Neidio i'r prif gynnwy
Busnes a’r economi

Yn yr adran hon

Y Cyfnod pontio/gweithredu
Cymorth i fusnesau
Bwyd a diod
Caffael
Diogelu data

Y Cyfnod pontio/gweithredu

Mae'r cyfnod pontio a ganiataodd i'r DU barhau i weithredu fel pe bai'n Aelod-wladwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2020. Cytunwyd ar gytundeb masnach rhwng y DU a'r UE. Bydd newidiadau sylweddol i'r ffordd yr ydym yn masnachu ac yn rhyngweithio â'r UE.

Cymorth i fusnesau

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi nodi rhestr o gamau y mae'n rhaid i fusnesau eu cymryd i gydymffurfio â'r rheolau masnachu newydd, gan gynnwys gwirio bod eich nwyddau'n cwrdd â'r Rheolau Tarddiad. Gall busnesau ddefnyddio Offeryn Gwiriwr Llywodraeth y DU i ddod o hyd i restr bersonol o gamau gweithredu.

Porth Cyfnod Pontio’r UE

Mae helpu busnesau i reoli heriau’r coronafeirws a pharatoi ar gyfer diwedd cyfnod pontio’r UE yn flaenoriaethau allweddol i Lywodraeth Cymru.

Mae’n cymorth amrywiol yn cynnwys llinell ffôn benodedig, porth ar-lein, hwb allforio a diweddariadau a dolenni i wybodaeth a chamau ar gyfer helpu busnesau i ystyried yr hyn y mae angen iddynt ei wneud er mwyn parhau i weithredu.

Mae Porth Cyfnod Pontio’r UE Busnes Cymru yn cynnig pwynt cyswllt canolog i fusnesau ac entrepreneuriaid ar gyfer cyngor a chymorth gan y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. Am ragor o wybodaeth, ewch Borth Cyfnod Pontio’r UE neu ffoniwch 0300 060 3000.

Allforio a masnach

Nid yw’r DU bellach yn aelod o’r UE.

Ers 1 Ionawr 2021 mae’r ffordd rydych yn masnachu â’r UE wedi newid, a bydd angen i chi gydymffurfio â’r rheolau ynghylch masnachu wrth werthu nwyddau a gwasanaethau i’r UE. Bydd hyn yn cynnwys y gofyniad i wneud datganiadau ynghylch tollau ar gyfer allforio nwyddau ac mae newidiadau hefyd i dollau cartref a thramor; marcio a labelu cynnyrch; trwyddedau ac ardystio.  Mae allforion yn rhan allweddol o economi Cymru ac rydym yn ymrwymedig i helpu busnesau i fasnachu â gwledydd o fewn yr UE a’r tu allan i’r UE. Rydym wedi ehangu ein gallu i gefnogi allforwyr â materion sydd ynghlwm wrth Gyfnod Pontio’r UE ac rydym wedi addasu ein cefnogaeth er mwyn adlewyrchu anghenion busnesau o fewn amgylchedd masnachu newydd. Mae manylion y cymorth cynhwysfawr sydd ar gael drwy Busnes Cymru ac mae Parth Allforio Busnes Cymru yn llawn gwybodaeth a chyngor o bob math am allforio gan gynnwys ein Hwb Allforio sy’n cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf am dollau, tariffau a marchnadoedd.O safbwynt masnach rhwng Cymru a Gogledd Iwerddon mae Gwasanaeth Cefnogi Masnachwyr wedi’i sefydlu er mwyn helpu busnesau i gydymffurfio â’r rheoliadau a’r gweithdrefnau newydd.

Masnach a buddsoddi

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gefnogi busnesau drwy ein rhwydwaith ehangach o weithrediadau tramor. Mae’r cymorth hwn ar gael ar ein gwefan Masnach a Buddsoddi. Mae’r wefan yn egluro sut y byddwn yn helpu cwmnïau i ganfod marchnadoedd newydd ac arddangos Cymru fel cyrchfan ar gyfer masnach a buddsoddi.

Banc Datblygu Cymru

Sefydlwyd Banc Datblygu Cymru i gefnogi economi Cymru drwy ei gwneud hi’n haws i fusnesau dderbyn y cyllid sydd ei angen arnynt ar gyfer sefydlu, atgyfnerthu a thyfu.

Mae Banc Datblygu Cymru yn cefnogi busnesau Cymru fel a ganlyn:

  • Benthyciadau o rhwng £1,000 a £5 miliwn ar gyfer sefydlu, atgyfnerthu neu ehangu eich busnes
  • Buddsoddiad ecwiti o rhwng £50,000 a £5 miliwn ar gyfer busnesau sydd eisoes wedi’u sefydlu
  • Cyllid sbarduno ar gyfer busnesau newydd ym maes technoleg heb refeniw
  • Buddsoddiad ecwiti ar gyfer busnesau technoleg a sefydlwyd yn ddiweddar neu sydd wedi’u hen sefydlu
  • Hyd at £5 miliwn o gyllid ar gyfer prynu busnes (perchenogion busnesau a thimau rheoli)
  • Benthyciadau datblygu eiddo ar gyfer prosiectau yng Nghymru
  • Atgyfeiriadau i Busnes Cymru ar gyfer cyngor a chymorth i fusnesau
  • Buddsoddiad ar y cyd â banciau, cyllidwyr torfol, grantiau, buddsoddwyr a benthycwyr eraill.

Ewch i’w hadran Derbyn cyllid busnes i weld y cyllid amrywiol sydd ar gael.

Sgiliau

Bydd diogelu a chadw gweithlu medrus yn hollbwysig ar gyfer llwyddiant economaidd yn y dyfodol, ar ôl mis Rhagfyr 2020. I weld yr wybodaeth ddiweddaraf am gymorth gyda sgiliau a chyflogadwyedd, gan gynnwys hyfforddiant a digwyddiadau, ewch i’n Porth Sgiliau. Mae ein Cynllun Cyflogadwyedd wedi ei lunio i ysgogi pob rhan o’r llywodraeth i weithio dros sicrhau cyflogaeth gynaliadwy i bobl.

Cefnogi gweithwyr sy’n ddinasyddion yr UE

Ar 11 Rhagfyr ysgrifennodd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth at fusnesau yng Nghymru i roi gwybod iddynt am hawliau dinasyddion yr UE a’r cymorth sydd ar gael iddynt. Gellir gweld y llythyr yma.

Mae Llywodraeth Cymru’n gweithio gyda nifer o sefydliadau yng Nghymru a all gynnig cyngor a chymorth ychwanegol am ddim i unrhyw ddinesydd o’r UE sy’n byw yng Nghymru ac yn bryderus am wneud cais. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth a chyngor pellach ar wefan y Gwasanaeth Cynghori ar Fewnfudo i Ddinasyddion yr UE.

Bwyd a diod

Lluniwyd yr ap cerdyn sgorio Brexit i gefnogi busnesau bwyd a diod Cymru ar ôl Brexit. Mae’r ap diagnostig yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf un am y diwydiant ac yn helpu busnesau i ymateb i heriau a chyfleoedd Brexit. Mae hefyd yn galluogi busnesau i adolygu eu cryfderau a’u gwendidau ar unrhyw adeg a meincnodi eu hunain o fewn y diwydiant. Mae ein hasiant darparu Cywain yn cynnig mynediad at yr ap Parodrwydd Busnes hwn. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i wefan Bwyd a Diod Busnes Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Y sector bwyd a diod a pharatoi ar gyfer gadael yr UE ar GOV.UK

Caffael yn y sector cyhoeddus

Ers i’r DU ymadael â’r UE nid yw’r rheolau caffael wedi newid llawer iawn ac nid yw’r trothwyon wedi newid o gwbl.

Y prif newid ers 1 Ionawr 2021 yw fod yr holl hysbysiadau caffael yn cael eu cyhoeddi ar wasanaeth E-hysbysu newydd y DU o’r enw Find a Tender Service (FTS) yn hytrach na Chyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd/Tenders Electronic Daily. Bydd hyn yn parhau i ddigwydd drwy GwerthwchiGymru ond mae rhai termau wedi’u newid ar y porth er mwyn adlewyrchu’r newidiadau i gaffael cyhoeddus ers diwedd y Cyfnod Pontio.

GwerthwchiGymru yw’r gwasanaeth ar-lein am ddim sy’n helpu cyflenwyr i glywed am gontractau a chyfleoedd busnes gyda gwasanaeth cyhoeddus Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn Nodyn Polisi Caffael Cymru (WPPN) 03/20: Caffael Cyhoeddus Ar ôl Cyfnod Pontio’r UE gan gynnwys y Gwasanaeth Canfod Tendr (FTS).

Diogelu data

Cyn belled ag y bydd yr UE wedi cwblhau eu hasesiad digonolrwydd o’r DU a’i fod yn dderbyniol bydd cytundeb digonolrwydd yn ei le a fydd yn sicrhau y gall data personol barhau i gael eu trosglwyddo yn ddidrafferth.

Eto i gyd, os na fydd cytundeb digonolrwydd yn ei le erbyn diwedd y cyfnod pontio ni fydd llif ddwyffordd gwybodaeth bersonol mor ddidrafferth. Os na fydd cytundeb, ni ddylai hyn effeithio ar y gallu i drosglwyddo gwybodaeth bersonol o’r DU i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd ond bydd yn effeithio ar y gallu i drosglwyddo data o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd i’r DU ac ni fydd y gallu i drosglwyddo’n gyfreithiol ddata personol o’r UE yn parhau. Unwaith eto, bydd mesurau fel cymalau contractau arferol neu ddulliau trosglwyddo eraill yn helpu i leihau’r risg.  

Ewchi’r dudalen Diogelu Data – mae hyn yn bwysig.

Nesaf: iechyd a gwasanaethau cymdeithasol >