Neidio i'r prif gynnwy
Busnes a’r economi

Yn yr adran hon

Y Cyfnod pontio/gweithredu
Cymorth i fusnesau
Bwyd a diod
Caffael
Diogelu data

Y Cyfnod pontio/gweithredu

Bydd y cyfnod pontio sydd wedi galluogi’r DU i barhau i weithredu fel pe bai’n Aelod-wladwriaeth o’r UE yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2020. Waeth beth fo canlyniad y negodiadau rhwng Llywodraeth y DU a’r UE, mae’n rhaid i fusnesau weithredu yn awr i baratoi ar gyfer newidiadau a fydd yn digwydd ar 1 Ionawr 2021.

Cymorth i fusnesau

Porthol Brexit

Mae Porthol Brexit Busnes Cymru yn cynnwys diweddariadau a dolenni i wybodaeth a chamau gweithredu a fydd yn helpu busnesau i ystyried yr hyn y mae angen iddynt ei wneud er mwyn paratoi ar gyfer newidiadau sydd ar y gweill.

Busnes Cymru yw’r pwynt cyswllt canolog i fusnesau ac entrepreneuriaid ar gyfer cyngor a chymorth gan y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. Am ragor o wybodaeth, ewch i’r Porthol Brexit neu ffoniwch 0300 060 3000.

Allforio a masnach

Nid yw’r DU bellach yn aelod o’r UE, ac rydym bellach mewn cyfnod gweithredu a fydd yn parhau hyd 31 Rhagfyr 2020.

Ni fydd unrhyw newidiadau yn ystod y cyfnod hwn o safbwynt telerau masnachu â’r UE neu weddill y byd, oni bai y bydd y rheolau’n newid ar gyfer yr UE gyfan. Golyga hyn y bydd rheolau’r UE ar gyfer tollau, TAW ac ecseis yn parhau’n berthnasol o ran symud nwyddau a masnach yn ystod y cyfnod hwn. Ni fydd unrhyw weithdrefnau newydd o ran tollau am y tro.

O 1 Ionawr 2021 bydd y ffordd rydych yn masnachu â’r UE yn newid, a bydd angen i chi fod yn barod i gydymffurfio â’r trefniadau newydd o ran tollau. Er enghraifft, bydd angen i chi wneud datganiadau ynghylch tollau ar gyfer allforio nwyddau pan fydd y DU y tu allan i diriogaeth dollau’r UE.

Mae allforion yn rhan allweddol o economi Cymru ac rydym yn ymrwymedig i helpu busnesau i fasnachu â gwledydd o fewn yr UE a’r tu allan i’r UE. Byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth ac arweiniad yn ystod y cyfnod gweithredu, ac wrth i’r trafodaethau barhau.

Mae cymorth cynhwysfawr ar gael drwy Busnes Cymru.

Mae Parth Allforio Busnes Cymru yn llawn gwybodaeth a chyngor o bob math am allforio.

Masnach a buddsoddi

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gefnogi busnesau drwy ein rhwydwaith ehangach o weithrediadau tramor. Mae’r cymorth hwn ar gael ar ein gwefan Masnach a Buddsoddi. Mae’r wefan yn egluro sut y byddwn yn helpu cwmnïau i ganfod marchnadoedd newydd ac arddangos Cymru fel cyrchfan ar gyfer masnach a buddsoddi.

Banc Datblygu Cymru

Sefydlwyd Banc Datblygu Cymru, a lansiwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2017, i fod yn ffynhonnell bosibl o gymorth ariannol. Mae gan Fanc Datblygu Cymru Gronfa Buddsoddi Hyblyg gwerth £130 miliwn sy’n cynnig benthyciadau busnes o hyd at £5 miliwn mewn un cylch cyllido, a hyd at 10 mlynedd o gyfnod ad-dalu.

Sgiliau

Bydd diogelu a chadw gweithlu medrus yn hollbwysig ar gyfer llwyddiant economaidd yn y dyfodol, ar ôl mis Rhagfyr 2020. Mae gwaith ymchwil wedi dangos mai ansawdd y bobl mewn busnes yw’r gwahaniaeth rhwng llwyddo a methu - mae gwella sgiliau’r gweithlu yn fuddsoddiad yn y dyfodol. Mae ein Porth Sgiliau ar gael i helpu busnesau i wella sgiliau ac mae ein Cynllun Cyflogadwyedd wedi ei lunio i ysgogi pob rhan o’r llywodraeth i weithio dros sicrhau cyflogaeth gynaliadwy i bobl.

Cefnogi gweithwyr sy’n ddinasyddion yr UE

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi ysgrifennu at fusnesau yng Nghymru i roi gwybod iddynt am hawliau dinasyddion yr UE a’r cymorth sydd ar gael iddynt. Gellir gweld y llythyr yma.

Mae Llywodraeth Cymru’n gweithio gyda nifer o sefydliadau yng Nghymru a all gynnig cyngor a chymorth ychwanegol am ddim i unrhyw ddinesydd o’r UE sy’n byw yng Nghymru ac yn bryderus am wneud cais. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth a chyngor pellach ar wefan y Gwasanaeth Cynghori ar Fewnfudo i Ddinasyddion yr UE.

Bwyd a diod

Lluniwyd yr ap cerdyn sgorio Brexit i gefnogi busnesau bwyd a diod Cymru ar ôl Brexit. Mae’r ap diagnostig yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf un am y diwydiant ac yn helpu busnesau i ymateb i heriau a chyfleoedd Brexit. Mae hefyd yn galluogi busnesau i adolygu eu cryfderau a’u gwendidau ar unrhyw adeg a meincnodi eu hunain o fewn y diwydiant. Mae ein hasiant darparu Cywain yn cynnig mynediad at yr ap Parodrwydd Busnes hwn. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i wefan Bwyd a Diod Busnes Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Y sector bwyd a diod a pharatoi ar gyfer gadael yr UE ar GOV.UK

Caffael yn y sector cyhoeddus

Rydym wedi cydweithio â llywodraeth y DU ac â rhanddeiliaid eraill er mwyn helpu i sicrhau na fydd y ffordd y mae’r sector cyhoeddus yn caffael yn newid llawer iawn yn ystod y cyfnod pontio. Bydd y rheolau caffael yr un peth ac ni fydd y trothwyon yn newid yn sgil ymadael â’r UE. Gwnaeth y trothwyon ar gyfer holl aelodau’r UE newid ar 1 Ionawr a byddwn yn parhau i gydymffurfio â’r newid hwn.

Y prif newid fydd cyhoeddi hysbysiadau am gontractau newydd ar wasanaeth e-hysbysu yn y DU o'r enw Dod o Hyd i Wasanaeth Tendr (FTS) yn hytrach na thrwy’r hysbysiad Ewropeaidd OJEU/Tendrau Electronig Dyddiol. Bydd hyn yn parhau i ddigwydd trwy GwerthwchiGymru, felly fydd fawr ddim yn newid i’r defnyddwyr. Gwasanaeth ar-lein am ddim yw GwerthwchiGymru, sy’n helpu cyflenwyr i gael hyd i gyfleoedd a chontractau busnes o fewn gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

Diogelu data

A yw data eich cwmni (e.e cofnodion cwsmeriaid, cyfrifon, gwybodaeth reoli) yn cael eu cadw yn y Cwmwl? Os ydyw, ewch i’r dudalen Diogelu Data – mae hyn yn bwysig.

Nesaf: iechyd a gwasanaethau cymdeithasol >

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol