Gwybodaeth am gyfarfodydd.

Lleoliad

Cynhelir cyfarfodydd naill ai yn swyddfeydd Parc Cathays Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd neu yn lleoliadau’r trydydd sector, os cânt eu henwebu gan aelodau.

Dyddiadau ac amseroedd y cyfarfod

Cynhelir cyfarfodydd dwy awr yn y Gwanwyn a'r Hydref. Os oes angen, caiff isgrwpiau penodol neu grwpiau gorchwyl a gorffen eu cyflwyno ar gyfer gweithgareddau sydd â therfyn amser i adrodd yn ôl i'r Panel.

Cadeirydd

Bydd cyfarfodydd yn cael eu cadeirio gan Brif Ystadegydd Llywodraeth Cymru neu ddirprwy enwebedig.

Agenda

Croesewir unrhyw aelod o'r Panel i gyflwyno eitem ar yr agenda. Y Cadeirydd fydd yn cytuno ar yr agenda derfynol.

Papurau a chyfieithu

Bydd papurau ar gael ar y wefan cyn pob cyfarfod; ni ddarperir papurau printiedig yn y cyfarfod. Byddwn yn ymgynghori’n rheolaidd ar y gofynion iaith a chyfieithu. Bydd y cyfleusterau cyfieithu ar y pryd a ddarperir yn dibynnu ar y nifer sy'n dymuno cyfrannu drwy gyfrwng y Gymraeg (yn unol â’r Safonau Iaith).