Pysgodfeydd a masnach

Yn yr adran hon

Pysgota
Sioeau Teithiol Brexit

Ni fydd cwotâu na mesurau pysgota technegol yn newid yn y tymor byr, hyd yn oed heb gytundeb. Fodd bynnag, mae ansicrwydd o hyd ynghylch beth fydd yn digwydd yn y tymor canol a’r hirdymor os yw’r DU’n ymadael â’r UE heb gytundeb.

Mae’n debygol y bydd hyn yn cael effaith sylweddol ar ein diwydiant pysgota. Mewn senario heb gytundeb, caiff y DU ei thrin fel trydedd wlad, a bydd angen cymryd camau ychwanegol fel:

  • tystysgrifau allforio dalfeydd a thystygrifau iechyd i allforio
  • newid y drefn labelu
  • newid y llwybr i’r farchnad, ee allforio drwy Fannau Archwilio ar y Ffin
  • newid y trefniadau masnachu â gwledydd tu allan i’r UE. Er enghraifft, rydym yn allforio cregyn moch i Dde Corea o dan gytundeb masnach yr UE ar hyn o bryd.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, cofiwch gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr pysgodfeydd a dilynwch ni ar Twitter

Rhagor o wybodaeth

Polisiau morol a physgodfeydd ar gyfer Cymru ar ôl Brexit: ymgynghoriad
Y sector pysgodfeydd a pharatoi ar gyfer ymadael â’r UE (Saesneg yn unig) ar GOV.UK
Allforio a mewnforio pysgod os na fydd cytundeb Brexit(Saesneg yn unig) ar GOV.UK
Gwybodaeth i gynhyrchwyr bwyd a diod ar busnescymru.llyw.cymru
Pysgota masnachol a marchnata bwyd môr os bydd Brexit heb gytundeb (Saesneg yn unig) ar GOV.UK
Paratoi am newidiadau ar y ffin os bydd Brexit heb gytundeb (Saesneg yn unig) ar GOV.UK
Rhestr wirio ar gyfer allforwyr os bydd Brexit heb gytundeb ar LLYW.CYMRU
Rhoi rhybudd ymlaen llaw i lanio pysgod yn yr UE ar GOV.UK
Gwneud datganiad cyn glanio pysgod mewn porthladd yn yr UE ar GOV.UK
Tystysgrifau dalfeydd ar gyfer mewnforio ac allforio pysgod i wledydd y tu allan i’r UE ar GOV.UK

Sioeau Teithiol Brexit

Diolch i bawb am ddod i'r gweithdai ledled Cymru. Dyma atebion i rai o'r cwestiynau a ofynnwyd:

Iawndal am beidio â physgota - a fydd Llywodraeth Cymru yn gallu helpu?

Rydyn ni'n cynnig opsiynau ar gyfer helpu ar draws nifer o sectorau. Mae'n annebygol y gallai unrhyw beth y gallai'r Llywodraeth ei wneud liniau'n llwyr effeithiau difrifol Brexit heb gytundeb.

A gaiff person gwybodus arall yn lle Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd (SIA) lofnodi'r dystysgrif?

Na. Dim ond milfeddyg swyddogol neu SIA awdurdod lleol gaiff arwyddo Tystysgrif Iechyd Allforio ar gyfer cynnyrch pysgodfeydd.

Nid yw swyddogion iechyd yr amgylchedd yn archwilio allforion yn aml iawn.  A fydd hyn yn newid?

Bydd angen archwilio popeth sy'n cael ei allforio. Mae'r UE am inni gynnal yr archwiliadau hyn, rhag i'r DU golli ei thystysgrif.

A oes angen tystysgrif iechyd allforio wahanol ar bob cwsmer os ydw i'n allforio i nifer o gwsmeriaid? 

Nac oes.  Gallwch ddod â llwythi ynghyd ond rhaid gallu olrhain y cynnyrch yn llawn o'r lle cynhyrchu neu lanio. Mater i'r diwydiant yw trefnu hyn yn y ffordd fwyaf effeithiol posib.

Sut mae ardystio dalfa os ydych yn defnyddio mwy nag un cwch i ddal eich pysgod?

Mae pysgotwyr yn llenwi ffurflen ardystio dalfa ar-lein ar gyfer pob llwyth o bysgod. Os ydych chi'n allforio pysgod ddaeth o fwy nag un cwch, rhaid ichi nodi faint ddaeth o bob cwch.

Os caiff llwythi eu huno, sut gall y gwerthwyr wahanu'r ddalfa fesul cwch?

Byddwch wedi llenwi ffurflen ardystio dalfa ar-lein ar gyfer pob llwyth o bysgod. Os ydych chi'n allforio pysgod ddaeth o fwy nag un cwch, rhaid ichi nodi faint ddaeth o bob cwch.

Sut bydd tariffau'n gweithio?

Treth ar fewnforion yw tariff sy'n cael ei dalu i awdurdod tollau'r wlad sy'n gosod y tariff. Er mai treth ar y ffin yw tariff ar y prynwr ac nid ar y gwerthwr, mae'n ei gwneud yn ddrutach i'r prynwr fewnforio nwydd i'w wlad a gallai hynny effeithio ar elw'r allforiwr a'r pris a delir gan bobl yn yr archfarchnad.

A oes yn rhaid i fewnforion o Ganada fynd trwy fan archwilio ar y ffin (BIP) yn yr UE?

Oes, mae rhwystrau sylweddol ar fasnach Canada i'r UE. Rhaid i allforion o Ganada fodloni rheolau'r Farchnad Sengl er mwyn cael mynd i'r Farchnad Sengl ac mae archwiliadau'n cael eu cynnal ar y ffin i sicrhau bod y cynnyrch yn bodloni'r safonau. Mae nwyddau sy'n dod o anifeiliaid neu blanhigion yn cael eu profi wrth fannau archwilio ar y ffin a rhaid i nwyddau rheoledig, fel cemegau, gael eu cymeradwyo ymlaen llaw.

Cymorth llesiant

Mae'n bwysig bod pob un ohonom yn gofalu am ein llesiant personol; fe welwch isod rai o'r sefydliadau sy'n gallu helpu:

Mae'r Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol (C.A.L.L) yn llinell gymorth benodedig gyfer materion iechyd meddwl yng Nghymru. Mae'n darparu gwasanaeth gwrando a chymorth emosiynol cyfrinachol. Mae modd ffonio'r llinell gymorth ar 0800 132 737; neu drwy anfon 'help' mewn neges destun i 81066. Cewch hyd i ragor o wybodaeth ar-lein yn callhelpline.org.uk

Mae'r Fishermen's Mission yn darparu cymorth mewn argyfwng a gofal ymarferol i bysgotwyr a'u teuluoedd. Mae'n gallu darparu grantiau mewn argyfwng i sicrhau bod pobl sydd mewn angen yn gallu cadw eu cartrefi. Cewch fynediad hefyd i eraill sy'n rhoi grantiau. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.fishermensmission.org.uk neu ffoniwch 01489 566910. Mae gan y sefydliad ddau swyddog porthladd y gallwch gysylltu â nhw am gymorth sef yr Uwcharolygydd Christine King ar 07827 965241 neu drwy e-bost Swales@fishermensmission.org.uk a'r Uwcharolygydd Jane Devereux ar 07825 688730 neu drwy e-bost nwales@fishermensmission.org.uk

Mae Dewis Cymru yn adnodd sy’n darparu gwybodaeth neu gyngor ar broblemau llesiant. Mae ar gael i bobl ledled Cymru ac mae ganddo wybodaeth am sefydliadau a gwasanaethau lleol sy'n gallu eich helpu i ymdrin â phroblemau llesiant. Ewch i www.dewis.wales.

Mae modd cysylltu â'r Samariaid 24 awr y dydd yn rhad ac am ddim drwy ffonio 116 123.

Nesaf: cydlyniant cymunedol >