Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Pobl a chymunedau

Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
14 Tachwedd 2018
Mae Alun Davies wedi croesawu'r strategaeth gyntaf erioed ar draws y DU ar gyfer cyn-filwyr, a gyhoeddwyd heddiw (dydd Mercher, 14 Tachwedd).
 
08 Tachwedd 2018
Heddiw, cyhoeddodd Alun Davies, ba brosiectau cymunedol fydd yn elwa ar y 2m sy'n cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru dros y ddwy flynedd nesaf.  
 
06 Tachwedd 2018
Heddiw, bydd Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, yn cyhoeddi rhagor o gymorth i gymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru.
 
01 Tachwedd 2018
Alun Davies, wedi croesawu’r hwb o £25m i Gymoedd y De, gan ddweud y gallai hyn fod yn fodd i drawsnewid cymunedau am flynyddoedd lawer
 
29 Hydref 2018
“Nid yw trefniadau cyfiawnder Cymru yn addas i’r diben” yw neges y Cwnsler Cyffredinol mewn digwyddiad Cymdeithas y Cyfreithwyr
 
24 Hydref 2018
Mae Llywodraeth Cymru’n galw i bobl o bob cwr o Gymru rannu eu profiadau ynghylch arferion gwaith teg ac i helpu llywio dyfodol tecach i bawb.
 
24 Hydref 2018
Rhianta cadarnhaol yw'r ffordd fwyaf effeithiol o reoli ymddygiad anodd a helpu rhieni i ddatblygu perthynas dda gyda'u plant - dyma neges ymgyrch sy'n cael ei lansio gan Lywodraeth Cymru heddiw.
 
22 Hydref 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio proses ymgynghori i holi am safbwyntiau yn dilyn adolygiad o anableddau a byw'n annibynnol yng Nghymru.
 
21 Hydref 2018
Bydd grwpiau cymunedol a sefydliadau'r trydydd sector yn cael cymorth gan Lywodraeth Cymru wrth baratoi ar gyfer ymadawiad y DU â'r UE.
 
16 Hydref 2018
Gall Parc Rhanbarthol newydd y Cymoedd gael yr un effaith â Llwybr Arfordir Cymru o ran denu ymwelwyr i Gymru a gwella llesiant cymunedau.
 
03 Hydref 2018
Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau ei bod yn bwriadu bwrw ymlaen â'r cynllun gyda dau grant i gefnogi pobl agored i niwed yng Nghymru.
 
02 Hydref 2018
Mae’r Gweinidog Plant, Huw Irranca-Davies, wedi ymweld â meithrinfa ar Ynys Môn i weld sut mae plant a’u rhieni yn elwa ar y Cynnig Gofal Plant.
 
27 Medi 2018
Bydd meithrinfeydd dydd ar gyfer plant yng Nghymru yn cael eu rhyddhau rhag talu ardrethi annomestig o fis Ebrill 2019, yn ôl cyhoeddiad gan Weinidogion heddiw
 
26 Medi 2018
Heddiw, cyhoeddodd Huw Irranca-Davies, y Gweinidog dros Blant, fod dros 3,300 o blant wedi elwa ar gynnig gofal plant arloesol Llywodraeth Cymru yn ystod blwyddyn gyntaf y cynllun.
 
18 Medi 2018
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus Alun Davies wedi tynnu sylw at rôl canol trefi wrth hybu economïau lleol, yn ystod ymweliad â Stryd Fawr Rhymni.
 
10 Awst 2018
Yr wythnos hon, aeth Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, i'r Ffindir i ddysgu am sut mae'r wlad yn gofalu am blant a theuluoedd ac yn darparu gofal cymdeithasol.
 
06 Awst 2018
Bydd bwriad Llywodraeth Cymru i roi terfyn ar gosb gorfforol i blant yng Nghymru yn helpu i gyflawni’r nod o ddiogelu eu hawliau, yn ôl ymgynghoriad a gynhaliwyd.
 
04 Awst 2018
Bydd y Cwnsler Cyffredinol yn galw am system gyfiawnder decach a mwy effeithiol, wedi'i theilwra'n benodol ar gyfer anghenion Cymru, wrth iddo annerch cynulleidfa yn yr Eisteddfod Genedlaethol.
 
01 Awst 2018
Mae'r Gweinidog Plant yn herio rhieni a phlant yng Nghymru benbaladr i dreulio Diwrnod Chwarae yn yr awyr agored ac ymarfer eu cyrff wrth chwarae yn hytrach nag aros dan do.
 
26 Gorffennaf 2018
Mae Yasmin Khan wedi bod yn siarad am yr uchelgais o sicrhau mai Cymru yw’r wlad ddiogelaf i fenywod yn Ewrop gyfan.
 
Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2018
Ll M M I G S S
<< Hyd    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
I'n dilyn ni trowch i