Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Safonau newydd er mwyn lleihau’r risg o aildroseddu mewn achosion o drais yn erbyn menywod

Mae safonau newydd wedi cael eu pennu i wella’r gwasanaethau a ddarperir ar gyfer unigolion sy’n cyflawni trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rywiol yng Nghymru, ac i wella’r ffordd y mae dioddefwyr a goroeswyr yn cael eu hamddiffyn.
Dydd Gwener 07 Rhagfyr 2018

Roedd Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Llywodraeth Cymru yn torri tir newydd ac yn ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i ganolbwyntio mwy ar sicrhau bod y rhai sy’n cyflawni trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn atebol am hynny ac yn cael cyfle i newid eu hagwedd. 

Bydd y safonau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn gosod meincnod ar gyfer gwasanaethau sy’n cynorthwyo cyflawnwyr trais o’r fath ac yn ymrwymiad i ddarparu gwasanaethau cyson, o ansawdd uchel, sy’n ddiogel. 

Wrth lansio’r safonau newydd yng Nghaerdydd, dywedodd Arweinydd y Tŷ, Julie James:

“Mae dioddefwyr a goroeswyr yn ganolog i’n gwaith o fynd i’r afael ag ymddygiad bygythiol. Er hynny, er mwyn gweld gwir wahaniaeth, rhaid i ni gydweithio â’r unigolion sy’n cyflawni’r troseddau hyn er mwyn newid eu hymddygiad a chaniatáu iddynt fyw bywyd gwell a mwy diogel. Bydd hyn wedyn yn newid bywyd y rhai sy’n dioddef y trais, yn bartneriaid, darpar bartneriaid a phlant. 

“Bydd y safonau hyn yn codi’r bar ar gyfer y gwasanaethau hyn, gan sicrhau eu bod yn gweithio’n effeithiol ac yn ddiogel i dorri’r cylch dieflig o drais.”

Mae’r gwaith hwn o newid agweddau yn cynnwys edrych ar yr hyn sydd y tu ôl i’r ymddygiad bygythiol a meddwl am yr effaith y mae profiadau mawr, fel trawma, yn eu cael. Mae cefnogaeth ar gael hefyd i hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol, gan gynnwys datblygu a meithrin sgiliau i reoli gwrthdaro heb droi at drais neu ymddygiad bygythiol

Mae’r safonau newydd yn cynnwys prosesau effeithiol ar gyfer dewis, hyfforddi a goruchwylio staff ac yn sicrhau gwell sylfaen dystiolaeth wrth ddewis pa wasanaethau i’w darparu, cyfathrebu effeithiol rhwng asiantaethau  er mwyn rheoli risg a chysylltiadau gwell â gwasanaethau plant a dioddefwyr. 

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Trais yn erbyn menywod a cham-drin domestig

Tagiau

Pobl a chymunedau 07 Rhagfyr 2018 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i