Neidio i'r prif gynnwy

Esbonio sut mae’r system olrhain cysylltiadau’n gweithio os ydych wedi cael prawf positif am y coronofeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Os ydych wedi cael prawf positif am y coronafeirws (COVID-19), rhaid i chi hunanynysu am 10 diwrnod.

Diwrnod 1 yw’r diwrnod yn syth ar ôl y diwrnod pan ddechreuodd eich symptomau. Os nad oes gennych unrhyw symptomau neu os nad ydych yn siŵr, dylech gyfrif o’r diwrnod yn syth ar ôl diwrnod eich prawf. Diben hyn yw gwneud yn siŵr nad ydych yn lledaenu’r feirws.

Os ydych wedi cael prawf positif, rhaid i chi hunanynysu, hyd yn oed os ydych wedi cael eich brechu'n llawn neu os ydych o dan 18 oed. Nid oes eithriadau yn yr achos hwn. Mae hunanynysu yn dilyn canlyniad prawf positif yn berthnasol i oedolion a phlant o bob oed. Rydych yn torri’r gyfraith, a gallech gael dirwy os na fyddwch yn aros gartref ac yn hunanynysu pan rydych wedi profi’n bositif am COVID-19.

Bydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn cysylltu â chi dros y ffôn i roi cyngor i chi ar hunanynysu. Bydd angen i’r swyddogion olrhain ofyn â phwy yr ydych wedi bod mewn cysylltiad agos â nhw’n ddiweddar. Os byddwch yn colli eu galwad, byddant yn eich ffonio'n ôl y diwrnod canlynol.  

Bydd galwadau fel arfer yn dod o'r rhif hwn: 029 2196 1133.

Ar gyfer plant o dan 16 oed, gall y swyddog olrhain cysylltiadau siarad ag un o’r canlynol:

  • oedolyn ar ran y plentyn
  • y plentyn, gyda chaniatâd y rhiant neu’r gwarcheidwad

Yn ystod eich cyfnod hunanynysu o 10 diwrnod, mae'n rhaid i chi a phawb arall ar eich aelwyd aros gartref am yr holl amser rydych yn hunanynysu, oni bai bod aelodau o'ch cartref wedi'u heithrio. Mae rhai rhesymau brys pan allwch adael hunanynysu. Mae’r rhain yn cynnwys ceisio cymorth meddygol, lle bo hynny ei angen ar frys neu wedi’i gynghori gan weithiwr meddygol proffesiynol

Beth fydd swyddogion olrhain cysylltiadau gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru’n gofyn i chi

Bydd y swyddogion olrhain cysylltiadau yn gofyn i chi:

  • lle rydych wedi bod yn ddiweddar
  • pwy ydych wedi dod i gysylltiad agos â nhw hyd at 14 ddiwrnod cyn i’ch symptomau ddechrau

Bydd hyn yn helpu i ganfod lle y gallech fod wedi dal y feirws. Bydd hefyd yn helpu i nodi unrhyw un y gallech fod wedi trosglwyddo’r feirws iddynt. Bydd y swyddogion olrhain cysylltiadau yn egluro beth y mae hyn yn ei olygu ac yn eich arwain drwy’r broses. Bydd yr wybodaeth hon yn ein helpu i gysylltu â’r bobl hynny sydd mewn perygl o fynd yn sâl a lledaenu’r feirws er mwyn rhoi cyngor priodol iddynt. Mae hyn er mwyn diogelu eich iechyd chi ac iechyd eich cysylltiadau.

Bydd y swyddog olrhain cysylltiadau’n gofyn i chi a ydych am ddarparu gwybodaeth dros y ffôn neu ar wefan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu. Gofynnir i chi a fyddai’n well gennych gyfathrebu yn Gymraeg neu’n Saesneg. Os byddwch yn dewis darparu gwybodaeth drwy’r wefan, anfonir cod untro diogel atoch mewn neges destun. Bydd y neges hefyd yn cynnwys y ddolen i’r ffurflen y bydd angen i chi ei llenwi. Os na allwch ddefnyddio’r wefan, bydd y swyddog yn cymryd eich gwybodaeth dros y ffôn.

Drwy gydweithio gallwn helpu i leihau lledaeniad y clefyd, ac felly mae’n bwysig iawn eich bod yn:

  • cadarnhau’ch enw, cyfeiriad, cod post, rhifau ffôn, cyfeiriad e-bost, dyddiad geni, unrhyw anabledd a data ynglŷn ag ethnigrwydd
  • darparu enw/cyfeiriad y bobl rydych wedi dod i gysylltiad agos â nhw a’r lleoedd rydych wedi ymweld â nhw

Os byddwch yn dewis darparu’ch manylion drwy lenwi’r ffurflen ar-lein, bydd angen ichi ddarparu rhif ffôn symudol.

Os byddwch yn dewis darparu’ch manylion dros y ffôn, gofynnir i chi naill ai ddarparu rhif ffôn cartref neu rif ffôn symudol.

I gael rhagor o wybodaeth am olrhain cysylltiadau a hunanynysu, darllenwch olrhain cysylltiadau: eich cwestiynau