Skip to main content

Mam raddedig i dri yn croesawu pecyn cymorth newydd i fyfyrwyr gan Lywodraeth Cymru

Treuliodd Kayleigh Williams, 26 oed, o Gaerdydd, ei harddegau mewn gofal maeth, a amharodd ar ei hastudiaethau. Er bod ei bryd ar fynd i brifysgol, doedd hi ddim yn credu y gallai fforddio wneud hynny.

Ond pan gofrestrodd Kayleigh ar gwrs mynediad i addysg uwch yng ngholeg Caerdydd a’r Fro, sylweddolodd nad oedd rhaid i arian ei rhwystro rhag mynd i brifysgol.

“Yn y coleg, dywedon nhw fod angen gwneud cais am fenthyciadau myfyrwyr. Cyn hynny, doeddwn i ddim yn deall bod cymorth ariannol ar gael, ac mai dyna sut oeddech chi’n talu am y brifysgol - ac nad oedd rhaid i chi ddod o gefndir cefnog. Weithiau, mae angen pwysleisio hynny. Fel rhywun oedd mewn a mas o ofal, rhaid ’mod i wedi methu’r wybodaeth am gyllid myfyrwyr.”

Graddiodd Kayleigh o Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn 2017, gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Nawr, bydd yn gweithio gyda’r brifysgol ar brosiect i godi dyheadau a gobeithion plant mewn gofal, ac ym mis Medi, bydd yn dechrau cwrs gradd Meistr mewn addysgu wrth feithrin gyrfa iddi’i hun fel seicolegydd addysg.

Meddai Kayleigh:

“Os na wnewch chi fuddsoddi ynoch chi’ch hun er mwyn datblygu a chamu ymlaen, sut ewch chi ymlaen mewn bywyd?

Bydda i’n seicolegydd addysg, a gallaf ad-dalu fy nyledion prifysgol yn ôl yn raddol. Nid benthyciad banc yw e, a fydd dim beilis yn dod i fygwth cipio’ch eiddo personol. Dw i’n credu bod angen i ni fod yn fwy gwerthfawrogol o’r ffaith fod cymaint o gymorth ar gael. Fyddwn i byth wedi mentro trwy brifysgol hebddo.

Mae pobl yn ymchwilio’n fanwl i’w gwyliau nesaf, faint fydd pris cwrw ac ati, ond prin yn gwneud hynny gyda phethau all newid eich bywyd, fel bywyd prifysgol. Ond rydych chi’n mynd i brifysgol i ddysgu, felly dylai dysgu am ba gymorth ariannol sydd ar gael fod yn allweddol.”

Paid â gadael i arian dy atal rhag mynd i Brifysgol

O fis Medi 2018 bydd israddedigion cymwys sy’n fyfyrwyr am y tro cyntaf (llawn-amser a rhan-amser) yn derbyn cymorth cynhwysfawr tuag at gostau byw bob dydd yn ystod y tymor, lle bynnag yn y DU y dewisant astudio

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon