Neidio i'r prif gynnwy
Brexit heb gytundeb: Bobl anabl

Effeithiau Brexit ar bobl anabl

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod ei bod yn debygol y bydd mwy o effaith ar bobl anabl os bydd Brexit yn tarfu ar wasanaethau. Hefyd, gallai Brexit fod â goblygiadau i bobl anabl mewn meysydd megis hawliau cyfreithiol, hygyrchedd - megis mynediad at dechnolegau a meddyginiaethau o'r UE - a chydlyniant cymunedol.

Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i sicrhau bod lleisiau pobl anabl yn cael eu clywed; bod materion yn ymwneud ag anabledd yn cael eu hystyried yn llawn wrth gynllunio ar gyfer Brexit; a bod gwybodaeth arbenigol ar gael yn rhwydd i bobl anabl, gan gynnwys cyngor a chymorth mewn perthynas â'r newidiadau sy'n effeithio arnynt. Er mwyn sicrhau hyn, rydym yn gweithio'n agos gydag Anabledd Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), a'r sefydliadau sy'n cael eu cynrychioli ar y Fforwm Cydraddoldeb i Bobl Anabl.

Mae Anabledd Cymru wedi cael cyllid i gefnogi pobl anabl a’u paratoi ar gyfer yr effaith y gallai ymadawiad y Deyrnas Unedig (DU) o’r Undeb Ewropeaidd (UE) ei chael ar eu bywydau o ddydd i ddydd. Bydd y prosiect yn:

  • Cynnig cyfleoedd i feithrin cysylltiadau sydd wedi’u teilwra at anghenion pobl anabl
  • Paratoi gwybodaeth a chyfeirio pobl at fformatau hygyrch 
  • Cynnal trafodaethau ynghylch yr effaith bosibl yn y tymor hwy ar feddyginiaethau, gwasanaethau a budd-daliadau

Mae Anabledd Cymru hefyd yn cynnal dogfen Cwestiynau Cyffredin Brexit ar eu gwefan.

Mae Anabledd Cymru, Prifysgol Caerdydd a phrosiect Fforwm Brexit WCVA wedi gweithio gyda’i gilydd i gynhyrchu briff ar effaith Brexit ar bobl anabl yng Nghymru, sydd i’w gweld yn eu dogfen Cwestiynau Cyffredin uchod.

Mae Anabledd Cymru hefyd wedi cyfrannu at Faniffesto Brexit Disability Rights UK, ac wedi cofnodi ei gymeradwyaeth o'r ddogfen honno.

Mae'r prif faterion a godwyd gan Anabledd Cymru yn cyffwrdd â holl feysydd polisi Llywodraeth Cymru. Isod mae dolenni at yr wybodaeth berthnasol ar wefan Paratoi Cymru a gwefannau eraill, o ran pob un o'r prif faterion hynny. Mewn achosion lle nad yw gwybodaeth am fater ar gael ar hyn o bryd ar wefan Paratoi Cymru na'r gwefannau eraill, rhoddir yr wybodaeth ddiweddaraf.

Mynediad at dechnolegau cynorthwyol o'r UE ar ôl Brexit

Mae Awdurdodau lleol wedi bod yn darparu technoleg gynorthwyol, megis larymau cymunedol, ers peth amser. Fodd bynnag, gan fod y boblogaeth yn heneiddio a bod technolegau bellach yn fwy fforddiadwy, mae llawer mwy o opsiynau ar gael erbyn hyn, gan gynnwys technoleg monitro yn y cartref. Mae'r sector gofal a alluogir gan dechnoleg/technoleg gynorthwyol yn fyd-eang ei natur, ond er hynny mae wedi cael cymorth sylweddol sydd wedi ei ariannu gan yr UE. Mae'n bosibl y bydd cwmnïau sy'n darparu technoleg gynorthwyol yn symud i'r UE oherwydd yr ansicrwydd, a gallai hynny olygu na fydd mor hawdd cael gafael ar y dechnoleg gynorthwyol. Gallai effeithio ar y gost hefyd.

Defnyddio Bathodyn Glas mewn gwledydd eraill

Mae Cynllun y Bathodyn Glas yn cael ei gydnabod ar draws yr UE, ac mae trefniadau cyfatebol yn eu lle. Ar hyn o bryd mae swyddogion Adran Drafnidiaeth Llywodraeth y DU yn gweithio gyda swyddogion yr UE i negodi parhau â'r cytundeb hwn. Mae adran ar deithio tramor yn y llyfryn Cynllun y Bathodyn Glas - Hawliau a Chyfrifoldebau yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth

Iechyd

Byw'n annibynnol

Yr effeithiau ehangach

Nesaf: busnes a’r economi >

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon