Neidio i'r prif gynnwy
Addysg a sgiliau

Yn yr adran hon

Pa wasanaethau gaiff eu heffeithio?
Addysg uwch, addysg bellach a phrentisiaethau
Cyllido
Edrych am sancsiynau neu gyfyngiadau ar athrawon yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd
Diogelu data

Pa wasanaethau gaiff eu heffeithio?

Mae Llywodraeth Cymru’n cydweithio’n agos â’r sector addysg i asesu a lleddfu effaith posibl ‘Brexit ar ysgolion, sefydliadau addysg bellach a’n prifysgolion.

Ni ddylai sefydliadau Addysg Bellach wynebu unrhyw effeithiau yn syth ar ôl gadael yr UE ond rydym yn monitro a gweithio gyda’r sector i baratoi. Yn y tymor hirach ar ôl i’r DU ymadael â’r UE, rydym wedi dweud yn glir y bydd yn rhaid i’n colegau gael arian i gymryd lle’r cyfan o’r cyllid UE y buont yn elwa arno er mwyn dal ati i feithrin sgiliau cryf a lledaenu cyfleoedd yng Nghymru.

Mae sector Addysg Uwch Cymru’n falch o’i gysylltiadau byd-eang. Maen nhw’n gwneud cyfraniad sylweddol i economi Cymru, i swyddi, gwasanaethau cyhoeddus ac i’n diwylliant ac mae’n hollbwysig eu gwarchod.

Yn fuan ar ôl refferendwm yr UE, sefydlodd Llywodraeth Cymru weithgor Addysg Uwch ar Brexit i roi cyngor am oblygiadau Brexit i’r sector Addysg Uwch yng Nghymru.

I gefnogi ein prifysgolion rydym wedi rhoi cyllid ychwanegol i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) er mwyn ei helpu i ddelio â goblygiadau pontio o’r UE ac rydym wedi ariannu partneriaethau rhyngwladol mewn nifer o farchnadoedd pwysig gan gynnwys yr UDA a Fietnam.

Addysg uwch, addysg bellach a phrentisiaethau

Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Mae angen i ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd a'u teuluoedd sy'n byw yn y Deyrnas Unedig wneud cais i Gynllun Preswylio'n Sefydlog y Swyddfa Gartref erbyn 30 Mehefin 2021. Bydd hyn yn golygu y gallant barhau i fyw a gweithio yng Nghymru yn dilyn ymadawiad y DU â'r UE.
    
Ym mis Gorffennaf 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn cymorth am ddim am ddim i helpu dinasyddion yr UE i baratoi ar gyfer Brexit a pharhau i fyw a gweithio yng Nghymr.
    
Mae pecyn wedi ei lansio i roi offer a gwybodaeth i gyflogwyr gefnogi dinasyddion yr UE a’u teuluoedd gyda’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog.

Staff a myfyrwyr o'r UE sy'n cyrraedd ar ôl Brexit

Yng Nghymru, byddwn yn parhau i groesawu pobl o'r UE, gan gynnwys gwladolion y DU sy'n byw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) neu yn y Swistir, i weithio neu i astudio yng Nghymru. Bydd cymorth yn parhau ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd pob myfyriwr a fydd wedi dechrau cwrs cyn 1 Awst 2021 yn parhau i gael cymorth dros gyfnod eu cwrs. Ni fydd myfyrwyr sy’n dechrau cwrs addysg uwch neu bellach ar neu ar ôl 1 Awst 2021 yn gymwys i gael cymorth neu, yn achos cyrsiau addysg uwch, ffioedd cartref.

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu darparu cymorth i’r rheini a fydd yn elwa ar hawliau dinasyddion (‘Statws Preswylydd Sefydlog’) o dan Gytundeb Ymadael yr UE. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn bwriadu cefnogi dinasyddion Iwerddon o dan gytundeb yr Ardal Deithio Gyffredin.

Os gwladolyn y Deyrnas Unedig (DU) ydych sy'n byw yn yr Undeb Ewropeaidd (UE) ond sydd heb fyw yn y DU erioed

Mae Llywodraeth Cymru parhau i ganiatáu mynediad i statws ffioedd cartref, cymorth i fyfyrwyr a mynediad i Addysg Bellach a phrentisiaethau.

Rydym am roi sicrwydd na fydd ymadawiad y DU o'r UE yn effeithio ar wladolion y DU sy'n byw yn yr AEE neu yn y Swistir ar hyn o bryd, ar fod yn gymwys i gael cymorth i fyfyrwyr nac ar fynediad i addysg bellach a phrentisiaethau yng Nghymru tan 1 Awst 2021.

I gael gwybodaeth bellach, dylech gysylltu â'r corff ariannu perthnasol i fyfyrwyr ar gyfer y wlad yn y DU y dymunech astudio ynddi am ragor o wybodaeth ynghylch a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol i fyfyrwyr.

Cydnabod Cymwysterau Proffesiynol Cilyddol (MRPQ)

Bydd y DU yn parhau i fod yn ddarostyngedig i Gyfarwyddeb yr UE ar MRPQ hyd at ddiwedd y cyfnod pontio ar 31 Rhagfyr 2020. Mae Llywodraeth y DU a’r UE wedi datgan eu huchelgais i negodi system MRPQ gynhwysfawr ar ôl Brexit fel rhan o negodiadau ehangach ar y berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol, a fydd yn helpu’r sectorau Addysg Bellach ac Addysg Uwch i barhau i ddenu myfyrwyr rhyngwladol.

Teithio i’r Undeb Ewropeaidd

Bydd y rheolau cyfredol ar deithio i'r UE yn parhau i fod yn berthnasol yn ystod y cyfnod trosglwyddo.

Cyllid

Cyllid myfyrwyr

Bydd dinasyddion yr UE sy’n bwriadu astudio yng Nghymru ym mlwyddyn academaidd 2019/21 yn gymwys i dalu’r un ffïoedd dysgu â myfyrwyr Cymru ac yn gymwys hefyd i gael benthyciadau neu grantiau gan Cyllid Myfyrwyr Cymru. Byddant yn gymwys i gael cymorth hyd at ddiwedd eu cwrs.

Dylai myfyrwyr o’r UE siarad â swyddfa gyllid eu prifysgol neu ymweld â gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru i gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

Cymhwystra ar gyfer lleoedd a chyllid ym mlynyddoedd academaidd 2019 i 2020 a 2020 i 2021 (Addysg Bellach) gan gynnwys prentisiaethau

Gall unrhyw un yng Nghymru sydd yn 16 oed neu'n hŷn wneud cais am brentisiaeth a manteisio ar y cyfleoedd sy'n cael eu cynnig. Mae dysgwyr 15 oed sydd wedi cyrraedd yr oedran gadael yr ysgol statudol hefyd yn gymwys i wneud cais. I gael rhagor o wybodaeth am fod yn brentis, ewch i careerswales.com a dilynwch y ddolen ar gyfer prentisiaethau.

Gall unrhyw un yng Nghymru sydd wedi gadael addysg statudol (fel rheol y rhai 16 oed a throsodd) ac sydd â hawl i fyw a gweithio yn y DU wneud cais am brentisiaeth a manteisio ar y cyfleoedd sy'n cael eu cynnig; bydd cyllid ar gael gan Lywodraeth Cymru i alluogi'r prentis i gwblhau Cynllun Dysgu Prentisiaeth. I gael rhagor o wybodaeth am fod yn brentis, ewch i careerswales.com a dilynwch y ddolen ar gyfer prentisiaethau.

Busnes a phrentisiaethau

Mae prentisiaethau wedi eu llunio o amgylch anghenion y cyflogwr, a gallai weddnewid eich busnes drwy gynnig llwybr i ddod o fyd i dalent ffres a gwaed newydd. Mae prentisiaid yn cydweithio â gweithwyr cyflogedig profiadol er mwyn meithrin sgiliau wrth weithio a chael hyfforddiant allanol gan goleg neu ddarparwr hyfforddiant sydd wedi ei gymeradwyo. Rydych chi’n talu eu cyflog ac mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cymorth i dalu cyfran o’r costau hyfforddi.

Wrth recriwtio prentis, gallwch leihau costau, creu pwll o dalent a gweithlu medrus, ehangu’ch busnes a llawer mwy. Gall holl fusnesau Cymru fanteisio ar hyn, waeth beth fo’u maint, felly ewch ati i gofrestru’ch diddordeb er mwyn cael gwybod mwy am sut i recriwtio eich prentisiaid heddiw. Ewch i Borth Sgiliau Busnes Cymru.

Cyllid yr UE – Horizon and Erasmus+

Mae ein gallu i aros yn rhan o Horizon 2020 ac Erasmus ar ôl Ionawr 2021 yn dibynnu ar y berthynas economaidd gyda’r UE ac a fydd Llywodraeth y DU yn ennill yr hawl, ar ran y DU, i gymryd rhan yn y rhaglenni hyn fel ‘trydedd wlad’.

Rydym yn gweld bod gwerth i’r DU fod yn rhan o raglenni ymchwil ac arloesi Ewropeaidd, ac rydym yn gwthio i sicrhau pontio llyfn o’r rhaglenni presennol i raglenni’r dyfodol.

Rydym yn dal i geisio cadarnhad y bydd Llywodraeth y DU yn darparu arian i gymryd lle’r ffynhonellau cyllid ymchwil y gallem gael ein cau allan ohonynt pan fydd y DU yn ymadael â’r UE. Yn benodol, rydym yn aros am sicrwydd pendant, os na fydd y DU yn gallu bod yn rhan o gynlluniau cyllid y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd a Marie Sklodowska-Curie Actions, sy’n cefnogi ymchwil arloesol ar lefel byd-eang, y bydd opsiynau cyllido eraill, o’r un lefel, yn cael eu creu.

Rhagor o wybodaeth

Cyfranogiad parhaus y DU yn rhaglenni'r UE ar GOV.UK
Horizon 2020: beth ydyw a sut i wneud cais am gyllid ar GOV.UK
UKRI canllawiau cyllido
Y cyfnod pontio ar GOV.UK

Cronfa Gymdeithasol Ewrop

Yn y tymor hirach, mae Llywodraeth Cymru wedi dweud yn glir bod rhaid darparu cyllid llawn yn lle cyllid yr UE, sydd wedi bod mor fanteisiol i gynifer o'n cydweithwyr, ar ôl i'r DU ymadael â'r UE er mwyn parhau â'r gwaith llwyddiannus o adeiladu sylfaen sgiliau Cymru a lledaenu cyfleoedd.

Edrych am sancsiynau neu gyfyngiadau ar athrawon yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd

Bydd y gweithdrefnau a’r systemau presennol i ysgolion a cholegau wirio am unrhyw gosbau ar athrawon yn parhau yn eu lle hyd at 31 Rhagfyr 2020. Bydd unrhyw drefniant yn y dyfodol yn ddarostyngedig i negodiadau’r DU a’r UE.

Diogelu data

Yn dilyn Brexit, bydd y rheolau ynghylch sut mae data personol yn llifo rhwng yr UE a'r DU yn newid. Ewch i wefan y Comisiynydd Gwybodaeth a Gwefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig Defnyddio Data Personol ar ôl Brexit i ddarganfod mwy am sut fydd y newidiadau hyn yn effeithio arnoch chi neu'ch sefydliad.

Nesaf: amgylchedd ac amaethyddiaeth >

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon