Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Pobl a chymunedau

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
20 Mawrth 2018
Heddiw mae Cwnsler Cyffredinol Cymru, Jeremy Miles AC, yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y Bil Deddfwriaeth Cymru (Drafft), a fydd yn para am 12 wythnos.
 
19 Mawrth 2018
Mae Llywodraeth Cymru ar fin lansio ymgynghoriad eang â phlant a phobl ifanc i sicrhau eu bod yn cael cyfle i ddweud eu dweud am broses Brexit
 
19 Mawrth 2018
Bu’r Gweinidog Plant yn cwrdd â grŵp o blant yn Abertawe heddiw i gael eu barn ar gynlluniau Llywodraeth Cymru i ddod â chosbi plant yn gorfforol i ben yng Nghymru.
 
14 Mawrth 2018
Mae cosbi plant yn gorfforol yn aneffeithiol, yn perthyn i’r oes a fu, ac mae’n mynd yn erbyn ymrwymiad Llywodraeth Cymru i roi’r dechrau gorau posib i blant.
 
08 Mawrth 2018
Mae Julie James yn cyhoeddi ei bwriad i geisio barn goroeswyr camdriniaeth fel rhan o Fframwaith Cenedlaethol i Ymgysylltu â Goroeswyr sy'n cael ei ddatblygu.
 
06 Mawrth 2018
Ei nod yw sicrhau canlyniadau cadarnhaol nid yn unig i’r troseddwyr eu hunain, ond hefyd i’r rhai y mae risg iddynt droseddu, ynghyd â’u teuluoedd a’n cymunedau.
 
14 Chwefror 2018
Bydd Cestyll Conwy, Cas-gwent a Chydweli yn cael eu goleuo â baner yr enfys fel rhan o ymdrechion Llywodraeth Cymru i ddathlu Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol.
 
13 Chwefror 2018
Cafodd Tasglu'r Cymoedd gyfarfod yng Nghaerffili yr wythnos hon i drafod sut y gallai gwaith i wella cysylltiadau trafnidiaeth yn y De helpu i wireddu llawer o flaenoriaethau eraill y grŵp hefyd.
 
06 Chwefror 2018
Mae Arweinydd y Tŷ, Julie James heddiw wedi cyhoeddi cyfres o ddigwyddiadau gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru i nodi 100 mlwyddiant rhoi'r hawl i fenywod bleidleisio.
 
29 Ionawr 2018
Heddiw lansiwyd ymgyrch newydd gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â rhai o'r rhesymau y tu ôl i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
 
19 Ionawr 2018
Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn rhan o becyn eang o fesurau sydd wedi’u rhoi ar waith gan Lywodraeth Cymru i gefnogi rhieni a theuluoedd.
 
18 Ionawr 2018
Mae rhieni sy’n gweithio mewn ardaloedd yng Ngwynedd ac Ynys Môn yn cael eu hannog i fanteisio ar y cynnig gofal plant arloesol sydd ar gael yn rhad ac am ddim gan y Gweinidog Plant.
 
16 Ionawr 2018
Alun Davies, ymuno â phartneriaid lleol yng Nghastell-nedd ddoe i drafod sut y gallai eu gwybodaeth o'r ardal fod yn allweddol i gyflawni nodau Tasglu'r Cymoedd.
 
12 Ionawr 2018
Y mis hwn, gall Undebau Credyd helpu pobl rhag mynd i drafferthion ariannol a chael eu dal ym magl y rhai sy’n rhoi benthyg arian yn anghyfreithlon a benthycwyr sy’n codi llog uchel. 
 
09 Ionawr 2018
Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio barn ar ei chynlluniau i ddod â chosbi plant yn gorfforol i ben yng Nghymru.
 
08 Ionawr 2018
Mae Yasmin Khan a Nazir Afzal wedi cael eu penodi fel dau Gynghorydd Cenedlaethol newydd ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2018
Ll M M I G S S
<< Chw    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i