Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gweithio gyda’n gilydd i daclo cyni ariannol

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Cafodd cynhadledd ei chynnal yng Nghaerdydd y bore yma i drafod effaith yr heriau cyllid ar wasanaethau cyhoeddus.
Dydd Iau 19 Tachwedd 2015

Yn y gynhadledd, a gafodd ei chynnal ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), daeth cynrychiolwyr o amrywiol gyrff y sector cyhoeddus at ei gilydd i drafod sut i ddelio â’r pwysau ariannol difrifol parhaus ar wasanaethau cyhoeddus.  

Yn ogystal â delio â’r pwysau ariannol presennol, roedd cyfle yn y digwyddiad hefyd i drafod yr effaith y mae disgwyl i Adolygiad o Wariant Cynhwysfawr Llywodraeth y DU ei chael ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Roedd gan Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, air o rybudd i’r rheini a oedd yn bresennol yn y gynhadledd:

“Rhaid inni ddod o hyd i ffyrdd newydd o ddelio â’r cynnydd yn y galw ar wasanaethau cyhoeddus gyda llai o adnoddau.  

“Roedd clywed am y ffordd bositif ac arloesol mae Llywodraeth Leol yn delio â’r ddwy her hon yn galondid mawr imi. Mae’n bwysig ein bod ni’n adeiladu ar y syniadau hyn a sicrhau bod Awdurdodau Lleol ar draws Cymru yn eu mabwysiadu.”

Dywedodd y Cynghorydd Aaron Shotton (Sir y Fflint), Dirprwy Arweinydd a Llefarydd dros Gyllid CLlLC:

"Mae cynghorau lleol yng Nghymru wedi bod yn ymwybodol ers amser nad yw hi'n bosibl mwyach i barhau â'r agwedd 'busnes fel arfer'. Maen nhw'n hen gyfarwydd â datblygu dulliau newydd, arloesol, o ddarparu eu gwasanaethau i'w helpu i ddelio â'r diffygion cyllidebol maen nhw'n disgwyl eu hwynebu erbyn 2019. Mae parhau i rannu gwybodaeth â'n trigolion a'n defnyddwyr gwasanaethau yn allweddol i'r broses hon. Rhaid iddyn nhw ddeall ein sefyllfa ariannol a goblygiadau'r cyhoeddiad sydd i ddod yr wythnos nesaf ar yr Adolygiad o Wariant i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

"Mae angen inni gyd weithio gyda'n gilydd nawr ar fyrder i ddatblygu system fwy cynaliadwy a hyblyg ar gyfer y dyfodol. Dylid seilio'r system honno ar waith parhaus y Comisiwn Annibynnol ar Gyllid Llywodraeth Leol a Panel ar Ddyfodol Cyllido, Llywodraeth Cymru. Mae’r digwyddiad heddiw yn gam cyntaf hanfodol yn y broses o feithrin y gyd-ddealltwriaeth hon."

Cafodd y rhai a oedd yn y gynhadledd glywed hefyd gan Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, a oedd yn rhybuddio am yr heriau sydd i ddod yn sgil yr Adolygiad o Wariant gan Lywodraeth y DU:

“Mae’n glir na fydd rhaglen Llywodraeth y DU o gyni ariannol yn dod i ben am rywfaint o amser eto. Yng Nghyllideb yr Haf, cyhoeddodd y Canghellor gynlluniau i wneud arbedion o £37 biliwn dros yr adolygiad o wariant sydd i ddod. Rydyn ni’n wynebu heriau mawr o ganlyniad, ac yn arbennig gwasanaethau allweddol yng Nghymru.

“O ystyried y rhagolygon ariannol, rhaid inni edrych nawr ar sut rydyn ni am wneud pethau’n wahanol, gan ddysgu oddi wrth ein gilydd am sut i addasu gwasanaethau i’r hinsawdd ariannol newydd.”  

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Cyflenwi gwasanaethau lleol yng Nghymru ar adeg o gyni ariannol

Tagiau

Llywodraeth leol 19 Tachwedd 2015 Programme for Government - Public Services Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2018
Ll M M I G S S
<< Tac    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i