Neidio i'r prif gynnwy

Beth sydd angen i chi ei wybod am ymuno â chofrestr COVID y CNB-19 dros dro.

Cyhoeddwyd gyntaf:
7 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rwy'n nyrs neu'n fydwraig a hyfforddwyd dramor, ydw i'n gymwys i ymuno â chofrestr dros dro'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ar gyfer COVID-19?

I ganfod a ydych yn gymwys ac i gael gafael ar ganllawiau perthnasol, ewch i dudalennau gwe'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth y gellir dod o hyd iddynt drwy glicio yma.

Eich dewis chi yn llwyr yw ymuno â'r gofrestr dros dro ar gyfer COVID-19. Hoffem eich sicrhau y gallwch optio allan unrhyw bryd os dymunwch.

I weld pa gyngor a chymorth sydd ar gael i chi, ewch i'r adran cyngor iechyd ar y Coronafeirws ar wefan Llywodraeth Cymru.

 Mae gan bawb sy'n dychwelyd i'r gwaith yr un mynediad â staff parhaol at borth sydd â detholiad o hyfforddiant e-Ddysgu mynediad agored ac adnoddau ac offer cefnogol ychwanegol gyda'r nod o helpu staff i gymryd camau i gynnal eu hiechyd corfforol a meddyliol a'u llesiant cyffredinol (Addysg a Gwella Iechyd Cymru). Byddwch hefyd yn gallu cael gafael ar amrywiaeth o gyrff ac undebau proffesiynol drwy'r porth. Mae amrywiaeth eang o adnoddau ar gael, gan gwmpasu pob math o bynciau o reoli heintiau i ofal tosturiol. Mae modiwl ar feddyginiaeth y gall yr holl staff gael gafael arno hefyd.

Rwy'n nyrs neu'n fydwraig a hyfforddwyd dramor; beth allai ymuno â chofrestr dros dro'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ar gyfer COVID-19 ei olygu i mi?

Fel nyrs neu fydwraig fedrus sydd wedi hyfforddi dramor, croesewir eich cymorth a'ch arbenigedd yn fawr iawn. Unwaith y pennir eich bod yn gymwys i ymuno â'r gofrestr dros dro ar gyfer COVID-19, mae'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth wedi amlinellu amodau penodol a osodir ar eich ymarfer sy'n cynnwys:

  • Rhaid i chi weithio fel nyrs neu fydwraig gofrestredig mewn modd cyflogedig ar gyfer cyflogwr iechyd neu ofal cymdeithasol.
  • Dylech bob amser weithio dan gyfarwyddyd nyrs neu fydwraig sydd wedi'i chofrestru â'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig arall nad yw ar gofrestr dros dro.

 

Yn ogystal, bydd angen i chi gydymffurfio â Chod y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth  a gweithio o fewn eich cwmpas ymarfer.

Rydym hefyd yn eich cynghori'n gryf i weithio gyda'ch cyflogwr i nodi eich anghenion dysgu a hyfforddiant unigol. Dylai pob aelod o staff a anfonir i ardal glinigol newydd gael cyfnod sefydlu â ffocws. Dylai'r cyfnod hwn ganolbwyntio ar ystyriaethau clinigol i ddarparu gofal diogel i gleifion, a hyfforddiant ar driniaeth cynnal bywyd a chyfarpar diogelu personol (PPE).

Unwaith y byddwch ar y gofrestr dros dro ar gyfer COVID-19, o ran eich lleoli: mae sefydliadau iechyd a gofal ledled Cymru wedi bod yn gweithio drwy wasanaethau a rennir a Hyb COVID https://www.covidhubwales.co.uk/cy/jobs/covid_19 i nodi lle mae anghenion ymysg y gweithlu er mwyn cydlynu'r cysylltiadau â sefydliadau unigol.

Rwy'n nyrs neu'n fydwraig a hyfforddwyd dramor ac a gyflogir gan sefydliad iechyd a gofal cymdeithasol ar y gofrestr dros dro ar gyfer COVID-19; beth yw'r camau nesaf i mi?

Bydd y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yn ysgrifennu atoch i gadarnhau eich bod wedi ymuno â'r gofrestr dros dro ar gyfer COVID-19 yn llwyddiannus a bydd yn rhoi rhif adnabod brys unigryw i chi. Bydd cyflogwyr yn gallu cadarnhau hyn drwy edrych ar y rhestr dros dro ar gyfer COVID-19.

Yn dilyn hyn, rydym yn awgrymu eich bod yn siarad â'ch rheolwr llinell a'ch adran adnoddau dynol er mwyn i chi gael y cyfnod sefydlu angenrheidiol, trefniant ar gyfer taliad cydnabyddiaeth, addysg, hyfforddiant a chymorth er mwyn i chi ymgymryd â'ch dyletswyddau nyrs gofrestredig newydd.

Rwy'n nyrs neu'n fydwraig a hyfforddwyd dramor sydd wedi ymuno â chofrestr dros dro'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ar gyfer COVID-19 ond nid wyf yn cael fy nghyflogi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ar hyn o bryd; sut gallaf ddod o hyd i rôl addas?

Y ffordd hawsaf o gael eich lleoli'n gyflym, unwaith y byddwch wedi cael eich rhif adnabod brys, yw drwy anfon e-bost atom yn hss-datblygurgweithlu@llyw.cymru. Wrth reswm, bydd gennych gwestiynau pwysig i'w gofyn cyn gwneud eich penderfyniad, boed hynny'n ymwneud â'ch iechyd a'ch llesiant eich hun, indemniad proffesiynol, pensiynau neu daliad cydnabyddiaeth.

Fel rhywun sy'n newydd i sefydliad, byddwch yn cael cyfnod sefydlu cyflym, gan gynnwys yr holl ofynion hyfforddiant gorfodol allweddol, i sicrhau eich bod wedi'ch cefnogi i ymarfer yn ddiogel.

Rwy'n nyrs gofrestredig sydd â fisa y disgwylir iddi ddod i ben cyn 1 Hydref 2020; pa gyngor sydd ar gael?

Gwnaeth yr Ysgrifennydd Cartref y cyhoeddiad canlynol ar 31 Mawrth 2020:

  • Bydd fisâu staff nyrsio'r GIG, y disgwylir iddynt ddod i ben cyn 1 Hydref 2020, yn cael eu hestyn yn awtomatig am flwyddyn. Bydd yr estyniad yn gymwys i aelodau o'u teulu hefyd.
  • Bydd yr estyniad i fisâu'r GIG yn awtomatig ac ni fydd unrhyw ffioedd yn gysylltiedig ag ef i weithwyr y GIG.
  • Caniateir i nyrsys dan hyfforddiant rhyngwladol weithio mwy o oriau'r wythnos yn y GIG.

Sylwer nad yw estyniadau i fisâu yn gymwys i fydwragedd ar hyn o bryd.

I gael rhagor o wybodaeth am ganllawiau'r Swyddfa Gartref, gweler y wybodaeth yma.

Rwy'n nyrs neu'n fydwraig a hyfforddwyd dramor ac rwy'n aros am fy mhrofion iaith Saesneg, sut allaf ganfod mwy?

Edrychwch yma yn rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am brofion IELTS. Ar gyfer profion iaith Saesneg OET, gellir dod o hyd i ddiweddariadau wrth i'r sefyllfa ddatblygu ar y dudalen hon.

Rwy'n nyrs neu'n fydwraig a hyfforddwyd dramor ac rwy'n aros am brawf cyfrifiadur y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, sut gallaf ganfod mwy?

Edrychwch yma yn rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am brofion cyfrifiadur y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Fel nyrs/bydwraig a hyfforddwyd dramor, ble y gallaf gael cyngor ar fewnfudo?

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ganllawiau'r Swyddfa Gartref, gweler yma ac i gael gafael ar ddiweddariadau'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ar gyfer nyrsys o dramor, gweler yma.

Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch mewn perthynas â materion mewnfudo, siaradwch â'ch rheolwr llinell, y tîm nyrsio corfforaethol neu'r adran adnoddau dynol yn eich sefydliad iechyd neu ofal.

Mae'n bosibl y gall aelodau o undebau gael gafael ar wasanaethau cyfreithiol, cyngor ar fewnfudo a gwasanaethau proffesiynol eraill hefyd. Ewch i wefan eich undeb i gael rhagor o wybodaeth.