Pysgodfeydd a masnach

Yn yr adran hon

Pysgota
Adnoddau llesiant
Sioeau Teithiol Brexit

Ni fydd cwotâu a mesurau pysgota technegol yn newid yn y tymor byr, hyd yn oed os nad oes cytundeb. Mae ansicrwydd o hyd ynghylch newidiadau yn y tymor canolig a hir o dan Brexit heb gytundeb.

Bydd yn debygol o gael effaith arwyddocaol ar ein diwydiant pysgota. Mewn sefyllfa o ddim cytundeb, bydd y DU yn cael ei thrin fel trydydd gwlad, fydd yn galw am gamau ychwanegol megis:

  • tystysgrifau Daliadau Allforio a Thystysgrifau Iechyd Allforio
  • newidiadau gyda labelu
  • newidiadau yn y llwybr i'r farchnad, megis allforio drwy Fan Allforio ar y Ffin
  • newidiadau i drefniadau masnach gyda gwledydd y tu allan i'r UE.

Er enghraifft, mae allforio cregyn moch i Dde Korea yn cael ei wneud o dan gytundeb masnachu gyda'r UE.

Am ragor o wybodaeth am y diweddariadau, cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr pysgodfeydd a dilyn ni ar Twitter

Rhagor o wybodaeth

Paratowch eich busnes i allforio o'r DU i'r UE ar ôl Brexit ar GOV.UK
Cyllid a Thollau EM: nodyn technegol ar TAW i fusnesau ar GOV.UK
Y sector pysgodfeydd a pharatoi ar gyfer ymadael â’r UE (Saesneg yn unig) ar GOV.UK
Allforio a mewnforio pysgod os na fydd cytundeb Brexit(Saesneg yn unig) ar GOV.UK
Gwybodaeth i gynhyrchwyr bwyd a diod ar busnescymru.llyw.cymru
Pysgota masnachol a marchnata bwyd môr os bydd Brexit heb gytundeb (Saesneg yn unig) ar GOV.UK
Paratoi am newidiadau ar y ffin os bydd Brexit heb gytundeb (Saesneg yn unig) ar GOV.UK
Rhestr wirio ar gyfer allforwyr os bydd Brexit heb gytundeb ar LLYW.CYMRU
Rhoi rhybudd ymlaen llaw i lanio pysgod yn yr UE ar GOV.UK
Gwneud datganiad cyn glanio pysgod mewn porthladd yn yr UE ar GOV.UK
Tystysgrifau dalfeydd ar gyfer mewnforio ac allforio pysgod i wledydd y tu allan i’r UE ar GOV.UK
Darllenwch sut mae Syren Shellfish o Sir Benfro yn paratoi ar gyfer Brexit

Cymorth llesiant

Mae'n bwysig bod pawb yn gofalu am eu llesiant personol. Mae'r sefydliadau hyn yn cefnogi'r sector pysgodfeydd:

Mae'r Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol yn llinell gymorth benodol ar gyfer iechyd meddwl yng Nghymru.

Maent yn cynnig cymorth i wrando yn gyfrinachol a chefnogaeth emosiynol.

Ffôn: 0800 132 737
Tecstio: 'help' i 81066
Ewch i: callhelpline.org.uk

Mae'r Fisherman's Mission yn rhoi cymorth brys a gofal ymarferol i bysgotwyr a'u teuluoedd. Gall gynnig grantiau brys i bobl mewn angen, a mynediad at lunwyr grantiau eraill.

Ffôn: 01489 566910.
Ewch i: fishermensmission.org.uk

Mae gan y Genhadaeth ddau swyddog porthladdoedd y gellir cysylltu â hwy i dderbyn cymorth a chefnogaeth:

Yr Uwcharolygydd Christine King ar 07827 965241
E-bost: Swales@fishermensmission.org.uk 

Yr Uwcharolygydd Jane Devereux ar 07825 688730
E-bost: nwales@fishermensmission.org.uk

Mae gan Dewis Cymru wybodaeth a chyngor ar faterion sy'n ymwneud â llesiant. Ar gael i bobl ledled Cymru, mae ganddynt fanylion cyswllt ar gyfer sefydliadau a gwasanaethau lleol allai helpu gyda materion llesiant.

Ewch i: dewis.wales

Cysylltwch â'r Samariaid unrhyw bryd 24 awr y dydd am ddim ar 116 123

Adborth o'r Sioeau Teithiol Pysgodfeydd a Brexit

Diolch i bawb am ddod i'r gweithdai ledled Cymru. Dyma atebion i rai o'r cwestiynau a ofynnwyd:

Iawndal am beidio â physgota - a fydd Llywodraeth Cymru yn gallu helpu?

Rydyn ni'n cynnig opsiynau ar gyfer helpu ar draws nifer o sectorau. Mae'n annebygol y gallai unrhyw beth y gallai'r Llywodraeth ei wneud liniau'n llwyr effeithiau difrifol Brexit heb gytundeb.

A gaiff person gwybodus arall yn lle Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd (SIA) lofnodi'r dystysgrif?

Na. Dim ond milfeddyg swyddogol neu SIA awdurdod lleol gaiff arwyddo Tystysgrif Iechyd Allforio ar gyfer cynnyrch pysgodfeydd.

Nid yw swyddogion iechyd yr amgylchedd yn archwilio allforion yn aml iawn.  A fydd hyn yn newid?

Bydd angen archwilio popeth sy'n cael ei allforio. Mae'r UE am inni gynnal yr archwiliadau hyn, rhag i'r DU golli ei thystysgrif.

A oes angen tystysgrif iechyd allforio wahanol ar bob cwsmer os ydw i'n allforio i nifer o gwsmeriaid? 

Nac oes.  Gallwch ddod â llwythi ynghyd ond rhaid gallu olrhain y cynnyrch yn llawn o'r lle cynhyrchu neu lanio. Mater i'r diwydiant yw trefnu hyn yn y ffordd fwyaf effeithiol posib.

Sut mae ardystio dalfa os ydych yn defnyddio mwy nag un cwch i ddal eich pysgod?

Mae pysgotwyr yn llenwi ffurflen ardystio dalfa ar-lein ar gyfer pob llwyth o bysgod. Os ydych chi'n allforio pysgod ddaeth o fwy nag un cwch, rhaid ichi nodi faint ddaeth o bob cwch.

Os caiff llwythi eu huno, sut gall y gwerthwyr wahanu'r ddalfa fesul cwch?

Byddwch wedi llenwi ffurflen ardystio dalfa ar-lein ar gyfer pob llwyth o bysgod. Os ydych chi'n allforio pysgod ddaeth o fwy nag un cwch, rhaid ichi nodi faint ddaeth o bob cwch.

Sut bydd tariffau'n gweithio?

Treth ar fewnforion yw tariff sy'n cael ei dalu i awdurdod tollau'r wlad sy'n gosod y tariff. Er mai treth ar y ffin yw tariff ar y prynwr ac nid ar y gwerthwr, mae'n ei gwneud yn ddrutach i'r prynwr fewnforio nwydd i'w wlad a gallai hynny effeithio ar elw'r allforiwr a'r pris a delir gan bobl yn yr archfarchnad.

A oes yn rhaid i fewnforion o Ganada fynd trwy fan archwilio ar y ffin (BIP) yn yr UE?

Oes, mae rhwystrau sylweddol ar fasnach Canada i'r UE. Rhaid i allforion o Ganada fodloni rheolau'r Farchnad Sengl er mwyn cael mynd i'r Farchnad Sengl ac mae archwiliadau'n cael eu cynnal ar y ffin i sicrhau bod y cynnyrch yn bodloni'r safonau. Mae nwyddau sy'n dod o anifeiliaid neu blanhigion yn cael eu profi wrth fannau archwilio ar y ffin a rhaid i nwyddau rheoledig, fel cemegau, gael eu cymeradwyo ymlaen llaw.

Nesaf: cydlyniant cymunedol >