Mae Beatriz Albo yn rhedeg Sabor de Amor yn Rhostyllen, Wrecsam. Ers 2015 mae wedi cynhyrchu amrywiol gynnyrch Sbaenaidd yn seiliedig ar rysetiau teuluol traddodiadol.

Yn cael ei werthu ledled y DU, mae Beatriz yn egluro pwysigrwydd masnachu â'r UE:

"Ar hyn o bryd dim ond 1% o'n masnachu sydd â'r UE, ond rydym bellach yn rhan o Glwb Allforio Bwyd a Diod Cymru ac ar fin ehangu yn y maes hwn. Rwyf hefyd yn mewnforio rhan fwyaf y cynhwysion ar gyfer fy sawsiau.

"Rydym yn fusnes bach ac ni allwn bentyrru nwyddau wedi'u mewnforio. Ni allwn ddefnyddio ein harian i brynu symiau enfawr o gynhwysion amrwd. Mae rhai o'm cynhwysion wedi'u hoeri ac nid ydynt yn para yn hir imi allu prynu llawer ymlaen llaw."

Mae Beatriz yn rhoi cyngor i fusnesau bach gynllunio ymlaen llaw cymaint â phosibl a rhagweld y problemau y gallai Brexit eu hachosi. Gallai hyn gynnwys llif arian parod, storio, labelu a throsglwyddo cynnyrch:

"Byddem yn cynghori busnesau eraill i gadw rhywfaint o arian parod wrth gefn i baratoi ar gyfer Brexit, a bod yn barod am ostyngiad yn yr elw yn ogystal â chynnydd ym mhrisiau eich cynnyrch."

Help a chymorth ar gyfer busnesau bwyd yng Nghymru

Gall busnesau bwyd a diod gael mynediad at hunanasesiad a chyngor sydd wedi'u teilwra'n arbennig ar eu cyfer. I ofyn am ddiagnosteg gan gwmni Cywain, e-bostiwch: cywain@menterabusnes.co.uk

Bydd cynghorydd yna yn trefnu ymweliad i gyflawni'r diagnosteg. Bydd hyn yn helpu'ch busnes i fod yn gydnerth ac i sicrhau bod eich holl feysydd busnes yn cael eu hystyried cyn Brexit.

Am ragor o gymorth i baratoi ar gyfer Brexit, ewch i:

Paratoi Cymru
Bwyd a diod Cymru ar Busnes Cymru