Neidio i'r prif gynnwy

Esbonio sut mae’r system olrhain cysylltiadau’n gweithio os ydych wedi eich cadarnhau fel cyswllt person sydd wedi cael prawf positif am y coronofeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Dim ond os oes cadarnhad eich bod wedi dod i gysylltiad agos â rhywun sydd â’r coronafeirws y bydd swyddog olrhain cysylltiadau yn cysylltu â chi. Mae hyn yn golygu eich bod mewn mwy o berygl o ddal y clefyd a’i basio ymlaen i eraill.

Yng Nghymru, diben olrhain cysylltiadau yw diogelu’ch iechyd chi ac iechyd pobl eraill.

Bydd y swyddog olrhain cysylltiadau yn dweud wrthych fod yn rhaid ichi hunanynysu am 10 diwrnod i sicrhau nad ydych yn lledaenu’r feirws. 

Bydd yn eich cynghori i drefnu prawf PCR ar-lein. Dylid gwneud hyn cyn gynted â phosibl ar ddechrau eich cyfnod hunanynysu, ac eto ar ddiwrnod 8 (oni bai eich bod wedi cael prawf positif yn y 90 diwrnod blaenorol). Pan fyddwch yn nodi eich rheswm dros wneud y prawf, nodwch bod swyddog olrhain cysylltiadau wedi dweud wrthych am gael prawf. Os bydd y prawf cyntaf, neu’r ddau brawf yn negatif, bydd dal angen i chi hunanynysu am y 10 diwrnod llawn. Gall gymryd hyd at 10 diwrnod neu fwy i’r symptomau, neu i’r feirws ymddangos yn eich system. Drwy barhau i hunanynysu, byddwch yn sicrhau nad ydych yn heintio pobl eraill yn ystod y cyfnod magu posibl neu’r cyfnod pan y gallech fod yn heintus.

Bydd angen i chi ddechrau cyfnod hunanynysu newydd o 10 diwrnod o’r diwrnod pan gawsoch y prawf os bydd y prawf cyntaf neu’r ail brawf yn bositif. Diwrnod 1 fydd y diwrnod yn syth ar ôl y diwrnod pan gawsoch y prawf. Ni ofynnir i chi wneud prawf arall os bydd unrhyw rai yn dangos canlyniad positif.

Ceir rhai amgylchiadau brys lle y gallwch roi’r gorau i hunanynysu, gan gynnwys er mwyn cael cymorth meddygol, pan fo hynny’n gymorth brys neu’n dilyn cyngor gweithiwr meddygol proffesiynol. Ni fydd angen i’ch teulu hunanynysu. Dylent ddilyn y canllawiau cyffredinol ar gadw pellter cymdeithasol ac osgoi dod i gysylltiad â chi tra’r ydych chi’n ynysu gartref.

Mae gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yma i’ch cefnogi drwy’r broses, yn enwedig os ydych yn agored i niwed neu os oes gennych bryderon am hunanynysu.

Sut y bydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn cysylltu â mi?

Bydd swyddog olrhain cysylltiadau yn eich ffonio.

Bydd galwadau fel arfer yn dod o'r rhif hwn: 02921 961133.

Ar gyfer plant o dan 16, gall y swyddog olrhain cysylltiadau siarad ag un o’r canlynol:

 • oedolyn ar ran y plentyn
 • y plentyn, gyda chaniatâd y rhiant neu’r gwarcheidwad

Beth os wyf yn methu galwad gan y gwasanaeth?

Bydd y gwasanaeth yn eich ffonio eto drannoeth. Byddwch yn cael neges llais yn cadarnhau bod gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wedi’ch ffonio. Dim ond galwadau allan y gall y rhif hwn eu gwneud, felly ni fydd modd ichi ei alw nôl a bydd angen ichi aros am alwad gan y swyddog olrhain cysylltiadau drannoeth.

Pa wybodaeth y bydd gofyn imi ei darparu, a sut?

Gofynnir ichi a ydych am ddarparu gwybodaeth dros y ffôn neu ar wefan gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG, a allai fod yn gynt ac yn haws ichi. Gofynnir ichi a fyddai’n well gennych gyfathrebu yn Gymraeg neu yn Saesneg. Os byddwch yn dewis darparu gwybodaeth drwy’r wefan, bydd cod untro diogel yn cael ei anfon mewn neges destun atoch ynghyd â’r ddolen at y ffurflen y bydd angen ichi ei llenwi. Os na allwch ddefnyddio’r wefan, cymerir eich gwybodaeth dros y ffôn. Drwy weithio gyda’n gilydd gallwn helpu i leihau lledaeniad y clefyd, felly mae’n bwysig eich bod yn darparu’r wybodaeth ganlynol:

 1. eich enw llawn, cyfeiriad, cod post, rhifau ffôn*, cyfeiriad e-bost, dyddiad geni, unrhyw anabledd a data ynglŷn ag ethnigrwydd.
 2. a oes gennych unrhyw rai o symptomau COVID-19 ai peidio.
 3. pa ddull cysylltu yr hoffech ei ddefnyddio dros y 10 diwrnod nesaf ar gyfer eich neges ddyddiol tra’r ydych yn ynysu ac yn dal i fod mewn perygl o ledaenu’r clefyd. Gallwch ddewis o blith y canlynol:
  • neges destun
  • galwad ffôn dyddiol gan swyddog o wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru

* Os byddwch yn dewis darparu’ch manylion drwy lenwi’r ffurflen ar-lein, bydd angen ichi ddarparu rhif ffôn symudol. Os byddwch yn dewis darparu’ch manylion dros y ffôn, gofynnir ichi naill ai ddarparu rhif ffôn cartref neu rif ffôn symudol.

Beth fydd yn y neges ddyddiol?

Mae’r negeseuon dyddiol yn ffordd i wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ofalu am eich iechyd chi ac iechyd pobl eraill. Byddant yn cynnwys cyngor ar sut i adnabod a oes gennych symptomau COVID-19.

 • os hoffech gael eich neges ddyddiol drwy neges destun, gofynnir ichi ymateb yn gadarnhaol neu’n negyddol i gwestiwn ynglŷn â symptomau COVID-19 bob dydd
 • os byddwch yn ateb yn negyddol, byddwch yn cael neges yn diolch ichi am ymateb ac yn eich atgoffa bod yn rhaid i chi barhau i hunanynysu
 • os byddwch yn ateb yn gadarnhaol, byddwch yn cael eich atgoffa i barhau i hunanynysu ac archebu prawf COVID-19 cyn gynted â phosibl drwy llyw.cymru/pod neu drwy ffonio 119. Dywedir wrthych beth i’w wneud os byddwch yn teimlo’n sâl neu angen sylw meddygol
 • bydd y neges ddyddiol yn parhau am 10 diwrnod i’ch cefnogi

Beth ddylwn ei ddisgwyl gan y neges destun?

Bydd y negeseuon testun dyddiol yn cael eu hanfon o: +447775106684 gan gynnwys y teitl GIGCYMRUPOD (Cymraeg) neu NHSWALESTTP (Saesneg) gan ddibynnu ar eich dewis iaith.

Beth ddylwn ei ddisgwyl gan yr alwad ddyddiol gan swyddog olrhain cysylltiadau?

Byddwch yn cael galwad ddyddiol. Bydd galwadau fel arfer yn dod o'r rhif hwn: 02921 961133.

Os byddwch yn methu’r alwad, byddwch yn cael galwad arall drannoeth. Byddwch yn cael neges llais yn cadarnhau bod gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wedi’ch ffonio. Dim ond galwadau allan y gall y rhif hwn eu gwneud, felly ni fydd modd ichi ei ffonio yn ôl. Bydd angen ichi aros i swyddog olrhain cysylltiadau eich ffonio yn ôl drannoeth.