Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yn galw yn: Parcffordd Caerdydd

Roedd cynlluniau ar gyfer Gorsaf Rheilffordd Parcio a Theithio newydd ar y Brif Linell yn Llaneirwg wedi symud cam yn eu blaen heddiw, gydag Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yn cyhoeddi bod Llywodraeth Cymru yn gweithio ochr yn ochr ag Investec a'r dynion busnes lleol Nigel ac Andrew Roberts i helpu i hwyluso datblygiad Gorsaf Parcffordd Caerdydd ac ardal fusnes newydd.
Dydd Mercher 23 Ionawr 2019
Yn galw yn: Parcffordd Caerdydd

Bydd yr orsaf, a fyddai'n rhan o Fetro ehangach De Cymru, yn cynnig gwasanaeth cyrraedd a theithio tua 8 munud i ffwrdd o Gaerdydd neu Gasnewydd. Byddai'r cyfleuster parcio a theithio yn agos i draffordd yr M4 sydd hefyd yn golygu y bydd llai o geir yn teithio i ganol ein dinasoedd. Fel rhan o'r bartneriaeth newydd, bydd Llywodraeth Cymru yn dod yn rhanddeiliad ac yn fuddsoddwr yn South Wales Infrastructure Limited, sef menter ar y cyd gydag Investec a'r dynion busnes Nigel ac Andrew, a bydd Llywodraeth Cymru ac Investec yn darparu'r un faint o gyllid ar gyfer y cam datblygu nesaf.

Yr amcan yw cyflwyno cais cynllunio yn ystod yr haf eleni, a bydd disgwyl i'r gwaith adeiladu ddechrau yn 2020. Yr uchelgais yw y bydd trenau sy'n teithio i Abertawe, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Llundain, Bryste a Birmingham yn galw yno.

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates:

"Dyma brosiect cyffrous ac rydyn ni yn Llywodraeth Cymru yn falch iawn o fod yn rhan ohono. Mae'n enghraifft wych o'r Llywodraeth a'r sector preifat yn dod ynghyd i edrych ar sut y gallwn sicrhau gwell seilwaith i'r rheilffyrdd gan greu swyddi o ansawdd ar yr un pryd. Yn ogystal â'r manteision dydd i ddydd i deithwyr, bydd hefyd yn helpu i reoli traffig a lleihau llygredd aer a sŵn yng nghanol Caerdydd gan wella mynediad drwy drafnidiaeth gyhoeddus i'r rheini yn ardal Llaneirwg. Mae hefyd yn gyfleuster pwysig o ran y nifer cynyddol o ddigwyddiadau mawr sy'n cael eu denu i'n prifddinas a'r ardal o'i hamgylch. Mae potensial y datblygiad hwn yn enfawr"

Dywedodd Nigel Roberts, Cadeirydd South Wales Infrastructure Limited:

"Braf iawn yw cael gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ar y prosiect trawsnewidiol hwn ochr yn ochr ag Investec sydd wedi dangos gymaint o hyder yn y buddsoddiad mawr hwn a fydd yn cael effaith hynod gadarnhaol ar brifddinas-ranbarth Caerdydd. Mae trafnidiaeth gyhoeddus ar ei gorau pan fo gwell gan bobl ei defnyddio nag unrhyw gyfrwng arall a byddwn yn sicrhau bod cwsmeriaid yn cael profiadau gwych. Rydym yn cydnabod brwdfrydedd Network Rail a phob rhanddeiliad arall yn hynny o beth"

Ychwanegodd David van der Walt, Prif Swyddog Gweithredol Investec:

"Rydym yn bendant y bydd y datblygiad yn allweddol i'r economi ranbarthol ac yn rhan bwysig o fywyd dinesig. Mae'r ffordd y mae ein partner newydd yn hyrwyddo pwysigrwydd strategol y cynllun hwn yn hwb mawr i dîm y prosiect i godi momentwm a helpu'r cwmni i wireddu ei uchelgais a sicrhau manteision heb unrhyw oedi.  Mae Investec yn croesawu Llywodraeth Cymru i'r fenter ar y cyd hon"

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Trafnidiaeth 23 Ionawr 2019 Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i