Skip to main content

Mae Beatriz Albo yn rhedeg Sabor de Amor yn Rhostyllen, Wrecsam. Ers 2015 mae wedi cynhyrchu amrywiol gynnyrch Sbaenaidd yn seiliedig ar rysetiau teuluol traddodiadol.

Yn cael ei werthu ledled y DU, mae Beatriz yn egluro pwysigrwydd masnachu â'r UE:

"Ar hyn o bryd dim ond 1% o'n masnachu sydd â'r UE, ond rydym bellach yn rhan o Glwb Allforio Bwyd a Diod Cymru ac ar fin ehangu yn y maes hwn. Rwyf hefyd yn mewnforio rhan fwyaf y cynhwysion ar gyfer fy sawsiau.

"Rydym yn fusnes bach ac ni allwn bentyrru nwyddau wedi'u mewnforio. Ni allwn ddefnyddio ein harian i brynu symiau enfawr o gynhwysion amrwd. Mae rhai o'm cynhwysion wedi'u hoeri ac nid ydynt yn para yn hir imi allu prynu llawer ymlaen llaw."

Mae Beatriz yn rhoi cyngor i fusnesau bach gynllunio ymlaen llaw cymaint â phosibl a rhagweld y problemau y gallai Brexit eu hachosi. Gallai hyn gynnwys llif arian parod, storio, labelu a throsglwyddo cynnyrch:

"Byddem yn cynghori busnesau eraill i gadw rhywfaint o arian parod wrth gefn i baratoi ar gyfer Brexit, a bod yn barod am ostyngiad yn yr elw yn ogystal â chynnydd ym mhrisiau eich cynnyrch."

Help a chymorth ar gyfer busnesau bwyd yng Nghymru

Gall busnesau bwyd a diod gael mynediad at hunanasesiad a chyngor sydd wedi'u teilwra'n arbennig ar eu cyfer. I ofyn am ddiagnosteg gan gwmni Cywain, e-bostiwch: cywain@menterabusnes.co.uk

Bydd cynghorydd yna yn trefnu ymweliad i gyflawni'r diagnosteg. Bydd hyn yn helpu'ch busnes i fod yn gydnerth ac i sicrhau bod eich holl feysydd busnes yn cael eu hystyried cyn Brexit.

Am ragor o gymorth i baratoi ar gyfer Brexit, ewch i:

Paratoi Cymru
Bwyd a diod Cymru ar Busnes Cymru

Rhannu’r dudalen hon