Neidio i'r prif gynnwy

Esbonio sut mae’r system olrhain cysylltiadau’n gweithio os ydych wedi eich cadarnhau fel cyswllt person sydd wedi cael prawf positif am y coronofeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ni fyddwch ond yn cael galwad os oes cadarnhad eich bod wedi dod i gysylltiad agos â rhywun sydd â’r coronafeirws. Byddai hyn yn golygu’ch bod mewn mwy o berygl o ddal y clefyd a’i basio ymlaen i eraill.

Yng Nghymru, diben olrhain cysylltiadau yw diogelu’ch iechyd chi ac iechyd pobl eraill.

 • Mae’n rhaid ichi hunanynysu am 10 diwrnod i sicrhau nad ydych yn lledaenu’r feirws. Ceir rhai amgylchiadau eithriadol o dan Reoliad 15 lle y gallwch roi’r gorau i hunanynysu, megis i gael cymorth meddygol, pan fo hynny’n gymorth brys neu’n dilyn cyngor gweithiwr meddygol proffesiynol. Mae’n bwysig iawn eich bod yn hynanynysu hyd yn oed os nad oes gennych symptomau. Gall gymryd amser i symptomau ddatblygu ac ichi fod yn heintus i bobl eraill. Ni fydd angen i’ch teulu hunanynysu, ond dylent ddilyn y canllawiau cyffredinol ar gadw pellter cymdeithasol ac osgoi dod i gysylltiad â chi tra’r ydych chi’n ynysu gartref.
 • Bydd gofyn ichi hefyd fonitro’ch symptomau fel y byddwch yn cael prawf cyn gynted â phosibl os bydd angen i chi. Dim ond os oes gennych symptomau y byddwch yn cael eich cynghori i gael prawf. Gall profi rhywun asymptomatig (heb symptomau) arwain at ganlyniadau negatif ffug ac nid yw’n cael ei argymell.

Mae gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yma i’ch cefnogi drwy’r broses, yn enwedig os ydych yn agored i niwed neu os oes gennych bryderon am hunanynysu.

Sut y bydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn cysylltu â mi?

I ddechrau, bydd swyddog olrhain cysylltiadau yn eich ffonio.

Bydd galwadau fel arfer yn dod o'r rhif hwn: 02921 961133.

Ar gyfer plant o dan 16, gall y swyddog olrhain cysylltiadau siarad ag un o’r canlynol:

 • oedolyn ar ran y plentyn
 • y plentyn, gyda chaniatâd y rhiant neu’r gwarcheidwad

Beth os wyf yn methu galwad gan y gwasanaeth?

Os byddwch yn methu galwad, bydd y gwasanaeth yn eich ffonio eto drannoeth. Byddwch yn cael neges llais yn cadarnhau bod gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wedi’ch ffonio. Dim ond galwadau allan y gall y rhif hwn eu gwneud, felly ni fydd modd ichi ei alw nôl a bydd angen ichi aros am alwad gan y swyddog olrhain cysylltiadau drannoeth.

Pa wybodaeth y bydd gofyn imi ei darparu, a sut?

Yn gyntaf, gofynnir ichi a ydych am ddarparu gwybodaeth dros y ffôn neu ar wefan gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG, a allai fod yn gynt ac yn haws ichi. Gofynnir ichi a fyddai’n well gennych gyfathrebu yn Gymraeg neu yn Saesneg. Os byddwch yn dewis darparu gwybodaeth drwy’r wefan, bydd cod untro diogel yn cael ei anfon mewn neges destun atoch ynghyd â’r ddolen at y ffurflen y bydd angen ichi ei llenwi. Os na allwch ddefnyddio’r wefan, cymerir eich gwybodaeth dros y ffôn. Bydd gofyn i chi ddarparu’r wybodaeth ganlynol:

 1. Eich enw, cyfeiriad, cod post, rhifau ffôn*, cyfeiriad e-bost, dyddiad geni, unrhyw anabledd a data ynglŷn ag ethnigrwydd.
 2. A oes gennych unrhyw rai o symptomau COVID-19 ai peidio, fel y gallwch gael prawf cyn gynted ac mor hwylus â phosibl.
 3. Pa ddull cysylltu yr hoffech ei ddefnyddio dros y 10 diwrnod nesaf ar gyfer eich neges ddyddiol tra’r ydych yn ynysu ac yn dal i fod mewn perygl o ledaenu’r clefyd. Gallwch ddewis o blith y canlynol:
  • neges destun
  • galwad ffôn dyddiol gan swyddog o wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru

* Os byddwch yn dewis darparu’ch manylion drwy lenwi’r ffurflen ar-lein, bydd angen ichi ddarparu rhif ffôn symudol. Os byddwch yn dewis darparu’ch manylion dros y ffôn, gofynnir ichi naill ai ddarparu rhif ffôn cartref neu rif ffôn symudol.

Beth fydd yn y neges ddyddiol?

Mae’r negeseuon dyddiol yn ffordd i wasanaeth Profi, Olrhain, Diogleu GIG Cymru ofalu am eich iechyd chi ac iechyd pobl eraill. Bydd y negeseuon dyddiol hyn yn cynnwys cyngor ar sut i adnabod a oes gennych symptomau COVID-19 a sut i gael prawf os oes angen un arnoch.

 • Os hoffech gael eich neges ddyddiol drwy neges destun, gofynnir ichi ymateb yn gadarnhaol neu’n negyddol i gwestiwn ynglŷn â symptomau COVID-19 bob dydd.
 • Os byddwch yn ateb yn negyddol, byddwch yn cael neges yn diolch ichi am ymateb ac yn eich atgoffa bod yn rhaid i chi barhau i hunanynysu.
 • Os byddwch yn ateb yn gadarnhaol, byddwch yn cael eich atgoffa i barhau i hunanynysu ac archebu prawf COVID-19 cyn gynted â phosibl drwy llyw.cymru/pod neu drwy ffonio 119. Byddwch hefyd yn cael cyngor ar beth i’w wneud os byddwch yn teimlo’n sâl neu angen sylw meddygol.
 • Bydd y neges ddyddiol yn parhau am 10 diwrnod i’ch cefnogi.

Beth ddylwn ei ddisgwyl gan y neges destun?

Bydd y negeseuon testun dyddiol yn cael eu hanfon o: +447775106684 gan gynnwys y teitl GIGCYMRUPOD (Cymraeg) neu NHSWALESTTP (Saesneg) gan ddibynnu ar eich dewis iaith.

Beth ddylwn ei ddisgwyl gan yr alwad ddyddiol gan swyddog olrhain cysylltiadau?

Byddwch yn cael galwad ddyddiol. Bydd galwadau fel arfer yn dod o'r rhif hwn: 02921 961133.

Bydd y swyddog yn gofyn ichi a oes gennych unrhyw rai o symptomau COVID-19 ac yn eich cynghori ar beth i’w wneud nesaf. Os byddwch yn methu’r alwad ddyddiol, byddwch yn cael galwad arall drannoeth. Byddwch yn cael neges llais yn cadarnhau bod gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wedi’ch ffonio. Dim ond galwadau allan y gall y rhif hwn eu gwneud, felly ni fydd modd ichi ei ffonio yn ôl a bydd angen ichi aros i swyddog olrhain cysylltiadau eich ffonio  yn ôl drannoeth.