Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Gorffennaf 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Cyllid yn parhau ar gyfer offer eGaffael

Mae'r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd wedi cytuno i barhau i ariannu offer eGaffael ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru am hyd at ddwy flynedd, tan fis Mawrth 2022. Bydd Llywodraeth Cymru yn llunio trefniadau newydd drwy fframweithiau caffael presennol er mwyn parhau i ddarparu'r gwasanaeth.  Byddwn yn rhoi gwybodaeth bellach wrth i'r gwaith fynd rhagddo.

eDendro Cymru

Cynhaliodd Jaggaer ddigwyddiad fforwm cwsmeriaid ar 9 Gorffennaf lle rhoddwyd trosolwg o'r newidiadau a wnaed i'r llwyfan yn fersiwn 19.1. Mae'r cyfleuster ESPD bellach ar gael, ond bydd angen ei droi ymlaen, fel rhan o fersiwn 19.1. Cyn i ni wneud hyn, rydym am brofi ei ymarferoldeb. Rydym yn parhau i chwilio am wirfoddolwyr i'n helpu gyda hyn a darparu adborth. Diolch i bawb sydd eisoes wedi cysylltu â ni; byddwn yn cysylltu â chi'n fuan gyda rhagor o wybodaeth.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru 

ITPS2

Disgwylir i'r cytundeb ITPS2 newydd gael ei lansio ym mis Mehefin 2020. Rydym yn parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid ar ITPS2 a buom mewn cysylltiad â chwsmeriaid ar 18 Gorffennaf lle rhoddwyd trosolwg o strategaeth y fframwaith. Byddwn yn creu grwpiau technegol i drafod y fanyleb ym mis Medi. 

Os hoffech ymuno ag un o'r grwpiau technegol, neu os hoffech gael copïau o'r sleidiau rydym wedi'u cyhoeddi hyd yn hyn, e-bostiwch NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru 

Fframwaith gwasanaethau rheoli llyfrgelloedd

Disgwylir i'r fframwaith hwn ddod i ben ym mis Medi 2019. Mae'r arfarniad opsiynau wedi cael ei gyflwyno i Fwrdd y Prosiect a'r cwsmeriaid er mwyn iddynt ymgynghori arno a'i gymeradwyo i'n helpu i ddatblygu strategaeth newydd.  Byddwn yn rhoi gwybod i gwsmeriaid am y canlyniad unwaith y bydd gennym benderfyniad.