Neidio i'r prif gynnwy
Addysg a sgiliau

Staff a myfyrwyr

Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Mae angen i ddinasyddion yr UE a'u teuluoedd sy'n byw yn y DU ar 31 Rhagfyr 2020 neu cyn hynny wneud cais i Gynllun Preswylio'n Sefydlog y Swyddfa Gartref ar gyfer yr UE erbyn 30 Mehefin 2021. Bydd hyn yn golygu y gallant barhau i fyw a gweithio yng Nghymru yn dilyn ymadawiad y DU â'r UE.

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth i’r rheini a fydd yn elwa ar hawliau dinasyddion (‘Statws Preswylydd Sefydlog’) o dan Gytundeb Ymadael yr UE. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cefnogi dinasyddion Iwerddon o dan gytundeb yr Ardal Deithio Gyffredin.

Rhagor o wybodaeth

Stay in the UK ('settled status'): step by step ar GOV.UK

Staff a myfyrwyr o'r UE sy'n cyrraedd ar ôl 31 Rhagfyr 2020

Yng Nghymru, byddwn yn parhau i groesawu pobl o'r UE, gan gynnwys gwladolion y DU sy'n byw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) neu yn y Swistir, i weithio neu i astudio yng Nghymru.

Os bydd gwladolion o’r UE, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Norwy neu’r Swistir am astudio yng Nghymru ar ôl 1 Ionawr 2021 bydd rhaid iddynt wneud cais drwy’r llwybr Myfyrwyr cyn dod i’r DU.

Bydd pob myfyriwr a fydd wedi dechrau cwrs cyn 1 Awst 2021 yn parhau i gael cymorth dros gyfnod eu cwrs. Dylai myfyrwyr yr UE siarad â swyddfa cyllid myfyrwyr eu prifysgol neu edrych ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru i gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

Ni fydd myfyrwyr o'r UE sydd heb statws preswylydd sefydlog ac sy'n dechrau cwrs addysg uwch neu addysg bellach ar neu ar ôl 1 Awst 2021 yn gymwys i gael cymorth nac, yn achos cyrsiau addysg uwch, ffioedd cartref. Bydd dinasyddion Iwerddon, fodd bynnag, yn parhau i fod yn gymwys i gael cymorth o dan gytundeb yr Ardal Deithio Gyffredin. Yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth gaiff ei gwneud, bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi cymorth i wladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n elwa o hawliau dinasyddion o dan yr amrywiol gytundebau ymadael, aelodau o deuluoedd pobl Gogledd Iwerddon, plant gwladolion y Swistir, plant gweithwyr o Dwrci, gwladolion y DU sy'n byw yn yr AEE a'r Swistir, gwladolion y DU a'r UE sy'n byw yn Gibraltar, a dinasyddion Prydain ac Iwerddon o dan y trefniant Ardal Deithio Gyffredin sy'n dechrau cwrs ar neu ar ôl 1 Awst 2021. Bydd rhai grwpiau’n cael cymorth wedi'i gyfyngu i gyrsiau sy'n dechrau cyn 1 Ionawr 2028. Bydd pob grŵp yn elwa o statws ffioedd cartref yng Nghymru. Yn ogystal, bydd gwladolion y DU sy'n byw yn nhiriogaethau tramor Prydain yn gymwys i gael statws ffioedd cartref, fel y bydd gwladolion y DU sy'n byw yn nhiriogaethau tramor yr UE tan 1 Ionawr 2028. Bydd amodau preswylio yn gymwys fel arfer.

Rhagor o wybodaeth

Cyllid myfyrwyr: addysg uwch
System mewnfudo newydd: yr hyn sydd angen ei wybod ar GOV.UK

Os ydych yn wladolyn y DU sy'n byw yn yr UE ond heb fyw yn y DU erioed

Bydd Llywodraeth Cymru parhau i ganiatáu mynediad at statws ffioedd cartref, cymorth i fyfyrwyr a mynediad i Addysg Bellach a phrentisiaethau hyd at 1 Awst 2021.

Rydym am roi sicrwydd na fydd ymadawiad y DU â'r UE yn effeithio ar wladolion y DU sy'n byw yn yr AEE neu yn y Swistir o ran bod yn gymwys i gael cymorth i fyfyrwyr nac ar fynediad i addysg bellach a phrentisiaethau yng Nghymru tan 1 Awst 2021.

Bydd Llywodraeth Cymru, yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth gaiff ei gwneud, yn darparu cymorth i wladolion y Deyrnas Unedig sy’n preswylio yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir, neu yn y Deyrnas Unedig yn union ar ôl cyfnod o breswylio yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir, ar gyfer cyrsiau sy’n cychwyn rhwng 1 Awst 2021 a 1 Ionawr 2028. Byddant hefyd yn gymwys i gael statws ffioedd cartref.

Os ydych yn dymuno astudio yng Nghymru, dylech gysylltu â Cyllid Myfyrwyr Cymru i gael rhagor o wybodaeth. O ran astudio mewn gwlad arall yn y DU, dylech gysylltu â'r corff ariannu perthnasol i fyfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth ynghylch a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol i fyfyrwyr.

Os ydych yn wladolyn y DU sy'n parhau i astudio yn yr UE o 1 Ionawr 2021

Dylech gysylltu â’ch darparwr addysg uwch i gadarnhau eich sefyllfa unigol.

Rhagor o wybodaeth

Myfyrwyr y DU yn yr UE: parhau i astudio ar ôl 1 Ionawr 2021 ar GOV.UK

Addysg Bellach a Phrentisiaethau: Cymhwystra ar gyfer lleoedd a chyllid ym mlwyddyn academaidd 2020/21

Gall unrhyw un yng Nghymru sydd yn 16 oed neu'n hŷn wneud cais am brentisiaeth a manteisio ar y cyfleoedd sy'n cael eu cynnig. Mae dysgwyr 15 oed sydd wedi cyrraedd yr oedran gadael yr ysgol statudol hefyd yn gymwys i wneud cais.

Gall unrhyw un yng Nghymru sydd wedi gadael addysg statudol (fel rheol y rhai 16 oed a throsodd) ac sydd â hawl i fyw a gweithio yn y DU wneud cais am brentisiaeth a manteisio ar y cyfleoedd sy'n cael eu cynnig; bydd cyllid ar gael gan Lywodraeth Cymru i alluogi'r prentis i gwblhau Cynllun Dysgu Prentisiaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am fod yn brentis, ewch i wefan Gyrfa Cymru.

Busnes a phrentisiaethau

Mae prentisiaethau wedi eu llunio o amgylch anghenion y cyflogwr, a gallant weddnewid eich busnes drwy gynnig llwybr i ddod o hyd i dalent ffres a gwaed newydd. Mae prentisiaid yn cydweithio â gweithwyr cyflogedig profiadol er mwyn meithrin sgiliau wrth weithio a chael hyfforddiant allanol gan goleg neu ddarparwr hyfforddiant sydd wedi ei gymeradwyo. Rydych chi’n talu eu cyflog ac mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cymorth i dalu cyfran o’r costau hyfforddi.

Wrth recriwtio prentis, gallwch leihau costau, creu pwll o dalent a gweithlu medrus, ehangu’ch busnes a llawer mwy. Gall holl fusnesau Cymru fanteisio ar hyn, waeth beth fo’u maint, felly ewch ati i gofrestru’ch diddordeb er mwyn cael gwybod mwy am sut i recriwtio eich prentisiaid heddiw. Ewch i Borth Sgiliau Busnes Cymru.

Addysg Uwch, Addysg Bellach a darparwyr hyfforddiant

Diogelu data

Gan fod y DU wedi ymadael â’r UE, dylai sefydliadau gymryd y camau angenrheidiol i sicrhau eu bod yn parhau i gydymffurfio â chyfreithiau diogelu data.

Edrych am sancsiynau neu gyfyngiadau ar athrawon yn yr AEE

O 1 Ionawr 2021, ni fydd Cyngor y Gweithlu Addysg yn derbyn manylion athrawon sydd wedi cael sancsiynau gan awdurdodau rheoleiddio proffesiynol yr AEE ar ôl y dyddiad ymadael.

O ganlyniad, mae’n bwysig i golegau Cymru ddefnyddio’r un prosesau a gwiriadau recriwtio diogel ag y maent yn eu defnyddio wrth gyflogi unigolyn o wledydd eraill yn y byd, ac unrhyw wiriadau pellach sy’n briodol yn eu barn nhw.

Rhagor o wybodaeth 

Recriwtio a noddi myfyrwyr a staff rhyngwladol ar GOV.UK
Lleoliadau a theithiau tramor ar GOV.UK
Mewnforio ac allforio nwyddau rhwng Prydain a’r UE ar ôl 1 Ionawr 2021 ar GOV.UK
Darparu gwasnaethau a theithio ar gyfer busnes i’r UE, Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ a Liechtenstein: canllawiau gwledydd ar GOV.UK
Eiddo deallusol ar GOV.UK

Cyllid yr UE: Horizon and Erasmus+

Erasmus+

Mae Llywodraeth y DU wedi dewis peidio â chymryd rhan yn y rhaglen Erasmus+ newydd. Bydd prosiectau presennol yn gallu parhau am eu hoes.

Bydd y cynllun Turing yn cael ei lansio cyn hir, gan gynnig darpariaeth gyfyngedig yn lle rhai rhannau o Erasmus+ ar draws y Deyrnas Unedig. Bydd y gweithgareddau hynny yn cychwyn yn ystod blwyddyn academaidd 2021/22/ Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i edrych ar yr holl opsiynau sydd ar gael, gan gynnwys gweld a fydd yn bosibl cymryd rhan yn Erasmus+ yn y dyfodol.

Horizon

Mae penderfyniad Llywodraeth y DU i ymgysylltu'n llawn â Horizon Ewrop i'w groesawu. Mae'n adlewyrchu’r galw cyson am hynny gennym, a gefnogwyd yn eang gan randdeiliaid yng Nghymru.

Rydym yn sylweddoli gwerth y ffaith fod y DU yn rhan o'r rhaglenni ymchwil ac arloesi Ewropeaidd ac rydym yn gweithio i hwyluso'r broses o drosglwyddo o’r rhaglenni presennol i raglenni’r dyfodol.

Nesaf: amgylchedd ac amaethyddiaeth >