Diogelu data

Pwysigrwydd diogelu eich data

A yw data eich cwmni (ee cofnodion cwsmeriaid, cyfrifon, gwybodaeth reoli) yn cael eu cadw ar y Cwmwl? Os mai ydy yw’r ateb mae angen i chi ddarllen yr wybodaeth ganlynol – mae’n bwysig.

Mae gwybodaeth bersonol wedi medru llifo'n rhydd rhwng sefydliadau yn y DU a'r Undeb Ewropeaidd yn y gorffennol yn sgil rheolau'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR). Mae Llywodraeth y DU wedi awgrymu na fydd unrhyw newid sylweddol i'r rheolau ar ddata personol pan fyddwn yn ymadael â'r UE, gan y bydd y GDPR yn cael ei ymgorffori i gyfraith y DU.  

Ni fydd mor syml i wybodaeth bersonol barhau i lifo'n rhydd i'r ddau gyfeiriad, fodd bynnag, os bydd y DU yn ymadael â'r UE heb gytundeb ymadael sy'n darparu'n benodol ar gyfer caniatáu i'r data personol barhau i lifo. Mewn sefyllfa o'r fath, ni ddylai fod unrhyw effaith ar drosglwyddo gwybodaeth bersonol o'r DU i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE), ond bydd llif data o'r AEE i'r DU yn cael ei effeithio.

Bydd angen i'r DU gael asesiad digonolrwydd o'i threfniadau diogelu data gan yr UE.  Fodd bynnag, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dweud dro ar ôl tro na fydd yn cychwyn ar yr asesiadau digonolrwydd hynny nes bod y DU wedi ymadael â'r UE. O ganlyniad, byddai "bwlch digonolrwydd" yn union ar ôl ymadael heb gytundeb, ac mae'n debygol y byddai’n parhau am sawl blwyddyn nes i'r UE ddod i benderfyniad ynghylch a oes gan y DU drefniadau digonol yn eu lle i ganiatáu i ddata personol lifo'n rhydd o'r AEE i'r DU. Yn ystod y cyfnod hwn, ni fydd modd i ddata personol lifo'n rhydd o'r AEE.

Beth ddylech chi ei wneud?

Peidiwch a chymryd y siawns – GWNEWCH YN SIŴR.

Nesaf: Pobl sy’n byw yng Nghymru >