Neidio i'r prif gynnwy

Mae Panel Cynghori ar y Strategaeth Goetiroedd yn cynghori ar goed a choetiroedd.

Beth rydyn ni'n wneud

Mae gan y Panel 17 o aelodau. Mae eu diddordebau a'u profiadau yn ymwneud â’r rhan fwyaf o rolau amrywiol coetiroedd Cymru.

Maent yn rhoi cyngor ar:

 • ddatblygu polisïau sy'n ymwneud â choed a choetiroedd yng Nghymru
 • gweithredu Strategaeth Coetiroedd i Gymru
 • comisiynu ymchwil a thystiolaeth i ategu datblygiadau polisi ym maes coedwigaeth.

Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol ddewisodd aelodau'r panel. Cânt eu penodi am o leiaf 2 flynedd.

Ein cylch gwaith yw:

 • cynghori ar ddatblygiad polisïau sy'n ymwneud â choed a choetiroedd yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys Strategaeth Goetiroedd a/neu Gynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru
   
 • cynghori ar y dull o weithredu'r Strategaeth Coetiroedd i Gymru. Mae hyn yn seiliedig ar ddealltwriaeth drwyadl o'r ddeddfwriaeth, y polisïau a’r gweithgarwch sy'n ymwneud â choed a choetiroedd.
   
 • cynghori ar gomisiynu ymchwil a thystiolaeth i ategu datblygiadau polisi ym maes coedwigaeth. Mae hyn yn cynnwys adolygu'r cynnydd ar gyflenwi Strategaeth Gwyddoniaeth ac Arloesi'r Comisiwn Coedwigaeth
   
 • datblygu cyfleoedd i rwydweithio ac i weithio mewn partneriaeth. Ein nod yw hyrwyddo coetiroedd a choedwigoedd cynaliadwy er lles pawb.
   
 • sganio'r gorwel i sicrhau bod polisïau a strategaethau coedwigaeth yn ymateb i faterion newydd
   
 • gweithredu fel y panel lle y mae modd creu Pwyllgor Cyfeirio ohono. Bydd y panel hefyd yn adrodd i Weinidogion Cymru ar benderfyniadau dadleuol a wneir gan Cyfoeth Naturiol Cymru, fel y rhagnodir yn y Ddeddf Coedwigaeth (1967)
   
 • gweithredu fel y panel lle y mae modd creu is-bwyllgor ohono. Gall y panel gynghori ar achosion dadleuol o dan Goetiroedd Glastir. Gall adroddiadau achos helpu swyddogion neu Banel Adolygu Annibynnol Glastir i wneud penderfyniad
   
 • cynghori ar faterion penodol sydd wedi'u pennu i'r panel.

Y Panel

Mae ein haelodau presennol fel a ganlyn:

 • Roger Cooper (Cadeirydd)
 • Jane Barbrook
 • Dr Christine Cahalan
 • Ceri Davies
 • Gareth Davies
 • David Edwards
 • Jane Forshaw
 • Rory Francis
 • Dr Kate Hamilton
 • Russell Horsey
 • Ruth Jenkins
 • Rhianne Jones
 • Tim Kirk
 • Bernard Llewellyn
 • Philippe Morgan
 • Judith Webb
 • Dr Jenny Wong