Cronfeydd strwythurol yr UE

Yn yr adran hon

Prosiectau yr UE
Horizon 2020
Rhaglenni

Prosiectau yr UE

Os bydd y DU yn ymadael â’r UE heb gytundeb na chyfnod pontio, ni fyddai unrhyw newid yn y trefniadau presennol ar gyfer y rhai sy’n derbyn cyllid yr UE ar gyfer prosiectau.

Mae hyn yn berthnasol i bob agwedd ar y gwaith o reoli’r prosiectau, gan gynnwys cyflwyno a thalu hawliadau, gwiriadau dilysu ac, yn bwysig, cadw’r cofnodion priodol.

Bydd y rhai sy’n derbyn cyllid yr UE yn parhau i ddefnyddio WEFO Ar-lein hefyd, i gyflwyno a diweddaru gwybodaeth.

Mae Offeryn Statudol wedi’i osod yn Senedd San Steffan a fydd yn sicrhau, lle bo cyfeiriadau at reoliadau Cronfeydd Strwythurol yr UE mewn Cytundebau Cyllido a lofnodwyd cyn ymadael â’r UE, bod y darpariaethau sy’n effeithio ar hawliau a rhwymedigaethau’r Awdurdodau Rheoli a’r rhai sy’n derbyn y cyllid yn parhau’n ddilys hyd yn oed ar ôl Brexit. Bydd hyn yn rhoi fframwaith cyfreithiol sefydlog i’r rhai sy’n derbyn cyllid.

Law yn llaw â’r llythyr cynnig grant diwygiedig gan WEFO sy’n cyfeirio at yr OS hwnyn hytrach na’r rheoliadau presennol, bydd hyn yn sicrhau bod hawliau a rhwymedigaethau presennol pob parti yn aros yr un fath.

Mae Trysorlys EM wedi gwarantu cyllid ar gyfer pob prosiect a fydd yn cael ei gymeradwyo o fewn rhaglenni ERDF ac ESF 2014-2020 erbyn Rhagfyr 2020. Dim ond os na fydd y Comisiwn Ewropeaidd yn talu hawliadau y bydd WEFO yn gorfod troi at y gwarant hwnnw. Ar hyn o bryd, ni allwn ddweud a fydd y fath sefyllfa’n codi, felly mae’r trefniadau presennol yn aros yn eu lle hyd nes, ac onibai, y digwydd hynny.

Gall y sefydliadau sydd wrthi’n trafod prosiectau posibl ddal ati i ddatblygu eu cynlluniau gan drafod â WEFO. Bydd gwarant Trysorlys EM yn cefnogi gwariant ar brosiectau o fewn trefniadau busnes arferol y rhaglenni cyfredol.

Mae’r cyfryngiad “trefniadau busnes arferol” hwn ar warant Trysorlys EM yn golygu nad yw dyddiad cau presennol y rhaglenni sef 31 Rhagfyr 2023, yn newid. (Yn ymarferol, bydd mwyafrif llethol y prosiectau wedi’u cwblhau cyn y dyddiad hwn.)

Horizon 2020

Blaenoriaeth Llywodraeth y DU o hyd yw sicrhau bod y Cytundeb Ymadael drafft yn cael ei gwblhau a’i weithredu, gan sicrhau hawl sefydliadau’r DU i gymryd rhan yn Horizon 2020, heb unrhyw newid.

Os bydd Brexit heb gytundeb, mae Llywodraeth y DU wedi gwarantu y bydd yn tanysgrifennu cyllid yr UE i’r sefydliadau sydd eisoes yn rhan o brosiectau Horizon 2020 neu sydd wedi cael gwybod bod eu cais yn llwyddiannus.

Mae’r gwarant cyllid hwn wedi ei estyn hefyd tu hwnt i’r dyddiad ymadael er mwyn i sefydliadau’r DU allu parhau i gymryd rhan yn rhaglenni Horizon 2020 sydd ar agor i drydedd wlad.

Ond os bydd Brexit heb gytundeb, ni fyddai sefydliadau’r DU yn gymwys i gymryd rhan yn rhaglenni Horizon 2020 megis y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd, rhai elfennau o Marie Skłodowska-Curie Actions a’r Offeryn i BBaChau (SME Instrument).

Gwahoddir y rhai sy’n derbyn cyllid Horizon 2020 i roi data am eu prosiectau ar borthol a reolir gan Ymchwil ac Arloesi yn y DU (UKRI). Pwrpas y porthol yw cadw’r wybodaeth am y prosiectau er mwyn gallu gwarantu taliadau os bydd angen.

Rhagor o wybodaeth

UK participation in Horizon 2020: UK government overview (Saesneg yn unig) ar GOV.UK

Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd a Rhaglen Gydweithredu Cymru-Iwerddon

WEFO yw’r awdurdod sy’n rheoli Rhaglen Gydweithredu Iwerddon-Cymru. Estynnwyd Gwarant Cyllid Llywodraeth y DU ym mis Gorffennaf 2018 er mwyn rhoi mwy o sefydlogrwydd i sefydliadau’r DU os na fydd cytundeb ymadael. Mae’r Gwarant ar gyfer y rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol, gan gynnwys Iwerddon-Cymru, bellach yn cwmpasu cyfnod llawn y rhaglen, sef 2014-2020.

Golyga hyn fod y cyllid grant yn y DU wedi ei warantu ar gyfer yr holl brosiectau a gymeradwywyd ar sail cystadleuol cyn diwedd cyfnod y rhaglen.

Fodd bynnag, os bydd Brexit heb gytundeb, mae’n bosibl na fydd sefydliadau’r DU yn gallu cymraed rhan yn ffurfiol mewn Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd ar ôl y diwrnod ymadael.

Bydd rhaid i Lywodraeth y DU weithio gyda phartïon eraill megis y Comisiwn Ewropeaidd i sicrhau bod modd i sefydliadau’r DU barhau i gymryd rhan mewn rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd (ETC) a bod y DU yn cael ymateb i alwadau newydd a dal ati i gyflawni prosiectau.

Mae WEFO yn gweithio gyda Llywodraeth y DU a’r Gweinyddiaethau Datganoledig eraill i roi blaenoriaeth i sicrhau y bydd partneriaid yn y DU yn gallu parhau i gymryd rhan mewn rhaglenni ETC. Fodd bynnag, heb fynediad at y rhaglenni, mae risg na fydd partneriaid yn y prosiectau yn gallu parhau i weithio gyda’u cymheiriaid mewn aelod-wladwriaethau eraill. Yn yr un modd, mae’n bosibl na fydd sefydliadau yn y DU yn gallu parhau i wneud ceisiadau i raglenni ETC ar ôl i’r DU ymadael â’r UE. Os felly, bydd Llywodraeth y DU yn rhoi manylion llawn i’r partneriaid unigol yn y prosiectau ynghylch beth i’w wneud.

Rhagor o wybodaeth

Hysbysiad Technegol Llyowdraeth y DU ar Warant y DU: ‘The government’s guarantee for EU-funded programmes if there’s no Brexit deal’ (Saeneg yn unig) ar GOV.UK

Nodyn Technegol diweddaraf Llywodraeth y DU ar ETC (cyhoedddwyd 28 Chwefror 2019): 'European Territorial Cooperation funding in a 'no deal' Brexit' (Saesneg un unig) ar GOV.UK

Nesaf: trafnidiaeth >