyfer cludo nwyddau rhwng y DU ac Iwerddon. Hwn yw’r ail borthladd fferi gyrru i mewn ac allan prysuraf yn y DU mae'n gyswllt hanfodol yn y gadwyn gyflenwi ar gyfer busnesau ledled Cymru, y DU ac Iwerddon.

Bydd trefniadau tollau newydd yn ei gwneud yn ofynnol i gwsmeriaid cludo nwyddau sy'n teithio i Iwerddon gysylltu gwybodaeth tollau â'u harcheb ac os ydynt yn cyrraedd heb wneud hynny, ni fyddant yn gallu mynd i mewn i'r porthladd.

Fel rhan o'r cynlluniau wrth gefn i darfu cyn lleied â phosib ar Borthladd Caergybi ar ddiwedd Pontio'r UE, rhoddwyd gwrthlif dros dro ar waith ar yr A55. Roedd hyn er mwyn helpu i reoli unrhyw Gerbydau Nwyddau Trwm a drowyd i ffwrdd o'r porthladd oherwydd nad oedd ganddynt y gwaith papur cywir. Mae safle iddynt aros bellach ym Mharc Cybi, ac felly bydd y gwrthlif traffig yn cael ei ddileu yn llwyr erbyn diwedd mis Chwefror.

Mae defnyddio Parc Cybi yn sicrhau y gellir trefnu Lorïau Cludo Nwyddau Trwm yn ddiogel ac yn caniatáu i bobl a busnesau lleol barhau â'u bywydau dyddiol gyda chyn lleied o anghyfleustra â phosibl. Bydd hefyd yn sicrhau bod gan yrwyr lorïau le diogel i fynd iddo, gyda cyfleusterau llesiant ar gael lle y gallant baratoi eu dogfennau a bod yn barod i fynd i mewn i’r porthladd.

Dylai gyrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm sicrhau eu bod wedi darparu'r wybodaeth tollau angenrheidiol i'w gweithredwr fferi cyn cyrraedd y porthladd. Dylent fynd yn syth i fewngofnodi lle, os ydynt wedi gwneud popeth sy'n ofynnol, byddant yn gallu mynd i mewn i'r porthladd a mynd ar eu fferi fel arfer. Os nad ydynt wedi gwneud hynny, gofynnir iddynt droi o gwmpas a gadael y porthladd. Dylent fynd i gyffordd 4 yr A55, lle byddant yn gallu ymuno â'r gerbytffordd tua'r gorllewin a gwneud trefniadau i fod yn barod ar gyfer y porthladd.

Ewch i wefan Traffig Cymru am y wybodaeth ddiweddaraf am draffig cyn i chi deithio.

Ar gyfer Cynlluniau Rheoli Traffig darllenwch:

Cwestiynau Cyffredin ar Traffig Cymru
Porthladd Caergybi: Cwestiynau Cyffredin
Symud nwyddau trwy Borthladd Caergybi gyda Carnet ATA ar GOV.UK

Safle Gwybodaeth y Gludwyr Nwyddau: Gwasanaethau Road King, Caergybi

Mae Adran Drafnidiaeth Llywodraeth y DU wedi agor safle cyngor ar gyfer cludwyr a gyrwyr cerbydau nwyddau trwm. Gall y rhai sy'n cludo nwyddau i Ddulyn ymweld â'r safle yn Roadking Services yn Caergybi yn bersonol i gael cyngor ac i wirio bod eu dogfennaeth yn gywir. However, please note that these services will not be able to ensure your PBN number is correct, and you should ensure this is the case via the Irish Revenue’s online system.

Porthladdoedd Abergwaun a Doc Penfro

Mae Cyngor Sir Penfro wedi bod yn cydlynu ac yn trefnu darparu lle parcio lorïau ar gyfer y cerbydau cludo nwyddau a fydd yn cyrraedd porthladdoedd Gwarchodlu Pysgod a Doc Penfro heb y ddogfennaeth ofynnol o'r 1af Ionawr.

Mae'r Cyngor yn darparu gofod i Gerbydau Nwyddau Trwm barcio i ffwrdd o'r porthladdoedd wrth iddynt gael y gwaith papur cywir er mwyn medru parhau â'u teithiau ymlaen i Rosslare gyda Irish Ferries a Stena Line.

Er mwyn sicrhau bod y broses hon yn cael ei chynnal yn ddiogel i ffwrdd o'r porthladdoedd, darperir lle i barcio lorïau yn:

 • Abergwaun: The Hall Brothers Transport Ltd, Ffordd y Wern, Wdig
 • Canolfan Arloesedd y Bont, Maes Parcio Gorlanw

Cyngor Tollau gan Gyllid Iwerddon (Irish Revenue) ar gyfer symud newyddau o Borthladdoedd Abergwaun a Doc Penfro i Borthladd Rosslare

Safle Gwybodaeth i Gludwyr Nwyddau: Gwasanaethau Pont Abraham

Mae'r safle gwybodaeth a chyngor yn cynnig hyfforddiant un i un i gludwyr gyda staff hyfforddedig am y newidiadau i'r gweithdrefnau tollau newydd ac i brofi a ydynt wedi cwblhau gwaith papur perthnasol i fynd ymlaen i'r porthladdoedd.

Rhagor o wybodaeth

Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau
UK government Transition Information ar GOV.UK
Moving goods to and from the EU through roll on roll off ports or the Channel Tunnel ar GOV.UK

Gwasanaethau Awyr

Os ydych chi'n bwriadu hedfan i gyrchfan Ewropeaidd, ceisiwch y canllawiau a'r cyngor teithio diweddaraf gan Lywodraeth y DU, y wlad gyrchfan a'r cwmni hedfan cyn i chi deithio i sicrhau eich bod chi'n barod.

Mae Maes Awyr Caerdydd yn gweithio gyda'i sefydliadau partner gan gynnwys cwmnïau hedfan a Llu Ffiniau'r DU i ddeall effaith y newidiadau hyn ar ei gwsmeriaid a'r busnes.

Mae rhaglen hedfan y maes awyr ar gyfer mis Ionawr yn gyfyngedig iawn ar hyn o bryd ac all gael newid yn seiliedig ar ymlediad COVID-19.Am ragor o wybodaeth ewch i:

Diwedd y Cyfnod Pontio
Ymweld ag Ewrop ar ôl Brexit

Masnach

Am ragor o wybodaeth ewch i:

Porth Cyfnod Pontio’r UE ar Busnes Cymru
Gwybodaeth am allforio gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig

Nesaf: diogelu data >