Addysg a sgiliau

Yn yr adran hon

Pa wasanaethau gaiff eu heffeithio?
Addysg uwch, addysg bellach a phrentisiaethau
Cyllido
Edrych am sancsiynau neu gyfyngiadau ar athrawon yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd
Diogelu data

Pa wasanaethau gaiff eu heffeithio?

Mae Llywodraeth Cymru’n cydweithio’n agos â’r sector addysg i asesu a lleddfu effaith posibl ‘Brexit heb gytundeb’ ar ysgolion, sefydliadau addysg bellach a’n prifysgolion.

Er na ddylai ysgolion weld unrhyw effaith uniongyrchol ar y dechrau, mae’n bosibl y bydd materion yn codi yn y sectorau eraill ac yn achosi effaith ganlyniadol. Rydym yn cydweithio’n agos â’r awdurdodau lleol i baratoi am y rhain ymlaen llaw er mwyn gallu cynnal y gwasanaethau i ddysgwyr. Gallwch gael rhagor o wybodaeth trwy ddarllen ein canllawiau i ysgolion yng Nghymru.

Ni ddylai sefydliadau Addysg Bellach wynebu unrhyw effeithiau yn syth ar ôl gadael yr UE ond rydym yn monitro a gweithio gyda’r sector i baratoi. Yn y tymor hirach ar ôl i’r DU ymadael â’r UE, rydym wedi dweud yn glir y bydd yn rhaid i’n colegau gael arian i gymryd lle’r cyfan o’r cyllid UE y buont yn elwa arno er mwyn dal ati i feithrin sgiliau cryf a lledaenu cyfleoedd yng Nghymru.

Os bydd Brexit yn digwydd heb gytundeb, mae perygl y gallai rhai busnesau wneud prentisiaid yn ddi-waith. Os bydd hynny’n digwydd, bydd Llywodraeth Cymru’n gwneud popeth yn ei gallu i gael hyd i gyflogwyr eraill a fydd yn fodlon cefnogi’r brentisiaeth a byddwn yn cefnogi’r prentis yn ystod y broses honno.

Mae sector Addysg Uwch Cymru’n falch o’i gysylltiadau byd-eang ac rydym yn ategu safbwynt arweinwyr ein prifysgolion, sef bod ymadael â’r UE heb gytundeb yn un o’r bygythiadau mwyaf erioed i’n prifysgolion. Maen nhw’n gwneud cyfraniad sylweddol i economi Cymru, i swyddi, gwasanaethau cyhoeddus ac i’n diwylliant ac mae’n hollbwysig eu gwarchod.

Yn fuan ar ôl refferendwm yr UE, sefydlodd Llywodraeth Cymru weithgor Addysg Uwch ar Brexit i roi cyngor am oblygiadau Brexit i’r sector Addysg Uwch yng Nghymru.

I gefnogi ein prifysgolion rydym wedi rhoi cyllid ychwanegol i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) er mwyn ei helpu i ddelio â goblygiadau pontio o’r UE ac rydym wedi ariannu partneriaethau rhyngwladol mewn nifer o farchnadoedd pwysig gan gynnwys yr UDA a Fietnam.

Addysg uwch, addysg bellach a phrentisiaethau

Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Ers 30 Mawrth 2019, gall dinasyddion yr UE a’i teuluoedd wneud cais am Gynllun Statws Preswyl y Swyddfa Gartref. Bydd hyn yn eu galluogi i fyw a gweithio yng Nghymru ar ôl Brexit.

Os ydych chi’n ddinesydd yr UE, â staff o’r UE neu’n recriwtio o’r UE, mae’r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi’r cyngor canlynol:

  • os yw dinasyddion yr UE eisiau aros yn y DU tu hwnt i 31 Rhagfyr 2020, bydd angen iddyn nhw ac aelodau agos eu teulu wneud cais i Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE. Agorodd y cynllun ar 30 Mawrth. Ewch i gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.
  • mae pecyn wedi ei lansio i roi offer a gwybodaeth i gyflogwyr gefnogi dinasyddion yr UE a’u teuluoedd gyda’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog.

Staff a myfyrwyr o'r UE sy'n cyrraedd ar ôl Brexit

Yng Nghymru, byddwn yn parhau i groesawu pobl o'r UE, gan gynnwys gwladolion y DU sy'n byw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) neu yn y Swistir, i weithio neu i astudio yng Nghymru.

Os gwladolyn y Deyrnas Unedig (DU) ydych sy'n byw yn yr Undeb Ewropeaidd (UE) ond sydd heb fyw yn y DU erioed

Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu bwriad Llywodraeth y DU i barhau i ganiatáu mynediad i statws ffioedd cartref, cymorth i fyfyrwyr a mynediad i Addysg Bellach a phrentisiaethau pe byddai'r DU yn gadael yr UE heb gytundeb am gyfnod pontio o saith mlynedd.

Rydym am roi sicrwydd na fydd ymadawiad y DU o'r UE yn effeithio ar wladolion y DU sy'n byw yn yr AEE neu yn y Swistir ar hyn o bryd, ar fod yn gymwys i gael cymorth i fyfyrwyr nac ar fynediad i addysg bellach a phrentisiaethau yng Nghymru am o leiaf 7 mlynedd pe byddai'r DU yn gadael yr UE heb gytundeb.

I gael gwybodaeth bellach, dylech gysylltu â'r corff ariannu perthnasol i fyfyrwyr ar gyfer y wlad yn y DU y dymunech astudio ynddi am ragor o wybodaeth ynghylch a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol i fyfyrwyr.

Cydnabod Cymwysterau Proffesiynol Cilyddol (MRPQ)

Rydym wedi croesawu uchelgais a rennir rhwng Llyowdraeth y DU a’r UE i gael cytundeb yn y dyfodol a fydd yn cydnabod cymwysterau proffesiynol cilyddol (MRPQ). Bydd hyn yn helpu’r sectorau AB ac AU i ddenu myfyrwyr rhyngwladol.

Os bydd y Deyrnas Unedig yn ymadael â’r Undeb Ewropeaidd heb gytundeb, ni fydd cymwysterau proffesiynol yn cael eu cydnabod ar y ddwy ochr. Fodd bynnag, bydd system newydd yn cael ei chyflwyno yn y Deyrnas Unedig ar gyfer ymgeiswyr newydd, a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol i reoleiddwyr yn y Deyrnas Unedig gydnabod cymwysterau sydd o safon gyfatebol i gymhwyster yn y Deyrnas Unedig yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir. Ni fyddai unrhyw reidrwydd awtomatig ar wladwriaethau'r Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir i gydnabod cymwysterau proffesiynol y Deyrnas Unedig; yn hytrach, bydd angen iddynt wirio polisïau rheoleiddio gwladwriaethau'r Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir fesul un. Am ragor o fanylion, ac i weld rhestr o broffesiynau perthnasol, gweler yr hysbysiad hwn gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ar GOV.UK.

Teithio i’r Undeb Ewropeaidd

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer teithio i’r Undeb Ewropeaidd: Teithio i’r Undeb Ewropeaidd (Saesneg yn unig).

Astudio yn yr Undeb Ewropeaidd

I roi cymorth i ddinasyddion y Deyrnas Unedig sy’n astudio yn yr Undeb Ewropeaidd ar hyn o bryd, rydym wedi cyhoeddi’r cyngor Canllawiau i ddinasyddion y Deyrnas Unedig sy’n astudio yn yr Undeb Ewropeaidd os digwydd i’r Deyrnas Unedig ymadael â’r Undeb Ewropeaidd heb gytundeb (Saesneg yn unig) ar LLYW.CYMRU.

Cyllid

Cyllid myfyrwyr

Bydd dinasyddion yr UE sy’n bwriadu astudio yng Nghymru ym mlwyddyn academaidd 2019-20 yn gymwys i dalu’r un ffïoedd dysgu â myfyrwyr Cymru ac yn gymwys hefyd i gael benthyciadau neu grantiau gan Cyllid Myfyrwyr Cymru. Byddant yn gymwys i gael cymorth hyd at ddiwedd eu cwrs.

Dylai myfyrwyr o’r UE siarad â swyddfa gyllid eu prifysgol neu ymweld â gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru i gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

Cymhwystra ar gyfer lleoedd a chyllid ym mlynyddoedd academaidd 2019 i 2020 a 2020 i 2021 (Addysg Bellach) gan gynnwys prentisiaethau

Gall unrhyw un yng Nghymru sydd yn 16 oed neu'n hŷn wneud cais am brentisiaeth a manteisio ar y cyfleoedd sy'n cael eu cynnig. Mae dysgwyr 15 oed sydd wedi cyrraedd yr oedran gadael yr ysgol statudol hefyd yn gymwys i wneud cais. I gael rhagor o wybodaeth am fod yn brentis, ewch i careerswales.com a dilynwch y ddolen ar gyfer prentisiaethau.

Gall unrhyw un yng Nghymru sydd wedi gadael addysg statudol (fel rheol y rhai 16 oed a throsodd) ac sydd â hawl i fyw a gweithio yn y DU wneud cais am brentisiaeth a manteisio ar y cyfleoedd sy'n cael eu cynnig; bydd cyllid ar gael gan Lywodraeth Cymru i alluogi'r prentis i gwblhau Cynllun Dysgu Prentisiaeth. I gael rhagor o wybodaeth am fod yn brentis, ewch i careerswales.com a dilynwch y ddolen ar gyfer prentisiaethau.

Busnes a phrentisiaethau

Mae prentisiaethau wedi eu llunio o amgylch anghenion y cyflogwr, a gallai weddnewid eich busnes drwy gynnig llwybr i ddod o fyd i dalent ffres a gwaed newydd. Mae prentisiaid yn cydweithio â gweithwyr cyflogedig profiadol er mwyn meithrin sgiliau wrth weithio a chael hyfforddiant allanol gan goleg neu ddarparwr hyfforddiant sydd wedi ei gymeradwyo. Rydych chi’n talu eu cyflog ac mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cymorth i dalu cyfran o’r costau hyfforddi.

Wrth recriwtio prentis, gallwch leihau costau, creu pwll o dalent a gweithlu medrus, ehangu’ch busnes a llawer mwy. Gall holl fusnesau Cymru fanteisio ar hyn, waeth beth fo’u maint, felly ewch ati i gofrestru’ch diddordeb er mwyn cael gwybod mwy am sut i recriwtio eich prentisiaid heddiw. Ewch i Borth Sgiliau Busnes Cymru.

Cyllid yr UE – Horizon and Erasmus+

Mae ein gallu i aros yn rhan o Horizon 2020 ac Erasmus ar ôl Ionawr 2021 yn dibynnu ar y berthynas economaidd gyda’r UE ac a fydd Llywodraeth y DU yn ennill yr hawl, ar ran y DU, i gymryd rhan yn y rhaglenni hyn fel ‘trydedd wlad’.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalen Arweiniad: Horizon 2020 cyllid ar ôl Brexit, gan gynnwys manylion am y gwarant; yr estyniad i’r gwarant a sut bydd y DU yn parhau i gefnogi ymchwil ac arloesi ar ôl ymadael â’r UE.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer gweithredu ei gwarant ariannu i’r UE ar gyfer Erasmus+.

Rydym yn dal i geisio cadarnhad y bydd Llywodraeth y DU yn darparu arian i gymryd lle’r ffynhonellau cyllid ymchwil y gallem gael ein cau allan ohonynt pan fydd y DU yn ymadael â’r UE. Yn benodol, rydym yn aros am sicrwydd pendant, os na fydd y DU yn gallu bod yn rhan o gynlluniau cyllid y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd a Marie Sklodowska-Curie Actions, sy’n cefnogi ymchwil arloesol ar lefel byd-eang, y bydd opsiynau cyllido eraill, o’r un lefel, yn cael eu creu.

Cronfa Gymdeithasol Ewrop

Yn y tymor hirach, mae Llywodraeth Cymru wedi dweud yn glir bod rhaid darparu cyllid llawn yn lle cyllid yr UE, sydd wedi bod mor fanteisiol i gynifer o'n cydweithwyr, ar ôl i'r DU ymadael â'r UE er mwyn parhau â'r gwaith llwyddiannus o adeiladu sylfaen sgiliau Cymru a lledaenu cyfleoedd.

Edrych am sancsiynau neu gyfyngiadau ar athrawon yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd

Os digwydd Brexit heb gytundeb, efallai na fydd Cyngor y Gweithlu Addysg yn cael manylion yn awtomatig gan awdurdodau rheoleiddio proffesiynol yr Ardal Economaidd Ewropeaidd am sancsiynau a roddwyd ar athrawon mewn aelod-wladwriaeth yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, ar ôl ymadael.  

Yn yr achos hwn, mae’n bwysig bod colegau yng Nghymru yn defnyddio’r un prosesau a’r gwiriadau recriwtio mwy diogel sy’n cael eu defnyddio wrth gyflogi rhywun o rannau eraill o’r byd, gan gynnal gwiriadau pellach os ydynt yn teimlo bod angen hynny.

Diogelu data

Yn dilyn Brexit, bydd y rheolau ynghylch sut mae data personol yn llifo rhwng yr UE a'r DU yn newid. Ewch i wefan y Comisiynydd Gwybodaeth a Gwefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig Defnyddio Data Personol ar ôl Brexit i ddarganfod mwy am sut fydd y newidiadau hyn yn effeithio arnoch chi neu'ch sefydliad.

Nesaf: amgylchedd ac amaethyddiaeth >