Neidio i'r prif gynnwy
Addysg a sgiliau

Yn yr adran hon

Pa wasanaethau gaiff eu heffeithio?
Addysg uwch, addysg bellach a phrentisiaethau
Cyllido
Edrych am sancsiynau neu gyfyngiadau ar athrawon yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd
Diogelu data

Pa wasanaethau gaiff eu heffeithio?

Mae Llywodraeth Cymru’n cydweithio’n agos â’r sector addysg i asesu a lleddfu effaith posibl ‘Brexit ar ysgolion, sefydliadau addysg bellach a’n prifysgolion.

Ni ddylai sefydliadau Addysg Bellach wynebu unrhyw effeithiau yn syth ar ôl gadael yr UE ond rydym yn monitro a gweithio gyda’r sector i baratoi. Yn y tymor hirach ar ôl i’r DU ymadael â’r UE, rydym wedi dweud yn glir y bydd yn rhaid i’n colegau gael arian i gymryd lle’r cyfan o’r cyllid UE y buont yn elwa arno er mwyn dal ati i feithrin sgiliau cryf a lledaenu cyfleoedd yng Nghymru.

Mae sector Addysg Uwch Cymru’n falch o’i gysylltiadau byd-eang. Maen nhw’n gwneud cyfraniad sylweddol i economi Cymru, i swyddi, gwasanaethau cyhoeddus ac i’n diwylliant ac mae’n hollbwysig eu gwarchod.

Yn fuan ar ôl refferendwm yr UE, sefydlodd Llywodraeth Cymru weithgor Addysg Uwch ar Brexit i roi cyngor am oblygiadau Brexit i’r sector Addysg Uwch yng Nghymru.

I gefnogi ein prifysgolion rydym wedi rhoi cyllid ychwanegol i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) er mwyn ei helpu i ddelio â goblygiadau pontio o’r UE ac rydym wedi ariannu partneriaethau rhyngwladol mewn nifer o farchnadoedd pwysig gan gynnwys yr UDA a Fietnam.

Addysg uwch, addysg bellach a phrentisiaethau

Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Mae angen i ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd a'u teuluoedd sy'n byw yn y Deyrnas Unedig wneud cais i Gynllun Preswylio'n Sefydlog y Swyddfa Gartref erbyn 30 Mehefin 2021. Bydd hyn yn golygu y gallant barhau i fyw a gweithio yng Nghymru yn dilyn ymadawiad y DU â'r UE.
    
Ym mis Gorffennaf 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn cymorth am ddim am ddim i helpu dinasyddion yr UE i baratoi ar gyfer Brexit a pharhau i fyw a gweithio yng Nghymr.
    
Mae pecyn wedi ei lansio i roi offer a gwybodaeth i gyflogwyr gefnogi dinasyddion yr UE a’u teuluoedd gyda’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog.

Staff a myfyrwyr o'r UE sy'n cyrraedd ar ôl Brexit

Yng Nghymru, byddwn yn parhau i groesawu pobl o'r UE, gan gynnwys gwladolion y DU sy'n byw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) neu yn y Swistir, i weithio neu i astudio yng Nghymru.

Os gwladolyn y Deyrnas Unedig (DU) ydych sy'n byw yn yr Undeb Ewropeaidd (UE) ond sydd heb fyw yn y DU erioed

Mae Llywodraeth Cymru parhau i ganiatáu mynediad i statws ffioedd cartref, cymorth i fyfyrwyr a mynediad i Addysg Bellach a phrentisiaethau.

Rydym am roi sicrwydd na fydd ymadawiad y DU o'r UE yn effeithio ar wladolion y DU sy'n byw yn yr AEE neu yn y Swistir ar hyn o bryd, ar fod yn gymwys i gael cymorth i fyfyrwyr nac ar fynediad i addysg bellach a phrentisiaethau yng Nghymru.

I gael gwybodaeth bellach, dylech gysylltu â'r corff ariannu perthnasol i fyfyrwyr ar gyfer y wlad yn y DU y dymunech astudio ynddi am ragor o wybodaeth ynghylch a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol i fyfyrwyr.

Cydnabod Cymwysterau Proffesiynol Cilyddol (MRPQ)

Bydd y DU yn parhau i fod yn ddarostyngedig i Gyfarwyddeb yr UE ar MRPQ hyd at ddiwedd y cyfnod pontio ar 31 Rhagfyr 2020. Mae Llywodraeth y DU a’r UE wedi datgan eu huchelgais i negodi system MRPQ gynhwysfawr ar ôl Brexit fel rhan o negodiadau ehangach ar y berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol, a fydd yn helpu’r sectorau Addysg Bellach ac Addysg Uwch i barhau i ddenu myfyrwyr rhyngwladol.

Teithio i’r Undeb Ewropeaidd

Bydd y rheolau cyfredol ar deithio i'r UE yn parhau i fod yn berthnasol yn ystod y cyfnod trosglwyddo.

Astudio yn yr Undeb Ewropeaidd

I roi cymorth i ddinasyddion y Deyrnas Unedig sy’n astudio yn yr Undeb Ewropeaidd ar hyn o bryd, rydym wedi cyhoeddi’r cyngor Canllawiau i ddinasyddion y Deyrnas Unedig sy’n astudio yn yr Undeb Ewropeaidd os digwydd i’r Deyrnas Unedig ymadael â’r Undeb Ewropeaidd heb gytundeb (Saesneg yn unig) ar LLYW.CYMRU.

Cyllid

Cyllid myfyrwyr

Bydd dinasyddion yr UE sy’n bwriadu astudio yng Nghymru ym mlwyddyn academaidd 2019-20 yn gymwys i dalu’r un ffïoedd dysgu â myfyrwyr Cymru ac yn gymwys hefyd i gael benthyciadau neu grantiau gan Cyllid Myfyrwyr Cymru. Byddant yn gymwys i gael cymorth hyd at ddiwedd eu cwrs.

Dylai myfyrwyr o’r UE siarad â swyddfa gyllid eu prifysgol neu ymweld â gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru i gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

Cymhwystra ar gyfer lleoedd a chyllid ym mlynyddoedd academaidd 2019 i 2020 a 2020 i 2021 (Addysg Bellach) gan gynnwys prentisiaethau

Gall unrhyw un yng Nghymru sydd yn 16 oed neu'n hŷn wneud cais am brentisiaeth a manteisio ar y cyfleoedd sy'n cael eu cynnig. Mae dysgwyr 15 oed sydd wedi cyrraedd yr oedran gadael yr ysgol statudol hefyd yn gymwys i wneud cais. I gael rhagor o wybodaeth am fod yn brentis, ewch i careerswales.com a dilynwch y ddolen ar gyfer prentisiaethau.

Gall unrhyw un yng Nghymru sydd wedi gadael addysg statudol (fel rheol y rhai 16 oed a throsodd) ac sydd â hawl i fyw a gweithio yn y DU wneud cais am brentisiaeth a manteisio ar y cyfleoedd sy'n cael eu cynnig; bydd cyllid ar gael gan Lywodraeth Cymru i alluogi'r prentis i gwblhau Cynllun Dysgu Prentisiaeth. I gael rhagor o wybodaeth am fod yn brentis, ewch i careerswales.com a dilynwch y ddolen ar gyfer prentisiaethau.

Busnes a phrentisiaethau

Mae prentisiaethau wedi eu llunio o amgylch anghenion y cyflogwr, a gallai weddnewid eich busnes drwy gynnig llwybr i ddod o fyd i dalent ffres a gwaed newydd. Mae prentisiaid yn cydweithio â gweithwyr cyflogedig profiadol er mwyn meithrin sgiliau wrth weithio a chael hyfforddiant allanol gan goleg neu ddarparwr hyfforddiant sydd wedi ei gymeradwyo. Rydych chi’n talu eu cyflog ac mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cymorth i dalu cyfran o’r costau hyfforddi.

Wrth recriwtio prentis, gallwch leihau costau, creu pwll o dalent a gweithlu medrus, ehangu’ch busnes a llawer mwy. Gall holl fusnesau Cymru fanteisio ar hyn, waeth beth fo’u maint, felly ewch ati i gofrestru’ch diddordeb er mwyn cael gwybod mwy am sut i recriwtio eich prentisiaid heddiw. Ewch i Borth Sgiliau Busnes Cymru.

Cyllid yr UE – Horizon and Erasmus+

Mae ein gallu i aros yn rhan o Horizon 2020 ac Erasmus ar ôl Ionawr 2021 yn dibynnu ar y berthynas economaidd gyda’r UE ac a fydd Llywodraeth y DU yn ennill yr hawl, ar ran y DU, i gymryd rhan yn y rhaglenni hyn fel ‘trydedd wlad’.

Rydym yn gweld bod gwerth i’r DU fod yn rhan o raglenni ymchwil ac arloesi Ewropeaidd, ac rydym yn gwthio i sicrhau pontio llyfn o’r rhaglenni presennol i raglenni’r dyfodol.

Rydym yn dal i geisio cadarnhad y bydd Llywodraeth y DU yn darparu arian i gymryd lle’r ffynhonellau cyllid ymchwil y gallem gael ein cau allan ohonynt pan fydd y DU yn ymadael â’r UE. Yn benodol, rydym yn aros am sicrwydd pendant, os na fydd y DU yn gallu bod yn rhan o gynlluniau cyllid y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd a Marie Sklodowska-Curie Actions, sy’n cefnogi ymchwil arloesol ar lefel byd-eang, y bydd opsiynau cyllido eraill, o’r un lefel, yn cael eu creu.

Rhagor o wybodaeth

Cyfranogiad parhaus y DU yn rhaglenni'r UE ar GOV.UK
Horizon 2020: beth ydyw a sut i wneud cais am gyllid ar GOV.UK
UKRI canllawiau cyllido
Y cyfnod pontio ar GOV.UK

Cronfa Gymdeithasol Ewrop

Yn y tymor hirach, mae Llywodraeth Cymru wedi dweud yn glir bod rhaid darparu cyllid llawn yn lle cyllid yr UE, sydd wedi bod mor fanteisiol i gynifer o'n cydweithwyr, ar ôl i'r DU ymadael â'r UE er mwyn parhau â'r gwaith llwyddiannus o adeiladu sylfaen sgiliau Cymru a lledaenu cyfleoedd.

Edrych am sancsiynau neu gyfyngiadau ar athrawon yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd

Bydd y gweithdrefnau a’r systemau presennol i ysgolion a cholegau wirio am unrhyw gosbau ar athrawon yn parhau yn eu lle hyd at 31 Rhagfyr 2020. Bydd unrhyw drefniant yn y dyfodol yn ddarostyngedig i negodiadau’r DU a’r UE.

Diogelu data

Yn dilyn Brexit, bydd y rheolau ynghylch sut mae data personol yn llifo rhwng yr UE a'r DU yn newid. Ewch i wefan y Comisiynydd Gwybodaeth a Gwefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig Defnyddio Data Personol ar ôl Brexit i ddarganfod mwy am sut fydd y newidiadau hyn yn effeithio arnoch chi neu'ch sefydliad.

Nesaf: amgylchedd ac amaethyddiaeth >

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon