Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyniad

Daeth Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 ("y Prif Reoliadau") i rym o 4.00p.m. ddydd Iau, 26 Mawrth. Byddant yn parhau mewn grym tan 26 Medi ar hyn o bryd, ond rhaid eu hadolygu bob 21 diwrnod, gyda'r adolygiad cyntaf ar 15 Ebrill 2020. Er bod y Prif Reoliadau yn dod i ben ar 26 Medi 2020, mae gan Weinidogion Cymru y pŵer i ymestyn y cyfyngiadau y tu hwnt i'r cyfnod hwn.

Mae'r Prif Reoliadau yn dirymu Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws: Cau Busnesau Hamdden, Llwybrau Troed a Thir Mynediad) (Cymru) 2020 a Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws: Cau Busnesau Hamdden, Llwybrau Troed a Thir Mynediad) (Cymru) 2020.

Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) 2020 (y "Rheoliadau Diwygio") yn gwneud gwelliannau wedi'u targedu i'r Prif Reoliadau. Daeth y Rheoliadau Diwygio i rym ar 7 Ebrill 2020 am 12.01 am.

Mae'r canllawiau anstatudol hyn yn ymwneud â'r gwelliannau dan y Rheoliadau Diwygio i ddarpariaethau sy'n ymwneud â darparwyr llety gwyliau sy'n ddarostyngedig i'r gofyniad i roi'r gorau i gynnal eu busnes o dan reoliad 4(4) y Prif Reoliadau.

Y gofyniad cyffredinol i fusnesau llety gau eu busnesau a pharhau ar gau

Bydd pob busnes llety gwyliau a restrir yn Rhan 3 o Atodlen 1 y Prif Reoliadau yn aros ar gau nes ceir rhybudd pellach, ac eithrio pan fo'r eithriadau cyfyngedig a ddisgrifir isod yn berthnasol.

Eithriadau sy'n berthnasol i bob busnes llety gwyliau gan gynnwys safleoedd gwyliau a safleoedd gwersylla

Ceisiadau penodol gan Weinidogion Cymru ac Awdurdodau Lleol

Gall pob busnes llety gwyliau agor at unrhyw ddiben y gofynnwyd yn benodol iddynt wneud hynny gan Weinidogion Cymru neu Awdurdodau Lleol. Nid oedd yr eithriad hwn yn berthnasol i safleoedd gwyliau a safleoedd gwersylla cyn hyn ond, o dan y Rheoliad Diwygio, fe fydd yn berthnasol. Sylwch, fodd bynnag, fod eithriadau eraill yn berthnasol i fathau eraill o fusnes llety na fyddant dal yn berthnasol i safleoedd gwyliau a safleoedd gwersylla (gweler isod am fanylion).

Er mwyn bod yn glir, oni bai bod Gweinidogion Cymru neu Awdurdodau Lleol yn cyflwyno cais penodol i fusnesau, rhaid iddynt aros ar gau.

Os bydd Gweinidogion Cymru neu Awdurdod Lleol yn gofyn yn benodol i fusnes agor, ni ddylid cymryd bod y ddarpariaeth hon yn golygu y gall safleoedd neu fusnesau ailagor yn gyfan gwbl. Bydd unrhyw fusnes a ganiateir iddo ailagor dan y ddarpariaeth hon yn benodol, ac yn gyfyngedig, i'r dibenion penodol a nodir yn y cais. Nid yw'r ffaith bod Gweinidogion Cymru neu Awdurdodau Lleol yn gofyn i fusnes agor at ddiben penodol yn ei awdurdodi i agor at unrhyw ddiben arall: dim ond at y dibenion cyfyngedig a nodir mewn cais penodol y gallwch agor os bydd cais o'r fath yn cael ei gyflwyno i chi gan Weinidogion Cymru neu gan Awdurdod Lleol. Nid yw'r ffaith bod Gweinidogion Cymru neu Awdurdodau Lleol yn cyflwyno cais o'r fath i fusnes yn golygu bod yn rhaid i'r busnes agor at y diben hwnnw.

Fel canllaw, byddem yn rhagweld y gallai ceisiadau sy'n cael eu gwneud yn gywir gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ddarparu llety i weithwyr allweddol, rhai sydd wedi cael eu dadleoli neu sy'n ddigartref, neu lety i gleifion iechyd. I egluro, dim ond mewn ymateb i gais penodol gan Weinidogion Cymru neu'r Awdurdod Lleol y gallwch ddarparu llety o'r fath.

Rydym yn ymwybodol bod rhai busnesau yn darparu llety i weithwyr allweddol ar hyn o bryd. Os nad yw Gweinidogion Cymru neu Awdurdod Lleol wedi gofyn i fusnesau wneud hynny eto, mae'n rhaid iddynt roi gwybod i Weinidogion Cymru neu'r Awdurdod Lleol eu bod yn gwneud hyn. Mae angen iddynt sicrhau bod cais yn dod gan Weinidogion Cymru neu'r Awdurdod Lleol a dim ond mewn ymateb i gais o'r fath y gallant aros yn agored.

Er mwyn helpu Awdurdodau Lleol/Gweinidogion Cymru i weithredu'r ddarpariaeth hon, gofynnir i berchnogion busnes gymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod pobl sy'n honni eu bod yn weithwyr allweddol yn arddel y statws hwnnw'n ddilys.

Gall Llywodraeth Cymru neu awdurdod lleol ofyn i chi hefyd agor yn gyfan gwbl neu'n rhannol er budd "gwasanaethau cyhoeddus (gan gynnwys darparu bwyd neu gymorth arall i'r digartref neu bobl sy'n agored i niwed, sesiynau rhoi gwaed neu gymorth mewn argyfwng)". Byddai caniatâd i agor mewn ymateb i gais o'r fath yn cael ei gyfyngu i ddiben penodol y cais hwnnw ac ni fyddai'n caniatáu i chi agor at unrhyw ddiben arall.
 
Mae pob unigolyn sy'n gyfrifol am waith sy'n cael ei gyflawni mewn unrhyw fan gwaith yn ei gwneud yn ofynnol i'r unigolyn gymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod pobl yn aros 2 fetr oddi wrth ei gilydd ar y safle, yn unol â'r mesurau cadw pellter cymdeithasol a nodir yn y Prif Reoliadau fel y'u diwygir gan y Rheoliadau Diwygio, oni bai bod yr unigolion yn aelodau o'r un aelwyd neu'n ofalwr a'r person y gofelir amdano.

Darparu gwybodaeth a gwasanaethau ar-lein, dros y ffôn neu drwy’r post yn unig (archebion yn y dyfodol/newidiadau i archebion)

Mae'r Prif Reoliadau wedi'u diwygio, drwy'r Rheoliadau Diwygio, i egluro y gall yr holl fusnesau llety gwyliau, gan gynnwys safleoedd gwyliau a safleoedd gwersylla, barhau i ddarparu gwybodaeth neu wasanaethau ar-lein neu dros y ffôn neu drwy’r post yn unig. Mae'r eithriad hwn wedi'i gyfyngu i ddarparu gwybodaeth neu wasanaethau drwy'r cyfryngau hynny'n unig. Nid yw'n caniatáu i'r busnesau hynny ailagor.

Mae'r diwygiad hwn yn caniatáu i bob busnes llety gwyliau barhau i ddarparu gwybodaeth neu wasanaethau ar-lein, dros y ffôn (gan gynnwys drwy neges destun) a gwasanaethau drwy’r post yn unig.

Mae'r gwelliannau'n galluogi pob busnes i gyfathrebu â chwsmeriaid i roi gwybodaeth, gan gynnwys gwybodaeth am archebion posibl yn y dyfodol ac ati. Ac ystyried y cyfyngiadau a roddwyd ar waith gan y Prif Reoliadau, nid ydym yn gallu nodi unrhyw ddyddiadau pryd y gallai busnesau ystyried cymryd archebion heb dorri'r rhwymedigaethau i gau eu busnesau a chadw'r busnesau hynny ar gau; byddai agor eu busnesau tra mae’r cyfyngiadau hynny'n parhau mewn grym yn drosedd o dan y Prif Reoliadau (oni bai bod eithriad yn berthnasol). Ni fydd busnesau'n gallu anrhydeddu unrhyw archebion nes caiff y cyfyngiadau eu codi. Mae unrhyw archebion a gymerir, felly, yn risg i fusnesau a defnyddwyr.

I egluro, ni ddylid cymryd archebion i ddarparu llety ar gyfer unrhyw gyfnod y mae'r rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i'r busnesau fod ar gau oni bai bod y cyfryw archebion yn ymateb i gais penodol gan Weinidogion Cymru neu'r Awdurdod Lleol a'u bod wedi'u cyfyngu i gyflawni diben penodol y cais hwnnw.

Eithriadau sy'n berthnasol i bob llety gwyliau ac eithrio safleoedd gwyliau a safleoedd gwersylla

O ran yr holl lety gwyliau ac eithrio safleoedd gwyliau a safleoedd gwersylla mae eithriadau'n berthnasol ar gyfer:

  • Personau oedd eisoes yn aros yn y llety pan ddaeth y rheoliadau i rym (h.y. 4.00p.m. ar 26 Mawrth 2020) ac nad oeddent yn gallu dychwelyd i'w prif breswylfa neu sydd, mewn gwirionedd, yn defnyddio'r llety fel eu prif breswylfa. Gallai hyn gynnwys pobl sy'n berchen ar y safle neu sy'n cael eu cyflogi yno, ar yr amod bod yr eithriadau uchod hefyd yn berthnasol.

Dylech fod yn fodlon eisoes bod tystiolaeth bod yr eithriadau hyn wedi'u cymhwyso'n briodol. Er enghraifft:

  • drwy asesu unrhyw dystiolaeth ategol o ble y telir treth gyngor person
  • lle na all pobl fynd i'w cartref oherwydd cyfyngiadau hedfan rhyngwladol
  • y ffaith, oherwydd llesgedd, anabledd neu natur fregus arall, y byddent yn wynebu anhawster mawr yn gadael y safle neu gael llety arall.

Ni all aros mewn llety gwyliau fod yn fater o ddewis na chyfleustra: er enghraifft, rydym ni'n credu na ddylai honiad o fod yn hunanynysu neu'n ynysu oddi wrth aelodau o'r teulu fod yn rheswm dilys dros aros (oherwydd gall pobl hunanynysu neu ynysu gartref, a dylent wneud hynny, gan osgoi dod yn agos at eraill a defnyddio cyfleusterau a rennir).

Er y dylid ystyried a oes rhaid i berson ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i ddychwelyd adref ac unrhyw risg a achosir i'r cyhoedd yn sgil hyn; yn yr un modd, efallai na fydd cael ‘gwaith wedi'i wneud’ i'r prif gartref yn eithriad dilys. Dylid gwneud ymholiadau pellach ynghylch natur y gwaith hwnnw a'r effaith y mae'n ei achosi, ac os oes angen, dylid ei gadarnhau.

Eithriadau sy'n gymwys i safleoedd gwyliau a safleoedd gwersylla yn unig

Roedd yn rhaid cau safleoedd gwyliau a safleoedd gwersylla yn sgil y Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws: Cau Busnesau Hamdden, Llwybrau Troed a Thir Mynediad) (Cymru) 2020 a luniwyd ar 23 Mawrth ac a ddaeth i rym ar 24 Mawrth. Mae'r gofyniad hwn wedi'i gadw yn y Prif Reoliadau a'r Rheoliadau Diwygio. Roedd yn ofynnol i bersonau sy'n gyfrifol am gynnal y busnesau hyn (sy'n cynnwys perchennog a rheolwr y busnes hwnnw) wneud eu gorau glas i sicrhau bod unrhyw berson sy'n aros yno'n gadael y safle.

Wrth wneud eich gorau glas, mae'n rhaid eich bod wedi cymryd camau cadarnhaol i ofyn i bobl adael y safle. Fodd bynnag, pan wnaethoch ofyn iddynt wneud hynny, a’u bod wedi cynnig esboniad llawn cymhelliant, credadwy ac yn gallu darparu tystiolaeth pam na allant adael, rydym yn credu y byddwch wedi bodloni eich rhwymedigaeth o wneud eich gorau glas.

Nid oes yn rhaid cau parciau preswyl (safleoedd cartrefi symudol). Mae trigolion sy'n defnyddio cartref symudol yn gyfreithlon ar safle gwyliau i bobl fyw ynddynt dan gytundeb a wnaethpwyd dan Ran 4 o Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 wedi eu heithrio ac ni ddylech gymryd camau i'w perswadio i adael. Byddai ceisio eu troi allan neu aflonyddu arnynt yn dramgwydd troseddol (dan adran 42 o Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013.

Canllawiau i westai sy'n gweini bwyd

Bydd gwestai a darparwyr llety sy'n parhau ar agor os yw'r eithriad yn berthnasol iddynt neu os yw Llywodraeth Cymru neu'r Awdurdod Lleol wedi gwneud cais iddynt agor i gynnig llety i weithwyr allweddol neu grwpiau agored i niwed er enghraifft, yn dal i gael gweini bwyd, yn amodol ar y canllawiau ‘dau fetr’ a’r canllawiau cadw pellter cymdeithasol eraill (er enghraifft drwy ddarparu gwasanaeth cludfwyd, gwasanaeth ‘mynd gyda chi’ neu wasanaeth yn yr ystafell).

Gorfodi a Chosbi

Nodwch ei bod yn drosedd i berchenogion beidio â chydymffurfio â'u dyletswyddau dan y Rheoliadau hyn, yn yr un modd ag y mae’n drosedd i eraill eu rhwystro rhag cyflawni eu dyletswyddau. Yn y ddau achos gellir eu cosbi gyda dirwy am y drosedd.

Rhannu’r dudalen hon