Neidio i'r prif gynnwy
Diogelu data

Pwysigrwydd diogelu eich data

A yw data eich cwmni (ee cofnodion cwsmeriaid, cyfrifon, gwybodaeth reoli) yn cael eu cadw ar y Cwmwl? Os felly, mae angen i chi ddarllen yr wybodaeth ganlynol – mae’n bwysig.

Mae gwybodaeth bersonol wedi gallu llifo'n rhydd rhwng sefydliadau yn y DU a'r Undeb Ewropeaidd yn y gorffennol yn sgil rheolau'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR).

Ymadawodd y DU â’r UE ar 31 Ionawr 2020, ond mae’r cytundeb ymadael a luniwyd â’r UE yn caniatáu ar gyfer cyfnod pontio hyd at 31 Rhagfyr 2020.

Yn ystod y cyfnod pontio 1 Chwefror 2020 – 31 Rhagfyr 2020

Yn ystod y cyfnod pontio, mae’r DU yn dal i gael ei rhwymo gan ddeddfau’r UE ac felly mae GDPR yn parhau’n gymwys a gall data personol barhau i lifo’n rhydd.

Bydd yr UE hefyd yn dechrau proses digonolrwydd i asesu trefniadau’r DU ar gyfer diogelu data, a bydd yn ceisio cwblhau’r broses hon erbyn diwedd y cyfnod pontio. Serch hynny, does dim sicrwydd ynghylch hyn ac felly dylai sefydliadau geisio gweithredu mesurau fel cymalau contractiol safonol neu ddulliau trosglwyddo amgen i leihau’r peryglon.

O 1 Ionawr 2021 ymlaen

A bwrw bod yr UE wedi cwblhau ei asesiad digonolrwydd o’r DU a’i fod yn dderbyniol ganddo, bydd cytundeb digonolrwydd yn cael ei lunio i alluogi data personol i barhau i lifo’n rhydd ac yn ddi-rwystr.

Serch hynny, os daw’r cyfnod pontio i ben heb gytundeb digonolrwydd, ni fydd mor syml i wybodaeth bersonol barhau i lifo'n rhydd i'r ddau gyfeiriad. Yn yr achos hwn, ni ddylai fod unrhyw effaith ar drosglwyddo gwybodaeth bersonol o'r DU i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE), ond fe fydd effaith ar lif data o'r AEE i'r DU, a bydd llif rydd a chyfreithlon data personol o’r UE yn dod i ben. Eto, bydd mesurau fel cymalau contractiol safonol neu ddulliau trosglwyddo amgen yn helpu i leihau’r peryglon.

Beth ddylech chi ei wneud?

Peidiwch a chymryd y siawns – GWNEWCH YN SIŴR.

Nesaf: y cyfnod pontio >

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon