Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Uwchgynhadledd yn tanlinellu’r angen am newid yn y Gwasanaethau Cyhoeddus

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones a’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews yn rhybuddio am yr angen i’r sector cyhoeddus yng Nghymru newid er mwyn bodloni heriau ariannol a chyflenwi yn y dyfodol. Byddant yn gwneud hyn mewn uwchgynhadledd ddeuddydd yn Abertawe ddydd Iau Tachwedd 5 a dydd Gwener Tachwedd 6.
Dydd Iau 05 Tachwedd 2015

Bydd uwchgynhadledd gyntaf Academi Wales, sef Un Gwasanaeth Cyhoeddus  - Arweinyddiaeth a Newid, yn dod ag uwch arweinwyr o gyrff gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru ynghyd, yn ogystal ag arbenigwyr o fri ym maes gwasanaethau cyhoeddus. Byddant yn rhannu syniadau ac yn ymchwilio i ddulliau newydd o greu sector sy’n darparu gwasanaethau gwell ac sy’n agored i newid.  

Bydd y siaradwyr yn cynnwys cyn gynghorydd y llywodraeth Dr Tim Williams, Prif Weithredwr Pwyllgor Sydney, sydd wedi cael ei ddisgrifio’n fudiad gwych, sy’n herio Sydney i fod yn rhagorol; Kevin Donahue, Dirprwy Weinyddwr Dinas Washington, D.C. - arweinydd ym maes cyflawni newid sydd â phrofiad  helaeth yn y Llywodraeth Ddosbarth a’r Llywodraeth Ffederal a Joy Ballard, cyn bennaeth Ysgol Uwchradd Willows a fu’n rhan o raglen Channel Four  Educating Cardiff.

Bydd y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus yn rhoi’r anerchiad agoriadol fore dydd Iau a bydd yn dweud wrth y cynrychiolwyr:

“Bu arloeswyr erioed ym maes gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, o  David Lloyd George i Aneurin Bevan – dynion a lwyddodd i wireddu eu breuddwydion. Maent yn profi bod gweddnewid yn bosibl - a hynny ar bob lefel - gyda’r arweiniad iawn.  Nid yn unig gweddnewid sefydliadau neu wasanaethau mewn ffordd ddiystyr mo hyn ond gweddnewid canlyniadau i ddinasyddion.

“Efallai ein bod yn meddwl ei bod yn anodd arnom ar hyn o bryd - ac mae dewisiadau anodd i’w gwneud - ond mae llawer mwy o adnoddau a phrofiad ar gael inni nag oedd ar gael i’r arloeswyr cymdeithasol hynny. Mae angen inni ymateb bellach i’r heriau sydd o’n blaenau, gan hyderu y gallwn newid pethau er gwell.”

Bydd y Prif Weinidog yn rhoi’r anerchiad agoriadol ar ail ddiwrnod yr uwchgynhadledd a bydd yn canolbwyntio ar yr heriau ariannol sydd o’n blaenau. Bydd yn dweud:

“Rydyn yn rhoi gwerth mawr ar wasanaethau cyhoeddus a’r bobl sy’n gweithio iddynt. Mae gwasanaethau cyhoeddus yn gallu achub bywydau yn ogystal â’u newid. Pan fyddwn fwyaf agored i niwed, boed hynny oherwydd salwch, tlodi neu henaint, maent yno i’n helpu. Rydym wedi amddiffyn gwasanaethau i’r graddau y gallwn. Rydym wedi parhau i fuddsoddi mewn llywodraeth leol ac mewn iechyd a gofal cymdeithasol.  Dengys ein ffigurau ein bod yn gwario pump y cant yn fwy y pen ar iechyd a gofal cymdeithasol nag yn Lloegr. Ym myd addysg, y ffigur yw 8%.

“Hoffwn allu dweud wrthych fod pethau’n mynd i fod yn rhwyddach ac y bydd y sefyllfa ariannol yn gwella ond ni allaf o ddifrif calon wneud hynny. Bydd Llywodraeth y DU’n cyhoeddi ei Hadolygiad o Wariant ar 25 Tachwedd ac mae dyddiau caletach byth o’n blaenau. Ar ben hynny, rydym yn wynebu galw cynyddol am wasanaethau cyhoeddus oherwydd newidiadau demograffig, newidiadau mewn technoleg a disgwyliadau uwch. Yn ôl ein rhagolygon ariannol diweddaraf mae pwysau o ran y gost a’r galw ar draws gwasanaethau cyhoeddus allweddol yng Nghymru dros y tair blynedd nesaf yn dod i tua biliwn o bunnoedd a dyna paham y mae rhaid inni edrych o’r newydd ar sut rydym yn darparu gwasanaethau cyhoeddus.

“Rydym yn wynebu set o heriau cymhleth ac mae angen gwneud penderfyniadau anodd. Ni fydd yr holl atebion gan yr un ohonom ond trwy gydweithio bydd modd inni fynd ati gyda’n gilydd i sicrhau newid. Nid yw sefyll yn ein hunfan yn ddewis erbyn hyn ac mae rhaid inni symud pethau ymlaen. Mae’r agenda newydd hon yn gyfle inni yng Nghymru ail-lunio ein gwasanaethau er mwyn iddynt ateb y gofyn yn y dyfodol, yn hytrach na gwneud mân addasiadau i’r hyn yr ydym wedi’i wneud yn y gorffennol.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Llywodraeth leol 05 Tachwedd 2015 Programme for Government - Public Services Gwasanaethau cyhoeddus Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2018
Ll M M I G S S
<< Tac    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i