Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Chwefror 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y Strategaeth Gaffael Ddigidol

Mae achos amlinellol strategol yn cael ei ddatblygu er mwyn nodi sut olwg fydd ar eGaffael yn y dyfodol y tu hwnt i 2020.

Rydym wedi gwahodd rhanddeiliaid caffael a digidol y sector cyhoeddus i gymryd rhan mewn gweithdai yng Ngogledd a De Cymru er mwyn archwilio hyn ym mis Mawrth 2019.

Cynhelir y gweithdai gan Garter er mwyn nodi'r technolegau mwyaf addas, y gellid eu hystyried ar gyfer dadansoddiad pellach. Bydd yr allbwn o'r gweithdai hyn yn cyfrannu at yr achos amlinellol strategol.

Os nad ydych wedi cofrestru eich diddordeb i gymryd rhan yn y gweithdai eto, e-bostiwch NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru 

Cytundeb Fframwaith Systemau Ceblau Strwythuredig y GCC

Rhoddwyd y Fframwaith Systemau Ceblau Strwythuredig ar waith ar 1 Awst 2016, a hynny am gyfnod o ddwy flynedd i ddechrau. Gwnaed y penderfyniad y llynedd i estyn y fframwaith am flwyddyn tan 31 Gorffennaf 2019.

Ni chaiff y fframwaith ei estyn ymhellach a bydd yn dod i ben ar 31 Gorffennaf 2019.

Gall cyflenwyr dderbyn ymrwymiadau drwy gontractau Newydd yn ôl y Gofyn hyd at 31 Gorffennaf 2019, gan gynnwys y dyddiad hwnnw. Ni ellir derbyn unrhyw archebion drwy'r fframwaith hwn ar ôl 31 Gorffennaf 2019.

Gall ymrwymiadau Contract yn ôl y Gofyn presennol (sydd â dyddiad dod i ben ar ôl 31 Gorffennaf 2019) barhau ar ôl i'r fframwaith ddod i ben.

Byddwn yn parhau i reoli contractau'r fframwaith hyd nes y bydd pob Contract yn ôl y Gofyn wedi dod i ben a'r wybodaeth gysylltiedig am wariant a'r DPAau wedi cael eu nodi gan y cyflenwyr.

Rydym wedi rhoi gwybod i'r cyflenwyr am y penderfyniad ac mae ardal prynwr GwerthwchiGymru wedi cael ei diweddaru.

Fframwaith ADIRA

Mae Cytundeb Adnoddau Digidol a TGCh Ystwyth (ADIRA) bellach yn fyw. Mae'r Templed yn ôl y Gofyn ar gael yn ardal Cymorth ac Adnoddau y fframwaith ar wefan GwerthwchiGymru.

Mae ein cyflenwr, Bloom, ar y cyd â'i bartner Atebion, yn ymgysylltu â chwsmeriaid. Os oes gennych ddiddordeb mewn cofrestru ar gyfer defnyddio'r Cytundeb ac yn awyddus i drafod hyn, cysylltwch ag NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru 

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch ein blwch post neu ewch i GwerthwchiGymru.

Y Fframwaith Cynhyrchion a Gwasanaethau TG (ITPS)

Disgwylir i fframwaith Cynhyrchion a Gwasanaethau TG y GCC ddod i ben ym mis Ionawr 2020.

Mae ymarfer cwmpasu ar waith ar hyn o bryd i sefydlu'r camau nesaf i'w cymryd pan ddaw'r cytundeb i ben.

Bydd gweithdai Cwsmeriaid a Chyflenwyr yn dechrau ym mis Mawrth. Byddant yn rhoi cyfle i randdeiliaid gyfrannu at y broses. Rydym wedi creu arolwg i ddangos sut y gallai fframwaith ail genhedlaeth posibl edrych. Rydym yn gobeithio y bydd yr arolwg yn rhoi digon o adborth i ni er mwyn ein helpu i greu'r model gorau posibl. Mae'r ymatebion yn hollol ddienw a bydd adroddiad ar gael pan fyddwn wedi cwblhau'r gwaith hwn.

Cymerwch yr arolwg.

Os hoffech gymryd rhan, cwblhewch yr arolwg erbyn 31 Mawrth 2019.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru