Neidio i'r prif gynnwy
Pysgodfeydd a masnach

Yn yr adran hon

Pysgota
Adnoddau llesiant

Pysgota

Mae’r gwybodaeth ddiweddaraf ar gyfer pysgotwyr masnachol, masnachwyr ac allforwyr ar bysgota ac allforio ar ôl 1 Ionawr 2021 nawr ar gael.

Pysgodfeydd: paratoi ar gyfer 1 Ionawr 2021

Mae’r DU a’r UE wedi cytuno ar Gytundeb Masnach a Chydweithredu ac mae’r DU bellach yn Waladwriaeth arfordirol annibynnol.

O dan y cytundeb hwnnw caiff terfynau amodol o ran dalfeydd ar gyfer pysgotwyr yn y DU eu pennu’n fuan.

Nod hyn yw sicrhau na fydd unrhyw darfu ar bysgota hyd nes y bydd y trafodaethau blynyddol ynghylch pysgodfeydd â’r UE, Norwy ac Ynysoedd y Ffaro wedi dod i ben.

Er mwyn gallu parhau i allforio pysgod a chynhyrchion bwyd môr i’r UE dyma’r pethau y mae angen i chi eu gwneud.

Cymorth i’r sector pysgota a dyframaethu

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynlluniau newydd i helpu sector pysgota a dyframaethu i ddelio ag effeithiau Brexit a Covid.

Mae Sector Dyframaethu Cymru – Cynllun Cadernid Bwyd Môr nawr ar agor am geisiadau.

Mae Pysgodfeydd Cymru – Cynllun Cadernid Bwyd Môr nawr ar agor am geisiadau.

Mae’r ddau gynllun yn cau ar 31 Mawrth.

Cofrestru fel gweithredwr bwyd

Gwnewch yn siŵr bod perchnogion y cychod sy’n eich cyflenwi’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol wedi cofrestru fel gweithredwr busnes bwyd, a bod eu cychod wedi cael eu harchwilio gan eu Hawdurdod Lleol (ALl) neu Awdurdod Iechyd Porthladd (AIP).

I allforio i’r UE ac i symud cynhyrchion o’r fath i Ogledd Iwerddon o fis Ionawr 2021, mae angen Tystysgrif Iechyd Allforio. I gael y dystysgrif hon, mae angen i’r cwch gydymffurfio â’r Rheoliadau Hylendid. Ysgrifennwyd at berchnogion cychod yng Nghymru y llynedd i’w hatgoffa am yr angen i gofrestru fel gweithredwr busnes bwyd gyntaf, ac wedyn trefnu archwiliad ar gyfer eu cwch.

I sicrhau bod masnach yn parhau, rydyn ni’n argymell eich bod nawr yn gwirio bod cychod eich cyflenwyr wedi cael eu harchwilio, ac os na, dylech eu hannog nhw i gysylltu â’u ALl/AIP i drefnu archwiliad.

Cofrestru ar-lein ar gyfer Tystysgrifau Iechyd Allforio

Cyn gwneud cais am Dystysgrif Iechyd Allforio bydd rhaid ichi gyntaf gofrestru ar-lein ar gyfer Tystysgrif Iechyd Allforio drwy Borth y Llywodraeth. Canllawiau ar Tystysgrifion Iechyd Allforio ar GOV.UK.

Tystysgrifau newydd ar gyfer allforio pysgod

Mae dwy Dystysgrif Iechyd Allforio Rheoliad Iechyd Anifeiliaid (EHCs) newydd ar gyfer pysgod wedi'u cyhoeddi 8361 a 8364. Rhaid defnyddio'r rhain o 21 Awst 2021.

Mae 8361 yn disodli 8270: mae hon i'w defnyddio ar gyfer pysgod byw, cramenogion byw a chynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid o'r anifeiliaid hynny y bwriedir i bobl eu bwyta.

Mae 8364 yn disodli 8249: mae hon i'w defnyddio ar gyfer molysgiaid deufalf, echinodermau, tiwnicates a gastropods morol a chynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid o'r anifeiliaid hynny y bwriedir eu bwyta gan bobl.

Live fish, crustaceans and products from these animals intended for human consumption to the European Union and Northern Ireland: certificate 8361 ar GOV.UK

Live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates, marine gastropods and products from these animals intended for human consumption to the European Union and Northern Ireland: certificate 8364 ar GOV.UK

Crynodeb o'r prif newidiadau

  • Mae'r newid mwyaf arwyddocaol yn ymwneud â phwy sy'n cael ardystio (llofnodi) yr EHC. Y dehongliad o reolau'r UE yw, os yw'r cynnyrch o darddiad dyframaethu, a'i fod wedi'i fwriadu i'w brosesu ymhellach yn yr UE, a bod y rhywogaeth wedi'i rhestru yn y ddeddfwriaeth, rhaid i Filfeddyg Swyddogol [yn hytrach na Swyddog Ardystio Cymwys i Fwyd] ardystio. Felly, rhaid i Filfeddyg Swyddogol ardystio pan na chaiff Rhan.II.2 o'r EHC ei dileu. Mae'r rhestr o rywogaethau a gwmpesir gan y gofyniad hwn wedi'i chynnwys yn yr Atodiad i reoliad UE 2018/1882. Mae enghreifftiau o bysgod a physgod cregyn rhestredig yn cynnwys rhywogaethau a enwir o Eogiaid (e.e. yr Iwerydd) a Brithyll (e.e. Seithliw), pob un o’r cramenogion dectroed, a Wystrys Fflat Ewropeaidd.
  • Hefyd, lle gall rhai pysgod a enwir, neu bysgod cregyn weithredu fel rhywogaeth fector, gan eu bod yn byw yn agos at rywogaethau rhestredig, maent hefyd yn dod o dan y rheoliad hwn. Er enghraifft, enwir y cocos bwytadwy cyffredin fel rhywogaeth o fectorau clefydau ar gyfer Wystrys Fflat Ewropeaidd a byddai angen ardystiad OV lle maent mewn cysylltiad â (cyd-fyw neu rannu cyflenwad dŵr) gyda Wystrys Fflat Ewropeaidd.
  • Mae hefyd yn ofynnol i oruchwyliaeth filfeddygol o safleoedd dyframaethu ardystio statws iechyd anifeiliaid y safle ac mewn rhai amgylchiadau (er enghraifft allforio pysgod marw rhestredig heb eu diberfeddu o ddyframaethu) gofyniad am ymchwiliad clinigol o fewn 72 awr i'w lwytho gan Filfeddyg Swyddogol.

Rhestr o Sefydliadau Cymeradwy a Storfeydd Oer Cofrestredig

O fis Ionawr 2021 bydd angen i sefydliadau cymeradwy gael eu rhestru gyda’r Comisiwn Ewropeaidd (CE) i allforio cynhyrchion pysgodfeydd i’r UE a/neu Ogledd Iwerddon, neu i gyflenwi eraill sy’n defnyddio cynhyrchion o’r fath mewn nwyddau sy’n cael eu hallforio i’r UE a/neu Ogledd Iwerddon. Bydd angen i gynhyrchion pysgodfeydd sy’n cael eu hallforio i’r UE a/neu Ogledd Iwerddon gael eu hanfon o sefydliad a restrir gan yr CE at ddibenion allforio. Mae’r angen i gymeradwyo sefydliad yn dibynnu ar y gweithgareddau sy’n cael eu cynnal yn y sefydliad. Nid oes rhaid i bob gweithgaredd busnes bwyd gael ei gymeradwyo, a dylech chi drafod hyn â’ch ALl.

Os ydych yn masnachu â’r UE a/neu Ogledd Iwerddon, gwiriwch a yw eich sefydliad ar y rhestr bresennol o sefydliadau cymeradwy yn food.gov.uk. Bydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn cyflwyno’r rhestr bresennol o sefydliadau cymeradwy yn awtomatig, i’w rhestru gyda’r CE. O fis Ionawr ymlaen bydd cael eich rhoi ar restr yr CE yn cymryd hyd at 20 diwrnod gwaith. Os nad yw eich sefydliad ar y rhestr, ac mae angen iddo fod, dylech hysbysu’r Asiantaeth Safonau Bwyd cyn gynted ag y bo modd, ac erbyn 30 Tachwedd 2020 fan bellaf. E-bostiwch eulistings@food.gov.uk.

Cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Allforio Pysgod

Bydd angen i allforwyr o’r DU gael Tystysgrif Dalfa ddilys gan y Gwasanaeth Allforio Pysgod ar gyfer y rhan fwyaf o bysgod a chynhyrchion bysgod sy’n cael eu hallforio i’r UE o fis Ionawr 2021. I’ch helpu i baratoi rydyn ni’n cynnig y cyfle ichi gofrestru nawr, os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, cyn y cam profi ac ymgyfarwyddo a fydd yn cael ei lansio yn yr wythnosau nesaf. Cewch gofrestru yn rhad ac am ddim ac mae’n cymryd ychydig o funudau’n unig. Y cyfan mae angen ichi ei wneud yw clicio ar y ddolen hwn a dilyn y cyfarwyddiadau.

Ym mis Tachwedd byddwn yn gwahodd busnesau sydd wedi cofrestru i ddefnyddio’r system hunanwasanaeth ddigidol i ddechrau defnyddio’r system (cyn iddi fynd yn fyw) fel rhan o’n hymdrechion i sicrhau eich bod wedi paratoi cystal ag y bo modd i ddechrau gweithredu o dan yr amodau masnachu newydd. Fe’ch anogir i achub ar y cyfle hwn, a’n helpu ni i’ch helpu chi i baratoi.

Bydd angen Tystysgrif Dalfa ar gyfer y DU i allforio ni waeth beth fydd canlyniadau unrhyw negodiadau sy’n mynd rhagddynt – os nad ydych eisoes wedi cofrestru gyda’r Gwasanaeth Allforio Pysgod, hoffem eich annog i wneud hynny nawr. Byddwn yn defnyddio eich manylion cofrestru i roi rhagor o wybodaeth ichi am allforio pysgod a chynhyrchion bwyd môr i’r UE o 2021.

Bydd busnesau nad ydyn nhw’n gallu cwblhau’r broses gofrestru ar-lein, neu sydd angen cymorth digidol, yn gallu cofrestru drwy’r ffôn o ganol fis Tachwedd. Cyhoeddir y manylion maes o law.

Mae rhai cynhyrchion yn cael eu hesemptio ac ni fydd angen Tystysgrif Dalfa ar eu cyfer. Mae’r rhain yn cynnwys pysgod wedi eu ffermio a physgod cregyn, pysgod dŵr croyw, rhai molysgiaid (gan gynnwys cregyn gleision, ystifflogod, cocos, wystrys a chregyn bylchog), silod mân neu lafâu. Rhagor o fanylion ynglŷn ag esemptiadau ar GOV.UK.

Cofrestrwch am ddiweddariad trwy ebost ar GOV.UK.

I gael rhagor o wybodaeth a diweddariadau dilynwch ni ar Twitter.

Rhagor o wybodaeth

Mae canllawiau llawn ar allforio ar GOV.UK.

Pysgodfeydd: paratoi ar gyfer 1 Ionawr 2021
Gwybodaeth i gynhyrchwyr bwyd a diod ar busnescymru.llyw.cymru
Rhoi rhybudd ymlaen llaw i lanio pysgod yn yr UE ar GOV.UK
Gwneud datganiad cyn glanio pysgod mewn porthladd yn yr UE ar GOV.UK
Tystysgrifau dalfeydd ar gyfer mewnforio ac allforio pysgod i wledydd y tu allan i’r UE ar GOV.UK
Recordio dal: Cwestiynau cyffredin
Sut i gwblhau llyfr log papur llong bysgota
Llyfr log papur llong bysgota: cwestiynau cyffredin
Sut i gwblhau llyfr log electronig llong bysgota
Llyfr log electronig llong bysgota: cwestiynau cyffredin

Cymorth llesiant

Mae'n bwysig bod pawb yn gofalu am eu llesiant personol. Mae'r sefydliadau hyn yn cefnogi'r sector pysgodfeydd:

Mae'r Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol yn llinell gymorth benodol ar gyfer iechyd meddwl yng Nghymru.

Maent yn cynnig cymorth i wrando yn gyfrinachol a chefnogaeth emosiynol.

Ffôn: 0800 132 737
Tecstio: 'help' i 81066
Ewch i: callhelpline.org.uk

Mae'r Fisherman's Mission yn rhoi cymorth brys a gofal ymarferol i bysgotwyr a'u teuluoedd. Gall gynnig grantiau brys i bobl mewn angen, a mynediad at lunwyr grantiau eraill.

Ffôn: 01489 566910.
Ewch i: fishermensmission.org.uk

Mae gan Dewis Cymru wybodaeth a chyngor ar faterion sy'n ymwneud â llesiant. Ar gael i bobl ledled Cymru, mae ganddynt fanylion cyswllt ar gyfer sefydliadau a gwasanaethau lleol allai helpu gyda materion llesiant.

Ewch i: dewis.wales

Cysylltwch â'r Samariaid unrhyw bryd 24 awr y dydd am ddim ar 116 123

Nesaf: cydlyniant cymunedol >