Neidio i'r prif gynnwy

Esbonio sut mae’r system olrhain cysylltiadau’n gweithio os ydych wedi cael prawf positif am y coronofeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Sut fydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn cysylltu â mi?

Os ydych wedi cael prawf positif am y coronafeirws (COVID-19), bydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn eich ffonio fel y gallwn, gyda’n gilydd, helpu i leihau lledaeniad yr afiechyd, achub bywydau a diogelu Cymru.

Byddwch yn cael gwybod fod yn rhaid i chi hunanynysu a gofynnir ichi lle rydych wedi bod yn ddiweddar a phwy yr ydych wedi bod mewn cysylltiad agos â nhw. Bydd hyn yn ein helpu i gysylltu ag unrhyw un a all fod wedi dal y feirws gennych chi. Ceir rhai amgylchiadau eithriadol o dan Reoliad 10 pan caniateir i chi roi’r gorau i hunanynysu, megis i gael cymorth meddygol, pan fo’n gymorth brys neu’n dilyn cyngor gan weithiwr meddygol proffesiynol.

Pa ddull fydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn ei ddefnyddio i gysylltu â mi?

I ddechrau, bydd swyddog olrhain cysylltiadau yn eich ffonio.

Bydd galwadau fel arfer yn dod o'r rhif hwn: 02921 961133.

Ar gyfer plant o dan 16 oed, gall y swyddog olrhain cysylltiadau siarad ag un o’r canlynol:

  • oedolyn ar ran y plentyn
  • y plentyn, gyda chaniatâd y rhiant neu’r gwarcheidwad

Bydd y swyddog olrhain cysylltiadau yn gofyn ichi am wybodaeth am y bobl rydych wedi dod i gysylltiad agos â nhw hyd at 2 ddiwrnod cyn i’ch symptomau ddechrau. Bydd y swyddog yn egluro hyn ac yn eich arwain drwy’r broses. Bydd yr wybodaeth hon yn ein helpu i gysylltu â’r bobl hynny sydd mewn perygl o fynd yn sâl a lledaenu’r feirws. Rhaid ichi barhau i hunanynysu am 10 diwrnod o’r diwrnod pan ddechreuodd eich symptomau, neu os nad ydych yn gwybod, diwrnod eich prawf.

Beth os byddaf yn methu galwad gan y gwasanaeth?

Bydd y gwasanaeth yn eich ffonio eto drannoeth. Byddwch yn cael neges llais yn cadarnhau bod gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wedi’ch ffonio. Dim ond galwadau allan y gall y rhif hwn eu gwneud, felly ni fydd modd ichi roi galwad yn ôl a bydd angen ichi aros i swyddog olrhain cysylltiadau eich ffonio yn ôl drannoeth.

Pa wybodaeth y bydd gofyn imi ei darparu, a sut?

Yn gyntaf, gofynnir ichi a ydych am ddarparu gwybodaeth dros y ffôn neu ar wefan gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG, a allai fod yn gynt ac yn haws ichi. Gofynnir ichi a fyddai’n well gennych gyfathrebu yn Gymraeg neu yn Saesneg. Os byddwch yn dewis darparu gwybodaeth drwy’r wefan, bydd cod untro diogel yn cael ei anfon mewn neges destun atoch ynghyd â’r ddolen at y ffurflen y bydd angen ichi ei llenwi. Os na allwch ddefnyddio’r wefan, cymerir eich gwybodaeth dros y ffôn. Drwy gydweithio gallwn helpu i leihau lledaeniad y clefyd, felly mae’n bwysig iawn eich bod yn:

  1. cadarnhau’ch enw, cyfeiriad, cod post, rhifau ffôn*, cyfeiriad e-bost, dyddiad geni, unrhyw anabledd a data ynglŷn ag ethnigrwydd
  2. darparu enw/cyfeiriad y bobl rydych wedi dod i gysylltiad agos â nhw a’r llefydd rydych wedi ymweld â nhw

* Os byddwch yn dewis darparu’ch manylion drwy lenwi’r ffurflen ar-lein, bydd angen ichi ddarparu rhif ffôn symudol. Os byddwch yn dewis darparu’ch manylion dros y ffôn, gofynnir ichi naill ai ddarparu rhif ffôn cartref neu rif ffôn symudol.

O ble y gallaf gael rhagor o wybodaeth am olrhain cysylltiadau?