Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin
Diogelu data

Pwysigrwydd diogelu eich data

A yw data eich cwmni (ee cofnodion cwsmeriaid, cyfrifon, gwybodaeth reoli) yn cael eu cadw ar y Cwmwl neu a ydych yn dibynnu ar data yn cael ei anfon atoch o'r Undeb Ewropeaidd? Os felly, mae angen i chi ddarllen yr wybodaeth ganlynol – mae’n bwysig.

Mae gwybodaeth bersonol wedi gallu llifo'n rhydd rhwng sefydliadau yn y DU a'r Undeb Ewropeaidd yn y gorffennol yn sgil rheolau'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR).

O 1 Ionawr 2021 ymlaen

Bydd GDPR yn cael ei gadw yng nghyfraith y DU a bydd yn parhau i gael ei ddarllen ochr yn ochr â Deddf Diogelu Data 2018, gyda diwygiadau technegol i sicrhau y gall weithredu yng nghyfraith y DU.

Derbyn data personol gan yr UE/AEE a thrydydd gwlad sydd eisoes yn ddigonol

Mae Cytundeb Masnach a Chydweithredu’r UE-DU yn cynnwys mecanwaith pontio sy'n caniatáu llif rhydd parhaus o ddata personol o'r UE/AEE i'r DU ar ôl y cyfnod pontio a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2020, hyd nes y daw penderfyniadau digonolrwydd data i rym, am hyd at 6 mis. Byddai penderfyniadau digonolrwydd data gan yr UE ar gyfer y DU yn caniatáu llif data rhydd parhaus o'r AEE i'r DU.

Bydd mecanwaith pontio Cytundeb Masnach a Chydweithredu'r UE-DU ar gyfer data personol yn gweithredu ar sail cyfraith y DU, fel y mae ar 1 Ionawr, a chyda rhai cyfyngiadau ar ddefnydd y DU o bwerau trosglwyddo data rhyngwladol. Mae'r ddarpariaeth yn cynnwys mecanweithiau i alluogi'r DU i wneud newidiadau i'w threfn diogelu data neu ddefnyddio pwerau trosglwyddo rhyngwladol, yn amodol ar gytundeb ar y cyd, heb effeithio ar y mecanwaith pontio. Bydd gan y DU ymreolaeth lawn dros ei rheolau diogelu data. Nid oes gan yr UE’r pŵer i rwystro newidiadau i'w fframwaith na'i ddefnydd o'i bwerau. Os yw'r UE yn gwrthwynebu newidiadau, a bod y DU beth bynnag yn eu gwneud, bydd y bont yn dod i ben.

Beth ddylech chi ei wneud?

Fel rhagofal synhwyrol, cyn ac yn ystod y mecanwaith pontio, argymhellir eich bod yn parhau i weithio gyda sefydliadau'r UE/AEE sy'n trosglwyddo data personol i chi i roi mecanweithiau trosglwyddo amgen ar waith i ddiogelu rhag unrhyw ymyriad i lif rhydd o ddata personol o’r UE i’r DU.

Edrych ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Holi eich darparwr gwasanaeth a oes ganddo drefniadau i ymdrin â mynediad at lif data dwyffordd pe bai llif data’n tarfu.

Holi eich cyflenwyr allweddol er mwyn sicrhau eu bod hwythau hefyd wedi gwirio eu llif data ac wedi gwneud paratoadau pe bai llif data’n tarfu.

Edrych ar Borth Brexit Busnes Cymru, Llywodraeth Cymru, sy’n rhoi cyngor a gwybodaeth am faterion sy’n effeithio ar fusnesau.

Peidiwch a chymryd y siawns – GWNEWCH YN SIŴR.

Nesaf: y cyfnod pontio >