Neidio i'r prif gynnwy

Esbonio sut mae olrhain cysylltiadau yn cael ei ddefnyddio i reoli lledaenu'r coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyflwyniad

Mae olrhain cysylltiadau yn ddull dibynadwy o reoli lledaeniad afiechydon heintus. Y nod yw diogelu eich iechyd a chefnogi'r gwaith sy'n mynd rhagddo i reoli lledaeniad y coronafeirws.

Mae’n rhan bwysig o’n strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu ac mae ganddo rôl bwysig ochr yn ochr â phrofion a’r brechlyn. Mae'n ein cefnogi i achub bywydau a bywoliaethau yn ystod 2021 ac yn y tymor hirach. Mae'r strategaeth yn cael ei chyflawni drwy wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru. Mae’n cynnwys nifer o bartneriaid sy’n cydweithio i helpu i atal y feirws rhag lledaenu.

Cyn gynted ag y byddwch yn dechrau dangos symptomau, dylech drefnu prawf PCR tra byddwch chi, a’r bobl sy’n byw yn yr un tŷ â chi, yn hunanynysu. Dylech ddilyn y canllawiau hunanynysu.  

Pwrpas olrhain cysylltiadau yw darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ledled Cymru o ran ble mae’r feirws a pha mor gyflym y mae’n lledaenu.

Mae angen i bob un ohonom gymryd camau i ddiogelu ein hunain, ein teuluoedd a'n cymunedau os ydym i gyfyngu ar ledaeniad y feirws. Mae'r gwaith o olrhain cysylltiadau yn chwarae rhan bwysig wrth ein helpu i fyw ochr yn ochr ag ef.

Olrhain cysylltiadau: os ydych chi wedi cael prawf positif

Os ydych chi wedi cael prawf positif am y coronafeirws (COVID-19), bydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn cysylltu â chi. Darllenwch ragor am yr hyn y gallwch ei ddisgwyl.

Olrhain cysylltiadau: os cewch eich nodi fel cyswllt agos

Cyswllt agos yw unrhyw un y mae swyddog olrhain cysylltiadau yn ystyried y gallai fod mewn perygl o gael ei heintio neu ei halogi â’r coronafeirws oherwydd cyswllt ag achos positif. Gall yr achos positif fod yn rhywun rydych yn byw gydag ef neu beidio, rhywun rydych wedi bod yn gorfforol agos ato, gan gynnwys:

 • rhywun rydych wedi cael sgwrs wyneb-yn-wyneb ag ef o fewn llai nag 1 metr iddo, wedi cael cyswllt corfforol croen-i-groen ag ef, neu sydd wedi peswch drosoch, neu rydych wedi bod mewn math arall o gyswllt ag ef o fewn 1 metr am 1 funud neu fwy
 • rhywun rydych wedi treulio mwy na 15 munud gydag ef o fewn dau fetr iddo;
 • rhywun rydych wedi teithio mewn car neu gerbyd bach arall gydag ef, neu wedi bod yn agos ato ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae swyddogion olrhain cysylltiadau yn casglu gwybodaeth am sefyllfa benodol wrth nodi pwy yw’r cysylltiadau agos. Byddant yn ystyried unrhyw fesurau lliniaru sydd wedi'u rhoi ar waith, er enghraifft sgriniau amddiffyn. Nid yw’r risg drosglwyddo yr un fath ar gyfer pob cyswllt, gweithgaredd neu amgylchedd. Ni fydd unigolion sy'n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol sydd wedi gwisgo Cyfarpar Diogelu Personol meddygol penodol yn gywir yn cael eu hystyried yn gysylltiadau. Mae nifer fach o rolau proffesiynol eraill hefyd, gan gynnwys ymatebwyr cyntaf, gweithwyr brys a swyddogion gorfodi gofynion mewnfudo, sy'n gwisgo PPE meddygol penodol.

Nid yw gwisgo gorchudd wyneb neu feisor yn gyfystyr â PPE. Ni ystyrir y rhain yn ffactor lliniarol wrth benderfynu a yw rhywun yn gyswllt. Bydd y penderfyniad ynghylch p’un a ydych yn gyswllt a ph’un a ofynnir i chi  hunanynysu yn cael ei asesu fesul achos. Bydd y swyddog olrhain cysylltiadau yn dweud wrthych os ydych wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd wedi cael prawf positif am y coronafeirws.

Darllenwch ragor am yr hyn y gallwch ei ddisgwyl os ydych wedi cael eich nodi fel cyswllt agos.

Olrhain cysylltiadau tuag yn ôl ar gyfer achosion positif

Os oes gennych symptomau neu wedi cael canlyniad prawf positif, ond nad ydych yn gwybod ble y gallech fod wedi dal COVID-19, mae olrhain cysylltiadau tuag yn ôl yn chwarae rhan hanfodol yn yr ymdrech i leihau ac atal lledaeniad COVID-19. Mae olrhain cysylltiadau tuag yn ôl yn edrych yn ôl 12 diwrnod ymhellach na’r 2 ddiwrnod traddodiadol cyn bod symptomau yn dechrau neu ddyddiad y prawf.

Mae olrhain cysylltiadau tuag yn ôl yn cael ei ddefnyddio ar gyfer lleoliadau neu ddigwyddiadau pan nad yw ffynhonnell yr haint yn hysbys, a’i nod yw:

 • nodi ffynhonnell / ffynonellau posibl haint yr achosion COVID-19 sydd wedi’u cadarnhau
 • nodi achosion a chysylltiadau pellach (gan gynnwys lleoliadau ac unigolion)
 • cynyddu’r gallu i ganfod clystyrau ac achosion o COVID-19 (gan gynnwys digwyddiadau lle heintir llawer o bobl) mewn lleoliadau cymunedol
 • cefnogi camau gweithredu iechyd y cyhoedd
 • ychwanegu at y system wyliadwriaeth / ymwybyddiaeth o’r sefyllfa mewn perthynas ag achosion a chadwyni trosglwyddiad COVID-19 yng Nghymru.

Efallai y bydd swyddogion olrhain cysylltiadau yn gofyn i chi rannu gwybodaeth o hyd at 14 diwrnod cyn i chi ddatblygu symptomau neu gymryd prawf. Bydd hyn yn helpu gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru i nodi lleoedd neu bobl y gallech fod wedi dal y feirws ynddynt neu oddi wrthynt. Efallai y byddan nhw wedyn yn gallu nodi pobl eraill a allai fod wedi dal y feirws yn yr un modd.

Bydd swyddogion olrhain cysylltiadau wedyn yn cysylltu â’r bobl hynny sydd wedi cael eu nodi mewn perthynas â’r cyfnodau ychwanegol hynny. Ni ystyrir bod unrhyw unigolion a nodir drwy olrhain cysylltiadau tuag yn ôl mewn perygl o ddatblygu’r haint yn sgil cysylltiad â’r achos positif oherwydd i’r cysylltiad hwnnw ddigwydd y tu hwnt i gyfnod heintus yr achos positif. Fodd bynnag, gallent fod yn ffynonellau haint, a gofynnir iddynt sefyll prawf. Ni ofynnir iddynt hunanynysu. 

Dan yr amgylchiadau hyn, cynghorir pobl i gael prawf er mwyn ceisio canfod pwy yw ffynonellau posibl COVID-19. Os byddant wedyn yn cael prawf positif, gofynnir i’r bobl hynny hunanynysu wrth i’r broses olrhain cysylltiadau gael ei dilyn, er mwyn atal COVID-19 rhag cael ei ledaenu ymhellach.

Cyflogaeth a hunanynysu

Dylech ddweud wrth eich cyflogwr os na allwch chi weithio wrth hunanynysu. Efallai y bydd ei bolisi absenoldeb salwch neu absenoldeb arbennig yn berthnasol i chi.

Os na allwch chi gael tâl salwch gan eich cyflogwr, efallai y byddwch chi’n gallu cael Tâl Salwch Statudol neu fath arall o gymorth ariannol.

Mae rhagor o wybodaeth am Dâl Salwch Statudol, gan gynnwys pwy sy’n gymwys a sut i hawlio, ar gael ar GOV.UK.

Dylai eich cyflogwr ganiatáu i chi hunanynysu ac ni all fynnu eich bod yn mynd yn ôl i'r gwaith yn ystod y cyfnod hunanynysu (gweler isod). Pan fyddwch yn hunanynysu, dylai barhau i gyfathrebu â chi a rhoi cymorth. Mae hyn yn cynnwys eich galluogi chi i weithio gartref os ydych yn teimlo’n ddigon da, ac os yw hynny’n ymarferol. Efallai y bydd yn golygu dod o hyd i waith gwahanol i chi ei wneud gartref.

Ni ddylech fynd yn ôl i’r gwaith dan unrhyw amgylchiadau yn ystod y cyfnod hunanynysu.

Gwybodaeth ar gyfer cyflogwyr

Rhaid i gyflogwyr chwarae eu rhan drwy wneud eu gweithleoedd mor ddiogel â phosibl. Gallant helpu drwy sicrhau bod eu gweithwyr yn hunanynysu a thrwy eu cefnogi pan fyddant yn hunanynysu. Os cysylltir ag unrhyw un o'ch gweithwyr gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru i hunanynysu fwy nag unwaith, yna dylech weithio gyda nhw i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws neu o’i ledaenu. 

Os mai cysylltiadau’r gweithle sydd wedi sbarduno'r hysbysiadau hyn, dylech ystyried pa gamau lliniaru pellach allai leihau'r risg, megis defnyddio sgriniau i wahanu pobl neu greu “grwpiau gwaith sefydlog" i leihau nifer y bobl y mae gan bob person gysylltiad â nhw.

Cyfrifoldeb eich cyflogai yw rhoi gwybod i chi os oes rhaid iddo hunanynysu ac os nad yw'n gallu gweithio. 

Bydd cysylltiadau'n cael cadarnhad ysgrifenedig bod yn rhaid iddynt hunanynysu y gallant eu rhannu gyda chi.

Dim ond gweithwyr nad ydynt wedi cael eu brechu'n llawn ac sydd wedi cael cyswllt agos diweddar â rhywun â COVID-19 fydd yn gorfod hunanynysu.

Os bydd mwy nag un achos o’r coronafeirws yn gysylltiedig â gweithle, bydd tîm rheoli o’r awdurdod lleol neu Iechyd Cyhoeddus Cymru yn eich helpu fel cyflogwr i reoli’r sefyllfa. Dylai cyflogwyr ofyn i’w hawdurdod lleol am gyngor yn y lle cyntaf.

Dylai cyflogwyr barhau i gyfathrebu â gweithwyr sy’n hunanynysu a darparu cymorth. Mae hyn yn cynnwys galluogi pobl i weithio gartref os ydynt yn teimlo’n ddigon da, ac os yw hynny’n ymarferol. Efallai y bydd yn golygu dod o hyd i waith gwahanol iddynt ei wneud gartref.

Ni ddylech ganiatáu i rywun ddod yn ôl i’r gwaith dan unrhyw amgylchiadau  yn ystod ei gyfnod hunanynysu.

Mae dyletswydd gyfreithiol ar gyflogwyr i gymryd camau rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws ac o’i ledaenu. Mae camau rhesymol yn cynnwys galluogi gweithwyr i hunanynysu pan fydd gofyn iddynt wneud hynny oherwydd eu bod wedi cael canlyniad positif ar gyfer y coronafeirws, neu wedi cael gwybod eu bod wedi dod i gysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael canlyniad positif.   

Os na fydd unigolyn yn hunanynysu pan fydd yn ofynnol iddo wneud hynny, oherwydd rhywbeth y mae cyflogwr yn ei wneud, gall y cyflogwr fod yn euog o drosedd a gallai wynebu dirwy o hyd at £10,000.

O ran cofnodi salwch, argymhellir na ddylid cofnodi hunanynysu yn erbyn cofnod salwch gweithiwr.  

Os ydych yn hunangyflogedig, a’r coronafeirws wedi cael effaith andwyol ar eich busnes, efallai y byddwch yn gymwys i gael grant drwy’r Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig (ar GOV.UK).

Mae'n bwysig bod cyflogwyr yn chwarae eu rhan drwy wneud gweithleoedd mor ddiogel â phosibl a thrwy ddilyn y canllawiau.

Ap COVID-19 y GIG

Mae ap Covid-19 y GIG yn rhan bwysig o’r rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu, i reoli lledaeniad Covid-19. Caiff yr ap ei ddefnyddio law yn llaw â’r dulliau olrhain cysylltiadau traddodiadol, i roi gwybod i bobl os ydyn nhw wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd wedyn wedi cael prawf coronafeirws positif.

Mae’r ap yn caniatáu i bobl gofnodi symptomau, archebu prawf coronafeirws a chofrestru mewn lleoliadau trwy sganio’r cod QR.

Mae’r ap yn helpu’r GIG i ddeall a yw’r feirws yn lledaenu mewn ardal benodol, er mwyn i awdurdodau lleol allu ymateb yn gyflym i’w atal rhag lledaenu ymhellach.

Mae’r ap yn gwneud hyn heb ddatgelu pwy yw’r defnyddiwr.  Fydd neb, gan gynnwys y llywodraeth, yn gwybod pwy sy’n ei ddefnyddio na ble y mae.

Mae’r ap ar gael i chi ei lawrlwytho o storfa apiau Apple neu Google Play.

Statws cyfreithiol yr Ap

 • Nid yw defnyddwyr yr ap wedi'u cynnwys yn y ddyletswydd gyfreithiol i hunanynysu os ydynt yn derbyn hysbysiad eu bod yn gyswllt agos. Y rheswm am hyn yw bod yr ap yn adnodd dienw a bod preifatrwydd defnyddwyr yr ap yn cael ei ddiogelu.
 • Nid yw'r ap yn cadw unrhyw wybodaeth a allai ddatgelu pwy ydych, er enghraifft eich enw, eich cyfeiriad neu’ch dyddiad geni.
 • All yr ap ddim olrhain eich lleoliad, monitro p’un a ydych chi'n hunanynysu, cael mynediad at eich manylion personol nac unrhyw wybodaeth arall ar eich ffôn.
 • Ar 7 Awst yng Nghymru ac ar 16 Awst yn Lloegr, bydd y rheolau hunanynysu ar gyfer cysylltiadau agos yn newid, a bydd pobl sydd wedi’u brechu’n llawn a phobl ifanc o dan 18 oed yn cael eu heithrio rhag gorfod hunanynysu. Bydd yr ap yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu'r newidiadau hyn. Gofynnir cyfres o gwestiynau i ddefnyddwyr yr ap a nodir fel cysylltiadau, a dim ond os oes angen y dywedir wrthynt am hunanynysu.
 • Bydd defnyddwyr cymwys yr ap yn dal i allu gwneud ceisiadau i'r Cynllun Taliadau Cymorth Hunanynysu os bydd gofyn iddynt hunanynysu.

Cefnogi pobl sy’n hunanynysu

Os gofynnwyd i chi hunanynysu ac na allwch weithio gartref, efallai y bydd gennych hawl i gymorth ariannol drwy'r Cynllun Taliadau Cymorth Hunanynysu. Mae manylion pwy sy’n gymwys ar y wefan a gellir gwneud ceisiadau drwy awdurdodau lleol.

Os nad ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn ond eich bod mewn perygl o galedi ariannol, efallai y bydd eich awdurdod lleol yn gallu rhoi cyngor am gymorth ariannol arall. 

Bydd eich awdurdod lleol neu'ch Cyngor Gwirfoddol Sirol hefyd yn gallu rhoi cyngor am fathau eraill o gymorth anariannol. Efallai y bydd ystod o gymorth ariannol arall ar gael i chi. Er enghraifft, efallai y byddwch yn gymwys i gael Tâl Salwch Statudol os nad ydych yn gallu gweithio am fod gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wedi cysylltu â chi am i chi ddod i gysylltiad â rhywun sydd â’r coronafeirws. 

Rydym yn argymell i gyflogwyr na ddylai hunanynysu, fel rhan o’r broses olrhain cysylltiadau, gael ei nodi ar eich cofnod salwch.

Y gofyniad cyfreithiol i hunanynysu os yw gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn cysylltu â chi

Mae gan bawb rôl i'w chwarae i gadw Cymru yn ddiogel. Os nad yw pobl yn helpu ac yn gweithio gyda'i gilydd, maent yn rhoi eu hunain, eu teuluoedd a phobl eraill, yn enwedig y rhai mwyaf agored i niwed, mewn perygl o ddal y coronafeirws.

Pwrpas olrhain cysylltiadau yw diogelu iechyd pobl yng Nghymru a rheoli lledaeniad y feirws.

Rhaid i chi hunanynysu am 10 diwrnod os yw gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wedi dweud wrthych am wneud hynny.

Mae hyn naill ai oherwydd bod gennych chi’r coronafeirws neu’ch bod chi wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd â’r coronafeirws a’i bod yn bosibl eich bod wedi’i ddal. Dim ond os nad ydych wedi cael eich brechu'n llawn a’ch bod dros 18 oed y mae'r gofyniad i hunanynysu fel cyswllt agos yn berthnasol.

Os ydych chi wedi cael eich nodi fel cyswllt, yn 18 oed neu drosodd, heb eich brechu’n llawn ac yn byw gyda phobl eraill, dim ond chi fydd angen hunanynysu. Os byddwch chi’n dechrau dangos symptomau wedyn, rhaid i chi ddechrau cyfnod hunanynysu newydd ar unwaith, a bydd angen i chi gael prawf. Rhaid i bawb yn eich cartref hefyd ddechrau hunanynysu a dilyn y canllawiau hunanynysu, oni bai eu bod wedi’u heithrio fel cyswllt agos.

Ni ddylech:

 • fynd i’r gwaith
 • mynd i'r ysgol
 • mynd i siopau (hyd yn oed i brynu bwyd neu hanfodion)
 • mynd i dŷ rhywun arall
 • mynd i fannau cyhoeddus na mannau addoli
 • defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus na thacsis
 • mynd allan i wneud ymarfer corff.

Rydych yn cyflawni trosedd os nad ydych yn aros gartref ac yn hunanynysu yn dilyn hysbysiad gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu bod angen i chi hunanynysu oherwydd

 • eich bod wedi profi'n bositif am COVID-19, neu
 • eich bod wedi dod i gysylltiad agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif ac nad ydych wedi cael eich brechu'n llawn.

Eithriadau

Mae rhai rhesymau eithriadol pan allwch adael eich cartref pan fyddwch yn hunanynysu:

 • i geisio cyngor meddygol brys, neu ar gais gweithiwr meddygol proffesiynol
 • os oes risg o niwed difrifol i chi, megis i osgoi camdriniaeth ddomestig neu drais rhywiol
 • i ddiwallu rhwymedigaeth gyfreithiol neu i gymryd rhan mewn achos llys, os na ellir gwneud hyn o gartref
 • am resymau tosturiol fel mynd i angladd aelod o’r teulu neu ffrind agos
 • i symud tŷ, os oes rhaid gwneud hyn gan nad yw bellach yn bosibl i chi aros yn eich cartref presennol
 • i gael gwasanaethau milfeddygol, os na all unrhyw un arall gludo’r anifail i gael y gwasanaethau hynny
 • i gael mynediad at wasanaethau cyhoeddus pan fo mynediad at y gwasanaeth yn hanfodol i les person, ac na ellir darparu'r gwasanaeth os yw'r person yn aros lle mae’n byw
 • i siopa am hanfodion, ond dim ond os nad oes unrhyw un arall a all wneud hyn ac na allwch drefnu i’r nwyddau gael eu danfon atoch.

Fodd bynnag, er bod gennych hawl i adael eich cartref at y dibenion cyfyngedig iawn hyn, dylech feddwl yn ofalus p’un a oes dewis arall ar gael yn lle gwneud hyn.

Os gwelir eich bod wedi gadael cartref am unrhyw reswm arall, neu wedi aros oddi cartref yn hirach na'r hyn sy'n gwbl angenrheidiol i wneud un o'r tasgau hanfodol hyn, byddwch wedi cyflawni trosedd. Os dylai person fod yn hunanynysu ac nad yw'n gwneud hynny, bydd yr heddlu yn esbonio beth mae angen iddo ei wneud ac yn ei annog i gydymffurfio.

Os bydd yn parhau i fethu â chydymffurfio, bydd yr heddlu yn defnyddio’r pwerau cyfreithiol sydd ar gael iddynt yn ôl yr angen. Gallant roi hysbysiadau cosb benodedig i'r rhai sy’n 18 oed neu drosodd, yn dechrau ar £60 ac yn cynyddu i £1920 os bydd sawl achos o beidio â chydymffurfio. Os felly, gallai'r bobl hynny wynebu erlyniad.

Sgamiau: beth i gadw llygad amdano

Bydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ond yn cysylltu â chi yn y sefyllfaoedd canlynol:

 • os ydych wedi cael prawf coronafeirws positif. Wrth wneud cais am brawf, gofynnir ichi roi eich manylion cyswllt fel y gallwn roi gwybod i chi am y canlyniad
 • os byddwch yn profi'n bositif, bydd eich manylion yn cael eu rhoi i wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru fel y gallant gysylltu â chi. Yna byddant yn gofyn i chi rannu gwybodaeth am eich cysylltiadau diweddar
 • os cadarnheir eich bod wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd wedi cael prawf positif. Bydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn cysylltu â chi os yw’r person sydd wedi cael prawf positif wedi rhoi eich manylion cyswllt i’r gwasanaeth fel rhan o’r broses olrhain cysylltiadau

Bydd swyddog olrhain cysylltiadau yn cysylltu â chi dros y ffôn. Bydd galwadau fel arfer yn dod o'r rhif hwn: 02921 961133.

Ni fydd y gwasanaeth yn gofyn i chi am unrhyw wybodaeth ariannol, manylion banc, cyfrineiriau nac unrhyw ddata arall sydd heb gael sylw uchod.  Os ydych chi’n amheus o gwbl, ni ddylech roi’r wybodaeth.

Ni fydd swyddog olrhain cysylltiadau byth yn:

 • gofyn i chi ddeialu rhif cyfradd premiwm i siarad â nhw (er enghraifft, y rhai sy'n dechrau 09 neu 087)
 • gofyn i chi wneud unrhyw fath o daliad neu brynu cynnyrch o unrhyw fath
 • gofyn am unrhyw fanylion am eich cyfrif banc
 • gofyn am eich manylion cyfryngau cymdeithasol neu fanylion mewngofnodi, neu fanylion eich cysylltiadau
 • gofyn i chi am unrhyw gyfrineiriau neu rifau PIN, neu’n gofyn i chi osod unrhyw gyfrineiriau neu rifau PIN dros y ffôn
 • datgelu unrhyw wybodaeth bersonol neu feddygol amdanoch i'ch cysylltiadau
 • rhoi cyngor meddygol ar drin unrhyw symptomau COVID-19 posibl
 • gofyn i chi lawrlwytho unrhyw feddalwedd i'ch cyfrifiadur neu’n gofyn i chi drosglwyddo rheolaeth eich cyfrifiadur, ffôn clyfar neu dabled i unrhyw un arall
 • gofyn i chi fynd i unrhyw wefan nad yw'n perthyn i Lywodraeth Cymru neu'r GIG
 • Os ydych chi'n meddwl eich bod wedi derbyn neges sgam, rhowch wybod i Action Fraud.
 • Os byddwch yn derbyn e-bost nad ydych yn hollol siŵr amdano, gallwch ei anfon ymlaen at Wasanaeth Rhoi Gwybod am E-byst Amheus y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol drwy e-bostio report@phishing.gov.uk.
 • I roi gwybod am neges destun sbam, anfonwch y neges ymlaen at wasanaeth tecstio sbam Ofcom ar 7726.

Diogelu data

Bydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn trin eich data yn ddiogel yn yr un modd â data iechyd arall yng Nghymru.  Anfonir yr holl ddata gan Iechyd a Gofal Digidol GIG Cymru at SAIL (y gronfa ddata sy'n helpu'r Llywodraeth a'r GIG i fynd i'r afael â'r pandemig). Lluniwyd Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI) mewn perthynas â chyflwyno’r trefniadau olrhain cysylltiadau ar raddfa fawr yng Nghymru.

Gwybodaeth bellach ar swyddogaeth WASPI