Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Pobl a chymunedau

Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
17 Ebrill 2018
Yn ôl adroddiad newydd gan gorff gwarchod cydraddoldebau'r DU, bydd polisïau trethu a diwygio lles Llywodraeth y DU yn gwthio 50,000 yn rhagor o blant i dlodi yng Nghymru.
 
12 Ebrill 2018
Alun Davies yn rhoi bron i £1.5m o bunnoedd i helpu Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru i gynyddu eu hymdrechion i atal tanau.
 
11 Ebrill 2018
Heddiw, cyhoeddodd Huw Irranca-Davies, bod rhagor o ardaloedd ledled Cymru ar fin cymryd rhan yng nghynllun peilot Llywodraeth Cymru, sef y cynnig gofal plant, sy'n torri tir newydd.
 
11 Ebrill 2018
Mae Huw Irranca-Davies, wedi cyhoeddi fod ynghorau ledled Cymru wedi cael £1.7 miliwn gan Lywodraeth Cymru i ehangu a gwella cyfleoedd chwarae ar gyfer plant a phobl ifanc ar hyd a lled y wlad.
 
10 Ebrill 2018
Mae dros £150,000 wedi'i neilltuo i brosiectau arloesol sy'n dathlu menywod yng Nghymru, i addysgu ac i gefnogi cyfraniad at fywyd cyhoeddus.
 
03 Ebrill 2018
Mae Julie James AC wedi ysgrifennu at bob Imam yng Nghymru i ddatgan neges o gefnogaeth.
 
29 Mawrth 2018
Alun Davies wedi ymweld â dau ranbarth Ewropeaidd sydd wedi llwyddo i fanteisio ar eu treftadaeth naturiol er lles yr economi, y gymdeithas a'r amgylchedd.
 
29 Mawrth 2018
Mae Llywodraeth Cymru yn annog pobl i leisio'u barn am y cynlluniau i roi terfyn ar gosbi plant yn gorfforol yng Nghymru, cyn i'r ymgynghoriad ddod i ben ddydd Llun 2 Ebrill 2018.
 
23 Mawrth 2018
Defnyddir yr arian i wella cyfleusterau toiledau yn ein hysgolion ac i helpu i fynd i’r afael â thlodi misglwyf yn ein cymunedau
 
20 Mawrth 2018
Heddiw mae Cwnsler Cyffredinol Cymru, Jeremy Miles AC, yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y Bil Deddfwriaeth Cymru (Drafft), a fydd yn para am 12 wythnos.
 
19 Mawrth 2018
Mae Llywodraeth Cymru ar fin lansio ymgynghoriad eang â phlant a phobl ifanc i sicrhau eu bod yn cael cyfle i ddweud eu dweud am broses Brexit
 
19 Mawrth 2018
Bu’r Gweinidog Plant yn cwrdd â grŵp o blant yn Abertawe heddiw i gael eu barn ar gynlluniau Llywodraeth Cymru i ddod â chosbi plant yn gorfforol i ben yng Nghymru.
 
14 Mawrth 2018
Mae cosbi plant yn gorfforol yn aneffeithiol, yn perthyn i’r oes a fu, ac mae’n mynd yn erbyn ymrwymiad Llywodraeth Cymru i roi’r dechrau gorau posib i blant.
 
08 Mawrth 2018
Mae Julie James yn cyhoeddi ei bwriad i geisio barn goroeswyr camdriniaeth fel rhan o Fframwaith Cenedlaethol i Ymgysylltu â Goroeswyr sy'n cael ei ddatblygu.
 
06 Mawrth 2018
Ei nod yw sicrhau canlyniadau cadarnhaol nid yn unig i’r troseddwyr eu hunain, ond hefyd i’r rhai y mae risg iddynt droseddu, ynghyd â’u teuluoedd a’n cymunedau.
 
14 Chwefror 2018
Bydd Cestyll Conwy, Cas-gwent a Chydweli yn cael eu goleuo â baner yr enfys fel rhan o ymdrechion Llywodraeth Cymru i ddathlu Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol.
 
13 Chwefror 2018
Cafodd Tasglu'r Cymoedd gyfarfod yng Nghaerffili yr wythnos hon i drafod sut y gallai gwaith i wella cysylltiadau trafnidiaeth yn y De helpu i wireddu llawer o flaenoriaethau eraill y grŵp hefyd.
 
06 Chwefror 2018
Mae Arweinydd y Tŷ, Julie James heddiw wedi cyhoeddi cyfres o ddigwyddiadau gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru i nodi 100 mlwyddiant rhoi'r hawl i fenywod bleidleisio.
 
29 Ionawr 2018
Heddiw lansiwyd ymgyrch newydd gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â rhai o'r rhesymau y tu ôl i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
 
19 Ionawr 2018
Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn rhan o becyn eang o fesurau sydd wedi’u rhoi ar waith gan Lywodraeth Cymru i gefnogi rhieni a theuluoedd.
 
Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i