Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Mawrth 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y Strategaeth Gaffael Ddigidol

Gwnaethom gynnal gweithdai gyda Gartner ar gyfer caffael gan y sector cyhoeddus a rhanddeiliaid digidol yn ystod mis Mawrth yn y gogledd a'r de. Yn y gweithdai, gwnaethom ofyn am adborth am ba dechnolegau ddylai fod yn rhan annatod o'r strategaeth.

Nodwyd y technolegau canlynol gennym:

  1. e-Gyrchu
  2. rheoli cylch oes contractau
  3. cyfresi P2P
  4. rheoli'r sail gyflenwi
  5. dadansoddi gwariant

Bydd y wybodaeth hon yn cyfrannu at yr achos busnes amlinellol strategol rydym yn ei baratoi. Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y cynnydd.

Fframwaith ADIRA

Mae'r cytundeb adnoddau digidol a TGCh ystwyth (ADIRA) yn fyw. Mae'r templed yn ôl y gofyn ar gael ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).

Mae ein cyflenwr, Bloom, ar y cyd â'i bartner Atebion, yn ymgysylltu â chwsmeriaid er mwyn gweld sut y mae'r fframwaith yn gweithio orau. Am ragor o wybodaeth am y cytundeb, anfonwch neges e-bost atom: NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru neu ewch i GwerthwchiGymru.

Fframwaith cynhyrchion a gwasanaethau TG (ITPS)

Disgwylir i'r Fframwaith hwn ddod i ben ym mis Ionawr 2020. Rydym yn paratoi arfarniad o opsiynau i lywio'r penderfyniad am yr hyn fydd yn digwydd pan ddaw i ben.

Fframwaith dyfeisiau amlswyddogaeth a gwasanaethau cysylltiedig

Rhoddwyd fframwaith dyfeisiau amlswyddogaeth a gwasanaethau cysylltiedig GCC ar waith ar 23 Ionawr 2017 am gyfnod cychwynnol o ddwy flynedd, gydag opsiwn i ymestyn am hyd at ddwy flynedd.

Rydym eisoes wedi ymestyn y fframwaith tan 22 Ionawr 2020. Yn dilyn arfarniad o opsiynau, rydym bellach wedi penderfynu ymestyn y fframwaith am 12 mis arall (tan 22 Ionawr 2021). Dyma'r tro olaf i ni allu ymestyn y fframwaith hwn.

Cytundeb fframwaith systemau ceblau strwythuredig GCC

Ni chaiff y fframwaith hwn ei ymestyn a bydd yn dod i ben ar 31 Gorffennaf 2019.

Gall ymrwymiadau contract yn ôl y gofyn presennol (sydd â dyddiad dod i ben ar ôl 31 Gorffennaf 2019) barhau ar ôl i'r fframwaith ddod i ben.

Hyfforddiant

Mae Dun & Bradstreet wedi lansio porth dysgu newydd i gwsmeriaid. Mae hwn wedi cael ei ailgynllunio gydag opsiynau dysgu modern a syml i'ch helpu i gael y gwerth mwyaf posibl gan eich datrysiad D&B.

Gallwch ddewis sut rydych am ddysgu; drwy diwtorialau fideo, dogfennau ysgrifenedig neu gymryd rhan mewn sesiynau byw wedi'u harwain gan hyfforddwr.

Mae'r porth ar gael i holl gwsmeriaid D&B Llywodraeth Cymru heb unrhyw gost ychwanegol. Er mwyn cael mynediad i'r porth.