Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Mehefin 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygiad fframwaith cynhyrchion a gwasanaethau TG

Bydd y fframwaith hwn yn dod i ben yn Ionawr 2020 ac rydym yn ystyried opsiynau i gyflwyno rhywbeth yn ei le. Diolch i bawb a ymatebodd i'r arolwg. Rydym nawr yn ystyried y camau nesaf.

Fframwaith ceblau strwythuredig

Bydd ein fframwaith ceblau strwythuredig yn dod i ben ar 31 Gorffennaf 2019.

Diweddariad Mehefin 2019 o Gytundeb Adnoddau Digidol a TGCh Ystwyth (ADIRA)

Fe fydd digwyddiadau ADIRA i gwsmeriaid a chyflenwyr yn cael eu cynnal dros y misoedd nesaf. Bydd manylion llawn i ddilyn yn ein cylchlythyrau, ac ar ein cyfryngau cymdeithasol.

Mae ADIRA yn fframwaith cyflenwr unigol sy'n cael ei ddarparu gan Bloom Procurement Services Ltd ac Atebion Solutions.

Mae ADIRA yn cynnig llwybr cyflym, cydymffurfiol a chost effeithiol o ddod o hyd i sgiliau ac adnodau TGCh ystwyth drwy ddefnyddio datrysiad caffael cyntaf y DU, 'ffynhonnell i dalu', yn benodol i'r sector gyhoeddus (Pro-vide 2.0).

Nod fframwaith ADIRA yw:

  • Symleiddio'r broses o gyflwyno adnoddau, drwy ddarparu llwybr i'r farchnad sy'n gydymffurfiol, yn ystwyth, yn hyblyg ac yn hawdd i'w ddefnyddio
  • Darparu Gwerth am Arian
  • Cyfrannu at 'Gymru Ffyniannus' drwy roi mynediad i ficrofusnesau a BBaChau yng Nghymru.

Ffeithiau a ffigurau allweddol am ADIRA:

  • Prosiectau ar waith gwerth mwy na £1,600,000
  • 172 o gyflenwyr wedi'u cofrestru i gyfleoedd ADIRA
  • 90% o'r cyflenwyr yn fusnesau Micro, Bach neu Ganolig 
  • 50% o'r cyflenwyr yng Nghymru
  • 18fed categori o waith: 'Gwasanaethau sy'n Gysylltiedig â Theleffoni' bellach ar gael
  • Mae cwsmeriaid gan gynnwys Llywodraeth Cymru, cyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol wedi dod yn rhan o gynlluniau i ddefnyddio ADIRA i fodloni'u hanghenion
  • Mae amrywiaeth o ofynion, o Seibr Ddiogelwch, i Wiriadau Iechyd TG i Uwch-ddatblygwyr wedi'u cael drwy ADIRA

Ceir y wybodaeth a'r dogfennau canllaw cyfredol am y fframwaith ar GwerthwchiGymru (rhaid mewngofnodi) ac maent ar gael drwy gysylltu â'r cyfeiriadau e-bost isod. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â defnyddio ADIRA, neu os hoffech gael eglurhad o Pro-vide 2.0, cysylltwch â: adira@bloom.services neu adira@atebionsolutions.co.uk

eFasnachu

Yn ddiweddar, aeth aelodau o'n tîm TGCh i ddigwyddiad fforwm cwsmeriaid gyda'n cyflenwr eFasnachu Cymru, Baseware. Rhoesant wybodaeth am eu map ffordd ar gyfer swyddogaethau newydd, gan gynnwys eAnfonebu ac archebion prynu clyfar. Os na lwyddoch i fynd i'r digwyddiad a hoffech gael rhagor o fanylion, cysylltwch â'r tîm caffael TGCh. Cawsom y cyfle hefyd i ymgysylltu â sefydliadau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru i archwilio'r heriau y maent yn eu wynebu ar hyn o bryd a rhannu arfer gorau. Diolch i bob cwsmer am ei gyfraniad.

eDendro Cymru

Bydd cwsmeriaid yn gwybod erbyn hyn y cafodd Jaggaer fersiwn 19.1 ei rhoi ar waith ddydd Sul 23 Mehefin 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ac i weld y deunyddiau.

Bydd Jaggaer yn cynnal digwyddiad grŵp defnyddwyr undydd ar y fersiwn newydd hon ar gyfer defnyddwyr yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ar 9 Gorffennaf 2019. Cynhelir y digwyddiad yng Ngwesty'r Marriott, Mill Lane, Caerdydd, CF10 1EZ am 10yb. Bydd yr agenda lawn yn dilyn yn fuan. Yn y cyfamser, gallwch gofrestru ar gyfer y digwyddiad. Bydd rhagor o fanylion am yr agenda a'r lleoliad yn dilyn maes o law.

Dogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd (ESPD)

Bydd y fersiwn ddiweddaraf hon o Jaggaer (fersiwn 19.1) yn cynnwys swyddogaeth ESPD. Cyn ei rhoi ar waith yn eDendro Cymru, rydym yn gofyn am wirfoddolwyr i brofi'r swyddogaeth a rhoi adborth. Os oes gennych ddiddordeb mewn profi'r swyddogaeth ESPD, anfonwch e-bost at flwch post Caffael TGCh ICTProcurement@llyw.cymru