Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Pobl a chymunedau

Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
18 Medi 2018
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus Alun Davies wedi tynnu sylw at rôl canol trefi wrth hybu economïau lleol, yn ystod ymweliad â Stryd Fawr Rhymni.
 
10 Awst 2018
Yr wythnos hon, aeth Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, i'r Ffindir i ddysgu am sut mae'r wlad yn gofalu am blant a theuluoedd ac yn darparu gofal cymdeithasol.
 
06 Awst 2018
Bydd bwriad Llywodraeth Cymru i roi terfyn ar gosb gorfforol i blant yng Nghymru yn helpu i gyflawni’r nod o ddiogelu eu hawliau, yn ôl ymgynghoriad a gynhaliwyd.
 
04 Awst 2018
Bydd y Cwnsler Cyffredinol yn galw am system gyfiawnder decach a mwy effeithiol, wedi'i theilwra'n benodol ar gyfer anghenion Cymru, wrth iddo annerch cynulleidfa yn yr Eisteddfod Genedlaethol.
 
01 Awst 2018
Mae'r Gweinidog Plant yn herio rhieni a phlant yng Nghymru benbaladr i dreulio Diwrnod Chwarae yn yr awyr agored ac ymarfer eu cyrff wrth chwarae yn hytrach nag aros dan do.
 
26 Gorffennaf 2018
Mae Yasmin Khan wedi bod yn siarad am yr uchelgais o sicrhau mai Cymru yw’r wlad ddiogelaf i fenywod yn Ewrop gyfan.
 
25 Gorffennaf 2018
Aeth y Gweinidog dros Blant, Huw Irranca-Davies, heddiw i weld rhaglenni sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i blant yn Wrecsam.
 
24 Gorffennaf 2018
Heddiw, roedd Huw Irranca-Davies, Gweinidog Plant Llywodraeth Cymru, yn y Drenewydd i ymweld â chanolfan newydd y dref i deuluoedd sy'n cynnig gwasanaethau integredig.
 
20 Gorffennaf 2018
Ddoe, aeth Julie James, Arweinydd y Tŷ i ymweld ag un o’r prosiectau peilot sy’n datblygu’r rhaglen Swyddi Gwell yn Nes at Adref.
 
17 Gorffennaf 2018
"Er mwyn cadw pobl yn ddiogel rhag tân, mae'n rhaid inni deall ac ymateb i'r newidiadau i'r risgiau sy'n gallu achosi tân, yn enwedig yn y cartref."
 
13 Gorffennaf 2018
Mae lleoliadau gofal plant newydd yn mynd i gael eu datblygu ledled Cymru fel rhan o fuddsoddiad gwerth £60m gan Lywodraeth Cymru er mwyn helpu i ddarparu ei chynnig gofal plant arloesol.
 
11 Gorffennaf 2018
Mae nifer y rhieni â phlant ifanc yng Nghymru sydd wedi dweud eu bod yn smacio eu plant wedi lleihau'n sylweddol, yn ôl gwaith ymchwil newydd a gyhoeddwyd heddiw.
 
11 Gorffennaf 2018
Mae’r Gweinidog Tai ac Adfywio Rebecca Evans wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau i rybuddio am effaith Credyd Cynhwysol ar rai o’r bobl fwyaf agored i niwed yng Nghymru.
 
10 Gorffennaf 2018
Mae Gweinidogion Cymru wedi croesawu adolygiad heddiw gan Chwarae Teg a Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ar bolisïau cydraddoldeb rhywiol Llywodraeth Cymru.
 
10 Gorffennaf 2018
Heddiw, bydd Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, yn rhoi adroddiad ar y cynnydd a wnaed gan Dasglu'r Cymoedd hyd yn hyn.
 
02 Gorffennaf 2018
Mae ysgol yng Nghasnewydd sy'n arwain y ffordd o ran gwella cyfleoedd i blant yn y gymuned leol wedi'i chanmol gan un o Weinidogion Llywodraeth Cymru.
 
28 Mehefin 2018
Heddiw, aeth grŵp o rieni o Lynebwy i gwrdd â'r Gweinidog Plant i sôn am eu profiadau hwy wrth rianta'n gadarnhaol.
 
22 Mehefin 2018
Heddiw, bydd Cymru yn dathlu'r cyfraniad hanfodol sydd wedi cael ei wneud gan fudwyr i gymdeithas Cymru gan barhau i annog gwell dealltwriaeth rhwng cymunedau â'i gilydd.
 
19 Mehefin 2018
Heddiw, cyhoeddodd Huw Irranca-Davies, y Gweinidog dros Blant, fod saith o awdurdodau lleol ychwanegol ar fin treialu cynnig gofal plant newydd, arloesol Llywodraeth Cymru.
 
01 Mehefin 2018
Bydd ymwelwyr iechyd yng Nghymru yn cael rhagor o hyfforddiant er mwyn helpu i wneud yn siŵr bod rhieni yn meithrin cwlwm â’u plant newydd-anedig. Cyhoeddwyd hynny heddiw gan y Gweinidog Plant.
 
Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2018
Ll M M I G S S
<< Aws    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i